Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/009/06

Ehdotuspyyntö 2017 – Yhden jäsenvaltion ohjelmat – Avustukset sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettaville maataloustuotteita koskeville tiedotus- ja menekinedistämistoimille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 mukaisesti

OJ C 9, 12.1.2017, p. 7–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 9/7


EHDOTUSPYYNTÖ 2017

YHDEN JÄSENVALTION OHJELMAT

Avustukset sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettaville maataloustuotteita koskeville tiedotus- ja menekinedistämistoimille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 mukaisesti

(2017/C 9/06)

1.   Ehdotuspyynnön tausta ja tarkoitus

1.1   Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 22. lokakuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 1144/2014 (1) sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 kumoamisesta. Asetusta on täydennetty komission delegoidulla asetuksella (EU) 2015/1829 (2) ja sen soveltamisesta on annettu sääntöjä komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1831 (3).

Tiedotus- ja menekinedistämistoimien yleisenä tavoitteena on parantaa unionin maatalousalan kilpailukykyä.

Tiedotus- ja menekinedistämistoimien erityistavoitteena on

a)

lisätä tietoisuutta unionin maataloustuotteiden hyvistä ominaisuuksista ja tuotantomenetelmiin unionissa sovellettavista tiukoista normeista;

b)

parantaa unionin maataloustuotteiden ja tiettyjen elintarvikkeiden kilpailukykyä, lisätä niiden kulutusta ja nostaa niiden profiilia sekä unionissa että sen ulkopuolella;

c)

lisätä tietoisuutta unionin laatujärjestelmistä ja tehostaa niiden tunnustamista;

d)

lisätä unionin maataloustuotteiden ja tiettyjen elintarvikkeiden markkinaosuuksia erityisesti niillä kolmansien maiden markkinoilla, joilla on suurimmat kasvumahdollisuudet;

e)

palauttaa tavanomaiset markkinaolosuhteet, jos ilmenee vakava markkinahäiriö, jos menetetään kuluttajien luottamus tai jos ilmenee muita erityisiä ongelmia.

1.2   Komission vuoden 2017 työohjelma

Komission vuoden 2017 työohjelmassa, joka hyväksyttiin 9. marraskuuta 2016 täytäntöönpanopäätöksellä (4), esitetään yksityiskohdat yhteisrahoituksen myöntämisestä ja painopisteet toimintaehdotuksille, jotka koskevat yhden ja usean jäsenvaltion ohjelmia sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa. Se löytyy seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3   Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto

Euroopan komissio on antanut kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastolle (josta käytetään myöhemmin nimitystä toimeenpanovirasto) hoidettavaksi sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavien maataloustuotteita koskevien tiedotus- ja menekinedistämistoimien tietyt osat, mukaan luettuna yhden jäsenvaltion ohjelmien arviointi.

1.4   Ehdotuspyyntö

Tämä ehdotuspyyntö liittyy yhden jäsenvaltion ohjelmien täytäntöönpanoon vuoden 2017 työohjelman liitteessä I olevan 1.2.1.1 ja 1.2.1.2 jakson puitteissa. Kyseessä ovat toimet painopistealoilla 1 ja 2 eli yhden jäsenvaltion ohjelmat sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa.

2.   Tavoitteet – Aihealueet – Painopisteet

Vuoden 2017 työohjelman liitteessä I olevassa 1.2.1.1 ja 1.2.1.2 jaksossa esitetään painopistealat toimille, joita yhteisrahoitetaan tämän ehdotuspyynnön kautta (ks. myös 6.2 kohta, Tukikelpoiset toimet). Rahoituksen myöntämistä harkitaan vain ehdotuksille, jotka vastaavat suoraan vuotuisen työohjelman kyseisessä jaksossa esitettyä aihetta ja kuvausta. Tämän vuoksi tässä asiakirjassa ilmoitetaan 8 aihetta ehdotuksia varten. Tämän ehdotuspyynnön mukaisesti toimitettujen hakemusten on kuuluttava jonkin painopisteaiheen piiriin. Ehdotuksen esittävä organisaatio voi jättää useita hakemuksia eri hankkeista, jotka kuuluvat saman painopisteaiheen piiriin. On myös mahdollista jättää useita hakemuksia eri hankkeista, jotka kuuluvat eri painopisteaiheiden piiriin.

3.   Aikataulu

Hakemusten jättämisen määräaika on 20. huhtikuuta 2017 klo 17.00 CET (Keski-Euroopan aikaa).

 

Vaiheet

Päivämäärä tai alustava ajankohta

a)

Ehdotuspyynnön julkaiseminen

12.1.2017

b)

Hakemusten jättämisen määräaika

20.4.2017

c)

Arviointikausi (viitteellinen)

21.4.–31.8.2017

d)

Komission päätös (viitteellinen)

< lokakuu 2017

e)

Hakijoille ilmoittaminen (viitteellinen)

< lokakuu 2017

f)

Sopimuksen allekirjoittaminen jäsenvaltion kanssa (viitteellinen)

< tammikuu 2018

g)

Toimen aloituspäivä (viitteellinen)

> 1.1.2018

4.   Käytettävissä olevat varat

Toimien yhteisrahoitukseen tämän ehdotuspyynnön puitteissa varatut määrärahat ovat yhteensä 85 800 000 euroa. Viitteelliset määrät aihealuetta kohti ilmoitetaan 6 kohdassa olevassa taulukossa ”Tukikelpoiset toimet”.

Tämän määrän toteutuminen edellyttää, että määrärahat ovat käytettävissä sen jälkeen, kun EU:n budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion, tai väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti. Tämän määrän toteutuminen edellyttää myös, että määrärahat ovat käytettävissä seuraavien kolmen vuoden aikana, kun otetaan huomioon, että kyseessä ovat jaksottamattomat määrärahat.

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

5.   Edellytykset hakemuksen käsiteltäväksi ottamiselle

Hakemukset on lähetettävä viimeistään 3 kohdassa esitetyssä määräajassa.

Koordinaattorin on toimitettava hakemukset verkossa osallistujaportaalin kautta (sähköinen järjestelmä, joka löytyy seuraavasta linkistä: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Jos edellä esitetyt vaatimukset eivät täyty, hakemus hylätään.

Hakemukset voidaan toimittaa jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä. Hakijoiden olisi kuitenkin otettava ehdotusten laatimisessa huomioon se, että sopimuksia hallinnoivat jäsenvaltiot. Tämän vuoksi hakijoita kehotetaan toimittamaan ehdotuksensa sen jäsenvaltion kielellä/kielillä, josta ehdottava organisaatio tulee, ellei kyseinen jäsenvaltio ole ilmoittanut suostuvansa allekirjoittamaan sopimuksen englanniksi (5). Jotta riippumattomien asiantuntijoiden, jotka avustavat arvioinnissa teknisesti, olisi helpompi tarkastella ehdotuksia, ehdotukseen olisi suotavaa liittää englanninkielinen käännös teknisestä osasta (B osa), jos se on laadittu muulla EU:n virallisella kielellä.

6.   Tukikelpoisuuskriteerit

6.1   Tukikelpoiset hakijat

Yhden jäsenvaltion ohjelmiin liittyviä ehdotuksia voivat toimittaa vain oikeushenkilöt tai yhteisöt, joilla ei ole sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaista oikeushenkilöllisyyttä, edellyttäen, että niiden edustajilla on kelpoisuus tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta ja tarjota unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi vastaavat takeet kuin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 131 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla oikeushenkilöillä.

Tarkemmin sanoen seuraavat asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot ja elimet voivat tehdä hakemuksen:

i)

jäsenvaltioon sijoittautuneet ja kyseisessä jäsenvaltiossa asianomaista alaa tai asianomaisia aloja edustavat ammattialajärjestöt ja toimialakohtaiset organisaatiot, ja erityisesti asetuksen (EU) N:o 1308/2013 157 artiklassa tarkoitetut toimialakohtaiset organisaatiot ja asetuksen (EU) N:o 1151/2012 3 artiklan 2 kohdassa määritellyt ryhmät edellyttäen, että ne edustavat viimeksi mainitun asetuksen mukaisesti suojattua nimeä, joka kuuluu kyseiseen ohjelmaan;

ii)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152 ja 156 artiklassa tarkoitetut tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, jotka jäsenvaltio on tunnustanut;

iii)

maatalouselintarvikealan elimet, joiden tavoitteisiin ja toimintaan kuuluu elintarvikkeista tiedottaminen ja niiden menekinedistäminen ja joille asianomainen jäsenvaltio on antanut selvästi määritellyn julkisen palvelun tehtävän tällä alalla; näiden elinten on oltava laillisesti sijoittautuneita kyseessä olevaan jäsenvaltioon ainakin kahden vuoden ajan ennen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ehdotuspyynnön päivämäärää.

Edellä mainitut ehdotuksentekijät voivat tehdä ehdotuksen edellyttäen, että ne ovat ehdotuksen kattaman alan tai tuotteen edustajia, jotka täyttävät 23. huhtikuuta 2015 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 1 artiklan 1 tai 2 kohdassa esitetyt edellytykset, eli

i)

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ammattialajärjestö tai toimialakohtainen järjestö katsotaan ohjelman piiriin kuuluvaa alaa edustavaksi,

jos sen osuus on vähintään 50 prosenttia suhteessa tuottajien lukumäärään tai 50 prosenttia asianomaisen tuotteen/asianomaisten tuotteiden tai asianomaisen alan kaupan pidettävän tuotannon volyymista tai arvosta asianomaisessa jäsenvaltiossa tai unionin tasolla, tai

jos se on jäsenvaltion Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 158 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 16 artiklan mukaisesti tunnustama toimialakohtainen organisaatio;

ii)

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 3 artiklan 2 kohdassa määritelty ryhmä katsotaan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 nojalla suojattua ohjelman piiriin kuuluvaa nimeä edustavaksi, jos sen osuus on vähintään 50 prosenttia tuotteen/tuotteiden, jonka/joiden nimi on suojattu, kaupan pidettävän tuotannon volyymista tai arvosta;

iii)

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä katsotaan ohjelman piiriin kuuluvaa tuotetta / kuuluvia tuotteita tai ohjelman piiriin kuuluvaa alaa edustavaksi, jos jäsenvaltio on tunnustanut sen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 tai 156 artiklan taikka asetuksen (EU) N:o 1379/2013 14 artiklan mukaisesti;

iv)

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu maatalouselintarvikealan elin katsotaan ohjelman piiriin kuuluvaa alaa tai kuuluvia aloja edustavaksi, jos sen jäsenistöön kuuluu kyseisen tuotteen/kyseisten tuotteiden tai kyseisen alan edustajia.

Poiketen siitä, mitä edellä kohdissa i) ja ii) säädetään, alhaisemmat kynnysarvot voidaan hyväksyä, jos ehdotuksentekijä osoittaa jätetyssä ehdotuksessa erityisten olosuhteiden olemassaolon, mukaan lukien todisteet markkinarakenteesta, mikä tekee perustelluksi sen, että ehdotuksentekijä katsotaan asianomaista tuotetta / asianomaisia tuotteita tai asianomaista alaa edustavaksi.

Ehdotuksia voi esittää yksi tai useampi ehdotuksentekijä samasta EU:n jäsenvaltiosta.

Vain EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yhteisöjen tekemät hakemukset ovat tukikelpoisia.

Ei-tukikelpoiset yhteisöt: Hakijat, jotka jo saavat unionin rahoitusta samoihin tiedotus- ja menekinedistämistoimiin, jotka ovat osa niiden ehdotusta, eivät ole tukikelpoisia unionin rahoitukseen kyseisten toimenpiteiden osalta asetuksen (EU) N:o 1144/2014 nojalla.

Hakijan tukikelpoisuuden arvioimiseksi on esitettävä seuraavat asiakirjat:

yksityiset yhteisöt: ote virallisesta lehdestä, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai ote kauppa- tai yhteisörekisteristä;

julkiset elimet: jäljennös kyseisestä julkisesta elimestä tehdystä päätöslauselmasta tai päätöksestä tai muusta julkisoikeudellisesta yhteisöstä tehdystä virallisesta asiakirjasta;

yhteisöt, joilla ei ole oikeudellista muotoa: asiakirjat, joilla todistetaan, että niiden edustajilla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta;

asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 1 artiklassa annetut edustavuutta koskevat kriteerit.

6.2   Tukikelpoiset toimet

Ehdotusten on täytettävä vuotuisen työohjelman liitteessä II luetellut tukikelpoisuuskriteerit:

a)

ehdotukset voivat koskea vain tuotteita ja järjestelmiä, jotka on lueteltu asetuksen (EU) N:o 1144/2014 5 artiklassa;

b)

ehdotuksilla on varmistettava, että toimet toteuttaa asetuksen (EU) N:o 1144/2014 13 artiklassa tarkoitettu täytäntöönpanoelin; Ehdotuksentekijöiden on valittava elimet, jotka vastaavat ohjelmien täytäntöönpanosta varmistamalla parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen ja ilman eturistiriitoja (ks. komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 2 artikla ja ehdotuspyynnön 11.1 kohdan e alakohta). Ehdotuksentekijän on varmistettava, että ohjelman täytäntöönpanosta vastaava elin valitaan viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista (ks. komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 10 artikla).

c)

jos ehdotuksentekijä esittää panevansa itse täytäntöön tietyt ehdotuksen osat, sen on varmistettava, että kustannukset toimenpiteestä, jonka se aikoo toteuttaa itse, eivät ylitä tavanomaisia markkinahintoja;

d)

ehdotusten on oltava asianomaisia tuotteita koskevan unionin lainsäädännön mukaisia sekä kaikkien komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 3 artiklan 1 kohdassa kuvattujen säännösten mukaisia;

e)

jos välitetty viesti koskee tietoja tuotteen vaikutuksesta terveyteen, ehdotuksissa on noudatettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 3 artiklan 2 kohdassa annettuja sääntöjä;

f)

jos ehdotuksessa on tarkoitus mainita alkuperä tai tuotemerkki, siinä on noudatettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 II luvussa tarkoitettuja sääntöjä.

Suunniteltujen toimien tukikelpoisuuden arvioimista varten on toimitettava seuraavat tiedot;

kansalliset laatujärjestelmät kattavissa ehdotuksissa toimitetaan asiakirjat, jotka todistavat, että jäsenvaltio on tunnustanut laatujärjestelmän, tai viitteet julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin kyseisestä tunnustamisesta;

sisämarkkinoille suuntautuvissa ehdotuksissa, joissa välitetään viestiä asianmukaisista ravitsemustottumuksista tai vastuullisesta alkoholinkäytöstä, on kuvattava, miten ehdotettu ohjelma ja sen viestit vastaavat kansanterveyden alan asiaankuuluvia kansallisia sääntöjä jäsenvaltiossa, jossa ohjelma toteutetaan. Perustelujen on sisällettävä viitteitä tai asiakirjoja väitteiden tueksi.

Lisäksi ehdotuksessa on noudatettava yhtä painopistealaa, joka on lueteltu vuoden 2017 työohjelmassa yhden jäsenvaltion ohjelmien osalta. Jäljempänä on vuoden 2017 työohjelmasta otteita, joissa esitetään tarkemmin ne kahdeksan aihetta, joiden alalta ehdotuksia voidaan toimittaa. Tekstissä kuvataan aihe, siihen liittyvä ennakoitu tukimäärä, tavoitteet ja odotetut tulokset.

Toimet painopistealalla 1: yhden jäsenvaltion ohjelmat sisämarkkinoilla

Aiheet

Arvioitu kokonaismäärä

Vuoden painopisteet, tavoitteet ja odotetut tulokset

Aihe 1 – Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta unionin laatujärjestelmistä ja parantaa niiden tunnustamista, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1144/2014 5 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa

12 375 000 euroa

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta unionin laatujärjestelmistä ja tehostaa niiden tunnustamista:

a)

laatujärjestelmät: Suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), aito perinteinen tuote (APT) ja vapaaehtoiset laatuilmaisut

b)

Luonnonmukainen tuotantomenetelmä

c)

Unionin syrjäisimmille alueille ominaisten laadukkaiden maataloustuotteiden logo

Unionin laatujärjestelmiin kohdistuvien tiedotus- ja menekinedistämistoimien olisi oltava keskeinen prioriteetti sisämarkkinoilla, koska tällaiset järjestelmät antavat kuluttajille takeet tuotteen tai käytetyn tuotantoprosessin laadusta ja ominaispiirteistä, luovat kyseisille tuotteille lisäarvoa ja parantavat niiden mahdollisuuksia markkinoilla.

Yksi odotetuista tuloksista on lisätä unionin laatujärjestelmiin liittyvän logon tunnistamista eurooppalaisten kuluttajien parissa, koska Eurobarometri-erityistutkimuksen nro 440 mukaan vain 20 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista tunnisti sellaisten tuotteiden logot, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), 17 prosenttia niiden tuotteiden logon, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), ja 15 prosenttia niiden tuotteiden logon, joilla on aidon perinteisen tuotteen merkintä. Nämä kaikki ovat unionin keskeisiä laatujärjestelmiä. Lisäksi vain 23 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista tunnisti luonnonmukaisen viljelyn logon.

Odotettu lopullinen vaikutus on lisätä sellaisten unionin maatalous- ja elintarviketuotteiden kilpailukykyä ja kulutusta, jotka on rekisteröity johonkin unionin laatujärjestelmään, kohottaa niiden profiilia ja lisätä niiden markkinaosuutta.

Aihe 2 – Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, joiden tavoitteena on tuoda esiin unionin maatalousmenetelmien erityispiirteet ja eurooppalaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ominaisuudet ja asetuksen (EU) N:o 1144/2014 5 artiklan 4 kohdan d alakohdassa määritellyt laatujärjestelmät

10 125 000 euroa

Tavoitteena on korostaa unionin maatalouden tuotantomenetelmien erityispiirteitä erityisesti elintarvikkeiden turvallisuuden, jäljitettävyyden, aitouden, merkintöjen, ravinto- ja terveysnäkökohtien (muun muassa terveelliset ravitsemustottumukset ja alkoholijuomien vastuullinen käyttö), eläinten hyvinvoinnin, ympäristön kunnioittamisen ja kestävyyden suhteen sekä korostaa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ominaispiirteitä erityisesti niiden laadun, maun, monipuolisuuden ja perinteiden suhteen.

Odotettu vaikutus on lisätä tietoisuutta unionin maataloustuotteiden hyvistä ominaisuuksista eurooppalaisten kuluttajien parissa ja lisätä asianomaisten unionin maatalous- ja elintarviketuotteiden kilpailukykyä ja kulutusta, kohottaa niiden profiilia ja lisätä niiden markkinaosuutta.


Toimet painopistealalla 2: yhden jäsenvaltion ohjelmat kolmansissa maissa  (6)

Aiheet

Arvioitu kokonaismäärä

Vuoden painopisteet, tavoitteet ja odotetut tulokset

Aihe 3 (*1) – Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, jotka on kohdistettu yhteen tai useampaan seuraavaan maahan: Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao), Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Kaakkois-Aasian alue tai Intia

14 750 000 euroa

Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien olisi kohdistuttava yhteen tai useampaan vastaavassa aiheessa yksilöityyn maahan.

Näiden ohjelmien tavoitteiden olisi oltava asetuksen (EU) N:o 1144/2014 2 artiklassa vahvistettujen yleisten ja erityisten tavoitteiden mukaisia.

Odotettu lopullinen vaikutus on lisätä unionin maatalous- ja elintarviketuotteiden kilpailukykyä ja kulutusta, kohottaa niiden profiilia ja lisätä niiden markkinaosuutta näissä maissa.

Aihe 4 (*1) – Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, jotka on kohdistettu yhteen tai useampaan seuraavaan maahan: Yhdysvallat, Kanada tai Meksiko

11 600 000 euroa

Aihe 5 (*1) – Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, jotka on kohdistettu yhteen tai useampaan Afrikan maahan, Lähi-idän maahan (*2), Iraniin tai Turkkiin

8 450 000 euroa

Aihe 6 (*1) – Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, jotka on kohdistettu muihin maantieteellisiin alueisiin kuin aiheissa 3, 4 ja 5 tarkoitettuihin.

11 600 000 euroa

Aihe 7 – Maitotuotteita, sianlihatuotteita tai näitä molempia koskevat tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, jotka on kohdistettu johonkin kolmanteen maahan

Tässä aiheessa tukikelpoiset tuotteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (*3) liitteessä I olevassa XVII osassa luetellut tuotteet sianlihatuotteiden osalta ja saman asetuksen liitteessä I olevassa XVI osassa luetellut tuotteet maidon ja maitotuotteiden osalta.

12 600 000 euroa

Aihe 8 – Naudanlihatuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, jotka on kohdistettu johonkin kolmanteen maahan.

Tässä aiheessa tukikelpoiset tuotteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I olevassa XV osassa luetellut tuotteet.

4 000 000 euroa

Jos ehdotuksentekijä haluaa kohdistaa toimet useisiin prioriteettina oleviin alueisiin kolmansissa maissa yhdessä ohjelmassa, sen on toimitettava useita hakemuksia (hakemus/aihe). Vaihtoehtoisesti se voi myös esittää hakemuksen aiheen ”Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, jotka on kohdistettu muihin maantieteellisiin alueisiin” puitteissa. Tämä aihe liittyy maantieteellisiin alueisiin, joita ei ole lueteltu aiheissa 3–5, mutta se voi koskea myös aiheissa 3–5 lueteltujen useiden prioriteettialueiden yhdistelmää.

Tukikelpoisten toimien tyypit

Tiedotus- ja menekinedistämistoimet voivat koostua seuraavista toimista, jotka ovat tukikelpoisia tämän ehdotuspyynnön puitteissa:

1.

Hankkeen hallinta

2.

PR-suhteet

PR-toimet

Lehdistötapahtumat

3.

Verkkosivu, sosiaalinen media

Verkkosivun perustaminen, päivittäminen, ylläpito

Sosiaalinen media (tilien perustaminen, säännölliset postaukset)

Muut (mobiililaitesovellukset, sähköisen oppimisen foorumit, webinaarit jne.).

4.

Mainonta

Painetut viestimet

TV

Radio

Internet

Ulkoilmamainonta

Elokuvat

5.

Viestintävälineet

Julkaisut, mediapaketit, mainostuotteet

Mainosvideot

6.

Tapahtumat

Näyttelyosastot messuilla

Seminaarit, työpajat, B2B-tapaamiset, kokkien koulutus, tapahtumat kouluissa

Ravintolaviikot

Tapahtumien sponsorointi

Opintomatkat Eurooppaan

7.

Myynninedistämistapahtumat myyntipaikoissa

Maistelupäivät

Muuta: mainonta vähittäismyyjien julkaisuissa ja myyntipaikoissa

Toteutusaika

Yhteisrahoitetut toimet (tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat) on toteutettava vähintään yhden mutta enintään kolmen vuoden aikana.

Ehdotuksissa on täsmennettävä toimen kesto.

7.   Poissulkemisperusteet

7.1   Ehdotuspyyntömenettelyn ulkopuolelle sulkeminen:

Hakija suljetaan ehdotuspyyntömenettelyn ulkopuolelle, jos se on jossakin seuraavista poissulkemistilanteista (7):

a)

talouden toimija on tehnyt konkurssin, sen osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettelyjä, sen varoja hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, sille on vahvistettu akordi, sen liiketoiminta on keskeytetty tai se on muun vastaavan kansallisten lakien tai määräysten mukaisen menettelyn alainen;

b)

lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että talouden toimija on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa sijoittautumismaansa, hankintaviranomaisen sijaintimaan tai sopimuksen täytäntöönpanomaan lainsäädännön nojalla määrättyjä veroja tai sosiaaliturvamaksuja;

c)

lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että talouden toimija on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen rikkomalla sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai talouden toimijan harjoittaman ammatin eettisiä sääntöjä tai osallistumalla mihin tahansa muuhun virheelliseen toimintaan, joka vahingoittaa talouden toimijan ammatillista uskottavuutta, jos kyseinen toiminta osoittaa vilpillistä aikomusta tai vakavaa laiminlyöntiä, mukaan lukien erityisesti jokin seuraavista:

i)

väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai tuottamuksellisesti, kun näitä tietoja vaaditaan sen tarkistamiseksi, ettei poissulkemisperusteita ole tai että valintaperusteet täyttyvät, tai sopimuksen täytäntöönpanossa;

ii)

sopimuksen tekeminen muiden talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi;

iii)

teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen;

iv)

yritys vaikuttaa hankintaviranomaisen päätöksentekoon hankintamenettelyn aikana;

v)

yritys saada luottamuksellisia tietoja, joiden avulla on mahdollista saada perusteettomia etuja hankintamenettelyssä;

d)

lainvoimaisessa tuomiossa on todettu, että talouden toimija on syyllistynyt johonkin seuraavista:

i)

petos, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston säädöksellä (8) tehdyn Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa;

ii)

korruptio, sellaisena kuin se on määritelty 26 päivänä toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä (9) tehdyn, sellaisen lahjonnan torjumista, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa ja neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS (10) 2 artiklan 1 kohdassa, sekä korruptio sellaisena kuin se on määritelty hankintaviranomaisen sijaintimaan, talouden toimijan sijoittautumismaan tai sopimuksen täytäntöönpanomaan lainsäädännössä;

iii)

rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen, sellaisena kuin se on määritelty neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS (11) 2 artiklassa;

iv)

rahanpesu tai terrorismin rahoitus, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (12) 1 artiklassa;

v)

terrorismirikokset, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS (13) 1 artiklassa, tai terroritoimintaan liittyvät rikokset, sellaisina kuin ne on määritelty mainitun puitepäätöksen 3 artiklassa, tai mainitun päätöksen 4 artiklassa tarkoitettu tällaisiin rikoksiin yllyttäminen, avunanto niihin tai niiden yritys;

vi)

lapsityövoiman käyttö tai muut ihmiskaupan muodot, siten kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU (14) 2 artiklassa;

e)

talousarviosta rahoitetun sopimuksen täytäntöönpanossa on ollut talouden toimijan osalta merkittäviä puutteita keskeisten velvoitteiden täyttämisessä, mikä on johtanut kyseisen sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, sopimussakkojen soveltamiseen tai muihin sopimuksen mukaisiin seuraamuksiin tai minkä tulojen ja menojen hyväksyjä, OLAF tai tilintarkastustuomioistuin on havainnut tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkinnan yhteydessä;

f)

lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että talouden toimija on syyllistynyt neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen.

7.2   Avustuksen ulkopuolelle sulkeminen

Hakijoille ei myönnetä yhteisrahoitusta, jos ne avustuksen myöntämismenettelyn aikana kuuluvat johonkin varainhoitoasetuksen 107 artiklassa kuvattuun tilanteeseen:

a)

ovat varainhoitoasetuksen 106 artiklan mukaisessa poissulkemistilanteessa;

b)

ovat menettelyyn osallistumiseksi vaadittuja tietoja toimittaessaan antaneet vääriä tietoja tai eivät ole toimittaneet näitä tietoja myöntämismenettelyssä.

Osoittaakseen noudattavansa poissulkemisperusteita hakijan on rastitettava asianomainen ruutu verkkohakemusta toimittaessaan. Jos yhteisrahoitusta myönnetään, kaikkien edunsaajien on allekirjoitettava kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus, jonka mukaan ne eivät ole missään varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa ja 107–109 artiklassa tarkoitetussa tilanteessa. Hakijoiden olisi noudatettava osallistujaportaalissa annettuja ohjeita.

8.   Valintaperusteet

8.1   Taloudelliset valmiudet

Hakijalla on oltava vakaat ja riittävät rahoituslähteet, jotta se voi pitää toimintaa yllä toimen koko toteutuskauden ajan ja osallistua sen rahoitukseen.

Hakijoiden taloudellinen valmius arvioidaan varainhoitoasetuksen (EY) N:o 966/2012 vaatimusten mukaisesti. Arviointia ei tehdä, jos

hakijan pyytämä EU:n rahoitusosuus on ≤ 60 000 euroa;

hakija on julkisoikeudellinen yhteisö.

Verkkohakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat, jotta taloudelliset valmiudet voidaan arvioida:

vuotuiset tilinpäätökset (mukaan luettuna tase ja tuloslaskelma) viimeksi päättyneeltä varainhoitovuodelta (jos kyseessä on uusi organisaatio, tilinpäätökset voidaan korvata liiketoimintasuunnitelmalla);

esitäytetty taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake, jossa esitetään tiivistettynä vuotuisista tilinpäätöksistä tarvittavat tiedot, jotka auttavat hakijan taloudellisten valmiuksien arvioinnissa.

Lisäksi koordinaattorin tai muun tuensaajan, joka hakee ≥ 750 000 euron EU-rahoitusosuutta (kynnysarvoa sovelletaan tuensaajaa kohti), on toimitettava

hyväksytyn ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastusraportti, jossa todistetaan, että edellisen varainhoitovuoden tilinpito on saatavilla. Tätä säännöstä ei sovelleta julkisoikeudellisiin yhteisöihin.

8.2   Toiminnalliset valmiudet

Hakijoilla on oltava riittävä ammatillinen osaaminen ja pätevyys, joka vaaditaan toimen loppuun saattamiseksi.

Tästä näytöksi ehdotuksen B osassa on toimitettava seuraavat tiedot:

hakijan ehdotetun toimen hallinnosta ja toteutuksesta ensisijaisesti vastaavan henkilöstön yleiset profiilit (pätevyys ja kokemus)

ehdotuksentekijän toimintakertomus tai kuvaus toimista, jotka on suoritettu yhteisrahoituskelpoisiin toimiin liittyvinä (ks. 6 kohta).

Tapauksissa, joissa ehdotuksentekijä ehdottaa ehdotuksen tiettyjen osien toteuttamista, on toimitettava näyttöä siitä, että sillä on vähintään kolmen vuoden kokemus tiedotus- ja menekinedistämistoimien toteutuksesta.

9.   Myöntämisperusteet

Hakemuksen B osan tarkoituksena on arvioida ehdotusta myöntämisperusteisiin nähden.

Yleisesti ottaen odotetaan, että hankkeissa on tehokas hallintorakenne, selkeä strategia ja tarkka kuvaus odotetuista tuloksista.

Kunkin ehdotuksen sisältöä arvioidaan seuraavien perusteiden ja osaperusteiden mukaisesti:

Perusteet

Enimmäispisteet

Kynnysarvot

1.

Unionin ulottuvuus

20

14

2.

Hankkeen tekninen laatu

40

24

3.

Hankehallinnon laatu

10

6

4.

Budjetti ja kustannustehokkuus

30

18

YHTEENSÄ

100

62

Hankkeet, jotka eivät saavuta ilmoitettuja yleisiä ja/tai yksittäisiä kynnysarvoja, hylätään.

Kunkin pääasiallisen myöntämisperusteen arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat osaperusteet:

1.

Unionin ulottuvuus

a)

ehdotettujen tiedotus- ja menekinedistämistoimien merkityksellisyys asetuksen (EU) N:o 1144/2014 2 artiklassa lueteltuihin yleisiin tavoitteisiin ja erityistavoitteisiin, kyseisen asetuksen 3 artiklassa lueteltuihin tavoitteisiin sekä asiaankuuluvan painopistealan prioriteetteihin, tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin nähden;

b)

kampanjan välittämä unionin viesti

c)

hankkeen vaikutus unionin tasolla.

2.

Hankkeen tekninen laatu

a)

markkina-analyysin laatu ja asiaankuuluvuus;

b)

ohjelman strategian soveltuvuus, tavoitteet ja keskeiset viestit;

c)

soveltuvien toimien valinta tavoitteisiin ja ohjelman strategiaan nähden, tasapainoinen viestintäyhdistelmä, toimien välinen yhteisvaikutus;

d)

suppea kuvaus toimista

e)

ehdotettujen arviointimenetelmien ja indikaattoreiden laatu.

3.

Hankehallinnon laatu

a)

hankkeen organisaatio- ja hallintorakenne;

b)

laadunvalvontamekanismit ja riskinhallinta.

4.

Budjetti ja kustannustehokkuus

a)

sijoituksen tuotto;

b)

budjetin sopiva jakautuminen toimien tavoitteisiin ja laajuuteen nähden;

c)

johdonmukaisuus arvioitujen kustannusten ja tuotostenvälillä;

d)

realistinen arvio henkilötyöpäivien määrästä ehdotuksentekijän toteuttamien toimien osalta, mukaan luettuna hankekoordinoinnin kustannukset.

Arvioinnin jälkeen tukikelpoiset ehdotukset asetetaan kokonaispistemäärien mukaiseen järjestykseen. Parhaiksi arvioiduille ehdotuksille myönnetään yhteisrahoitusta käytettävissä olevan budjetin mukaan.

Kustakin tämän ehdotuspyynnön 6.2 kohdassa luetellusta painopisteaiheesta laaditaan erillinen paremmuusjärjestyksen mukainen luettelo.

Jos vähintään kaksi hanketta saa saman pistemäärän samassa paremmuusjärjestyksen mukaisessa luettelossa, valitaan ehdotus/ehdotukset, joka mahdollistaa / jotka mahdollistavat monipuolisuuden tuotteiden tai kohdemarkkinoiden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kahdesta tasaveroisesta ehdotuksesta komissio valitsee ensin sen, jonka sisältö (ensimmäiseksi tuotteiden osalta ja toiseksi kohdemarkkinoiden osalta) ei ole vielä edustettuna paremmuusjärjestyksen mukaisessa luettelossa. Jos tätä perustetta ei voida käyttää, komissio valitsee ensin ohjelman, joka on saanut korkeimman pistemäärän yksittäisistä myöntämisperusteista. Se vertailee ensin pisteitä kohdassa ”Unionin ulottuvuus”, sitten ”Tekninen laatu” ja lopuksi kohdassa ”Budjetti ja kustannustehokkuus”.

10.   Oikeudelliset sitoumukset

Arvioinnin jälkeen toimeenpanovirasto laatii rahoitettavaksi suositelluista ehdotuksista luettelon ehdotuksille annettujen kokonaispistemäärien mukaisessa järjestyksessä.

Asetuksen (EU) N:o 1144/2014 11 artiklan 2 kohdan mukaan komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jolla määritetään valitut yhden jäsenvaltion ohjelmat, niihin tarvittavat muutokset ja vastaavat määrärahat (myöntämispäätös).

Kyseisessä komission päätöksessä luetellaan valitut ohjelmat, jotka on hyväksytty unionin rahoitusosuutta varten asetuksen (EU) N:o 1144/2014 15 artiklan mukaisesti. Päätös osoitetaan toimivaltaisille jäsenvaltioille. Valittujen yhden jäsenvaltion ohjelmien asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja niihin liittyvistä maksuista ovat vastuussa asianomaiset jäsenvaltiot.

Heti kun komissio on hyväksynyt kyseisen täytäntöönpanosäädöksen, se toimittaa kopiot valituista ohjelmista asianomaisille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä asianomaisille ehdotuksentekijöille, onko niiden hakemukset hyväksytty.

Jäsenvaltioiden on tehtävä sopimukset ohjelmien täytäntöönpanosta valittujen ehdotustentekijöiden kanssa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 10 artiklan vaatimusten mukaisesti. Sopimuksessa on erityisesti täsmennettävä rahoituksen edellytykset ja määrä sekä osapuolten velvollisuudet

11.   Rahoitussäännökset

11.1   Yleiset periaatteet

a)

Päällekkäisten avustusten kielto

Yhteen toimeen voi saada EU:n talousarviosta vain yhden avustuksen.

Samoja kustannuksia ei missään olosuhteissa saa rahoittaa unionin talousarviosta kahdesti.

Hakijan on ilmoitettava lähteet ja määrät unionin rahoituksesta, jonka se on saanut tai jota se on hakenut samaa toimea tai toimen osaa tai toimintaansa varten (toiminta-avustukset), sekä muusta samaa toimea varten saadusta tai haetusta rahoituksesta.

b)

Taannehtivuuskielto

Päättyneisiin toimiin ei myönnetä avustusta takautuvasti.

c)

Yhteisrahoitus

Yhteisrahoitus tarkoittaa sitä, että EU:n avustus ei kata kokonaan toimen toteuttamiseksi tarvittavia varoja.

Jäljelle jäävistä menoista vastaa yksinomaan ehdotuksentekijä.

Tuensaajan jäsenten tuensaajalle maksamat rahoitusosuudet, joita käytetään nimenomaan toimen tukikelpoisiin kustannuksiin, sallitaan, ja ne katsotaan tuloiksi.

d)

Tasapainoinen budjetti

Toimen arvioitu budjetti on esitettävä hakemuslomakkeen A osassa. Arviossa tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Budjetti on laadittava euroissa.

Hakijoita, joiden kustannukset eivät aiheudu euroina, kehotetaan käyttämään Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavaa valuuttakurssia:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

e)

Toteuttamiseen liittyvät hankintasopimukset/alihankinta

Kun toimen toteuttaminen edellyttää julkisia hankintoja (toteuttamiseen liittyvät hankintasopimukset), avustuksensaajan on tehtävä hankintasopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tai tarvittaessa halvimman tarjouksen perusteella ja huolehdittava siitä, ettei eturistiriitoja synny. Asiakirjat on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten.

Jos ehdotuksentekijä on direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu julkisoikeudellinen yhteisö, sen on valittava alihankkijat kyseisen direktiivin täytäntöönpanevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Alihankinnan eli ehdotuksessa kuvattuun toimeen kuuluvien tiettyjen tehtävien tai toimintojen ulkoistamisen on oltava (edellä mainittujen) toteuttamiseen liittyvään hankintasopimukseen sovellettavien edellytysten lisäksi myös seuraavien edellytysten mukainen:

se on perusteltava toimen luonteella ja toteuttamiseen liittyvillä tarpeilla;

se on ilmoitettava selvästi ehdotuksen teknisessä ja taloudellisessa osassa.

f)

Alihankinta yhteisöiltä, joilla on rakenteellinen yhteys tuensaajaan

Alihankintasopimus voidaan myöntää myös yhteisöille, joilla on rakenteellinen yhteys tuensaajaan, mutta vain jos hinta rajoittuu yhteisölle tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin (eli ilman voittomarginaalia).

Tällaisten yhteisöjen toteuttamat tehtävät on ilmoitettava selvästi ehdotuksen teknisessä osassa.

11.2   Rahoituksen muoto

Yhteisrahoitus toteutetaan niin, että korvataan tietty osuus tosiasiallisesti aiheutuneista tukikelpoisista kustannuksista; siihen sisältyy myös kiinteämääräinen osa, joka kattaa toimen toteutukseen liittyvät välilliset kustannukset (4 % tukikelpoisista henkilöstökustannuksista) (15).

Haettu enimmäismäärä

EU:n avustusta voidaan myöntää enintään seuraava yhteisrahoitusosuus:

yhden jäsenvaltion ohjelmat sisämarkkinoilla: 70 prosenttia ohjelman tukikelpoisista kustannuksista

yhden jäsenvaltion ohjelmat kolmansissa maissa: 80 prosenttia ohjelman tukikelpoisista kustannuksista

yhden jäsenvaltion ohjelmat sisämarkkinoilla, kun tuensaaja on sijoittautunut jäsenvaltioon, joka saa 1. tammikuuta 2014 tai sen jälkeen SEUT-sopimuksen 136 ja 143 artiklan mukaista rahoitustukea (16): 75 prosenttia ohjelman tukikelpoisista kustannuksista

yhden jäsenvaltion ohjelmat kolmansissa maissa, kun tuensaaja on sijoittautunut jäsenvaltioon, joka saa 1. tammikuuta 2014 tai sen jälkeen SEUT-sopimuksen 136 ja 143 artiklan mukaista rahoitustukea: 85 prosenttia ohjelman tukikelpoisista kustannuksista.

Näitä kahta viimeksi mainittua prosenttiosuutta sovelletaan ohjelmiin, joista komissio on tehnyt päätöksen ennen päivämäärää, josta alkaen kyseinen jäsenvaltio ei enää saa tällaista rahoitustukea.

Osa budjettiarvioon kirjatuista avustuskelpoisista kokonaismenoista on näin ollen rahoitettava muista lähteistä kuin EU:n avustuksesta (yhteisrahoitusperiaate).

Tukikelpoiset kustannukset

Kustannukset, jotka ovat tosiasiallisesti aiheutuneet avustuksen saajalle ja täyttävät kaikki komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 4 artiklassa esitetyt kriteerit, ovat tukikelpoisia.

Kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia

Kustannukset, jotka eivät täytä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1829 4 artiklassa esitettyjä kriteereitä, eivät ole tukikelpoisia. Tällaisia ovat etenkin seuraavat:

sijoitetulle pääomalle maksettu tuotto;

lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset;

varaukset tappioiden tai velkojen varalta;

korkokustannukset;

epävarmat saamiset;

kurssitappiot;

tilisiirtokustannukset, jotka edunsaajan pankki veloittaa komissiolta;

kustannukset, jotka on ilmoitettu ja korvattu jonkin toisen EU:n avustusta saavan toimen yhteydessä. Välillisiä kustannuksia ei korvata erillisen hankkeeseen tarkoitetun avustuksen piiristä etenkään, jos avustuksen saajalle on jo myönnetty unionin talousarviosta asianomaiseksi ajanjaksoksi toiminta-avustus;

luontoissuoritukset;

kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset;

vähennyskelpoinen arvonlisävero;

toimen toteuttamisen keskeyttämisen aikana aiheutuneet kustannukset.

Avustuksen lopullisen määrän laskeminen

Avustuksen lopullinen määrä lasketaan, kun ohjelma on saatu päätökseen ja maksupyyntö on hyväksytty.

”Avustuksen lopullinen määrä” riippuu siitä, missä määrin ohjelma on tosiasiallisesti toteutettu sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Jäsenvaltio laskee määrän – kun loppumaksu suoritetaan – komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 15 artiklan mukaisesti.

11.3   Maksujärjestelyt

Ehdotuksentekijä voi toimittaa ennakkomaksuhakemuksen asianomaiselle jäsenvaltiolle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 13 artiklan mukaisesti.

Ehdotuksentekijän on toimitettava unionin rahoitustuen välimaksua koskeva hakemus jäsenvaltiolle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 14 artiklan mukaisesti.

Ehdotuksentekijän on toimitettava loppumaksua koskeva hakemus jäsenvaltiolle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 15 artiklan mukaisesti.

11.4   Etukäteen annettavat vakuudet

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 13 artiklan mukaan ennakkomaksu maksetaan sillä edellytyksellä, että ehdotuksentekijä on asettanut jäsenvaltiolle ennakkomaksun määrää vastaavan vakuuden komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 (17) IV luvun mukaisesti.

12.   Julkisuus

Avustuksensaajien on selvästi ilmaistava Euroopan unionin osallistuminen kaikissa toimissa, joihin avustusta käytetään.

Avustuksensaajien on lisäksi esitettävä näkyvästi Euroopan unionin nimi ja tunnus kaikissa julkaisuissaan, julisteissaan, ohjelmissaan ja muissa tuotteissaan, jotka liittyvät yhteisrahoitettuun hankkeeseen.

Euroopan unionin tunnuksen painatusohjeet löytyvät toimielinten yhteisistä tekstinlaadinnan ohjeista (18).

Lisäksi kaikessa Euroopan unionin yhteisrahoittaman menekinedistämisohjelman yhteydessä tuotetussa visuaalisessa materiaalissa on oltava iskulause ”Maukasta Euroopasta”. Iskulauseen käyttöä koskevat ohjeet ja kaikki graafiset tiedostot voi ladata menekinedistämistä käsittelevältä verkkosivulta Europa-palvelimelta (19).

Kaikkeen kirjalliseen materiaaliin eli esitteisiin, julisteisiin, lehtisiin, mainospalkkeihin, mainostauluihin, painettuihin mainoksiin, lehtiartikkeleihin, verkkosivuille (lukuun ottamatta pieniä lahjaesineitä) on sisällyttävä avustussopimuksen ehtojen mukaisesti vastuuvapauslauseke, jossa todetaan, että esitetyt näkemykset ovat tekijöiden omia. Euroopan komissio ei ole vastuussa niiden sisältämien tietojen käyttämisestä.

13.   Tietosuoja

Ehdotuspyyntöön vastaaminen merkitsee henkilötietojen (kuten yhteisrahoitettuun toimeen osallistuvien henkilöiden nimen, osoitteen ja ansioluettelon) kirjaamista ja käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua asetusta (EY) N:o 45/2001. Jollei toisin mainita, kysymykset ja henkilötiedot ovat tarpeen hakemuksen arvioimiseksi tarjouspyynnössä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Toimeenpanovirasto / komissio tai toimeenpanoviraston / komission puolesta ja sen alaisuudessa toimiva kolmas osapuoli käsittelee näitä tietoja ainoastaan tätä tarkoitusta varten. Rekisteröidyille voidaan ilmoittaa lisätietoja käsittelytoimista, heidän oikeuksistaan ja siitä, miten näitä oikeuksia voi käyttää, viittaamalla tietosuojalausekkeeseen, joka on julkaistu osallistujaportaalilla:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

ja viraston verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Hakijoita kehotetaan tarkastamaan asiaankuuluva tietosuojalauseke säännöllisin väliajoin, jotta he saavat asianmukaisesti tietoa mahdollisista päivityksistä, joita voi tapahtua ehdotuksen jättämisen määräaikaan mennessä tai sen jälkeen. Avustuksensaajilla on oikeudellinen velvoite tiedottaa henkilöstölleen asiaan kuuluvista käsittelytoimista, joita virasto suorittaa; tätä varten avustuksensaajien on toimitettava henkilöstölle viraston osallistujaportaalilla julkaisemat tietosuojalausekkeet ennen henkilöstön tietojen toimittamista virastolle; henkilötietoja voidaan kirjata Euroopan komission varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmään, josta säädetään EU:n varainhoitoasetuksen 105 a ja 108 artiklassa, sovellettavien säännösten mukaisesti.

14.   Ehdotusten jättämismenettely

Ehdotukset on jätettävä kohdassa 5 esitetyssä määräajassa sähköisen järjestelmän kautta: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Ennen ehdotuksen jättämistä:

1.

Etsi ehdotuspyyntö:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Perusta tili ehdotuksen jättämistä varten:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Rekisteröi kaikki kumppanit tuensaajarekisterin kautta:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Hakijalle ilmoitetaan kirjallisesti valintamenettelyn tuloksista.

Jättäessään ehdotuksen hakija hyväksyy ne menettelyt ja ehdot, jotka selostetaan tässä ehdotuspyynnössä ja siinä mainituissa asiakirjoissa.

Hakemusta ei voi muuttaa määräajan päätyttyä. Komissio/virasto voi kuitenkin ottaa yhteyttä hakijaan arvioinnin aikana, jos jokin seikka vaatii selvittämistä tai hakemuksessa on teknisiä virheitä (20).

Yhteystahot

Hakemuksen jättämistä sähköiseen järjestelmään koskevissa kysymyksissä ottakaa yhteyttä IT-tukipalveluun (Helpdesk), joka on perustettu tätä varten osallistujaportaalin verkkosivuille:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Muissa kysymyksissä vastaa toimeenpanoviraston tukipalvelu: +352 4301 36611, sähköpostiosoite: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu; arkipäivisin klo 9.30–12.00 ja 14.30–17.00 CET (Keski-Euroopan aikaa). Tukipalvelu ei ole toiminnassa viikonloppuisin eikä juhlapäivinä.

Toimeenpanoviraston verkkosivulla on julkaistu yleisesti kysytyt kysymykset:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Kaikessa tähän ehdotuspyyntöön liittyvässä yhteydenpidossa (esim. tietojen pyytäminen tai hakemuksen jättäminen) on viitattava selvästi juuri tähän ehdotuspyyntöön. Kun sähköinen järjestelmä on osoittanut ehdotukselle tunnusnumeron, hakijan on käytettävä sitä kaikessa yhteydenpidossa.

Hakemusta ei voi muuttaa hakuajan päätyttyä.

Asiakirjoja:

Hakuopas ja liitteet

Hakulomake

Tukisopimuksen malli (yhden ja usean tuensaajan versio)


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1144/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 kumoamisesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 56).

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1829, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2015, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 täydentämisestä (EUVL L 266, 13.10.2015, s. 3).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1831, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 soveltamista koskevista säännöistä (EUVL L 266, 13.10.2015, s. 14).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös, tehty 9. marraskuuta 2016, maataloustuotteita koskevia sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa täytäntöönpantavia tiedotus- ja menekinedistämistoimia koskevan vuoden 2017 työohjelman hyväksymisestä, C(2016) 7100 final.

(5)  Nämä tiedot löytyvät seuraavasta linkistä: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_en.htm

(6)  Alueiden määrittelyssä noudatetaan Yhdistyneiden kansakuntien maita ja alueita koskevaa luokitusta. Lisätietoa maantieteellisten alueiden sisältämien maiden luettelosta on osoitteessa http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm

(*1)  Ohjelmat eivät kata maitoa ja maitotuotteita, sianlihatuotteita, naudanlihatuotteita tai näiden kolmen yhdistelmiä. Ne voivat kuitenkin kattaa ne, jos ne liittyvät muihin maatalous- ja elintarviketuotteisiin.

(*2)  Lähi-itään viitataan myös Länsi-Aasiana.

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Varainhoitoasetuksen ja sen asetuksella (EU, Euratom) N:o 966/2012, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EU, Euratom) 2015/1929, hyväksyttyjen soveltamissääntöjen 106 artikla sekä komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, sellaisena kuin se on viimeksi muutettu komission delegoidulla asetuksella (EU) 2015/2462.

(8)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 48.

(9)  EYVL C 195, 25.6.1997, s. 1.

(10)  Neuvoston puitepäätös 2003/568/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla (EUVL L 192, 31.7.2003, s. 54).

(11)  Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 42).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15).

(13)  Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1).

(15)  Hakijan on syytä huomata, että jos sille myönnetään toiminta-avustus, välilliset kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

(16)  Tämän ehdotuspyynnön julkaisupäivänä Kreikka.

(17)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18).

(18)  http://publications.europa.eu/code/fi/fi-5000100.htm

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

(20)  Varainhoitoasetuksen 96 artikla.


Top