EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan laajuisen energiainfrastruktuurin suuntaviivat

Euroopan laajuisen energiainfrastruktuurin suuntaviivat

Tässä EU-asetuksessa määritetään suuntaviivat Euroopan laajuisen energiainfrastruktuurin ensisijaisten käytävien ja alueiden kehittämiselle hyvissä ajoin.

TIIVISTELMÄ

Huhtikuussa 2013 hyväksyttiin EU:n suuntaviivat Euroopan energiainfrastruktuurille.

Yksi Eurooppa 2020 -strategian painopisteistä on kestävä kasvu, joka saavutetaan edistämällä resurssitehokkaampaa, kestävämpää ja kilpailukykyisempää taloutta. Energiainfrastruktuuritnostetaan keskeiseen asemaan strategiassa , jossa korostetaan tarvetta parantaa Euroopan verkkoja pikaisesti siten, että ne voidaan liittää yhteen koko mantereen laajuisesti, jotta mahdollistetaan erityisesti uusiutuvien energialähteiden liittäminen verkkoon.

Suuntaviivojen taustaksi EU:n jäsenvaltiot totesivat vuonna 2011 seuraavaa:

  • Euroopan energiainfrastruktuuria on nykyaikaistettava ja laajennettava,
  • verkot on liitettävä yhteen yli rajojen,
  • on toteutettava vaihtoehtoisia toimitus- tai kauttakuljetusreittejä,
  • tarvitaan vaihtoehtoisia energialähteitä, myös uusiutuvia.
  • Vuoden 2015 jälkeen mikään jäsenvaltio ei saisi olla eristyksissä Euroopan kaasu- ja sähköverkoista eikä minkään jäsenvaltion energiavarmuus saisi vaarantua asianmukaisten yhteenliitäntöjen puuttumisen vuoksi.

Suuntaviivoissa perustettiin Euroopan laajuiselle energiainfrastruktuurille 12 alueellista ryhmää, jotka valitsivat hankkeet.

Lokakuussa 2013 komissio hyväksyi luettelon 248 tärkeästä energiainfrastruktuurihankkeesta (”yhteistä etua koskevat hankkeet” ), joille taataan: nopeammat ja tehokkaammat lupaprosessit ja parempi sääntely.

Hankkeet voivat myös saada taloudellista tukea Verkkojen Eurooppa -välineestä, jonka kautta Euroopan laajuiselle energiainfrastruktuurille on kohdennettu lähes kuusi miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä.

Jotta hanke hyväksytään luetteloon, sen on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • sen on tuotava merkittäviä etuja ainakin kahdelle EU-maalle,
  • sen on edistettävä markkinoiden yhdentymistä ja lisättävä kilpailua,
  • sen on parannettava toimitusvarmuutta
  • ja vähennettävä CO2-päästöjä.

Uusi EU-luettelo laaditaan kahden vuoden välein.

Suuntaviivoissa todetaan, että yhteistä etua koskevat hankkeet olisi toteutettava mahdollisimman pian, ja niitä on valvottava ja arvioitava aiheuttamatta kuitenkaan liiallista hallinnollista rasitetta hankkeen toteuttajalle.

Lisäksi niissä todetaan, että komission olisi nimitettävä eurooppalaisia koordinaattoreita hankkeille, joissa ilmenee erityisiä vaikeuksia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 347/2013

-

-

EUVL L 115, 25.4.2013

Viimeisin päivitys: 04.04.2014

Top