Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61974CJ0018

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 8 päivänä lokakuuta 1974.
Syndicat général du personnel des organismes européens v. Euroopan yhteisöjen komissio.
Asia 18/74.

English special edition II 00357

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:96

61974J0018

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 8 päivänä lokakuuta 1974. - Syndicat général du personnel des organismes européens v. Euroopan yhteisöjen komissio. - Asia 18/74.

Oikeustapauskokoelma 1974 sivu 00933
Kreikank. erityispainos sivu 00425
Portugalink. erityispainos sivu 00443
Espanjank. erityispainos sivu 00405
Ruotsink. erityispainos sivu 00351
Suomenk. erityispainos sivu 00357


Tiivistelmä
Asianosaiset
Oikeudenkäynnin kohde
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


Henkilöstö - Ammattiyhdistykset - Asianosaiskelpoisuus ja asiavaltuus - Rajat

(ETY:n perustamissopimuksen 173 ja 179 artikla; ETY:n tuomioistuimen perussäännön 37 artikla; henkilöstösääntöjen 24 b, 90 ja 91 artikla)

Tiivistelmä


Henkilöstösääntöjen 24 a artiklassa tunnustettu vapaus kuulua ammattiyhdistykseen sisältää virkamiesten ja toimenhaltijoiden oikeuden vapaasti muodostaa haluamiaan yhdistyksiä, minkä lisäksi tämä vapaus käsittää myös sen, että näillä yhdistyksillä on oikeus harjoittaa mitä tahansa laillista toimintaa jäseniensä ammatillisten etujen puolustamiseksi, myös nostamalla kanne.

Vaaditut edellytykset täyttävällä ammattiyhdistyksellä on siis ETY:n perustamissopimuksen 173 artiklan toisen kohdan nojalla oikeus nostaa kanne sille

osoitetun päätöksen kumoamiseksi sekä toimia väliintulijana yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetuissa asioissa ETY:n tuomioistuimen perussäännön 37 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

Ammattiyhdistyksen nostamaa suoraa kannetta ei kuitenkaan voida ottaa tutkittavaksi henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa säädetyssä valittamista ja muutoksenhakua koskevassa menettelyssä, koska tämä menettely on laadittu ainoastaan yksittäisten henkilöiden vireille panemia riitoja varten.

Asianosaiset


Asiassa 18/74,

Syndicat général du personnel des organismes européens, kotipaikka Luxemburg, edustajanaan puheenjohtajansa M. Metge, avustajanaan asianajaja R. Badinter, Cour d'appel de Paris, prosessiosoite Luxemburgissa asianajotoimisto J. Welter, II B avenue de la Porte-Neuve,

kantajana,

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellinen neuvonantajansa J. Griesmar, prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellinen neuvonantaja P. Lamoureux, 4 boulevard Royal,

vastaajana,

Oikeudenkäynnin kohde


jossa oikeudenkäynnin tässä vaiheessa vaaditaan yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan, onko sellainen kanne otettava tutkittavaksi, jossa vaaditaan kumoamaan 21.9.1973 tehty komission päätös siitä, että vuoden 1972 marras- ja joulukuussa järjestettyihin lakkoihin osallistuneiden komission virkamiesten ja muiden toimenhaltijoiden vuoden 1973 loka- tai marraskuun palkoista osa pidätetään,

Tuomion perustelut


1 Syndicat général du personnel des organismes européens (Euroopan yhteisöjen henkilöstön ammattiliitto, jäljempänä Syndicat) on 6.3.1974 nostamallaan kanteella vaatinut yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan 21.9.1973 tehdyn päätöksen, jolla Euroopan yhteisöjen komissio on kantajan mukaan pidättänyt osan niiden komission virkamiesten ja muiden toimenhaltijoiden palkoista, jotka osallistuivat vuoden 1972 marras- ja joulukuussa järjestettyihin lakkoihin.

2 Kantaja, joka on nostanut kanteen henkilöstösääntöjen 91 artiklan ja ETY:n perustamissopimuksen 173 artiklan nojalla, on oikeudenkäynnin kuluessa ilmoittanut, että se luopuu vetoamasta viimeksi mainittuun määräykseen.

3 Vastaajana oleva komissio on 5.4.1974 päivätyssä vastineessaan esittänyt oikeudenkäyntiväitteen ja pyytänyt yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan sen ennen pääasian käsittelyn aloittamista.

4 Komissio esittää ensinnäkin, että Syndicat ei olisi asianosaiskelpoinen.

5 Henkilöstösääntöjen 24 a artiklan mukaisesti virkamiehillä on yhdistymisoikeus, ja he voivat erityisesti olla Euroopan yhteisöjen virkamiesten ammattijärjestöjen jäseniä.

6 Kantajana oleva Syndicat on yhdistys, jonka jäseninä on huomattava osa Luxemburgiin sijoittuneiden yhteisöjen toimielinten ja elinten virkamiehistä ja toimenhaltijoista, eikä sen edustavuutta ole syytä epäillä.

7 Sääntöjensä mukaisesti Syndicat on sisäiseltä rakenteeltaan sellainen, että se on riittävän itsenäinen voidakseen toimia vastuullisena osapuolena oikeussuhteissa.

8 Komissio on tunnustanut Syndicat'n kelpoisuuden toimia neuvottelijana neuvotteluissa, jotka koskevat henkilöstön yleisiin etuihin liittyviä ongelmia.

9 Kantajana olevan Syndicat'n asianosaiskelpoisuutta ei siis voida kiistää.

10 Henkilöstösääntöjen 24 a artiklassa tunnustettu vapaus kuulua ammattiyhdistykseen sisältää työoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti virkamiesten ja toimenhaltijoiden oikeuden vapaasti muodostaa haluamiaan yhdistyksiä, minkä lisäksi tämä vapaus käsittää myös sen, että näillä yhdistyksillä on oikeus harjoittaa mitä tahansa laillista toimintaa jäseniensä ammatillisten etujen puolustamiseksi.

11 Kanteen nostaminen on yksi niistä keinoista, joita nämä yhdistykset voivat käyttää.

12 Yhteisön oikeusjärjestyksessä tämän oikeuden käyttämisen on kuitenkin täytettävä yhteisöjen perustamissopimuksissa määritellyssä oikeussuojakeinojen järjestelmässä asetetut edellytykset.

13 Näin ollen vaaditut edellytykset täyttävällä ammattiyhdistyksellä on ETY:n perustamissopimuksen 173 artiklan toisen kohdan nojalla oikeus nostaa kanne niiden päätösten kumoamiseksi, jotka on osoitettu sille kyseisessä määräyksessä tarkoitetulla tavalla.

14 Sitä vastoin suoran kanteen nostamista ei voida hyväksyä ETY:n perustamissopimuksen 179 artiklan ja EHTY:n ja Euratomin perustamissopimusten vastaavat määräykset täytäntöönpanevissa henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä.

15 Vaikka 179 artikla voi olla perustana yhteisön ja sen henkilöstön välisten yksittäisiä henkilöitä koskevien ja kollektiivistenkin riitojen tuomioistuimessa tapahtuvalle ratkaisemiselle, henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa säädetty valittamista ja muutoksenhakua koskeva menettely on kuitenkin laadittu ainoastaan yksittäisten henkilöiden vireille panemia riitoja varten.

16 Tämän vuoksi ainoastaan virkamiehet ja toimenhaltijat voivat käyttää 91 artiklassa tarkoitettua oikeussuojakeinoa.

17 ETY:n tuomioistuimen perussäännön 37 artiklan toinen kohta kuitenkin mahdollistaa sen, että kaikilla, myös henkilöstösääntöjen 91 artiklassa tarkoitetuilla henkilöillä, jotka osoittavat, että yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetun asian ratkaisu koskee heidän oikeuttaan, on oikeus toimia väliintulijoina.

18 Tämän tapauksen tosiasiallisten ja oikeudellisten olosuhteiden vuoksi yhteisöjen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa käsitellä suoraa kannetta, jonka ammattiyhdistys on nostanut henkilöstösääntöjen 91 artiklan nojalla.

19 Kanne on siis jätettävä tutkimatta.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


20 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21 Ratkaistavana olleen kysymyksen yleisen mielenkiinnon vuoksi on kuitenkin määrättävä, että asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Päätöksen päätösosa


Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne jätetään tutkimatta.

2) Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Top