Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61976CJ0050

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 2 päivänä helmikuuta 1977.
Amsterdam Bulb BV vastaan Produktschap voor Siergewassen.
Ennakkoratkaisupyyntö: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Alankomaat.
Asia 50-76.

English special edition III 00293

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:13

61976J0050

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 2 päivänä helmikuuta 1977. - Amsterdam Bulb BV Contre Produktschap voor Siergewassen. - College van Beroep voor het Bedrijfslevenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö. - Asia 50/76.

Oikeustapauskokoelma 1977 sivu 00137
Kreikank. erityispainos sivu 00059
Portugalink. erityispainos sivu 00061
Ruotsink. erityispainos sivu 00281
Suomenk. erityispainos sivu 00293


Tiivistelmä
Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


1. Toimielimen säädökset, päätökset ja muut toimet - Asetus - Välittömän sovellettavuuden käsite - Jäsenvaltioiden velvoitteet

(ETY:n perustamissopimuksen 189 artikla)

2. Yhteisön oikeus

3. Maatalous - Kukkasipulit - Vienti kolmansiin maihin - Vähimmäishinta - Komission vahvistama vähimmäishinta - Vähimmäiskokoa suuremmat, mutta yhteisön säännöstössä mainittuja kokoluokkia pienemmät tuotteet - Sovellet-tavuus

[Asetus (ETY) N:o 369/75]

4. Maatalous - Kukkasipulit - Vienti kolmansiin maihin - Vähimmäishinnat - Vähimmäishintojen soveltaminen kansallisessa lainsäädännössä muihin kuin yhteisön säännöstössä mainittuihin kukkasipuleihin - Hyväksyttävyyden edellytykset

[Asetus (ETY) N:o 369/75]

5. Yhteisön oikeus - Välitön sovellettavuus - Tilanne, jossa yksityiset oikeus-subjektit ovat jättäneet noudattamatta yhteisön oikeutta - Seuraamuksia koskevien säännösten tai määräysten puuttuminen - Jäsenvaltioiden toimi- valta

Tiivistelmä


1. Yhteisön asetuksen välitön sovellettavuus merkitsee sitä, että asetus tulee voimaan ja että sitä sovelletaan oikeussubjektien hyväksi tai heitä vastaan ilman toimenpiteitä, joilla se saatettaisiin osaksi kansallista oikeutta.

2. Jäsenvaltiot eivät saa toteuttaa eivätkä sallia lainsäädäntövaltaa omaavien kansallisten elintensä toteuttaa toimenpidettä, jolla yksityisiltä oikeussubjekteilta salattaisiin se, että oikeussääntö on osa yhteisön oikeutta, ja se, mitä vaikutuksia oikeussäännöllä on. Jäsenvaltiot eivät saa suoraan eivätkä perustamiensa tai hyväksymiensä elinten välityksellä poiketa yhteisön oikeudesta tai sallia siitä poikkeamista eivätkä loukata sitä.

3. Asetuksessa (ETY) N:o 369/75 kyseiselle tuotteelle vahvistettua alinta vähimmäisvientihintaa sovelletaan myös vähimmäis- kokoa suurempiin, mutta kyseisen asetuksen liitteessä nimen-

omaisesti mainittuja kokoluokkia pienempiin tuotteisiin.

4. Kansallista säännöstä, jossa vahvistetaan vähimmäishinnat tietyille muille kolmansiin maihin vietäville kukkasipulilajikkeille kuin niille, joille komissio on vahvistanut vähimmäishinnat antamassaan asetuksessa (ETY) N:o 369/75, ja jossa ei poiketa yhteisön järjestelmästä, jolla ei rajoiteta kyseisen järjestelmän soveltamisalaa ja jolla pyritään samaan tavoitteeseen kuin sillä eli hintojen vakauttamiseen kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa, ei voida pitää yhteensopimattomana yhteisön oikeuden kanssa.

5. Koska yhteisön säännöstössä ei ole säännöstä tai määräystä yksityisille oikeussubjekteille mainitun säännöstön noudattamatta jättämisestä aiheutuvista erityisis- tä seuraamuksista, jäsenvaltioilla on toimivalta valita seuraamukset, joita ne pitävät aiheellisina.

Asianosaiset


Asiassa 50/76,

jonka College van Beroep voor het Bedrijfsleven on saattanut ETY:n perustamis- sopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Amsterdam Bulb BV

vastaan

Produktschap voor Siergewassen

ennakkoratkaisun kolmansiin maihin vietävien kukkasipulien ja -mukuloiden vähimmäishintajärjestelmästä annettujen asetusten (ETY) N:o 1767/68 (EYVL 1968, N:o L 271, s. 7) ja (ETY) N:o 369/75 (EYVL 1975, N:o L 41, s. 1) tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti H. Kutscher, jaostojen puheenjohtajat A. M. Donner ja P. Pescatore sekä tuomarit J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco ja A. Touffait,

julkisasiamies: F. Capotorti,

kirjaaja: A. Van Houtte,

on antanut seuraavan

tuomion

Tuomion perustelut


1 College van Beroep voor het Bedrijfsleven on pyytänyt yhteisöjen tuomio- istuimelta 15.6.1976 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 17.6.1976, ennakkoratkaisua 27.2.1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 234/68 (EYVL 1968, N:o L 55, s. 1), 6.11.1968 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1767/68 (EYVL 1968, N:o L 271, s. 7) ja 10.2.1975 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 369/75 (EYVL 1975, N:o L 41, s. 1) tulkinnasta siltä osin kuin ne koskevat kukkasipulien vähimmäisvientihintajärjestelmää.

2 Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään ratkaisemaan, onko se, että toimivaltainen kansallinen elin vahvistaa kukkasipulien vientihintoja koskevan säännöstön, joka on osittain yhtenevä yhteisön asetusten kanssa mutta johon sisältyy myös säännöksiä, joita ei ole yhteisön asetuksissa ja joiden oikeudellinen perusta ei myöskään ole niissä ristiriidassa näiden asetusten säännösten "tai muiden erooppaoikeuden säännösten, määräysten tai periaatteiden kanssa".

3 Ennakkoratkaisupyynnössä tarkoitetussa kansallisessa säännöstössä on yhteisön asetustekstien kanssa yhdenmukaisten säännösten lisäksi seuraavan tyyppisiä säännöksiä:

- vähimmäisvientihinta kukkasipuleille, jotka ovat kooltaan pienempiä kuin ne kokoluokat, joille asetuksessa (ETY) N:o 369/75 säädetään vähimmäisvientihinnat,

- vähimmäisvientihinta muille kuin niille kukkasipuleille, joille asetuksessa (ETY) N:o 369/75 säädetään vähimmäisvientihinnat,

- poikkeuksen myöntäminen tietyissä tapauksissa kansallisesta säännöstöstä,

- asetuksen rikkomisesta määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset.

4 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo muissa asiayhteyksissä ja erityisesti 10.10.1973 antamassaan tuomiossa (asia 34/73, Variola, Kok. 1973, s. 981) vahvistanut, yhteisön asetuksen välitön sovellettavuus merkitsee sitä, että asetus tulee voimaan ja että sitä sovelletaan oikeussubjektien hyväksi tai heitä vastaan ilman toimenpiteitä, joilla se saatettaisiin osaksi kansallista oikeutta.

5 Perustamissopimuksesta johtuvien velvoitteiden perusteella jäsenvaltioilla on velvollisuus pitää huoli siitä, etteivät ne estä asetuksille ja muille yhteisön oikeussäännöille ominaista välitöntä oikeusvaikutusta.

6 Tämän velvoitteen täsmällinen noudattaminen on välttämätön edellytys yhteisön asetusten samanaikaiselle ja yhdenmukaiselle soveltamiselle koko yhteisössä.

7 Jäsenvaltiot eivät näin ollen saa toteuttaa eivätkä sallia lainsäädäntövaltaa omaavien kansallisten elintensä toteuttaa toimenpidettä, jolla yksityisiltä oikeussubjekteilta salattaisiin se, että oikeussääntö on osa yhteisön oikeutta, ja se, mitä vaikutuksia oikeussäännöllä on.

8 Kun tietyn alan yhteisestä markkinajärjestelystä on annettu perustamissopimuksen 40 artiklan nojalla yhteisön asetuksia, jäsenvaltioiden on heti pidättäydyttävä kaikista kyseisistä asetuksista poikkeavista tai niitä rikkovista toimenpiteistä.

9 Kansallisen tuomioistuimen tarkoittamien säännösten yhteensopivuutta yhteisön asetusten kanssa ei ole tarkasteltava ainoastaan asetusten nimenomaisten säännösten, vaan myös niiden tarkoituksen ja tavoitteiden perus-teella.

10 Kyseisen alan perusasetuksen, asetuksen (ETY) N:o 234/68, johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa todetaan, että elävän kasviaineiston ja kukka-viljelytuotteiden tuotannolla on erityinen merkitys yhteisön tiettyjen alueiden maataloudelle ja että on tarpeen edistää kyseisen tuotannon järkiperäistä myyntiä ja varmistaa markkinoiden vakavuus.

11 Kyseisen asetuksen johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa täsmennetään, että kukkasipulien viennillä kolmansiin maihin on suuri taloudellinen merkitys yhteisölle ja että tämän viennin pysyminen entisen suuruisena ja kehittyminen voidaan varmistaa vakauttamalla tässä kaupassa käytettävät hinnat, minkä vuoksi kyseisten tuotteiden viennille olisi säädettävä vähimmäishinnat.

12 Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään neuvoston mahdollisuudesta vahvistaa järjestelyyn kuuluvien tuotteiden laatua, kokolajittelua ja pakkaamista koskevat vaatimukset sekä näiden vaatimusten soveltamisala.

13 Samassa artiklassa säädetään, että kun vaatimukset on vahvistettu, tuotteita, joihin niitä sovelletaan, voidaan tarjota myyntitarkoituksessa, saattaa myyntiin, myydä, toimittaa tai pitää muulla tavoin kaupan ainoastaan, jos ne ovat mainittujen vaatimusten mukaisia.

14 Mainitun asetuksen 7 artiklan mukaan komissio voi vahvistaa kyseisten tuotteiden vähimmäishinnat kolmansiin maihin vientiä varten.

15 Perusasetuksen (ETY) N:o 234/68 panemiseksi täytäntöön kukkasipulien ja -mukuloiden laatuvaatimusten vahvistamisesta 12 päivänä maaliskuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/68 (EYVL 1968, N:o L 71, s. 1) 2 artiklassa täsmennetään, että kyseisiä vaatimuksia sovelletaan sekä yhteisön sisäisessä että kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

16 Mainitussa artiklassa kielletään kyseisen asetuksen liitteessä vahvistettua vähimmäiskokoa pienempien kukkasipulien ja -mukuloiden vieminen kolmansiin maihin.

17 Komissio antoi asetuksen (ETY) N:o 1767/68 kolmansiin maihin vietävien kukkasipulien ja -mukuloiden vähimmäishintajärjestelmästä asetuksen (ETY) N:o 234/68 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

18 Kyseisen asetuksen 1 artiklan mukaan yhteisön vähimmäishinnat vahvistetaan asetukseen sisältyvien yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen mukaisesti ottaen huomioon erityisesti "jäsenvaltioiden vähimmäishintojen vahvistamisvuotta edeltäneinä kolmena vuotena mahdollisesti soveltamat vähimmäis- vientihinnat".

19 Kyseisen asetuksen 2 artiklassa kielletään vähimmäisvientihintajärjestelmään kuuluvan tuotteen vieminen kolmansiin maihin tuotteeseen sovellettavaa vähimmäishintaa alempaan hintaan sekä säädetään, että jollei tietyn tuotteen tietylle kokoluokalle ole vahvistettu vähimmäishintaa, kyseiseen kokoluokkaan sovelletaan alinta kyseiselle tuotteelle vahvistettua vähimmäisvienti- hintaa.

20 Komission asetuksessa (ETY) N:o 369/75 vahvistetaan tiettyjen kolmansiin maihin vietävien kukkasipulien ja -mukuloiden vähimmäishinnat kyseiseksi markkinointivuodeksi, ja sen 1 artiklassa säädetään, että vähimmäishinnat vahvistetaan kunkin tuotteen osalta kyseisen asetuksen liitteessä esitetyn tasoisiksi.

21 Kyseisestä liitteestä ilmenee, että siinä vahvistetaan vähimmäisvientihinnat nimenomaisesti ainoastaan tietyille asetuksen (ETY) N:o 315/68 liitteessä luetelluille tuotteille sekä tietyille asetuksessa (ETY) N:o 315/68 esitettyjä vähimmäiskokoja suuremmille kokoluokille.

22 Asetuksen (ETY) N:o 1767/68 2 artiklasta ilmenee kuitenkin, että vähimmäisvientihintaa sovelletaan myös muihin kuin niihin kokoluokkiin, joille asetuksessa (ETY) N:o 369/75 nimenomaisesti vahvistetaan tällainen hinta.

23 Kyseinen vähimmäisvientihinta on saman suuruinen kuin asetuksessa (ETY) N:o 369/75 kyseiselle tuotteelle vahvistettu alin vähimmäishinta.

24 Yhteisön säännöstöstä kokonaisuudessaan ilmenee lisäksi, että neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/68 liitteessä vahvistettuja vähimmäiskokoja pienempiä tuotteita ei saa viedä.

25 Tämän vuoksi on vastattava, että asetuksessa (ETY) N:o 369/75 kyseiselle tuotteelle vahvistettua alinta vähimmäisvientihintaa sovelletaan myös vähimmäiskokoa suurempiin, mutta kyseisen asetuksen liitteessä nimenomaisesti mainittuja kokoluokkia pienempiin tuotteisiin.

26 Siltä osin kuin on kysymys kansallisen viranomaisen mahdollisuudesta vahvistaa vähimmäishinnat sellaisille kolmansiin maihin vietäville tuotteille, jotka kuuluvat yhteiseen markkinajärjestelyyn mutta ovat muuta sukua, lajia tai lajiketta kuin ne, joille komissio on toistaiseksi vahvistanut vähimmäis-hinnat, on todettava, ettei tätä nimenomaisesti kielletä ainoassakaan yhteisön säännöstön säännöksessä tai määräyksessä.

27 Vähimmäishintojen vahvistamisesta määräajoin annetuista asetuksista ei ilmene, millä perusteilla komissio on päättänyt määrätä yhteisön vähimmäishinnat koskemaan ainoastaan tiettyjä lajikkeita olevia yhteiseen markkina- järjestelyyn kuuluvia tuotteita.

28 Kun otetaan huomioon asiaa koskeva yhteisön säännöstö kokonaisuudessaan, ei voida päätellä komission implisiittisesti säätäneen, että muita tuotteita on vietävä vapaasti markkinoilla määräytyviin hintoihin.

29 Komission vahvistamista vähimmäishintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voidaan sitä vastoin päätellä, että jäsenvaltiot voivat jatkaa vähimmäishintojen määräämistä viennille siihen asti, kunnes komissio päättää tällaisten hintojen määräämisestä yhteisön tasolla.

30 Kansalliselle tuomioistuimelle on näin ollen vastattava, että kansallista säännöstä, jossa vahvistetaan vähimmäishinnat tietyille muille kolmansiin maihin vietäville kukkasipulilajikkeille kuin niille, joille komissio on vahvistanut vähimmäishinnat antamassaan asetuksessa (ETY) N:o 369/75, ja jossa ei poiketa yhteisön järjestelmästä, jolla ei rajoiteta kyseisen järjestelmän soveltamisalaa ja jolla pyritään samaan tavoitteeseen kuin sillä eli hintojen vakauttamiseen kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa, ei voida pitää yhteensopimattomana yhteisön oikeuden kanssa.

31 Yhteisön säännöstön noudattamatta jättämisestä aiheutuvia seuraamuksia koskevan kansallisen säännöksen osalta on todettava, että vaikka siinä kielletään kyseisten tuotteiden vienti kolmansiin maihin, jos tuotteet eivät ole yhteisön laatuvaatimusten mukaisia, siinä ei vahvisteta yksityisille oikeus- subjekteille näiden kieltojen rikkomisesta aiheutuvia seuraamuksia.

32 ETY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan toteuttamaan kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia yhteisön toimielinten säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi, kyseiset aiheelliset toimenpiteet, mukaan lukien seuraamukset ja jopa rikosoikeudelliset seuraamukset, jätetään kunkin jäsenvaltion valitta- viksi.

33 Näin ollen kansalliselle tuomioistuimelle on vastattava, että koska yhteisön säännöstössä ei ole säännöstä tai määräystä yksityisille oikeussubjekteille mainitun säännöstön noudattamatta jättämisestä aiheutuvista erityisistä seuraamuksista, jäsenvaltioilla on toimivalta valita seuraamukset, joita ne pitävät aiheellisina.

34 Mitä tulee kansallisen viranomaisen mahdollisuuteen antaa lupa poiketa yhteisön vähimmäishinnoista, on todettava, ettei asetuksessa (ETY) N:o 234/68 eikä myöskään sen soveltamisasetuksissa anneta kyseistä mahdollisuutta.

35 Näin ollen jäsenvaltiot eivät saa suoraan eivätkä perustamiensa tai hyväksymiensä elinten välityksellä poiketa yhteisön oikeudesta tai sallia siitä poikkeamista.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


Oikeudenkäyntikulut

36 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneelle Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi.

37 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäynti-kuluista.

Päätöksen päätösosa


Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Jäsenvaltiot eivät saa toteuttaa eivätkä sallia lainsäädäntövaltaa omaavien kansallisten elintensä toteuttaa toimenpidettä, jolla yksityisiltä oikeus- subjekteilta salattaisiin se, että oikeussääntö on osa yhteisön oikeutta, ja se, mitä vaikutuksia oikeussäännöillä on.

2) Asetuksessa (ETY) N:o 369/75 kyseiselle tuotteelle vahvistettua alinta vähimmäisvientihintaa sovelletaan myös vähimmäiskokoa suurempiin, mutta kyseisen asetuksen liitteessä nimenomaisesti mainittuja kokoluokkia pienempiin tuotteisiin.

3) Kansallista säännöstä, jossa vahvistetaan vähimmäishinnat tietyille muille kolmansiin maihin vietäville kukkasipulilajikkeille kuin niille, joille komissio on vahvistanut vähimmäishinnat antamassaan asetuksessa (ETY) N:o 369/75, ja jossa ei poiketa yhteisön järjestelmästä, jolla ei rajoiteta kyseisen järjestelmän soveltamisalaa ja jolla pyritään samaan tavoitteeseen kuin sillä eli hintojen vakauttamiseen kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa, ei voida pitää yhteensopimattomana yhteisön oikeuden kanssa.

4) Koska yhteisön säännöstössä ei ole säännöstä tai määräystä yksityisille oikeussubjekteille mainitun säännöstön noudattamatta jättämisestä aiheutuvista erityisistä seuraamuksista, jäsenvaltioilla on toimivalta valita seuraamukset, joita ne pitävät aiheellisina.

5) Jäsenvaltiot eivät saa suoraan eivätkä perustamiensa tai hyväksymiensä elinten välityksellä antaa lupaa poiketa yhteisön vähimmäishinnoista.

Top