EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kertakäyttöiset muovituotteet – ympäristövaikutuksen torjuminen

Kertakäyttöiset muovituotteet – ympäristövaikutuksen torjuminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi (EU) 2019/904 tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen kaikkialla Euroopan unionissa (EU) ottamalla käyttöön direktiivin kattamia tuotteita varten räätälöityjä toimenpiteitä ja erityisesti varmistamalla, että markkinoille ei voida saattaa sellaisia kertakäyttöisiä muovituotteita, joille on saatavilla kestävämpiä ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja.
 • Direktiivillä toteutetaan EU:n muovistrategiaa, joka on tärkeä askel EU:n siirtymisessä kohti kiertotaloutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan tiettyihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin, oxo-hajoavasta muovista* valmistettuihin tuotteisiin ja muovia sisältäviin kalastusvälineisiin. Kertakäyttöiset muovituotteet valmistetaan kokonaan tai osittain muovista, ja ne on tyypillisesti tarkoitettu käytettäviksi vain kerran tai vain lyhyen aikaa, minkä jälkeen ne heitetään pois.

Markkinoille saattamisen rajoitukset

 • Seuraavia kertakäyttöisiä muovituotteita ei saa saattaa markkinoille:
  • ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat ja syömäpuikot)
  • lautaset
  • pillit ja vanupuikot (paitsi jos niitä käytetään aktiivisissa implantoitavissa tai muissa lääkinnällisissä laitteissa)
  • juomien sekoitustikut
  • ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille
  • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut elintarvikepakkaukset (eli kannelliset ja kannettomat rasiat) elintarvikkeille, jotka on tarkoitettu syötäväksi välittömästi ilman lisävalmistamista, jotka syödään tavallisesti suoraan astiasta tai jotka ovat valmiita syötäväksi ilman lisävalmistamista
  • oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet
  • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomapakkaukset, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina
  • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomamukit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina.

Kulutuksen vähentäminen

 • EU:n jätepolitiikan mukaisesti EU:n jäsenvaltioiden täytyy
  • toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään joidenkin sellaisten kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta, joille ei ole vaihtoehtoa (juomamukit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina, sekä elintarvikepakkaukset, joissa säilytettävät elintarvikkeet on tarkoitettu syötäväksi välittömästi)
  • seurata näiden kertakäyttöisten tuotteiden kulutusta ja toteutettuja toimenpiteitä sekä raportoida edistymisestä Euroopan komissiolle.
 • Direktiivi edellyttää, että näiden tuotteiden kulutuksessa tapahtuu kunnianhimoinen ja pysyvä määrällinen vähennys vuoteen 2026 mennessä (vuoden 2022 tasoon verrattuna).
 • Kulutuksen vähentämisen osalta komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksen, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/162 tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähenemisen laskemisesta, todentamisesta ja raportoinnista sekä jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä tällaisen vähenemisen aikaansaamiseksi.

Kertakäyttöisiä muovipulloja koskevat erilliset keräys- ja suunnitteluvaatimukset

 • Direktiivissä asetetaan kertakäyttöisten muovipullojen kierrätykselle 90 prosentin keräystavoite vuoteen 2029 mennessä (ja 77 prosentin välitavoite vuodelle 2025).
 • Muovipullojen tulee sisältää vähintään 25 prosenttia kierrätettyä muovia vuoteen 2025 mennessä PET-pullojen osalta ja vähintään 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä kaikkien pullojen osalta.
 • Pulloja, joiden korkit ja kannet on valmistettu muovista, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos korkit ja kannet pysyvät kiinni juomapakkauksissa tuotteiden suunnitellun käyttövaiheen ajan.
 • Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2021/1752 vahvistetaan säännöt kertakäyttöisistä muovisista juomapulloista syntyvän jätteen erilliskeräystä koskevien tietojen laskemisen, todentamisen ja toimittamisen osalta.

Pakolliset merkinnät

 • Tiettyjen markkinoille saatettavien kertakäyttöisten muovituotteiden pakkauksessa tai itse tuotteessa on oltava näkyvä, helposti luettava ja pysyvä merkintä. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa
  • kuukautissuojat
  • kosteuspyyhkeet
  • suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa
  • juomamukit.
 • Merkinnöissä on kerrottava kuluttajalle
  • tuotteelle sopivista loppukäsittelyvaihtoehdoista tai vältettävistä loppukäsittelymenetelmistä
  • tuotteessa olevasta muovista sekä roskaamisen kielteisestä ympäristövaikutuksesta.
 • Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/2151 vahvistetaan näiden tuotteiden merkintäeritelmiä koskevat säännöt.

Laajennettu tuottajan vastuu

 • Direktiiviin sisältyy ”saastuttaja maksaa” -periaate. Tuottajien tulee huolehtia kustannuksista, jotka aiheutuvat
  • tuotteiden keruusta jätteenä ja roskaantumisen puhdistamisesta
  • kosteuspyyhkeiden, ilmapallojen sekä suodattimellisten tupakkatuotteiden ja suodattimien, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, yhteydessä tehtävästä tiedonkeruusta
  • seuraavia kertakäyttöisiä muovituotteita koskevasta valistuksesta:
   • elintarvike- ja juomapakkaukset
   • juomapakkaukset
   • juomamukit
   • annospakkaukset ja kääreet
   • kevyet kantokassit
   • suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa.
 • Kosteuspyyhkeiden ja ilmapallojen kohdalla näitä vaatimuksia sovelletaan keräyskustannuksia lukuun ottamatta.
 • Jäsenvaltioiden täytyy myös
  • ottaa käyttöön säännöt, jotka koskevat laajennettua tuottajan vastuuta muovia sisältävien kalastusvälineiden suhteen
  • seurata ja arvioida tällaisia kalastusvälineitä EU:n laajuisten keräystavoitteiden määrittelemiseksi.
 • Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2021/958 vahvistetaan säännöt markkinoille saatettuja kalastusvälineitä ja jäsenvaltioissa kerättyä kalastusvälinejätettä koskevien tietojen ja laaduntarkastusraportin toimittamismuodosta.

Tietojärjestelmät ja raportoiminen

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2021/2267 vahvistetaan tietojen toimittamismuoto, joka koskee suodattimellisista tupakkatuotteista ja suodattimista, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, syntynyttä kerättyä kulutuksen jälkeistä jätettä.

Valistustoimenpiteet

Jäsenvaltioiden tulee lisäksi ryhtyä toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on

 • antaa tietoja kuluttajille ja kannustaa vastuulliseen kulutuskäyttäytyminen edellä mainituista tuotteista aiheutuvan roskaantumisen vähentämiseksi
 • tiedottaa kuluttajille uudelleenkäytettävistä vaihtoehtoisista tuotteista sekä kertakäyttöisten muovituotteiden epäasianmukaisen loppukäsittelyn vaikutuksesta viemäröintijärjestelmälle.

Komission suuntaviivat

 • Komissio antoi kesäkuussa 2021 kertakäyttöisiä muovituotteita koskevat suuntaviivat sen varmistamiseksi, että direktiivin vaatimuksia sovelletaan asianmukaisesti ja yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa.
 • Suuntaviivoissa selvennetään direktiivissä käytettyjä keskeisiä termejä ja annetaan esimerkkejä kertakäyttöisistä muovituotteista, joiden katsotaan kuuluvan sen soveltamisalaan tai jäävän sen ulkopuolelle.

MISTÄ ALKAEN SÄÄNTÖJÄ SOVELLETAAN?

 • Direktiivi piti saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 3. heinäkuuta 2021.
 • Markkinoille saattamisen rajoituksia ja tuotteiden merkintöjä koskevia sääntöjä sovelletaan 3. heinäkuuta 2021 alkaen ja kertakäyttöisten muovisten juomapullojen korkkien ja kansien suunnittelua koskevia vaatimuksia 3. heinäkuuta 2024 alkaen.
 • Laajennettua tuottajan vastuuta koskevia toimenpiteitä, jotka koskevat suodattimellisia tupakkatuotteita ja suodattimia, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, sovelletaan 5. tammikuuta 2023 alkaen.

TAUSTAA

Ks. lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Oxo-hajoava muovi. Muovimateriaali, jonka sisältämät lisäaineet hapettumisen kautta aiheuttavat muovimateriaalin pilkkoutumisen mikrorakeiseksi tai sen kemiallisen hajoamisen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/904, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä (EUVL L 155, 12.6.2019, s. 1–19)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/162, annettu 4 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähenemisen laskemisesta, todentamisesta ja raportoinnista sekä jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä tällaisen vähenemisen aikaansaamiseksi (EUVL L 26, 7.2.2022, s. 19–35)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2267, annettu 17 päivänä joulukuuta 2021, tietojen toimittamismuodosta, joka koskee suodattimellisista tupakkatuotteista ja suodattimista, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, syntynyttä kerättyä kulutuksen jälkeistä jätettä (EUVL L 455, 20.12.2021, s. 32–36)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1752, annettu 1 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 soveltamista koskevista säännöistä kertakäyttöisistä muovisista juomapulloista syntyvän jätteen erilliskeräystä koskevien tietojen laskemisen, todentamisen ja toimittamisen osalta (EUVL L 349, 4.10.2021, s. 19–30)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/958, annettu 31 päivänä toukokuuta 2021, markkinoille saatettuja kalastusvälineitä ja jäsenvaltioissa kerättyä kalastusvälinejätettä koskevien, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisten tietojen toimittamismuodon vahvistamisesta (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 51–64)

Täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2021/958 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2151, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä (EUVL L 428, 18.12.2020, s. 57–67)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10–23)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 11.04.2022

Top