EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0158

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20 päivänä toukokuuta 2010.
Euroopan komissio vastaan Espanjan kuningaskunta.
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2003/88/EY – Työajan järjestäminen – Julkishallinnon muu kuin siviilihenkilöstö – Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti.
Asia C-158/09.

European Court Reports 2010 I-00068*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:292

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.5.2010 – komissio vastaan Espanja

(asia C‑158/09)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2003/88/EY – Työajan järjestäminen – Julkishallinnon muu kuin siviilihenkilöstö – Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Unionin tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne – Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (EY 226 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88) (ks. 7–10 kohta)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY (EUVL L 299, s. 9) 1 artiklan 3 kohdan ja tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23.11.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY (EYVL L 307, s. 18) 18 artiklan a alakohdan, joka on pidetty voimassa direktiivin 2003/88 27 artiklan 1 kohdalla, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteessä I olevan B osan kanssa, rikkominen – Julkishallinnon muu kuin siviilihenkilöstö

Ratkaisu

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 1 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa mainitun direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä julkishallinnon muun kuin siviilihenkilöstön osalta.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top