Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61976CJ0066

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 17 päivänä helmikuuta 1977.
Confédération française démocratique du travail (CFDT) vastaan Euroopan yhteisöjen neuvosto.
Asia 66/76.

English special edition III 00321

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:31

61976J0066

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 17 päivänä helmikuuta 1977. - Confédération française démocratique du travail (CFDT) vastaan Euroopan yhteisöjen neuvosto. - Asia 66/76.

Oikeustapauskokoelma 1977 sivu 00305
Kreikank. erityispainos sivu 00115
Portugalink. erityispainos sivu 00127
Espanjank. erityispainos sivu 00099
Ruotsink. erityispainos sivu 00309
Suomenk. erityispainos sivu 00321


Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


Oikeudenkäyntikulut - Oikeudenkäyntikuluja koskeva määräys, jonka mukaan kukin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan - Erityinen syy

(Työjärjestyksen 69 artiklan 3 kohta)

Erityinen syy määrätä, että kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, on olemassa tapauksessa, jossa ammatillinen järjestö nostaa kanteen

ainoastaan varmistaakseen, että EHTY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa nimenomaisesti määrättyä edustavuutta koskevaa edellytystä.

Asianosaiset


Asiassa 66/76,

Confédération française démocratique du travail (CFDT), kotipaikka Pariisi, edustajanaan järjestön pääsihteeri Edmond Maire, avustajanaan asianajaja Pierre Edouard Weil, Cour de Paris, prosessiosoite Luxemburgissa asianajaja Vogelin toimisto, 30 rue Goethe,

kantajana,

vastaan

Euroopan yhteisöjen neuvosto, asiamiehenään neuvoston oikeudellinen neuvon- antaja Antonio Sacchettini, prosessiosoite Luxemburgissa c/o Euroopan investointipankin lakiasiainosaston johtaja J. N. van den Houten, 2 place de Metz,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan 1.6.1976 tehdyn neuvoston päätöksen ja

neuvoston pääsihteerin 1.7.1976 päivättyyn kirjeeseen sisältyvän kieltäytymisen CFDT:n ehdokkaiden esittämisestä neuvostolle EHTY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa komiteaa varten,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti H. Kutscher, jaoston puheenjohtaja P. Pescatore sekä tuomarit M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco ja A. Touffait,

julkisasiamies: G. Reischl,

kirjaaja: A. Van Houtte,

on antanut seuraavan

tuomion

Tuomion perustelut


1 Confédération française démocratique du travail (CFDT) on yhteisöjen tuomioistuimeen 14.7.1976 jättämällään kanteella vaatinut yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan 1.6.1976 tehdyn neuvoston päätöksen 76/515/EHTY (EYVL 1976, L 149, s. 12) "jossa nimetään etujärjestöt, joita pyydetään laatimaan ehdokasluettelot" EHTY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa komiteaa varten.

2 Samassa kanteessa CFDT on vaatinut yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan neuvoston pääsihteerin 1.7.1976 päivätyssä kirjeessään ilmaiseman kieltäy- tymisen esittämästä neuvostolle CFDT:n ehdokkaita, jotka järjestö on pyytänyt 4.6.1976 päivätyssä kirjeessä ottamaan huomioon nimettäessä edustajaa yhdelle Ranskan työntekijöitten etujärjestöille varatuista paikoista.

3 Vaatimustensa tueksi kantaja väittää, että sen sulkeminen pois vuodesta 1966 lähtien niiden työntekijöitten etujärjestöjen joukosta, jotka nimetään edustamaan Ranskaa neuvoa-antavaan komiteaan, on vastoin EHTY:n perustamis-sopimuksen määräyksiä, erityisesti sen 18 artiklaa.

4 Vastaaja on 20.9.1976 jättänyt hakemuksen, jossa se on esittänyt työjärjestyksen 91 artiklan nojalla oikeudenkäyntiväitteen.

5 Oikeudenkäyntiväitteensä tueksi vastaaja esittää, ettei EHTY:n perustamis- sopimuksen 33 artiklassa eikä 38 artiklassa anneta CFDT:lle valtuuksia nostaa kyseistä kannetta. Vastaaja esittää lopuksi, että kanne on jätettävä tutkimatta pääasian käsittelyä aloittamatta.

6 CFDT on kiistänyt väitteen perusteettomana toteamalla erityisesti, että kanne on otettava tutkittavaksi EHTY:n perustamissopimuksen 31 artiklassa esitetyn perusperiaatteen nojalla. Kyseisen artiklan mukaan "yhteisön tuomioistuin varmistaa, että tätä sopimusta ja sen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä tulkittaessa ja sovellettaessa noudatetaan lakia".

7 Lisäksi se toteaa, että todellisten kannemahdollisuuksien puuttuessa valtionsisäisestä oikeusjärjestyksestä kanteen tutkimatta jättäminen yhteisöjen tuomioistuimessa voi merkitä oikeuden kieltämistä.

8 Vaikka periaatteet, joihin kantaja vetoaa, edellyttävät asian vireillepanoa yhteisöjen tuomioistuimessa koskevien määräysten laajaa tulkintaa yksityisten oikeussubjektien oikeusturvan varmistamiseksi, ne eivät kuitenkaan salli yhteisöjen tuomioistuimen omavaltaisesti muuttaa toimivaltansa rajoja.

9 EHTY:n perustamissopimuksen 38 artiklan mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi julistaa neuvoston ratkaisun mitättömäksi ainoastaan jäsenvaltioiden tai komission pyynnöstä.

10 Koska kanteen on nostanut muu kuin edellä mainitussa artiklassa mainittu oikeussubjekti, kanne ei täytä yhtä kyseisessä määräyksessä asetetuista olennaisista oikeudenkäyntiedellytyksistä.

11 EHTY:n perustamissopimuksen 33 artiklassa annettu kanneoikeus koskee ainoastaan komission päätöksiä ja suosituksia, joten sitä ei voida soveltaa tässä tapauksessa, jossa on kysymys neuvostoa vastaan nostetusta kanteesta.

12 Vaikka EHTY:n perustamissopimuksen määräyksissä ei anneta kantajalle oikeutta nostaa kannetta neuvoston ratkaisuista, on yhteisöjen tuomioistui-mella kuitenkin edelleen mahdollisuus EHTY:n perustamissopimuksen 41 artiklassa määritetyin edellytyksin kansallisen tuomioistuimen aloitteesta tapahtuvaan neuvoston ratkaisujen pätevyyttä koskevaan laillisuusvalvontaan.

13 Siltä osin kuin kanne kohdistuu 1.7.1976 päivättyyn neuvoston pääsihteerin kirjeeseen, sille ei myöskään ole oikeudellista perustaa edellä mainitussa 33 ja 38 artiklassa.

14 Kyseisessä kirjeessä rajoitutaan vahvistamaan kanteen kohteena oleva neuvoston päätös ja toteamaan menettely, jota neuvosto käyttää neuvoa-antavan komitean jäsenten nimittämisessä.

15 Edellä esitetyistä syistä kanne on jätettävä tutkimatta.

16 Kanteessa esitettyyn vaatimukseen neuvoa-antavan komitean uudistamismenettelyn lykkäämisestä ei ole tarpeen vastata, koska yhteisöjen tuomio- istuin jättää kanteen tutkimatta.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


Oikeudenkäyntikulut

17 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäynti- kulut.

18 Työjärjestyksen 69 artiklan 3 kohdan mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan.

19 Näin voidaan katsoa olevan tilanteessa, jossa ammatillinen järjestö nostaa kanteen ainoastaan varmistaakseen, että EHTY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa nimenomaisesti määrättyä edustavuutta koskevaa edellytystä noudatetaan.

Päätöksen päätösosa


Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne jätetään tutkimatta.

2) Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Top