Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61984CJ0190

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 25 päivänä helmikuuta 1988.
Parti écologiste "Les Verts" vastaan Euroopan parlamentti.
Varainhoitovuodelle 1984 tehdyn EY:n talousarvion alamomentin 3708 toteuttamista koskevan päätöksen kumoaminen - Euroopan parlamentin vuoden 1984 vaalien tiedotuskampanjan yhteisrahoitukseen käytettävät määrärahat.
Asia 190/84.

English special edition IX 00387

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:94

61984J0190

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 25 päivänä helmikuuta 1988. - Parti écologiste "Les Verts" vastaan Euroopan parlamentti. - Varainhoitovuodelle 1984 tehdyn EY:n talousarvion alamomentin 3708 toteuttamista koskevan päätöksen kumoaminen - Euroopan parlamentin vuoden 1984 vaalien tiedotuskampanjan yhteisrahoitukseen käytettävät määrärahat. - Asia 190/84.

Oikeustapauskokoelma 1988 sivu 01017
Ruotsink. erityispainos sivu 00381
Suomenk. erityispainos sivu 00387


Tiivistelmä
Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


Kumoamiskanne - Kannekelpoiset toimielinten toimet - Menoja koskevista maksusitoumuksista, menojen maksattamisesta, hyväksymisestä ja maksamisesta tehdyt päätökset - Toimielinten toimet, jotka tuottavat oikeusvaikutuksia ainoastaan hallinnon sisällä eivätkä ole kenellekään epäedullisia

(ETY:n perustamissopimuksen 173 artikla)

Tiivistelmä


Kannetta, joka on nostettu menoja koskevista maksusitoumuksista, menojen maksattamisesta, hyväksymisestä ja maksamisesta tehtyjen päätösten kumoamiseksi, ei oteta tutkittavaksi. Itse asiassa tällaiset päätökset, jotka tuottavat oikeusvaikutuksia ainoastaan hallinnon sisällä, eivät tuota oikeuksia tai velvollisuuksia kolmansille osapuolille, joten ne eivät ole kenellekään epäedullisia.

Asianosaiset


Asiassa 190/84,

Parti écologiste "Les Verts", voittoa tavoittelematon yhdistys, kotipaikka Pariisi, edustajinaan oikeudellisten asiain hoitamiseen valtuutettu Etienne Tête ja asianajaja C. Lallement, Lyon, prosessiosoite Luxemburgissa c/o asianajaja E. Wirion, 1 place du Théâtre,

kantajana,

vastaan

Euroopan parlamentti, asiamiehenään pääjohtaja F. Pasetti-Bombardella, avustajinaan yksikön johtaja R. Bieber, Strasbourgin yliopiston professori J. P. Jacqué ja asianajaja A. Lyon-Caen, Pariisi,

vastaajana,

jossa vaaditaan kumoamaan kaikki varainhoitovuodelle 1984 tehdyn EY:n yleistalousarvion alamomentin 3708 toteuttamista koskevat päätökset,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentin tehtäviä hoitava jaoston puheenjohtaja G. Bosco, jaostojen puheenjohtajat O. Due ja J. C. Moitinho de Almeida sekä tuomarit T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins ja F. Schockweiler

julkisasiamies: G. F. Mancini,

kirjaaja: B. Pastor,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen ja 1.10.1987 pidetyn suullisen käsittelyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 27.1.1988 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen

on antanut seuraavan

tuomion

Tuomion perustelut


1 Parti écologiste "Les Verts", joka on voittoa tavoittelematon yhdistys, on nostanut 18.7.1984 yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon toimittamallaan kannekirjelmällä ETY:n perustamissopimuksen 173 artiklan toisen kohdan nojalla kanteen, jossa kantaja vaatii kumoamaan "kaikki varainhoitovuodelle 1984 tehdyn Euroopan talousyhteisön yleisen talousarvion toteuttamista koskevat päätökset alamomentin 3708 soveltamisen osalta".

2 Kannekirjelmän sanamuodon mukaan kumoamiskanne koskee "erityisesti tulojen ja menojen hyväksyjän menositoumuksia ja niiden maksuunpanoa, tilinpitäjän päätöksiä varmistaa maksaminen, varainhoitoasetuksen 32 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen nojalla maksusitoumusehdotuksista tehtyjä päätöksiä, varainhoidon valvojan päätöksiä, joiden perusteella hyväksymismerkintä on tehty maksusitoumusehdotuksiin, varainhoitoasetuksen 36 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen nojalla tehtyjä tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksiä menojen maksattamisesta, tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksiä varainhoitoasetuksen 39 artiklaan ja sitä seuraaviin artikloihin perustuvia menoja koskevien päätösten hyväksymisestä ja tilinpitäjän päätöksiä varainhoitoasetuksen 46 artiklaan ja sitä seuraaviin artikloihin perustuvien menojen maksamisen toteuttamisesta".

3 Tosiseikkoja, menettelyn kulkua sekä asianosaisten perusteita ja väitteitä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät suullista käsittelyä varten laaditusta kertomuksesta. Oikeudenkäyntiasiakirjojen näitä osia käsitellään jäljempänä ainoastaan, jos se on tarpeen yhteisöjen tuomioistuimen perustelujen selvittämiseksi.

4 Kanteensa tutkittavaksi ottamisen tueksi kantajana oleva yhdistys toteaa erityisesti, että 26.9.1984 antamissaan määräyksissä (216/83, 295/83, 296/83, 297/83, Kok. 1984, ss. 3325, 3331, 3335 ja 3339) yhteisöjen tuomioistuin on lausunut, ettei kumoamiskanteita, jotka edellä mainittu yhdistys oli nostanut talousarvion hyväksymistä koskevaan menettelyyn kuuluvia päätöksiä vastaan, ole otettu tutkittavaksi, ja samalla yhteisöjen tuomioistuin on myöntänyt, että talousarvion toteuttamisesta tehdyt päätökset voivat koskea suoraan luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä.

5 Euroopan parlamentti ei ole kiistänyt sitä, että kumoamiskanne voidaan kohdistaa kirjanpidon toteuttamisesta tehtyihin päätöksiin, mutta se on katsonut, ettei käsiteltävänä olevaa kannetta voida ottaa tutkittavaksi, koska kanteen kohteena olevat päätökset ovat seurausta yksittäisistä päätöksistä, joilla on laskettu kullekin poliittiselle ryhmittymälle kuuluva osuus määrärahoista. Viimeksi mainituista päätöksistä on tullut lainvoimaisia ja peruuttamattomia, koska niitä ei ole saatettu eikä niitä olisikaan voitu saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi, siltä osin kuin ne on osoitettu muille poliittisille ryhmittymille kuin kantajana olevalle ryhmittymälle.

6 On muistettava, että 23.4.1986 annetussa tuomiossa (Parti écologiste "Les Verts" v. Euroopan parlamentti, asia 294/83, Kok. 1986, s. 1339) yhteisöjen tuomioistuin on kumonnut alamomenttiin 3708 otettujen määrärahojen jakamisesta 12.10.1982 tehdyn puhemiehistön päätöksen ja Euroopan parlamentin edustajien vaaleihin vuonna 1984 osallistuvien poliittisten ryhmittymien kulujen korvaamiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttöä koskevien sääntöjen hyväksymisestä 29.10.1983 tehdyn Euroopan parlamentin laajennetun puhemiehistön päätöksen (EYVL C 293, s. 1).

7 Käsiteltävänä oleva kanne on nostettu edellä mainittujen puhemiehistön päätöksen ja laajennetun puhemiehistön päätöksen ja näiden päätösten nojalla toteutetun laskelman, joka on koskenut eri poliittisille ryhmittymille kuuluvia osuuksia määrärahoista, perusteella menoja koskevista maksusitoumuksista, menojen maksattamisesta, hyväksymisestä ja maksamisesta tehtyjä päätöksiä vastaan.

8 Tällaiset päätökset, jotka tuottavat oikeusvaikutuksia ainoastaan hallinnon sisällä, eivät tuota oikeuksia ja velvollisuuksia kolmansille osapuolille. Näin ollen ne eivät ole kenellekään epäedullisia. Näin ollen kanne on jätettävä tutkimatta.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


Oikeudenkäyntikulut

9 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska kantajana oleva yhdistys on hävinnyt asian, se velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Päätöksen päätösosa


Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne jätetään tutkimatta.

2) Kantajana olevan yhdistys velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top