EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated. See 'Tyyppihyväksyntävaatimukset ajoneuvojen yleisen turvallisuuden ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun varmistamiseksi' for an updated information about the subject.

Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 78/2009 jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tavoitteena on vähentää vammojen määrää ja vakavuutta ajoneuvojen etuosaan liittyvien liikenneonnettomuuksien yhteydessä. Tätä varten asetuksessa otetaan käyttöön vaatimuksia ja toimenpiteitä, joilla parannetaan jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien* suojelua.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa vahvistetaan moottoriajoneuvojen ja etusuojajärjestelmien rakentamiseen ja toimintaan sovellettavat vaatimukset.

Asetuksen kattamat ajoneuvotyypit

Asetusta sovelletaan

 • M1-luokan moottoriajoneuvoihin (pääasiassa henkilöautoihin), sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2007/46/EY liitteessä II – Moottoriajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmä
 • N1-luokan moottoriajoneuvoihin (pääasiassa kevyisiin hyötyajoneuvoihin, joiden massa on enintään 3 500 kg), sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2007/46/EY liitteessä II
 • kyseisten ajoneuvojen etusuojajärjestelmiin, jotka on alun perin asennettu ajoneuvoihin tai toimitettu erillisinä yksiköinä.

Valmistajien velvollisuudet

Valmistajien on

 • varmistettava, että markkinoille saatettavat ajoneuvot on varustettu tyyppihyväksytyllä hätäjarrutehostinjärjestelmällä
 • mahdollista lisätä ajoneuvoon etusuojajärjestelmä, jonka on kuitenkin oltava tämän asetuksen vaatimusten mukainen
 • toimitettava hyväksyntäviranomaisille tiedot ajoneuvoja koskevista eritelmistä ja testiolosuhteista.

Valmistajan on toimitettava viranomaisille EY-tyyppihyväksyntää koskeva hakemus ilmoituslomakkeella, joka sisältää

 • yleistiedot
 • rakenneominaisuudet
 • ajoneuvon koriin liittyvät tiedot.

EU-maiden viranomaisten velvollisuudet

 • Hyväksyntäviranomaisen on myönnettävä EU-tyyppihyväksyntä ajoneuvotyypin mukaan, jos valmistaja täyttää asiaan liittyvät vaatimukset.
 • Ajoneuvolle myönnetään yksi seuraavista kolmesta kirjaimesta ajoneuvon täyttämien vaatimusten perusteella:
  • A (vastaa vähimmäissuojelun ensimmäistä tasoa)
  • B (vastaa suojelun toista tasoa)
  • X (vastaa tiettyjen ajoneuvojen suojelun tasoa).

Jäsenvaltioiden on kieltäydyttävä antamasta EU-tyyppihyväksyntää, jos etusuojajärjestelmä ei täytä tässä asetuksessa vahvistettuja asiaan liittyviä vaatimuksia. Jos ajoneuvot on varustettu törmäyksenestojärjestelmillä, niiden ei välttämättä tarvitse täyttää näitä vaatimuksia tulevaisuudessa. Asia ratkaistaan Euroopan komission arvioinnin perusteella.

Täytäntöönpanosäännökset

Komission asetuksessa (EY) N:o 631/2009 vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen liitteen I testien suorittamiseen tarvittavista teknisistä vaatimuksista.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 24. marraskuuta 2009 alkaen seuraavin poikkeuksin:

 • 4 artiklan 6 kohtaa ja 9 artiklan 9 kohtaa on sovellettu 24. helmikuuta 2009 alkaen
 • 9 artiklan 2–8 kohdan soveltaminen on alkanut tai alkaa eri päivämäärinä, joista myöhäisin on 24. elokuuta 2019.

TAUSTAA

Asetuksen (EY) N:o 78/2009 kattamien tyyppihyväksyntätoimien lisäksi EU on antanut direktiivin 2010/40/EUTieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto Euroopassa. Tällaisiin älykkäisiin liikennejärjestelmiin perustuvat liikenneturvallisuussovellukset ovat jo osoittautuneet tehokkaiksi, mutta niiden kokonaishyöty yhteiskunnalle riippuu niiden laajemmasta käyttöönotosta.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät: moottorittomat tienkäyttäjät, kuten jalankulkijat ja pyöräilijät, sekä moottoripyöräilijät ja vammaiset, liikuntarajoitteiset tai suuntatajultaan rajoitteiset henkilöt.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 78/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 1–31)

Asetukseen (EY) N:o 78/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1–13)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 631/2009, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteen I täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 195, 25.7.2009, s. 1–60)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1–160)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 11.01.2019

Top