Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61990CJ0269

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21 päivänä marraskuuta 1991.
Technische Universität München vastaan Hauptzollamt München-Mitte.
Bundesfinanzhofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö.
Yhteinen tullitariffi - Tieteellisten laitteiden tullivapaus - Vastaava tieteellinen arvo.
Asia C-269/90.

English special edition XI 00485

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:438

61990J0269

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21 päivänä marraskuuta 1991. - Technische Universität München vastaan Hauptzollamt München-Mitte. - Bundesfinanzhofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö. - Yhteinen tullitariffi - Tieteellisten laitteiden tullivapaus - Vastaava tieteellinen arvo. - Asia C-269/90.

Oikeustapauskokoelma 1991 sivu I-05469
Ruotsink. erityispainos sivu I-00453
Suomenk. erityispainos sivu I-00485


Tiivistelmä
Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


Yhteinen tullitariffi - Tuontitullittomuus - Tieteelliset kojeet ja laitteet - Komission päätös - Harkintavalta, joka edellyttää tullittomuuden hakijoille annettavia menettelyllisiä takeita - Yhteisöjen tuomioistuimen suorittama valvonta - Menettelyllisten takeiden noudattamatta jättäminen - Lainvastaisuus

(Neuvoston asetus (ETY) N:o 1798/75; komission asetuksen (ETY) N:o 2784/79 7 artikla; komission päätös 83/348/ETY)

Tiivistelmä


Päätökseen, joka komission on tehtävä opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteisten tavaroiden tuonnista yhteisen tullitariffin tulleista vapautettuna annetun asetuksen (ETY) N:o 1798/75 soveltamissäännösten vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2784/79 7 artiklassa säädetyn menettelyn päätteeksi, liittyy monimutkaisia teknisiä arviointeja. Voidakseen suorittaa tehtävänsä komissiolla on oltava harkintavalta, joka itsessään tekee perustavan tärkeäksi niiden takeiden noudattamisen, joita yhteisön oikeusjärjestyksessä edellytetään hallinnollisten menettelyjen yhteydessä annettavan. Näihin takeisiin kuuluvat erityisesti toimivaltaisen toimielimen velvoite tutkia huolellisesti ja puolueettomasti kaikki käsiteltävänä olevan tapauksen kannalta merkitykselliset seikat sekä sen, jota asia koskee, oikeus tulla kuulluksi ja oikeus siihen, että päätöksessä esitetään riittävät perustelut. Ainoastaan tällä tavoin yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia, ovatko harkintavallan käytön tosiasialliset ja oikeudelliset edellytykset täyttyneet.

Koska päätöstä 83/348/ETY tehtäessä ei ole noudatettu näitä periaatteita, jotka kyseisessä tapauksessa olisivat edellyttäneet, että asiantuntijaryhmä, jonka lausuntoa komissio noudatti, olisi ollut kokoonpanoltaan asianmukainen, että tullittomuutta hakenut elin olisi voinut

esittää mielipiteensä asiaan liittyvien tosiseikkojen merkityksestä ja tarvittaessa komission käyttämistä asiakirjoista ja ettei päätöksen, joka lopulta tehtiin, perusteluissa olisi tyydytty ainoastaan toistamaan erään aiemman päätöksen perusteluja, kyseinen päätös on julistettava pätemättömäksi.

Asianosaiset


Asiassa C-269/90,

jonka Bundesfinanzhof on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensiksi mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Hauptzollamt München-Mitte

vastaan

Technische Universität München

ennakkoratkaisun 5.7.1983 tehdyn komission päätöksen 83/348/ETY, jossa todetaan, että Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35 C -nimisen laitteen tuontia yhteisen tullitariffin tulleista vapautettuna ei sallita (EYVL L 188, s. 22), pätevyydestä,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti O. Due, jaostojen puheenjohtajat Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler ja F. Grévisse sekä tuomarit G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco ja M. Zuleeg,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Rühl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, joita ovat esittäneet:

- Technische Universität München, edustajanaan Leitender Regierungsdirektor Wachinger,

- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellinen neuvonantaja J. Sack,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan komission 11.6.1991 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 11.7.1991 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Tuomion perustelut


1 Bundesfinanzhof on 17.7.1990 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 6.9.1990, esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen, joka koskee 5.7.1983 tehdyn komission päätöksen 83/348/ETY, jossa todetaan, että Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35 C -nimisen laitteen tuontia yhteisen tullitariffin tulleista vapautettuna ei sallita (EYVL L 188, s. 22), pätevyyttä.

2 Tämä kysymys on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Technische Universität München ja Hauptzollamt München-Mitte.

3 Asia koskee tullittomuuden myöntämistä yhteisöön tuodulle tieteelliselle laitteelle opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteisten tavaroiden tuonnista yhteisen tullitariffin tulleista vapautettuna 10 päivänä heinäkuuta 1975 annetun asetuksen (ETY) N:o 1798/75 (EYVL L 184, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna 8.5.1979 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1027/79 (EYVL L 134, s. 1), joka tuli voimaan 1.1.1980.

4 Technische Universität on luovuttanut 1.6.1979 ja 23.3.1981 välisenä aikana vapaaseen liikkeeseen mallia JSM-35 C olevan pyyhkäisymikroskoopin, jonka on valmistanut Japan Elektron Optics Laboratory Ltd -niminen yhtiö, jonka kotipaikka on Tokio. Laite oli tarkoitettu käytettäväksi tutkimustyössä kyseisen korkeakoulun kemian, biologian ja geotieteiden laitoksilla. Sitä oli tarkoitus käyttää sähkökemiallisten prosessien sekä geologian, mineralogian ja elintarvikekemian alaan kuuluvien ongelmien tutkimiseen samoin kuin synteettisten aineiden, fotokemiallisten emulsioiden ja biologisten järjestel-mien tutkimukseen.

5 Hauptzollamt myönsi laitteelle aluksi tullittomuuden. Myöhemmin se kuitenkin vaati 14.4.1982, 15.4.1982 ja 22.6.1982 tekemillään päätöksillä, että laitteesta oli maksettava tulleina 31 110 Saksan markkaa ja tämän lisäksi tuonnissa kannettavana liikevaihtoverona 3 746 Saksan markkaa.

6 Technische Universitätin tehtyä asiasta hallinnollisen oikaisuvaatimuksen Hauptzollamt saattoi asian komission käsiteltäväksi asetuksen (ETY) N:o 1798/75 soveltamissäännösten vahvistamisesta 12 päivänä joulukuuta 1979 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2784/79 (EYVL L 318, s. 32) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

7 Komissio teki 5.7.1983 edellä mainitun päätöksen 83/348/ETY, jonka mukaan kyseisen elektronisen mikroskoopin tuonti yhteisen tullitariffin tulleista vapautettuna ei ollut sallittua, koska tieteelliseltä arvoltaan vastaavia ja samaan tarkoitukseen käytettäviä laitteita valmistettiin yhteisössä, erityisesti PSEM 500 X -nimistä laitetta, jota valmistaa Philips Nederland BV -yhtiö.

8 Komission tehtyä kyseisen päätöksen Hauptzollamt hylkäsi tullittomuushakemuksen. Technische Universität valitti Hauptzollamtin päätöksestä.

9 Bundesfinanzhof, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, katsoo siinä olevan kysymys edellä mainitun komission päätöksen 83/348/ETY pätevyydestä. Bundesfinanzhofin mukaan yhteisöjen tuomioistuin on aiemmissa tuomioissaan toistuvasti todennut, että sillä on ainoastaan rajallinen valvontavalta sellaisiin riitoihin nähden, jotka koskevat tieteellisten laitteiden tullittomaan tuontiin liittyviä kysymyksiä. Bundesfinanzhof katsoo, että kyseisen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi näin ollen asiassa esille tulevien kysymysten teknisen luonteen vuoksi julistaa komission päätöksen pätemättömäksi ainoastaan, jos siihen liittyy ilmeinen arviointivirhe tai harkintavallan väärinkäyttöä. Ennakkoratkaisua pyytävällä tuomioistuimella on epäilyksiä siitä, onko kyseinen kanta edelleen voimassa.

10 Bundesfinanzhof katsoo, että tullittomuuden myöntämisen yhteydessä tehtävä asiaan liittyvien tosiseikkojen selvittäminen ja myöntämistä koskevien oikeudellisten perusteiden soveltaminen eivät saa jäädä tuomioistuinten suorittaman valvonnan ulkopuolelle. Se, että vertaileva tutkimus, joka toimivaltaisten tulliviranomaisten on tehtävä tieteellisten laitteiden vastaavuuden määrittämiseksi, on luonteeltaan varsin teknistä, ei millään tavoin muuta kyseistä oikeussuojavaatimusta.

11 Näin ollen Bundesfinanzhof kysyy yhteisöjen tuomioistuimelta, onko edellä mainittu päätös 83/348/ETY pätevä.

12 Pääasiaa koskevia tosiseikkoja ja oikeussääntöjä, menettelyn kulkua ja yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyjä suullisia ja kirjallisia huomautuksia koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät suullista käsittelyä varten laaditusta kertomuksesta. Oikeudenkäyntiasiakirjojen näitä osia käsitellään jäljempänä vain, mikäli se on tarpeen tuomioistuimen perustelujen selvittämiseksi.

13 On aiheellista todeta, että sellaisessa hallinnollisessa menettelyssä, johon liittyy monimutkaisia teknisiä arviointeja, komissiolla on oltava harkintavaltaa, jotta se voisi täyttää tehtävänsä.

14 Kun yhteisön toimielimillä on tällä tavalla harkintavaltaa, on kuitenkin erityisen tärkeää, että hallinnollisissa menettelyissä noudatetaan yhteisön oikeusjärjestyksessä annettuja takeita. Näihin takeisiin kuuluvat erityisesti toimivaltaisen toimielimen velvoite tutkia huolellisesti ja puolueettomasti kaikki käsiteltävänä olevan tapauksen kannalta merkitykselliset seikat sekä sen, jota asia koskee, oikeus tulla kuulluksi ja oikeus siihen, että päätöksessä esitetään riittävät perustelut. Ainoastaan tällä tavoin yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia, ovatko harkintavallan käytön tosiasialliset ja oikeudelliset edellytykset täyttyneet.

15 Näin ollen on tarkasteltava, onko riidanalainen päätös tehty edellä esitettyjä periaatteita noudattaen.

16 Ensiksi on syytä palauttaa mieliin, että edellä mainitulla asetuksella (ETY) N:o 1798/75 pantiin yhteisössä täytäntöön 22.11.1950 tehty Firenzen sopimus (katso EYVL 1979, L 134, s. 14), jonka mukaan sopimuspuolina olevat valtiot sitoutuvat olemaan soveltamatta tulleja ja muita maksuja opetukseen tai tutkimukseen tarkoitettujen tieteellisten laitteiden tuontiin, jollei tuontimaassa valmisteta tieteelliseltä arvoltaan vastaavia laitteita.

17 Edellä tarkoitetun asetuksen johdanto-osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaan opetus-, tieteellis- ja kulttuuriluonteisten tavaroiden tuonti olisi mahdollisuuksien mukaan vapautettava yhteisen tullitariffin tulleista, jotta helpotettaisiin sekä uusien ajatusten vapaata liikkumista että kulttuuritoiminnan ja tieteellisen tutkimuksen harjoittamista yhteisössä.

18 Edellä tarkoitetun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tuotaville tieteellisille kojeille ja laitteille on myönnettävä vapautus yhteisen tullitariffin tulleista, jos yhteisössä ei samanaikaisesti valmisteta tieteelliseltä arvoltaan vastaavia kojeita tai laitteita.

19 Edellä esitetystä seuraa, että tullittomuus voidaan evätä yhteisöön tuotavalta tieteelliseltä laitteelta sillä perusteella, että yhteisössä valmistetaan tieteelliseltä arvoltaan vastaavaa laitetta, ainoastaan, jos viimeksi mainittu tosiseikka on voitu varmuudella vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 1798/75 soveltamisesta vastaavien viranomaisten suorittamassa tutkimuksessa.

20 Edellä mainitussa asetuksessa (ETY) N:o 2784/79 säädetyn menettelyn mukaisesti komission on kuultava jäsenvaltioita ja tarvittaessa asiantuntijaryhmää. Jos kyseisen ryhmän suorittamassa tutkimuksessa ilmenee, että vastaavaa laitetta valmistetaan yhteisössä, komissio tekee päätöksen, jossa se toteaa, että kyseisen laitteen tullittoman tuonnin edellytykset eivät täyty.

21 Komissio on myöntänyt aina noudattaneensa asiantuntijaryhmän lausuntoa, koska sillä ei ole ollut kyseisten laitteiden osalta käytettävissään muita tietolähteitä.

22 Näin ollen asiantuntijaryhmän on mahdollista suorittaa tehtävänsä ainoastaan, jos se muodostuu henkilöistä, joilla on vaadittava tekninen tietämys kyseisten tieteellisten laitteiden eri käyttöaloilta, tai jos kyseisen ryhmän jäsenet voivat saada neuvoja asiantuntijoilta, joilla on tällainen tietämys. Asiantuntijaryhmän kokouspöytäkirjan tai asian käsittelyn kuluessa yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyjen lausumien perusteella ei ole kuitenkaan voitu osoittaa, että kyseisen ryhmän jäsenillä olisi itsellään ollut tarvittavaa kemian, biologian ja geotieteiden alojen tuntemusta tai että nämä olisivat pyytäneet neuvoa kyseisten alojen asiantuntijoilta voidakseen ratkaista ne tekniset kysymykset, joita kyseisten tieteellisten laitteiden vastaavuuden tutkimiseen liittyy. Näin ollen komissio on rikkonut velvoitettaan tutkia huolellisesti ja puolueettomasti kaikki käsiteltävänä olevan tapauksen kannalta merkitykselliset seikat.

23 Toiseksi on aiheellista todeta, ettei edellä mainitussa asetuksessa (ETY) N:o 2784/79 säädetä asianomaisen tieteellisen laitteen tuojan mahdollisuudesta selvittää asiantuntijaryhmälle oma näkemyksensä ja esittää mielipiteensä tiedoista, jotka ryhmällä on käytettävissään, tai ottaa kantaa ryhmän antamaan lausuntoon.

24 Tuonnista vastaava laitos tuntee kuitenkin parhaiten ne tekniset ominaisuudet, jotka laitteella on oltava siinä työssä, jossa sitä on suunniteltu käytettäväksi. Tuotavan laitteen ja yhteisöstä peräisin olevien laitteiden välinen vertailu on näin ollen tehtävä niiden tietojen perusteella, jotka asianomainen tuoja on antanut suunnitelluista tutkimushankkeista ja laitteen käyttötarkoituksista.

25 Oikeus tulla kuulluksi tällaisessa hallinnollisessa menettelyssä edellyttää, että se, jota asia koskee, saa jo komissiossa toteutetun menettelyn kuluessa tilaisuuden esittää asianmukaisesti näkemyksensä tosiseikkojen merkityksellisyydestä ja tarvittaessa yhteisön toimielimen käyttämistä asiakirjoista. Tätä vaatimusta ei noudatettu riidanalaista päätöstä tehtäessä.

26 Vielä kolmanneksi on todettava perustamissopimuksen 190 artiklan nojalla vaadittujen perustelujen osalta, että yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (katso erityisesti asia 205/85, Nicolet Instrument v. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, tuomio 26.6.1986, Kok. 1986, s. 2049) kyseisissä perusteluissa on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmaistava riidanalaisen toimenpiteen tehneen yhteisön toimielimen päättely siten, että sille, jota toimenpide koskee, selviävät sen syyt, jotta hän voisi puolustaa oikeuksiaan, ja että yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia toimenpiteen laillisuuden.

27 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on aiheellista todeta, ettei komission päätöksessä selvitetä riittävästi niitä mahdollisia tieteellisiä syitä, joiden perusteella siinä päädytään johtopäätökseen, että yhteisössä valmistettu laite on tuotua laitetta vastaava. Tosiasiallisesti riidanalaisessa päätöksessä tyydytään ainoastaan toistamaan erään aiemman komission päätöksen, nimittäin 23.12.1981 tehdyn päätöksen 82/86/ETY (EYVL 1982, L 41, s. 53) sanamuoto. Sen, jota asia koskee, on ollut näin ollen mahdotonta tarkistaa, onko päätökseen sisältynyt arviointivirhe. Näin ollen kyseinen päätös ei täytä perustamissopimuksen 190 artiklassa asetettuja vaatimuksia.

28 Kaikista edellä esitetyistä näkökohdista ilmenee, että hallinnollisessa menettelyssä, jota noudattaen riidanalainen päätös tehtiin, on rikottu toimivaltaiselle toimielimelle kuuluvaa velvoitetta tutkia huolellisesti ja puolueettomasti kaikki käsiteltävänä olevan tapauksen kannalta merkitykselliset seikat, oikeutta tulla kuulluksi sekä tehtävän päätöksen riittävää perustelemista koskevaa velvollisuutta.

29 Näin ollen kansalliselle tuomioistuimelle on vastattava, että 5.7.1983 tehty komission päätös 83/348/ETY, jossa todetaan, että Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35 C -nimisen laitteen tuontia yhteisen tullitariffin tulleista vapautettuna ei sallita, ei ole pätevä.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


Oikeudenkäyntikulut

30 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneelle komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikuluista.

Päätöksen päätösosa


Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesfinanzhofin 17.7.1990 tekemällään päätöksellä sille esittämän kysymyksen seuraavasti:

Komission 5.7.1983 tekemä päätös 83/348/ETY, jossa todetaan, että Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35 C -nimisen laitteen tuontia yhteisen tullitariffin tulleista vapautettuna ei sallita, ei ole pätevä.

Top