EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan aluekehitysrahasto (2014–2020)

Euroopan aluekehitysrahasto (2014–2020)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1301/2013 Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöistä

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella perustetaan Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) kaudelle 2014–2020. EAKR:n tavoitteena on edistää harmonista, tasapainoista ja kestävää kehitystä EU:ssa vähentämällä joitakin kehitystasojen välisiä eroja sen alueiden välillä.
 • Asetusta on muutettu kolmesti:

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Osallistuminen

Kaikki EU-maiden alueet ovat tukikelpoisia, mutta myönnetty tuki riippuu EU:n prioriteeteista ja alueen tyypistä.

Keskeiset teemat

EAKR:n investoinnit keskittyvät neljän keskeisen teeman ympärille:

Investointityypit

 • investoinnit pk-yrityksiin kestävien työpaikkojen luomiseksi ja säilyttämiseksi
 • investoinnit kaikentyyppisiin innovointi- ja tutkimusalojen, vähähiilisen talouden alan sekä tieto- ja viestintäteknologian alan yrityksiin, joissa on osallisina pk-yrityksiä
 • infrastruktuuri-investoinnit, joiden ansiosta pystytään tarjoamaan peruspalveluja energian, ympäristön, liikenteen sekä tieto- ja viestintäteknologian aloilla, sekä investoinnit sosiaali-, terveydenhuolto-, ja koulutusalojen infrastruktuuriin,
 • pk-yritysten käyttöpääoman rahoittaminen tarvittaessa väliaikaisena toimenpiteenä, jolla voidaan vastata tehokkaasti kansanterveydelliseen kriisitilanteeseen (covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen), ja
 • investoinnit alueiden omien mahdollisuuksien kehittämiseen.

Kokonaistalousarvio

Talousarvio kaudelle 2014–2020 on yli 185 miljardia euroa.

Politiikan ja talousarvion prioriteetit

 • Edellä luetellut neljä pääteemaa ovat erittäin merkittäviä EAKR:n rahoituksen kohdentamisen kannalta, koska rahoitus vaihtelee alueen luokasta riippuen.
 • Alueet määritellään BKT:n mukaan ilmaistuna prosenttiosuutena EU:n keskiarvosta:
  • kehittyneemmät alueet: BKT yli 90 prosenttia
  • siirtymäalueet: BKT 75–90 prosenttia
  • vähemmän kehittyneet alueet: BKT alle 75 prosenttia.
 • Kehittyneemmillä alueilla (siirtymäalueilla) (vähemmän kehittyneillä alueilla) vähintään 80 prosenttia (60 prosenttia) (50 prosenttia) EAKR:n kokonaismäärärahoista kussakin maassa on kohdennettava kahteen tai useampaan neljästä pääteemasta, joita ovat innovointi ja tutkimus, pk-yritykset, tieto- ja viestintäteknologia ja vähähiilinen talous. Vähintään 20 prosenttia (15 prosenttia) (12 prosenttia) EAKR:n kokonaismäärärahoista kussakin maassa on kohdennettava erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviin hankkeisiin sen tärkeyden vuoksi.
 • Vähintään viisi prosenttia EAKR:n rahoituksesta on varattu kaupunkialueiden kestävään kehitykseen. EU:n tasolla on muodostettava kaupunkialueiden kehittämisverkosto, jolla edistetään verkostoitumista ja kaupunkialueiden kestävään kehitykseen liittyvien kokemusten vaihtamista.

Toteutus

Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite

Asetuksella (EU) 2020/460 perustetulla koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevalla investointialoitteella tarjotaan EU-maiden käyttöön ERI-rahastoista 37 miljardia euroa terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen ja pk-yritysten tukemiseen, lyhyen aikavälin työllisyysjärjestelmiin ja yhteisöllisiin palveluihin.

Koronavirusta koskevat erityistoimenpiteet: lisää joustavuutta ERI-rahastojen käyttöön

Muutosasetuksen (EU) 2020/558 myötä EU-maat voivat siirtää varoja Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston välillä, eri alueluokkien välillä ja kyseisten kolmen rahaston painopistealueiden väillä.

Covid-19-tautiin liittyvät koheesiopolitiikan ohjelmat voidaan 1. heinäkuuta 2020 – 30. kesäkuuta 2021 rahoittaa poikkeuksellisesti sataprosenttisesti EU:n rahoituksella kyseisenä tilivuonna. Lisäksi toimenpiteillä yksinkertaistetaan ohjelmien hyväksymistä niiden toteuttamisen vauhdittamiseksi, rahoitusvälineiden käytön helpottamiseksi ja tarkastusten yksinkertaistamiseksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu lauantai 21. joulukuu 2013 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289–302)

Asetukseen (EU) N:o 1301/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2056, annettu 22 päivänä elokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien kaupunkialueiden kestävän kehityksen alan innovatiivisten toimenpiteiden valinta- ja hallinnointiperiaatteita, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 522/2014 muuttamisesta (EUVL L 294, 11.11.2017, s. 26)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 522/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien kaupunkialueiden kestävän kehityksen alan innovatiivisten toimenpiteiden valinta- ja hallinnointiperiaatteita (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 1–3)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/99/EU, annettu 18 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen oikeutettujen alueiden luettelon laatimisesta sekä koheesiorahaston rahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden luettelon laatimisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 50, 20.2.2014, s. 22–34)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 07.07.2020

Top