EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tuoteturvallisuus: yleiset säännöt

Tuoteturvallisuus: yleiset säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/95/EY, yleisestä tuoteturvallisuudesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä, jota kutsutaan myös yleiseksi tuoteturvallisuusdirektiiviksi, edellytetään yritysten varmistavan, että niiden myymät tuotteet ovat turvallisia ja että ne korjaavat mahdolliset turvallisuudessa havaitut puutteet.

Siinä perustetaan EU.n laajuinen nopea vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmä, joka koskee muita tuotteita* kuin elintarvikkeita. Direktiivin mukaan yritysten on varmistettava, että myytävät tuotteet ovat turvallisia, ja ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin, mikäli tämä oletus ei täyty.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU:ssa myytävien tuotteiden on oltava turvallisia.
 • Niissä on oltava tiedot tuotteiden jäljittämiseksi, kuten valmistajan nimi ja tuotetiedot. Tuotteessa on oltava varoitus ja tiedot sen käyttöön liittyvistä mahdollisista vaaroista, kun ne ovat tarpeellisia turvallisen käytön varmistamiseksi.
 • Tuotteen katsotaan olevan turvallinen, jos se täyttää erityiset kansalliset vaatimukset tai EU:n standardit. Mikäli tällaisia vaatimuksia tai standardeja ei ole, turvallisuuden arviointi perustuu
  • komission suuntaviivoihin
  • alan parhaisiin käytäntöihin
  • nykyiseen tietämykseen ja tekniikkaan
  • turvallisuustasoon, jota kuluttajat voivat kohtuudella edellyttää.
 • Kansallisilla täytäntöönpanoviranomaisilla on valtuudet valvoa tuoteturvallisuutta ja ryhtyä asiaankuuluviin toimenpiteisiin vaarallisten tuotteiden poistamiseksi.
 • Nopea tiedonvaihtojärjestelmä, jota komissio hallinnoi, antaa kansallisille viranomaisille mahdollisuuden varoittaa muita EU-maiden viranomaisia tuotteista, jotka aiheuttavat vakavia terveys- ja turvallisuusriskejä. Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/417 annetaan ohjeet direktiivissä 2001/95/EY perustetun tuoteturvallisuutta koskevan EU:n nopean tietovaihtojärjestelmän (RAPEX) ja siihen liittyvän ilmoitusjärjestelmän hallinnoinnista. Elintarvikkeita, lääkevalmisteita ja lääkinnällisiä laitteita koskevat eri säännöt.
 • Nopeaa tietojenvaihtojärjestelmää käytettäessä kansallisten viranomaisten on ilmoitettava tiedot, joilla tuote voidaan tunnistaa ja saatavuus muualla Euroopassa jäljittää, yksityiskohdat koskien tuotteen aiheuttamia vaaroja ja mahdolliset toimenpiteet, joihin yleisön suojelemiseksi on ryhdytty.
 • Komissio voi ryhtyä nopeisiin EU:n laajuisiin toimiin, jotka kestävät korkeintaan vuoden (uusittavissa), mikäli yksittäinen tuote aiheuttaa vakavan vaaran.
 • Lainsäädäntöä ei sovelleta antiikkituotteisiin tai tuotteisiin, joita on korjattava tai kunnostettava.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15.1.2002 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 15.1.2004 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Tuote: kuluttajille tarkoitetut tai kuluttajien todennäköisesti käyttämät tuotteet uusina, käytettyinä tai kunnostettuina.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4–17)

Direktiiviin 2001/95/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/417, annettu 8 päivänä marraskuuta 2018, yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan nojalla perustetun Euroopan unionin nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja siihen liittyvän ilmoitusjärjestelmän hallinnointia koskevista ohjeista (EUVL L 73, 15.3.2019, s. 121–187)

Komission päätös 2010/15/EU, annettu 16 päivänä joulukuuta 2009, direktiivin 2001/95/EY (yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi) 12 artiklan nojalla perustetun yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja 11 artiklan nojalla perustetun ilmoitusmenettelyn hallinnointia koskevista ohjeista (EUVL L 22, 26.1.2010, s. 1–64)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (EUVL C 38, 17.2.2009, s. 11–14)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. Joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanosta (COM(2008) 905 lopullinen, 14.1.2009)

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top