EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien tuomioistuimen päätösten tunnustaminen ulkomailla

Omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien tuomioistuimen päätösten tunnustaminen ulkomailla

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Puitepäätös 2003/577/YOS — jäädyttämispäätösten täytäntöönpano ulkomailla

TIIVISTELMÄ

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti EU-maan on tunnustettava ja pantava täytäntöön toisen EU-maan oikeusviranomaisen rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä tekemä jäädyttämispäätös. Se koskee myös todistusaineiston jäädyttämistä.
 • Päätöstä sovelletaan yhdessä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin annetun puitepäätöksen 2006/783/YOS kanssa, kun rikollisilta otetaan pois heidän toisessa EU-maassa sijaitseva omaisuutensa.
 • Toukokuusta 2017 alkaen tämän todistusaineiston jäädyttämistä koskevan puitepäätöksen säännökset korvataan rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä annetulla direktiivillä 2014/41/EU.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mikä on jäädyttämispäätös?

Jäädyttämispäätös on oikeusviranomaisen tekemä väliaikainen päätös, jolla rikollisia estetään kätkemästä, myymästä edelleen tai käyttämästä omaisuutta, asiakirjoja tai tietoja rikolliseen toimintaan.

Tätä puitepäätöstä sovelletaan jäädyttämispäätöksiin, jotka on annettu

 • sellaisten seikkojen turvaamiseksi, joita voidaan käyttää todistusaineistona rikosoikeudellisessa menettelyssä, tai
 • myöhempää omaisuuden menetetyksi tuomitsemista varten, jotta estetään pysyvästi rikollisten hyötyminen rikollisesta toiminnastaan ja estetään rikollisten omaisuuteen liittyvä rahanpesu tai uudelleen sijoittaminen, joka voi synnyttää uutta rikollisuutta.

Rikokset

Useiden vakavien rikosten kaksoisrangaistavuuden tutkimista ei edellytetä. Kaksoisrangaistavuudella tarkoitetaan, että teko katsotaan rikokseksi sekä EU-maassa, jossa jäädyttämispäätös on tehty (jäädyttämispäätöksen tehnyt valtio), että päätöksen täytäntöön panevassa EU-maassa (täytäntöönpanovaltio). Rikoksesta on kuitenkin seurattava jäädyttämispäätöksen tehneessä valtiossa enimmillään vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistus. Näitä rikoksia ovat muun muassa seuraavat:

 • rikollisjärjestöön osallistuminen
 • terrorismi
 • lahjonta ja petos
 • ihmiskauppa
 • rasismi
 • raiskaus.

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

Jäädyttämispäätöksen tehneen valtion oikeusviranomainen lähettää täytäntöönpanovaltion viranomaiselle todistuksen pyytääkseen määräyksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanovaltion on

 • tunnustettava jäädyttämispäätös vaatimatta muita muodollisuuksia ja toteuttava tarvittavat toimet, jotta se pannaan välittömästi täytäntöön
 • noudatettava jäädyttämispäätöksen tehneen valtion ilmoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanossa, elleivät ne ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön perusperiaatteiden vastaisia.

Perusteet olla tunnustamatta jäädyttämispäätöstä tai olla panematta sitä täytäntöön

Täytäntöönpanovaltio voi kieltäytyä jäädyttämispäätöksen tunnustamisesta tai sen täytäntöönpanosta, jos

 • todistusta ei toimiteta, se on puutteellinen tai selvästi ei vastaa jäädyttämispäätöstä
 • on olemassa täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen koskemattomuus tai erioikeus, joka tekee jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon mahdottomaksi
 • todistuksessa annetuista tiedoista ilmenee välittömästi, että oikeusavun antaminen olisi vastoin oikeudellista periaatetta, jonka mukaan uutta oikeudenkäyntiä ei voida aloittaa, jos samojen tietojen pohjalta on annettu jo yksi lopullinen tuomio
 • jäädyttämispäätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan, paitsi jos
  • se kuuluu vakaviin rikoksiin, joista tuomio annetaan automaattisesti
  • se liittyy veroihin, maksuihin, tulleihin tai valuuttatoimiin.

Täytäntöönpanon lykkääminen

Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä, jos

 • se saattaisi haitata parhaillaan toimitettavaa esitutkintaa
 • kyseinen omaisuus tai todistusaineisto on jo jäädytetty rikosoikeudellisessa menettelyssä annetulla päätöksellä
 • kyseistä omaisuutta koskee jo muussa oikeudellisessa menettelyssä täytäntöönpanovaltiossa tehty päätös. Tällaisella päätöksellä on kuitenkin oltava etusija kansallisen lainsäädännön nojalla myöhempiin kansallisessa rikosoikeudellisessa menettelyssä tehtyihin jäädyttämispäätöksiin nähden.

Asianosaiset

EU-maiden on varmistettava, että kaikilla jäädyttämispäätökseen liittyvillä asianosaisilla, myös oikeutetuilla kolmansilla osapuolilla, on oikeutettujen etujensa suojelemiseksi käytettävissään oikeussuojakeinot, joilla ei ole päätöstä lykkäävää vaikutusta.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätös tuli voimaan 2. elokuuta 2003. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 2. elokuuta 2005.

TAUSTAA

Omaisuuden menetetyksi tuomitseminen ja jäädyttäminen

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Oikaistaan neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003) (EUVL L 374, 27.12.2006, s. 20)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Komission kertomus, annettu omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2003/577/YOS 14 artiklan perusteella (KOM(2008) 885 lopullinen, 22.12.2008)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1–36)

Viimeisin päivitys: 25.01.2016

Top