EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n meriulkorajojen valvonta ja maahanmuuttajien hengen pelastaminen merioperaatioissa

EU:n meriulkorajojen valvonta ja maahanmuuttajien hengen pelastaminen merioperaatioissa

Tässä asetuksessa asetetaan säännöt, jotka koskevat Euroopan unionin merirajojen valvontaa, laittomien maahanmuuttajien kuljettamisesta epäiltyjen alusten pysäyttämistä sekä merellä vaaraan joutuneiden maahanmuuttajien pelastamista Frontexin koordinoimissa rajavalvontaoperaatioissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 656/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni haluaa meriulkorajoja koskevalla politiikallaan varmistaa, että ulkorajojen ylityksiä valvotaan tehokkaasti laittoman maahanmuuton ja maiden rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi sekä ihmishenkien suojelemiseksi ja pelastamiseksi merellä.

Tällaisten Frontex-viraston (Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston) valvomien merioperaatioiden tarkoituksena on

  • saada selville ulkorajojen luvattomat ylitysyritykset,
  • pysäyttää alukset, jotka kuljettavat laittomia maahanmuuttajia ja joiden epäillään yrittävän välttää rajatarkastukset Euroopan unioniin tullessaan,
  • järjestää meripelastus ja vastata muihin tilanteisiin, joita saattaa syntyä merellä tapahtuvan rajavalvontaoperaation aikana,
  • turvata maahanmuuttajien perusoikeudet ja estää heidän karkottamisensa maahan, jossa he saattavat joutua vainotuiksi tai jossa heidän henkensä voisi vaarantua (palauttamiskiellon periaate).

ALUSTEN PYSÄYTTÄMINEN

Asetuksessa on erityisiä sääntöjä, joita sovelletaan laittomia maahanmuuttajia kuljettavia aluksia havaittaessa. Säännöt riippuvat siitä, missä alus pysäytetään (aluemerellä, lisävyöhykkeellä vai aavalla merellä). EU-maat voivat ottaa aluksen haltuunsa, ottaa kiinni siinä olevat henkilöt ja viedä sen rannikkomaahan, vastaanottavaan EU-maahan tai EU:n ulkopuoliseen maahan, mikäli kyseiset henkilöt eivät joudu siellä vaaraan.

Myös meripelastustilanteiden hallintaa varten annetaan sääntöjä, jotka koskevat merihädässä olevien ihmisten auttamista ja pelastettujen ihmisten maihinnousua.

Ihmisiä on autettava merioperaatioiden aikana heidän kansalaisuudestaan tai asemastaan riippumatta, ja tällöin on noudatettava asiaankuuluvaa kansainvälistä lainsäädäntöä.

FRONTEXIN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA

Frontex-virasto tarjoaa rajavalvontaoperaatioita toteuttaville EU-maille operatiivista tukea. Viraston tehtävänä on

  • koordinoida EU-maiden välistä operatiivista yhteistyötä,
  • tarjota tehostettua teknistä ja operatiivista apua humanitaarisissa hätätilanteissa ja meripelastustoimenpiteissä.

Tätä varten laaditaan toimintasuunnitelma, jonka sisältämissä yksityiskohdissa otetaan huomioon suunnitellun merioperaation olosuhteet. Toimintasuunnitelmissa on etenkin varmistettava, että lapset ja haavoittuvaiset henkilöt saavat asianmukaista apua.

Solidaarisuusmekanismit

Jos EU-maahan kohdistuu voimakas maahanmuuttopaine, se voi pyytää hätätilanteessa erityisapua ja -tukea Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolta sekä Euroopan rajavartijaryhmien käyttöönottamista.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 656/2014

17.7.2014

-

EUVL L 189, 27.6.2014

Viimeisin päivitys: 28.09.2014

Top