EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sähkön sisämarkkinat (vuodesta 2021 alkaen)

Sähkön sisämarkkinat (vuodesta 2021 alkaen)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2019/944 sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä esitetään säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle, jakelulle, varastoinnille ja toimitukselle sekä kuluttajansuojaa koskevat säännöt, jotta voidaan luoda yhdennetyt, kilpailuun perustuvat, kuluttajakeskeiset, joustavat, oikeudenmukaiset ja avoimet sähkömarkkinat unionissa.
 • Se sisältää muun muassa sähkön vähittäismarkkinoita koskevia sääntöjä, kun taas samanaikaisesti hyväksytty asetus (EU) 2019/943 sisältää pääasiassa tukkumarkkinoita ja verkkotoimintoja koskevia sääntöjä.
 • Direktiivillä kumotaan direktiivi 2009/72/EY (ks. sähkön sisämarkkinoita koskeva tiivistelmä) 1. tammikuuta 2021 alkaen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asiakkaiden oikeudet

Direktiivillä selvennetään ja vahvistetaan nykyisiä asiakkaiden oikeuksia ja otetaan käyttöön uusia, kuten:

 • oikeus valita vapaasti toimittaja ja vaihto- ja poistumismaksuja koskevat rajoitukset, paitsi jos kiinteähintaiset määräaikaiset sopimukset irtisanotaan ennen niiden päättymispäivää
 • oikeus saada vähintään yksi hintojen vertailuväline, joka täyttää tietyt luottamusvaatimukset; vaatimukset täyttäville yksityisille välineille voidaan myöntää luotettavuusmerkki
 • oikeus liittyä kansalaisten energiayhteisöön säilyttäen samalla täysimääräiset kuluttajien oikeudet, myös oikeus erota yhteisöstä ilman seuraamuksia
 • oikeus dynaamiseen hintasopimukseen (perustuen hintoihin spot-markkinoilla ja päivänsisäisillä markkinoilla) vähintään yhdeltä toimittajalta ja kaikilta toimittajilta, joilla on yli 200 000 asiakasta, ja oikeus saada tietoa niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä
 • oikeus sähkön toimituksesta riippumattomaan aggregointisopimukseen
 • vapaus tuottaa, kuluttaa, varastoida ja myydä sähköä yksin tai aggregaattorin* kautta
 • oikeus pyytää älymittarin asentamista neljän kuukauden kuluessa, kun taas EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönotto, paitsi jos sitä ei vielä pidetä kustannustehokkaana
 • energiaköyhien tai heikossa asemassa olevien asiakkaiden oikeus kohdennettuun suojaan, mutta säännellyllä hinnoittelulla tämä on sallittu vain tietyin edellytyksin
 • sähköntoimituksen keskeyttämisen kohteeksi joutuneiden asiakkaiden oikeus saada riittävän ajoissa tietoa vaihtoehdoista, kuten maksusuunnitelmista tai keskeyttämisen lykkäämisestä.

Laskutus

 • Laskujen on oltava selkeitä, täsmällisiä, ytimekkäitä, ja ne on esitettävä tavalla, joka helpottaa vertailumahdollisuuksia.
 • Laskutustiedot on annettava vähintään joka kuudes kuukausi tai joka kolmas kuukausi asiakkaan pyynnöstä, tai kun loppuasiakas on valinnut sähköisen laskutuksen vähintään kerran kuukaudessa, jos mittareita voidaan lukea etäältä.

Aggregaattorit

EU-maiden on

 • varmistettava, että aggregaattorit voivat tarjota asiakkaille aggregointisopimuksia ilman, että asiakkaiden tarvitsee saada toimittajansa suostumus
 • varmistettava, että aggregaattorit osallistuvat tasapuolisesti kaikkiin sähkömarkkinoihin ja että siirto- ja jakeluverkonhaltijat kohtelevat aggregaattoreita tasapuolisesti muiden markkinatoimijoiden kanssa, myös silloin, kun ne hankkivat palveluja
 • vahvistettava avoimet säännöt, joissa täsmennetään selkeästi kaikkien sähköalan yritysten ja asiakkaiden tehtävät ja vastuualueet, ja vahvistettava markkinaosapuolten välistä tiedonvaihtoa koskevat säännöt
 • vahvistettava säännöt, jotka koskevat korvauksia aggregaattoreiden ja toimittajien välillä, jos kulutusjouston aktivoituminen aiheuttaa epätasapainon; tällaisen korvauksen on tiukasti katettava aiheutuneet kustannukset, ja tällaisen korvauksen laskennassa voidaan ottaa huomioon kulutusjouston järjestelmälliset hyödyt.

Kansalaisten energiayhteisöt

 • ovat vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen perustuvia osakkaiden tai jäsenten määräysvallassa olevia yksiköitä, joilla on oikeus harjoittaa tuotantoa, jakelua, toimitusta, kulutusta, energiatehokkuuspalveluja tai sähköajoneuvojen latauspalveluja tai jotka voivat tarjota muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen
 • kansalaisten energiayhteisöillä on oikeus liittyä jakeluverkkoihin ja saada osakseen syrjimätöntä kohtelua sääntelyn tai kaikkien sähkömarkkinoiden saatavuuden osalta
 • oikeus jakaa oma sähköntuotantonsa jäsentensä kanssa hajautettujen energiaresurssien kustannus-hyötyanalyysin mukaisesti
 • oikeus jäsenvaltion niin salliessa omistaa, perustaa, ostaa tai vuokrata jakeluverkkoja sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tietoihin pääsy ja yhteentoimivuus

 • Direktiivillä päivitetään sääntöjä, jotka koskevat verkonhaltijoiden, kuluttajien, toimittajien ja palveluntarjoajien tuottamia mittaus- ja kulutus-/tuotantotiedon saantia. Lisäksi siinä kaavaillaan, että Euroopan komissio laatii sekundaarilainsäädännön yhteentoimivuutta koskevat säännöt tietojen vaihdon helpottamiseksi.
 • Tietojen hallinnoijien on varmistettava, että älykkäiden mittausjärjestelmien tietoihin on syrjimätön pääsy ja että samalla noudatetaan tietosuojasääntöjä.

Sähköinen liikkuvuus

 • EU:n jäsenvaltioiden on luotava sääntelykehys, jolla helpotetaan sähköajoneuvojen latauspisteiden liittämistä jakeluverkkoon.
 • Jakeluverkonhaltijat* voisivat omistaa, kehittää, hallita tai käyttää latauspisteitä vain, jos yksikään muu elin ei ole ilmaissut kiinnostusta avoimeen tarjouskilpailuun hyväksynnän saatuaan ja kolmansien osapuolten pääsyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Jakeluverkonhaltijat:

 • ovat vastuussa siitä, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkön jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä, mukaan lukien uusien sähköntuotantolaitosten ja erityisesti uusiutuvista lähteistä sähköä tuottavien laitosten kustannustehokkaaseen integrointiin liittyvät vaatimukset, sekä siitä, että verkon käyttäjille annetaan tiedot, joita tehokas pääsy verkkoon ja sen käyttö edellyttää
 • jakeluverkonhaltijoiden on julkaistava verkon kehittämissuunnitelmat, joissa esitetään suunnitellut investoinnit seuraaviksi 5–10 vuodeksi;
 • jos jakeluverkonhaltija on osa vertikaalisesti integroitunutta yritystä, sen on oltava riippumaton muista jakeluun liittymättömistä toiminnoista ainakin oikeudellisen muotonsa, organisaationsa ja päätöksentekonsa osalta;
 • eivät saa omistaa, kehittää, hallita tai käyttää energiavarastoja, paitsi jos tietyt erityisedellytykset täyttyvät.

Siirtoverkonhaltijat*:

 • siirtoverkonhaltijoiden on varmistettava, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkön siirtovaatimukset tiiviissä yhteistyössä viereisten siirto- ja jakeluverkonhaltijoiden kanssa.
 • hallinnoivat jakeluverkon varmaa käyttöä säilyttäen samalla sähkön tarjonnan ja kysynnän välinen tasapaino
 • eivät saa omistaa, kehittää, hallita tai käyttää energiavarastoja, samoin edellytyksin kuin jakeluverkonhaltijoihin sovelletaan

Kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten:

Puhdas energia

Tämä direktiivi on osa Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille -säädöspakettia.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 1 tammikuuta 2021 alkaen.

Direktiivillä (EU) 2019/944 tarkistetaan direktiivi 2009/72/ETY ja korvataan se. Se on saatettava osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.

Alkuperäinen direktiivi 2009/72/ETY oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä vuoteen 2011 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Aggregaattori: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yhdistää useita asiakaskuormia tai tuottaa sähköä myytäväksi, ostettavaksi tai huutokaupattavaksi millä tahansa sähkömarkkinoilla.
Jakeluverkonhaltija: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vastaa sähkön jakeluverkon toiminnasta ja kehittämisestä tietyllä alueella, sen yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen kyvystä vastata pitkällä aikavälillä sähkön jakelun kohtuulliseen kysyntään.
Siirtoverkonhaltija: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vastaa sähkön siirtoverkon toiminnasta ja kehittämisestä tietyllä alueella, sen yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen kyvystä vastata pitkällä aikavälillä sähkön siirron kohtuulliseen kysyntään.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/944, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019 sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 158 14.6.2019, s. 125–199)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/941, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019 riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 14.6.2019, s. 1–21)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/942, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 158, 14.6.2019, s. 22–53)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/943, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019 sähkön sisämarkkinoista (EUVL L 158, 14.6.2019, s. 54–124)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1–77)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82–209)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (EUVL L 211 14.8.2009, s. 55–93)

Viimeisin päivitys: 01.10.2019

Top