EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vertikaalisia toimitus- ja jakelusopimuksia koskeva poikkeus

Vertikaalisia toimitus- ja jakelusopimuksia koskeva poikkeus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission asetus (EU) N:o 330/2010 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artikla

ASETUKSEN JA SEUT-SOPIMUKSEN 101 ARTIKLAN TARKOITUS

SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa kielletään sopimukset, jotka vaikuttavat EU-maiden väliseen kauppaan ja jotka estävät, rajoittavat tai vääristävät kilpailua. SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan mukaan tämä kielto ei kuitenkaan koske sopimuksia, joista aiheutuvat hyödyt ylittävät kilpailunvastaiset vaikutukset.

Asetuksessa myönnetään ryhmäpoikkeus SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohdasta vertikaalisille sopimuksille *, jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Nämä sopimukset voivat esimerkiksi auttaa valmistajaa pääsemään uusille markkinoille tai välttämään tilanteen, jossa jokin jakelija ”hyötyy” toisen jakelijan myynninedistämistoimien kustannuksella, tai antaa toimittajalle mahdollisuuden poistaa kirjanpidossa tiettyä asiakasta varten tehty sijoitus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksen soveltamista koskevat vaatimukset

Tietyt vaatimukset on täytettävä, jotta tietylle vertikaaliselle sopimukselle myönnetään poikkeus SEUT 101 artiklan 1 kohdassa määrätystä kiellosta:

 • sopimus ei sisällä asetuksessa määriteltyjä ”vakavimpia” kilpailunrajoituksia,
 • toimittajien ja ostajien 30 prosentin markkinaosuusrajoitus,
 • asetus sisältää kolmeen erityiseen rajoitukseen liittyviä ehtoja.

”Vakavimmat” kilpailunrajoitukset

On olemassa viisi rajoitusta, jotka johtavat koko sopimuksen jättämiseen pois asetuksen soveltamisalasta, vaikka toimittajan ja ostajan markkinaosuudet olisivat alle 30 prosenttia. Niitä pidetään vakavina niistä kuluttajille todennäköisesti aiheutuvan haitan vuoksi. Ne ovat useimmissa tapauksissa kiellettyjä, ja on epätodennäköistä, että niitä sisältävät vertikaaliset sopimukset täyttäisivät SEUT 101 artiklan 3 kohdan ehdot:

 • 1.

  toimittajat eivät saa määrätä (vähimmäis)hintaa, jolla jakelijat saavat myydä niiden tuotteita edelleen (vähittäismyyntihinnan määrääminen);

 • 2.

  markkinoiden jakaminen alueen tai asiakasryhmän mukaan on kiellettyä. Jakelijoiden on saatava päättää vapaasti, missä ja kenelle ne myyvät tuotteita. Asetus sisältää kuitenkin tätä sääntöä koskevia poikkeuksia, jotka antavat esimerkiksi yrityksille mahdollisuuden käyttää poissulkevaa tai valikoivaa jakelujärjestelmää;

 • 3.

  vaikka valikoidut jakelijat eivät saa myydä valtuuttamattomille jakelijoille, loppukäyttäjiä, joille ne voivat myydä, ei voida rajoittaa;

 • 4.

  valikoitujen jakelijoiden täytyy saada myydä sopimustuotteita verkoston muille valikoiduille jakelijoille tai ostaa tuotteita näiltä;

 • 5.

  varaosien valmistajan ja niitä tuotteissaan käyttävän ostajan välinen sopimus ei saa estää tai rajoittaa varaosien myyntiä loppukäyttäjille, riippumattomille korjaamoille tai palveluntarjoajille.

30 prosentin markkinaosuusrajoitus

Vertikaaliseen sopimukseen sovelletaan tätä asetusta, jos sekä tuotteiden tai palvelujen toimittajan että ostajan markkinaosuus on enintään 30 prosenttia. Toimittajan osalta ryhmäpoikkeuksen soveltamisen ratkaisee markkinaosuus kyseisillä markkinoilla eli niillä markkinoilla, joilla se myy tuotteita tai palveluita. Ostajan osalta asetuksen soveltamisen ratkaisee markkinaosuus kyseessä olevilla ostomarkkinoilla eli markkinoilla, joilla se ostaa tuotteita tai palveluita.

Ryhmäpoikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetyt rajoitukset

Tämä asetus koskee kaikkia vertikaalisia rajoituksia lukuun ottamatta edellä mainittuja rajoituksia. Kolmeen vertikaaliseen rajoitukseen sovelletaan kuitenkin erityisehtoja:

 • kilpailukieltovelvoitteet sopimuksen voimassaoloaikana,
 • kilpailukieltovelvoitteet sopimuksen päättymisen jälkeen,
 • tiettyjen tuotemerkkien sulkeminen pois valikoivassa jakelujärjestelmässä.

Jos nämä ehdot eivät täyty, näihin vertikaalisiin rajoituksiin ei sovelleta asetuksen mukaista poikkeusta. Asetusta sovelletaan kuitenkin edelleen vertikaalisen sopimuksen muihin osiin, jos niitä voidaan soveltaa irrallaan niistä vertikaalisista rajoituksista, joihin ryhmäpoikkeusta ei sovelleta.

Euroopan komissio on myös julkaissut vertikaalisia rajoituksia koskevat suuntaviivat. Niissä kuvaillaan suhtautuminen vertikaalisiin sopimuksiin, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. kesäkuuta 2010 alkaen, ja soveltaminen päättyy 31. toukokuuta 2022.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Vertikaaliset sopimukset: tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja ostamista koskevia sopimuksia eri tuotanto- tai jakeluportailla toimivien yritysten välillä, esimerkiksi valmistajien ja tukkukauppiaiden tai vähittäismyyjien väliset jakelusopimukset.

ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1–7)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VII osasto – Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt – 1 luku – Kilpailusäännöt – 1 jakso – Yrityksiin sovellettavat säännöt – 101 artikla (aiempi EY-sopimuksen 81 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 88–89)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Suuntaviivat vertikaalisista rajoituksista (EUVL C 130, 19.5.2010, s. 1–46)

Viimeisin päivitys: 08.05.2020

Top