Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61981CJ0124

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 8 päivänä helmikuuta 1983.
Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Iskukuumennettu maito.
Asia 124/81.

English special edition VII 00001

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:30

61981J0124

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 8 päivänä helmikuuta 1983. - Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. - Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Iskukuumennettu maito. - Asia 124/81.

Oikeustapauskokoelma 1983 sivu 00203
Espanjank. erityispainos sivu 00001
Ruotsink. erityispainos sivu 00001
Suomenk. erityispainos sivu 00001


Tiivistelmä
Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


1. Menettely - Kannekirjelmä - Oikeudenkäynnin kohde - Määritelmä - Muuttaminen menettelyn kuluessa - Kielto

(Työjärjestyksen 42 artikla)

2. Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne - Oikeudenkäyntiä edeltävä vaihe - Virallinen huomautus - Perusteltu lausunto - Tarkoitus - Oikeudenkäynnin kohteen määritteleminen - Myöhempi laajentaminen - Kielto

(ETY:n perustamissopimuksen 169 artiklan ensimmäinen kohta)

3. Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrälliset rajoitukset - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Käsite - Kansalliset tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevat normit - Kuuluminen käsitteen alaan - Yhteisten tai yhdenmukaistettujen yhteisön sääntöjen puuttuminen - Ei vaikutusta

(ETY:n perustamissopimuksen 30 artikla)

4. Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrälliset rajoitukset - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Tuontilisenssijärjestelmä - Kielto - Järjestelmän puhtaasti muodollisella luonteella ei vaikutusta - Mahdollinen perusteltavuus perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla

(ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla)

5. Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrälliset rajoitukset - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Kansallisten hallintoviranomaisten harkintavalta - Ei vaikutusta kielletyn toimenpiteen luokitteluun

(ETY:n perustamissopimuksen 30 artikla)

6. Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Poikkeukset - Eläinten terveyden suojeleminen - Maidon tuontilisenssijärjestelmä - Perusteltavuus - Edellytykset - Kansallisten toimenpiteiden suhteellisuus asetettuun tavoitteeseen nähden

(ETY:n perustamissopimuksen 36 artikla)

7. Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Määrälliset rajoitukset - Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet - Velvollisuus maahantuodun iskukuumennetun maidon uuteen lämpökäsittelyyn ja uudelleen pakkaamiseen - Kielto - Poikkeus - Ihmisten terveyden suojeleminen - Kansallisten toimenpiteiden perusteltavuus - Edellytykset - Suhteellisuus asetettuun tavoitteeseen nähden

(ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla)

8. Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Poikkeukset - Ihmisten terveyden suojeleminen - Hyväksyttävyys - Edellytykset - Terveystarkastukset - Kaksinkertainen valvonta - Jäsenvaltioiden viranomaisten välisen yhteistyön tarve

(ETY:n perustamissopimuksen 36 artikla)

Tiivistelmä


1. Vaikka työjärjestyksen 42 artiklassa mahdollistetaan se, että asianosainen voi joissakin olosuhteissa vedota uusiin perusteisiin, asianosainen ei voi käsittelyn aikana muuttaa itse oikeudenkäynnin kohdetta. Tämän vuoksi sitä, onko kanne perusteltu, on tarkasteltava yksinomaan kannekirjelmän sisältämien vaatimusten perusteella.

2. Komission vireille paneman ja perustamissopimuksen 169 artiklan mukaisen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamista koskevan menettelyn yhteydessä komission jäsenvaltiolle esittämä virallinen huomautus sekä komission antama perusteltu lausunto rajaavat oikeudenkäynnin kohteen, jota ei tämän vuoksi voida enää laajentaa. Se, että asianomaisella jäsenvaltiolla on tilaisuus tulla kuulluksi, on perustamissopimuksen tarkoituksen mukainen olennainen tae - vaikka jäsenvaltio päättäisikin olla käyttämättä tätä mahdollisuutta - ja tämän takeen huomioon ottaminen on olennainen menettelymääräys jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä.

3. Tietyn tavaran tuotantoa ja markkinointia koskevan yhteisen lainsäädännön ja yhdenmukaistamista koskevien direktiivien puuttuminen ei riitä perusteeksi sille päätelmälle, että kyseinen tavara ei kuulu perustamissopimuksen 30 artiklassa määrätyn kiellon soveltamisalaan. Määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kielto kattaa kaiken jäsenvaltioiden antaman kauppaa koskevan lainsäädännön, joka saattaa tosiasiallisesti tai mahdollisesti rajoittaa yhteisön sisäistä kauppaa välittömästi tai välillisesti.

4. Perustamissopimuksen 30 artiklassa estetään sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltaminen yhteisön sisäisissä suhteissa, jossa edellytetään, vaikka vain pelkkänä muodollisuutena, tuontilisenssejä tai muita samankaltaisia menettelyjä.

Vaikka puhtaasti muodollinenkin tuontilisenssin edellyttäminen on vastoin perustamissopimuksen 30 artiklan määräyksiä, tästä ei kuitenkaan välttämättä seuraa, että toimenpidettä ei milloinkaan voisi perustella 36 artiklan määräysten nojalla.

5. Perustamissopimuksen 30 artiklassa määrättyä kieltoa voidaan soveltaa sen soveltamisalaan kuuluvaan toimenpiteeseen siitä huolimatta, että toimivaltaisella viranomaisella on kyseisellä alalla harkintavaltaa kyseisen toimenpiteen soveltamisessa. Vapaa liikkuvuus on oikeus, jonka käyttäminen ei voi olla sidoksissa kansallisten hallintoviranomaisten harkintavaltaan tai hyväksyntään.

6. Vaikka sellaiset jäsenvaltion säännökset, joissa maidon tuonnilta kyseisen jäsenvaltion alueelle edellytetään erityisten lisenssien järjestelmää, mahdollistavat sen, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset saavat maahantuojien esittämiä lisenssihakemuksia käsitellessään hallinnollisia ja terveyteen liittyviä tietoja, jotka ovat kiistattoman hyödyllisiä eläinten terveyden suojelemista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi, nämä säännökset eivät kuitenkaan kuulu perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen alaan, jos ne aiheuttavat yhteisön sisäiseen kauppaan häiriön, joka voitaisiin poistaa heikentämättä eläinten terveyden suojelemisen tehokkuutta.

7. Kansallinen myyntilisenssijärjestelmä, jossa edellytetään, että jossakin toisessa jäsenvaltiossa jo kertaalleen iskukuumennettu maito on lämpökäsiteltävä uudelleen ja pakattava uudelleen vastaanottavan jäsenvaltion alueella, vastaa taloudellisten vaikutustensa vuoksi täydellistä tuontikieltoa ja muodostaa siten vaikutukseltaan määrällistä rajoitusta vastaavan ja perustamissopimuksen 30 artiklan nojalla kielletyn toimenpiteen.

Tällainen järjestelmä ei ole perusteltu perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla, jos se muodostaa sellaisen esteen maitotuotteiden vapaalle liikkuvuudelle, joka on suhteeton järjestelmälle asetettuun ihmisten terveyden suojelemisen tavoitteeseen nähden sen vuoksi, että asianomainen jäsenvaltio voisi saada iskukuumennetun maidon kotimaiselle tuotannolle vahvistettuja takeita vastaavia takeita ilman, että sen olisi tarpeen turvautua toteuttamaansa toimenpiteeseen.

8. Silloin kun jäsenvaltioiden viranomaisten välinen yhteistyö mahdollistaa rajatarkastusten helpottamisen ja yksinkertaistamisen, terveystarkastuksista vastuussa

olevien viranomaisten on tutkittava, luovatko tällaisen yhteistyön yhteydessä annetut asiakirjat olettaman siitä, että tuodut tavarat ovat kansallisen terveyslainsäädännön mukaisia, mikä mahdollistaa tuonnin tapahtuessa toteutettavien tarkastusten yksinkertaistamisen.

Tämä tarpeellinen yhteistyö ei kuitenkaan sulje pois tuojajäsenvaltion viranomaisilta mahdollisuutta pistokokein tapahtuvaan valvontaan määrittelemiensä nor- mien noudattamisen varmistamiseksi eikä mahdollisuutta estää näitä normeja täyttämättömien tavaraerien maahantuloa.

Asianosaiset


Asiassa 124/81,

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään Rolf Wägenbaur, jonka avustajana oikeudellisen yksikön virkamies Peter Olivier, prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellisen yksikön virkamies Oreste Montalto, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

kantajana,

jota tukee

Ranskan tasavallan hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston osastopäällikkö G. Guillaume, jota avustaa ulkoasiainsihteeri A. Carnelutti, prosessiosoite Luxemburgissa Ranskan suurlähetystö,

väliintulijana,

vastaan

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, asiamiehenään G. Dagtoglou, prosessiosoite Luxemburgissa Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystö,

vastaajana,

jossa yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan vahvistamaan, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt noudattamatta sille ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan nojalla kuuluvia jäsenyysvelvoitteita asettamalla iskukuumennetun maidon ja kerman tuonnin riippuvaiseksi tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavista toimenpiteistä,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti J. Mertens de Wilmars, jaostojen puheenjohtajat P. Pescatore, A. O'Keeffe ja U. Everling sekä tuomarit A. J. Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due ja Y. Galmot,

julkisasiamies: P. VerLoren van Themaat,

kirjaaja: P. Heim,

on antanut seuraavan

tuomion

Tuomion perustelut


1 Euroopan yhteisöjen komissio on yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 22.5.1981 toimittamallaan kannekirjelmällä pannut vireille perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla kanteen, jossa yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt noudattamatta sille ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan nojalla kuuluvia jäsenyysvelvoitteita asettaessaan iskukuumennetun maidon ja kerman tuonnille rajoituksia, jotka koskevat näiden tuotteiden tuontia ja myyntiä kyseisen valtion alueella.

2 Iskukuumentaminen, jossa tuotetta pidetään lyhyen aikaa huomattavasti yli 100 (C:n lämpötilassa, mahdollistaa tällä menetelmällä käsitellyn maidon säilymisen huoneenlämpötilassa useiden kuukausien ajan, mikäli tuote on heti kuumentamisen jälkeen aseptisesti pakattu ilmatiiviisti suljettuihin steriileihin astioihin.

3 Kanteen kohteena ovat erityisesti sellaiset lait ja asetukset, joiden tarkoituksena on säännellä iskukuumennetun maidon ja tällä menetelmällä käsiteltyjen maitotuotteiden tuontia, pakkaamista ja myyntiä Yhdistyneen kuningaskunnan eri osissa ja joiden vaikutus voidaan tiivistää seuraavasti:

- iskukuumennettua maitoa ja kermaa voidaan tuoda Englantiin, Walesiin, Pohjois-Irlantiin ja Skotlantiin ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen luvalla, joka osoitetaan tuontilisenssillä. Säännös ei kuitenkaan koske iskukuumennettua maitoa tai kermaa, joka tulee Irlannista, josta se tuodaan suoraan Pohjois-Irlantiin;

- (kotimaista tai tuotua) iskukuumennettua maitoa saavat Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa markkinoida ainoastaan ne hyväksytyt meijerit ja myyjät, joilla on jälleenmyyntilisenssi. Tämä lisenssi edellyttää, että maito on pakattava paikallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymässä meijerissä;

- Pohjois-Irlannin uuden maitoa ja kermaa koskevan lainsäädännön antamisen myötä (S.R. 1981, N:o 233 ja 234) iskukuumennettua maitoa ja kermaa saadaan pitää kaupan Pohjois-Irlannissa ainoastaan, jos ne on tuotettu Pohjois-Irlannissa voimassa olevien vaatimusten mukaisesti. Ennen tätä 31.7.1981 voimaan tullutta lainsäädäntöä iskukuumennetun maidon ja kerman myynti oli kokonaan kiellettyä Pohjois-Irlannissa.

4 Komissio katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan toteuttamat toimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka vaikutukseltaan vastaavat 30 artiklassa kiellettyjä tuontirajoituksia ja joita ei voi perustella 36 artiklan määräysten nojalla.

Komission vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

5 Komissio vaati kanteellaan yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Yhdistynyt kuningaskunta oli jättänyt noudattamatta sille 30 artiklan nojalla kuuluvia jäsenyysvelvoitteita pelkästään niiden säännösten vuoksi, joita sovellettiin 7.11.1980, jolloin Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettiin perustamissopimuksen 169 artiklan mukainen perusteltu lausunto. Tämän päivämäärän jälkeen lainsäädäntöä on kuitenkin muutettu Pohjois-Irlannissa vuoden 1981 lainsäädännöllä (S.R. 1981, N:o 233 ja 234), joka annettiin 10.7.1981 ja joka astui voimaan 31.7.1981. Tämän lainsäädännön vaikutuksesta iskukuumennetun maidon ja kerman täydellinen myyntikielto Pohjois-Irlannissa on korvattu järjestelmällä, jossa näiden tuotteiden myynti on sallittua ainoastaan, jos tuotteet on valmistettu Pohjois-Irlannissa voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Vastauskirjelmässään komissio on vaatinut jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamisen ulottamista tähän uuteen lainsäädäntöön. On tarkasteltava, voidaanko tämä vaatimus ottaa tutkittavaksi.

6 Yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut 25.9.1979 antamassaan tuomiossa (asia 232/78, komissio v. Ranskan tasavalta, Kok. 1979, s. 2729), että vaikka työjärjestyksen 42 artiklassa mahdollistetaan se, että asianosainen voi joissakin olosuhteissa vedota uusiin perusteisiin, asianosainen ei saa käsittelyn aikana muuttaa itse oikeudenkäynnin kohdetta. Tämän vuoksi sitä, onko kanne perusteltu, on tarkasteltava yksinomaan kannekirjelmän sisältämien vaatimusten perusteella. Edelleen, komission perustamissopimuksen 169 artiklan mukaisesti vireille paneman jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn yhteydessä komission jäsenvaltiolle esittämä virallinen huomautus sekä komission antama perusteltu lausunto rajaavat oikeudenkäynnin kohteen, jota ei tämän vuoksi voida enää laajentaa. Se, että asianomaisella jäsenvaltiolla on tilaisuus tulla kuulluksi, on perustamissopimuksen tarkoituksen mukainen olennainen tae, vaikka jäsenvaltio päättäisikin olla käyttämättä tätä mahdollisuutta, ja tämän takeen huomioon ottaminen on olennainen menettelymääräys jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä.

7 Tämän vuoksi komission vastauskirjelmässään esittämiä uusia perusteita, jotka koskevat vuoden 1981 lainsäädäntöä Pohjois-Irlannissa, ei voida ottaa tutkittavaksi. Koska komissio ei kuitenkaan ole nimenomaisesti luopunut aiemmista vaatimuksistaan, ne voidaan ottaa tutkittavaksi siltä osin kuin niissä viitataan, väitetyn jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen tueksi, perustellun lausunnon antamispäivänä Pohjois-Irlannissa voimassa olleeseen lainsäädäntöön.

Pääasia

1. Riidanalaiset säännökset kokonaisuutena

8 Yhdistynyt kuningaskunta esittää, että koska yhteistä lainsäädäntöä ei ole olemassa, jäsenvaltioiden on itse säänneltävä kaikkia maidon tuotantoa ja markkinointia alueellaan koskevia kysymyksiä, mistä aiheutuu, että riidanalaiset kansalliset säännökset, jotka koskevat iskukuumennettua maitoa ja kermaa, eivät kuulu perustamissopimuksen 30 artiklan soveltamisalaan. Tämä väite on hylättävä. Tietyn tavaran tuotantoa ja markkinointia koskevan yhteisen lainsäädännön ja yhdenmukaistamista koskevien direktiivien puuttuminen ei riitä perusteeksi sille päätelmälle, että kyseinen tavara ei kuulu perustamissopimuksen 30 artiklassa määrätyn kiellon soveltamisalaan. Määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kielto kattaa kaiken jäsenvaltioiden antaman kauppaa koskevan lainsäädännön, joka saattaa tosiasiallisesti tai mahdollisesti rajoittaa yhteisön sisäistä kauppaa välittömästi tai välillisesti.

2. Erityisen tuontilisenssin edellyttäminen

9 Yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, että 30 artiklassa estetään sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltaminen yhteisön sisäisissä suhteissa, jossa edellytetään, vaikka vain pelkkänä muodollisuutena, tuontilisenssejä tai muita samankaltaisia menettelyjä.

10 Yhdistynyt kuningaskunta esittää, että tuontilisenssien myöntäminen on hyvin joustavaa. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (asia 82/77, Van Tiggele, tuomio 24.1.1978, Kok. 1978, s. 25; asia 130/80, Kelderman, tuomio 19.2.1981, Kok. 1981, s. 527) perustamissopimuksen 30 artiklassa määrättyä kieltoa voidaan soveltaa sen soveltamisalaan kuuluvaan toimenpiteeseen siitä huolimatta, että toimivaltaisella viranomaisella on kyseisellä alalla harkintavaltaa näiden toimenpiteiden soveltamisessa. Vapaa liikkuvuus on oikeus, jonka käyttäminen ei saa riippua kansallisten hallintoviranomaisten harkintavallasta tai hyväksynnästä.

11 Edellä esitetystä seuraa, että Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöön ottama tuontilisenssijärjestelmä on perustamissopimuksen 30 artiklassa kielletty tuonnin rajoitus.

12 On kuitenkin tarkasteltava, voivatko tällaiset säännökset, vaikka ne ovatkin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, olla hyväksyttävissä perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla, jonka mukaan 30 artiklan määräykset eivät estä sellaisia tuontia koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja erityisesti ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän suojelemiseksi.

13 On huomautettava, että tämä artikla on poikkeus tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta ja että artiklaa on tämän vuoksi tulkittava siten, että sen vaikutusta ei uloteta laajemmalle kuin on tarpeen niiden etujen suojelemiseksi, jotka artiklassa pyritään turvaamaan.

14 Komission mukaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tuontilisenssi on joka tapauksessa perustamissopimuksen 30 artiklan määräysten vastainen ja että se ei voisi kuulua 36 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen alaan. Tältä osin on todettava, että vaikka puhtaasti muodollinenkin tuontilisenssin edellyttäminen on vastoin perustamissopimuksen 30 artiklan määräyksiä, tästä ei kuitenkaan välttämättä seuraa, että toimenpidettä ei milloinkaan voisi perustella 36 artiklan määräysten nojalla. Seuraavaksi on siis tarkasteltava Yhdistyneen kuningaskunnan esittämiä perusteluja.

15 Tältä osin Yhdistynyt kuningaskunta esittää ensinnäkin, että sen käyttöön ottama erityisten tuontilisenssien järjestelmä mahdollistaa sen, että tuodun maidon lämpökäsittelyn edellytyksistä voidaan määrätä viejämaan eläinkulkutautitilanteen mukaan (lämpökäsittelyn kuumuusaste sen mukaan, kuinka kauan viimeisimmästä suu- ja sorkkataudin puhkeamisesta on kulunut). Yhdistynyt kuningaskunta painottaa lisäksi, että suu- ja sorkkatautitartunnan saanut karja voi tuottaa saastunutta maitoa jo ennen taudin ulkoisten oireiden ilmenemistä ja eläinkulkutaudin paljastumista terveysviranomaisille. Tällaisessa tapauksessa tuontilisenssit myönnettäisiin tavanomaiseen tapaan, ja näin tuotettu maito, jonka saama lämpökäsittely olisi riittämätön viruksen inaktivoimiseksi, voisi olla jo matkalla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai jopa tuotu sinne ennen kuin eläintauti olisi tunnistettu. Tämän vuoksi on tarpeen, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset voisivat heti viejämaan tilanteesta tiedon saatuaan paikallistaa ja poistaa saastuneet erät ennen niiden markkinoille saattamista. Yhdistyneen kuningaskunnan mukaan ainoastaan sellainen erityisten tuontilisenssien järjestelmä, joka mahdollistaa maahantuotujen maitoerien yksilöimisen ja seuraamisen, voi vastata tähän vaatimukseen.

16 Vaikka eläinten terveyden suojeleminen on yksi peruste 36 artiklan soveltamiselle, on kuitenkin tutkittava, onko säännös, jonka tässä tapauksessa on antanut Yhdistynyt kuningaskunta, suhteeton toimenpide asetettuun tavoitteeseen nähden sen vuoksi, että samaan lopputulokseen olisi voitu päästä vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä, vai onko päinvastoin niin, että edellä tarkoitetut tekniset rajoitukset huomioon ottaen tällainen järjestelmä on välttämätön ja siten myös perusteltu 36 artiklan nojalla.

17 Tältä osin voidaan myöntää, että ne hallinnolliset ja terveyttä koskevat tiedot, joita Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset saavat käsitellessään maahantuojien esittämiä lisenssihakemuksia, ovat kiistattoman hyödyllisiä edellä mainitun eläinten terveyden suojelemista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi, jos tiedot on keskitetty ja jos toimivaltaiset viranomaiset käyttävät näitä tietoja asianmukaisella tavalla.

18 Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta on väittänyt suullisessa käsittelyssä, että sen nykyinen hallinnollinen käytäntö mahdollistaa lisenssien automaattisen ja nopean myöntämisen, on todettava, että hallinnollisten lupien myöntämistä edellyttävä järjestelmä edellyttää välttämättä tietynasteisen harkintavallan käyttämistä ja aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta elinkeinonharjoittajille. Yhteisön sisäisen kaupan osalta tämä aiheuttaa häiriön, joka voitaisiin tässä tapauksessa poistaa heikentämättä eläinten terveyden suojelemisen tehokkuutta ja kasvattamatta tästä tavoitteesta seuraavaa hallinnollista tai taloudellista taakkaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi riittäisi, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset luopuisivat tuontilisenssien myöntämisestä ja rajoittuisivat keräämään tarvitsemiaan tietoja esimerkiksi maahantuojien allekirjoittamien ilmoitusten avulla, joihin olisi tarvittaessa liitetty aiheelliset todistukset.

19 Edeltävistä toteamuksista seuraa, että tässä tapauksessa tuontilisenssien vaatiminen, joka on vastoin perustamissopimuksen 30 artiklaa, ei kuulu myöskään 36 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen alaan.

3. Myyntilisenssijärjestelmä ja sen mukainen velvollisuus pakata maahantuotu iskukuumennettu maito Yhdistyneessä kuningaskunnassa

20 Ei ole kiistetty, etteikö edellä analysoitu lainsäädäntö, jossa edellytetään, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuotu iskukuumennettu maito on pakattava kyseisessä valtiossa, edellyttäisi itsessään kyseisen tuotteen käsittelemistä uudelleen, vaikka pakkausten avaaminen ja iskukuumennetun maidon käsitteleminen uudelleen on teknisesti mahdotonta tehdä niin, että iskukuumennettu maito ei menettäisi iskukuumennetun maidon ominaisuuksiaan.

21 Tästä aiheutuu, että velvoite saattaa tuote uuden lämpökäsittelyn kohteeksi aiheuttaa viiveitä markkinointiketjussa, synnyttää huomattavia kustannuksia maahantuojalle ja heikentää lisäksi tällä tavoin käsitellyn maidon organoleptisiä ominaisuuksia. Tällainen uudelleen käsittelemistä ja uudelleen pakkaamista koskeva velvoite vastaa todellisuudessa taloudellisten vaikutustensa vuoksi täydellistä tuontikieltoa, minkä myös Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus nimenomaisesti tunnustaa. Tällä hallituksella ei siis ole perusteita väittää, että riidanalainen toimenpide, jota väitetysti sovelletaan yhdenmukaisesti sekä kotimaisiin että maahantuotuihin tuotteisiin, ei olisi vaikutukseltaan syrjivä ja että se tämä vuoksi ei kuuluisi 30 artiklan soveltamisalaan.

22 Tämän vuoksi yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöön ottama myyntilisenssijärjestelmä on määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaava ja siten perustamissopimuksen 30 artiklassa kielletty toimenpide.

23 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittää kuitenkin, että yhteisön oikeuden nykytilassa ainoastaan tällainen tuontikielto voi tehokkaasti suojata kuluttajien terveyttä ja että kielto on tämän vuoksi perusteltu 36 artiklan nojalla.

24 Yhdistynyt kuningaskunta perustaa kantansa pääasiassa niihin seikkoihin, että eri jäsenvaltioiden lainsäädännöt iskukuumennetun maidon tuotannon ja käsittelyn alalla ovat erilaiset, että näiden jo itsessään erilaisten lainsäädäntöjen soveltamiskäytännöt ovat erilaisia ja että Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole mahdollisuutta muissa jäsenvaltioissa valvoa iskukuumennetun maidon tuotantoketjua kokonaisuudessaan aina maidon keräämisestä tiloilta sen pakkaamiseen ja myyntiin asti. Se väittää tällaisen valvonnan kuitenkin olevan välttämätöntä, jotta voitaisiin varmuudella todeta, että saatu maito ei ole bakteeri- tai virustartuntojen saastuttamaa.

25 Näitä väitteitä ei voida hyväksyä. Ensinnäkin asiakirja-aineistosta ja erityisesti komission yhteisöjen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin antamista vastauksista ilmenee, että eri jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen erilaisuus on todellisuudessa vain rajallista. Iskukuumennettua maitoa tuotetaan eri laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä huolimatta hyvin samantapaisia sääntöjä noudattaen, sillä lämpökäsittely toteutetaan samankaltaisissa lämpötilaolosuhteissa ja hyvin lyhyinä aikoina, ja maito pakataan aseptisesti ilmatiiviisti suljettuihin steriileihin astioihin.

26 Toiseksi asianosaisten yhteisöjen tuomioistuimelle esittämien tieteellisten ja teknisten asiakirjojen analyysistä ilmenee, että iskukuumennettua maitoa tuotetaan eri jäsenvaltioissa konein, joita vain muutamat yhtiöt valmistavat vertailukelpoisten teknisten ominaisuuksien mukaisesti, ja että iskukuumennettu maito, jota valvotaan samanlaisin menetelmin, on terveydelliseltä kannalta laadultaan yhdenmukaista.

27 Kolmanneksi huoneenlämmössä pitkään säilyvän iskukuumennetun maidon ominaisuudet mahdollistavat sen, että tuotteen koko tuotantoketjua ei ole tarpeen valvoa, jos lämpökäsittely on tehty tarvittavaa huolellisuutta noudattaen.

28 Näissä olosuhteissa Yhdistynyt kuningaskunta voisi pyrkimyksessään suojella ihmisten terveyttä saada kotimaiselle iskukuumennetun maidon tuotannolle vahvistamiaan takeita vastaavat takeet ilman, että sen olisi tarpeen turvautua toteuttamaansa täydellistä tuontikieltoa vastaavaan toimenpiteeseen.

29 Tätä varten Yhdistyneellä kuningaskunnalla olisi oikeus määritellä ne objektiiviset edellytykset, jotka käsittelemättömän maidon on sen käsityksen mukaan laadultaan täytettävä, sekä ne käsittelyä ja pakkaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joita on sovellettava iskukuumennetun maidon myynnissä kyseisen valtion alueella riippumatta siitä, mistä maito on lähtöisin. Yhdistynyt kuningaskunta voisi myös vaatia, että tuotu iskukuumennettu maito täyttää laadultaan näin määritellyt vaatimukset, ja pyrkiä kuitenkin välttämään toimenpiteitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä kuluttajan terveyden suojelemiseksi. Sillä olisi mahdollisuus varmistua tästä pyytämällä tuojia esittämään viejäjäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tätä tarkoitusta varten myöntämiä todistuksia.

30 Kuten Ranskan hallitus oikein huomauttaa komission kannetta tukevassa väliintulossaan, yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä (asia 104/75, A. De Peijper, tuomio 20.5.1976, Kok. 1976, s. 613 ja asia 251/78, Denkavit Futtermittel, tuomio 8.11.1979, Kok. 1979, s. 3369) täsmennetään, että silloin kun jäsenvaltioiden viranomaisten välinen yhteistyö mahdollistaa rajatarkastusten helpottamisen ja yksinkertaistamisen, terveystarkastuksista vastuussa olevien viranomaisten on tutkittava, luovatko tällaisen yhteistyön yhteydessä annetut asiakirjat olettaman siitä, että tuodut tavarat ovat kansallisen terveyslainsäädännön mukaisia, mikä mahdollistaa tuonnin tapahtuessa toteutettavien tarkastusten yksinkertaistamisen. Yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että iskukuumennetun maidon tapauksessa nämä edellytykset täyttyvät siten, että näissä todistuksissa olevien tietojen voidaan olettaa olevan oikeellisia.

31 Tämä tarpeellinen yhteistyö ei kuitenkaan sulje pois Ison-Britannian viranomaisilta mahdollisuutta pistokokein tapahtuvaan valvontaan määrittelemiensä normien noudattamisen varmistamiseksi eikä mahdollisuutta estää näitä normeja täyttämättömien erien maahantuloa.

32 Edelleen on syytä huomauttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on hyväksynyt, uudelleenkäsittelyä vaatimatta, että sen alueelle saa tuoda iskukuumennettua kermaa ja iskukuumennettua maustettua maitoa, jotka sen itsensäkin mukaan voivat teoriassa, ja tuotujen määrien suuruudesta riippumatta, aiheuttaa samoja vaaroja ihmisterveydelle. Ei ole osoitettu, että kansanterveys olisi millään tavoin vaarantunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

33 Edeltävistä toteamuksista seuraa, että myyntilisenssijärjestelmä muodostaa asetettuun tavoitteeseen nähden suhteettoman esteen maitotuotteiden vapaalle liikkuvuudelle eikä järjestelmä näin ollen ole perusteltu perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla.

4. Iskukuumennetun maidon ja kerman täydellinen myyntikielto Pohjois-Irlannissa 31.7.1981 saakka

34 Kyseinen lainsäädäntö käsittää kulutukseen saatettavan tuotteen täydellisen tuontikiellon ja muodostaa näin ollen perustamissopimuksen 30 artiklassa kielletyn kaupan rajoittamisen.

35 Ei ole osoitettu, eikä edes väitetty, että tällaiset säännökset olisi laadittu kansanterveyden suojelemista varten. Näin ollen ne eivät voi olla perustamissopimuksen 36 artiklan nojalla perusteltuja.

36 On siis todettava, että toteuttaessaan edellä mainitut iskukuumennetun maidon tuontia, pakkaamista ja kaupan pitämistä koskevat toimenpiteet Yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt noudattamatta sille ETY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan nojalla kuuluvia jäsenyysvelvoitteita.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


Oikeudenkäyntikulut

37 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Yhdistynyt kuningaskunta on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut väliintulijalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Päätöksen päätösosa


Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Komission vaatimukset jätetään tutkimatta siltä osin kuin ne koskevat Pohjois-Irlannissa 31.7.1981 lukien sovellettavaa uutta lainsäädäntöä (S.R. 1981, N:o 233 ja 234).

2) Asettamalla muiden jäsenvaltioiden alueella iskukuumentamalla käsitellyn maidon ja kerman maahantuonnin edellytykseksi ennakolta myönnettävien yksittäisten tuontilisenssien saamisen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt noudattamatta sille ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan nojalla kuuluvia jäsenyysvelvoitteita.

3) Asettamalla muista jäsenvaltioista Englantiin, Walesiin ja Skotlantiin tuodun iskukuumennetun maidon myynnin edellytykseksi maidon uuden lämpökäsittelyn ja uudelleen pakkaamisen, Yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt noudattamatta sille ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan nojalla kuuluvia jäsenyysvelvoitteita.

4) Kieltämällä iskukuumennetun maidon ja kerman myynnin kokonaisuudessaan Pohjois-Irlannissa maitoa koskevan vuoden 1981 uuden lainsäädännön (S.R. 1981, N:o 233 ja 234) antamiseen saakka Yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt noudattamatta sille ETY:n perustamissopimuksen 30 artiklan nojalla kuuluvia jäsenyysvelvoitteita.

5) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top