EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Henkilösuojaimet

This summary has been archived and will not be updated. See 'Henkilönsuojainten turvallisuuden varmistaminen käyttäjän kannalta' for an updated information about the subject.

Henkilösuojaimet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 89/686/ETY – henkilösuojaimet

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Sen soveltamisalaan kuuluvat henkilösuojaimet. Siinä säädetään niiden markkinoille saattamista ja vapaata liikkuvuutta koskevat ehdot Euroopan unionissa (EU) sekä turvallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset, jotka niiden on täytettävä käyttäjien terveyden suojaamisen ja turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Sen mukaan EU-maiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että markkinoille saatetut henkilösuojaimet turvaavat käyttäjän terveyden ja varmistavat turvallisuuden haittaamatta muiden henkilöiden ja kotieläinten terveyttä tai turvallisuutta taikka vaikuttamatta muiden tavaroiden turvallisuuteen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Määritelmä ja soveltamisala

Henkilösuojaimella tarkoitetaan laitteita tai välineitä, jotka

 • on suunniteltu henkilön käytettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaratekijältä (esim. aurinkolasit)
 • on tarkoitettu sekä ammatti- että yksityiskäyttöön (kuten urheiluun, vapaa-aikaan tai kotitalouskäyttöön).

Direktiiviä ei sovelleta

 • henkilönsuojaimiin, joihin sovelletaan jo jotain toista direktiiviä, jolla on samat tavoitteet kuin tällä direktiivillä markkinoille saattamisen sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja turvallisuuden osalta
 • henkilönsuojaimiin, jotka on suunniteltu ja valmistettu erityisesti puolustusvoimien käyttöön tai käytettäväksi järjestyksen ylläpitämisessä
 • henkilönsuojaimiin, jotka on tarkoitettu itsepuolustukseen
 • henkilönsuojaimiin, jotka on tarkoitettu ihmisten suojaamiseen tai pelastamiseen aluksilla tai lentokoneissa ja joita ei käytetä jatkuvasti
 • kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen käyttäjille tarkoitettuihin kypäriin ja silmikoihin.

Olennaiset vaatimukset

 • Henkilönsuojainten suunnitteluun ja valmistukseen sovelletaan olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.
 • Henkilösuojainten on valmistuksen aikana ja ennen niiden markkinoille saattamista täytettävä seuraavat olennaiset vaatimukset:
  • kaikkiin henkilösuojaimiin sovellettavat yleiset vaatimukset
  • tiettyjä henkilösuojaintyyppejä koskevat lisävaatimukset (esim. vanheneviin henkilösuojaimiin, joiden suojaustehokkuuteen vanheneminen saattaa vaikuttaa, on merkittävä valmistuspäivä)
  • erityisiä vaaroja koskevat lisävaatimukset (esim. kellunta-apuvälineet eivät saa rajoittaa käyttäjän liikkumisvapautta ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, vaan käyttäjän on erityisesti kyettävä uimaan tai toimimaan vaaratilanteesta pakenemiseksi tai muiden ihmisten pelastamiseksi).

Yhdenmukaistetut standardit

 • Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot laativat yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit olennaisten vaatimusten pohjalta. Nämä organisaatiot ovat Euroopan standardointikomitea (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (Cenelec).
 • Yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti valmistettujen henkilösuojainten edellytetään täyttävän kyseessä olevien standardien olennaiset vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja ilmoitetut tarkastuslaitokset

 • Sen arvioimisesta, ovatko henkilösuojaimet olennaisten vaatimusten ja muiden tämän direktiivin säännösten mukaisia, vastaavat
  • joko EU-maiden ilmoittamat laitokset tiettyjen vähimmäisarviointikriteerien mukaisesti
  • tai valmistajat itse.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä

EU-maat eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää saattamasta markkinoille tai ottamasta käyttöön henkilönsuojaimia, joissa on CE-merkintä, seuraavin edellytyksin:

 • valmistaja pystyy esittämään henkilösuojaimesta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
 • vähäisiltä vaaroilta suojaavien henkilösuojainten osalta valmistaja osoittaa vaatimustenmukaisuuden itse EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella
 • ilmoitettu tarkastuslaitos tekee kaikille muille henkilösuojaimille EY-tyyppitarkastuksen*
 • joihinkin erittäin vakavilta riskeiltä suojaaviin henkilösuojaimiin, kuten hengityssuojaimiin, sovelletaan myös menettelyä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että suojain täyttää tuotantotyypille asetetut vaatimukset. Tällaiselta henkilösuojaimelta edellytetään EY-tyyppitarkastustodistusta sekä
  • joko vaatimustenmukaisuuden jatkuvaa seurantaa tarkastuksilla sen varmistamiseksi, että käytössä on tuotteiden vaatimustenmukaisuuden takaavia laadunhallintajärjestelmiä
  • tai näytteiden toimittamista vuosittain vaatimustenmukaisuuden testaamista varten.

CE-merkinnän kiinnittämisestä huolehtii valmistaja tai EU:hun sijoittautunut valmistajan edustaja.

Kumoaminen

Direktiivi 89/686/ETY kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2016/425 21. huhtikuuta 2018 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1991 mennessä. Sitä on sovellettu 1. heinäkuuta 1992 alkaen.

TAUSTAA

Tätä direktiiviä täydennetään työterveydestä ja -turvallisuudesta annetuilla direktiiveillä, erityisesti henkilösuojainten käytöstä työpaikoilla annetulla direktiivillä 89/656/ETY.

* KESKEISET TERMIT

Tyyppitarkastus: menettely, jolla hyväksytty tarkastuslaitos osoittaa ja varmentaa, että kyseinen henkilönsuojain on tämän direktiivin asiaa koskevien säännösten mukainen.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18–38)

Direktiiviin 89/686/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51–98)

Viimeisin päivitys: 20.09.2016

Top