Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61972CJ0077

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 19 päivänä kesäkuuta 1973.
Carmine Capolongo vastaan Azienda Agricole Maya.
Ennakkoratkaisupyyntö: Pretura di Conegliano - Italia.
Asia 77-72.

English special edition II 00109

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1973:65

61972J0077

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 19 päivänä kesäkuuta 1973. - Carmine Capolongo v. Azienda Agricole Maya. - Pretore di Coneglianon esittämä ennakkoratkaisupyyntö. - Asia 77/72.

Oikeustapauskokoelma 1973 sivu 00611
Kreikank. erityispainos sivu 00567
Portugalink. erityispainos sivu 00253
Espanjank. erityispainos sivu 00189
Ruotsink. erityispainos sivu 00109
Suomenk. erityispainos sivu 00109


Tiivistelmä
Asianosaiset
Oikeudenkäynnin kohde
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


1. Valtion myöntämä tuki - Poistaminen - Välitön oikeusvaikutus - Edellytykset

(ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohta)

2. Ennakkoratkaisukysymykset - Yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta - Rajoitukset

(ETY:n perustamissopimuksen 177 artikla)

3. Tullit - Vaikutukseltaan vastaavat maksut - Poistaminen - Välitön oikeusvaikutus

(ETY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohta)

4. Tullit - Vaikutukseltaan vastaavat maksut - Käsite

(ETY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohta)

Tiivistelmä


1. Jäsenvaltioissa olemassa olevien tukijärjestelmien osalta 92 artiklan 1 kohdalla on vaikutuksia jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksessä siten, että siihen voi vedota kansallisessa tuomioistuimessa, jos sitä on täsmennetty 94 artiklassa tarkoitetuissa yleisissä säädöksissä tai 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa erityisissä tapauksissa tehdyissä päätöksissä.

2. Käyttäessään 177 artiklassa sille annettua toimivaltaa yhteisöjen tuomioistuin voi tulkita asiaa koskevia yhteisön oikeuden säännöksiä ja määräyksiä, mutta se ei voi arvioida kansallisen lainsäädännön sisältöä. Tästä johtuu, että annettu vastaus ei välttämättä täysin vastaa tapauksen erityispiirteitä.

3. Perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohtaan sisältyy viimeistään siirtymäkauden päätyttyä tulleja vaikutukseltaan vastaavien maksujen osalta selvä ja ehdoton mainittujen maksujen kantamiskielto, jonka osalta jäsenvaltioille ei anneta sellaista mahdollisuutta, että sen täytäntöönpano riippuisi kansallisesta täytäntöönpanotoimesta tai yhteisön toimielinten toimenpiteestä.

Kiellolla on jo luonteensa puolesta välittömiä oikeusvaikutuksia jäsenvaltioiden ja yksityisten välisissä oikeudellisissa suhteissa.

4. Kielto koskee kaikkia tuonnin

yhteydessä ja tuonnin perusteella kannettuja maksuja, jotka kohdistuvat tuotuun tuotteeseen, mutta eivät vastaavaan kotimaiseen tuotteeseen, ja joilla on tuotteen omakustannushinnan muuttumi-sen vuoksi samanlainen tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittava vaikutus kuin tulleilla, vaikka nämä maksut olisi tarkoitettu julkisoikeudellisten laitosten toiminnan rahoittamiseen.

Toisaalta yleiseen kansalliseen maksujärjestelmään kuuluvat maksut, joita kannetaan järjestelmällisesti ja samojen perusteiden mukaisesti kansallisista ja maahantuoduista tuotteista, eivät ole vaikutukseltaan vastaavia maksuja, ellei niitä ole tarkoitettu yksinomaan sellaisen toiminnan tukemiseen, joka hyödyttää yksinomaan kansallista tuotetta, josta maksua kannetaan.

Asianosaiset


Asiassa 77/72,

jonka Pretore di Conegliano on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa riita-asiassa

Carmine Capolongo, samannimisen yrityksen omistaja, Bassano del Grappa,

pääasian kantajana,

vastaan

Azienda Agricola Maya, Pieve di Soligo,

pääasian vastaajana,

Oikeudenkäynnin kohde


ennakkoratkaisun Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 13, 30, 86 ja 92 artiklan tulkinnasta,

Tuomion perustelut


1 Pretore di Conegliano on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 20.11.1972 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 27.11.1972, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla useita kysymyksiä perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 30 ja 86 artiklan tulkinnasta.

2 Asiassa esitetyistä asiakirjoista käy ilmi, että koska riidan kohteena olevassa laskussa selitetään käsite "ENCC-maksu" (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta) maininnalla "ENCC-maksu, joka kannetaan edellä kuvailtujen Saksan liittotasavallasta tulevien tuotteiden arvosta", Pretore on esittänyt nämä kysymykset olettaen, että kyseessä on jäsenvaltiosta tulevista pakkauksista kannettava maksu Italiaan tuonnin yhteydessä.

3 Se on erityisesti katsonut, että on tarpeen saada vastaus seuraaviin kysymyksiin: Onko kyseistä maksua pidettävä tuontitulleja vaikutukseltaan vastaavana maksuna perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti? Onko perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuen myöntämistä koskevaa kieltoa pidettävä välittömästi sovellettavana? Ovatko muista jäsenvaltioista tuoduista tuotteista kannettavat erityiset maksut perustamissopimuksen 30 artiklassa kiellettyjä tuonnin määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä? Rikkooko toisista jäsenvaltioista tuoduista tuotteista kannettavasta maksusta kertyneiden varojen käyttö julkisoikeudellisten laitosten toiminnan rahoittamiseen perustamissopimuksen 86 artiklan määräyksiä?

Ensimmäinen ja toinen kysymys

4 Näillä kysymyksillä halutaan selvittää, onko perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan määräyksellä välittömiä oikeusvaikutuksia jäsenvaltioiden kansallisessa oikeusjärjestyksessä siten, että siihen voidaan vedota kansallisessa tuomioistuimessa.

5 Perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohtaa ei voida tulkita irrallisena vaan 92-94 artiklassa perustetun järjestelmän yhteydessä.

6 Vaikka 93 artiklan 3 kohdan viimeisessä virkkeessä määrätään menettelysäännöistä, joita sovelletaan perustettaessa uusia tai muutettaessa olemassa olevia tukijärjestelmiä ja jotka kansallinen tuomioistuin voi ottaa huomioon, sama ei päde 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin olemassa oleviin tukijärjestelmiin.

Jäsenvaltioissa olemassa olevien tukijärjestelmien osalta 92 artiklan 1 kohdalla on vaikutuksia jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksessä siten, että siihen voi vedota kansallisessa tuomioistuimessa, jos sitä on täsmennetty 94 artiklassa tarkoitetuissa yleisissä säädöksissä tai 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa erityisissä tapauksissa tehdyissä päätöksissä.

Kolmas kysymys

7 Kysymyksellä halutaan selvittää, rikkooko maksun kantaminen tiettynä prosenttina muista jäsenvaltioista tuodun tuotteen arvosta perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohdan määräystä tai muuta perustamissopimuksen määräystä, jossa kielletään kantamasta erityisiä maksuja muista jäsenvaltioista tulevasta tuonnista.

8 Riidan kohteena olevan maksun kantamisen tavoitteita, luonnetta ja menettelytapoja koskevien täsmällisten tietojen puuttuessa on syytä todeta, että käyttäessään 177 artiklassa sille annettua toimivaltaa yhteisöjen tuomioistuin voi tulkita asiaa koskevia yhteisön oikeuden säännöksiä ja määräyksiä, mutta se ei voi arvioida kansallisen lainsäädännön sisältöä. Tästä johtuu, että annettu vastaus ei välttämättä täysin vastaa tapauksen erityispiirteitä.

9 Perustamissopimuksen 13 artiklan 1 kohdassa määrätään, että jäsenvaltioiden väliset tuontitullit, joita sovelletaan perustamissopimuksen tullessa voimaan, poistetaan asteittain siirtymäkauden aikana noudattaen, mitä 14 ja 15 artiklassa määrätään.

Perustamissopimuksen 14 ja 15 artiklassa on tätä varten määräyksiä, jotta siirtymäkauden lopussa kaikki jäsenvaltioiden väliset tuontitullit olisi poistettu.

Perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa täydennetään 1 kohtaa määräämällä, että jäsenvaltioiden väliset voimassa olevat tuontitulleja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain siirtymäkauden aikana.

10 Perustamissopimuksen tulliliittoa koskevan 1 luvun 1 jakson määräyksillä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden välisten tullien poistamiseen, on tarkoitus varmistaa perustamissopimuksen 9 artiklassa asetetun tavoitteen toteutuminen siirtymäkauden päättyessä.

Vaikka näissä määräyksissä sallittaisiinkin joitakin mukautuksia ja poikkeuksia siirtymäkautena, niistä kuitenkin johtuu, että nämä tullit ja maksut on poistettava kokonaisuudessaan viimeistään siirtymäkauden päättyessä.

11 Perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohtaan sisältyy viimeistään siirtymäkauden päätyttyä tulleja vaikutukseltaan vastaavien maksujen osalta selvä ja ehdoton mainittujen maksujen kantamiskielto, jonka osalta jäsenvaltioille ei annetta sellaista mahdollisuutta, että sen täytäntöönpano riippuisi kansallisesta täytäntöönpanotoimesta tai yhteisön toimielinten toimenpiteestä.

Kiellolla on jo luonteensa puolesta välittömiä oikeusvaikutuksia jäsenvaltioiden ja yksityisten välisissä oikeudellisissa suhteissa.

12 Kielto koskee kaikkia tuonnin yhteydessä ja tuonnin perusteella kannettuja maksuja, jotka kohdistuvat tuotuun tuotteeseen, mutta eivät vastaavaan kotimaiseen tuotteeseen, ja joilla on tuotteen omakustannushinnan muuttumisen vuoksi samanlainen tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittava vaikutus kuin tulleilla, vaikka nämä maksut olisi tarkoitettu julkisoikeudellisten laitosten toiminnan rahoittamiseen.

Samoin maksut, jotka on tarkoitettu julkisoikeudellisten laitosten toiminnan rahoittamiseen, voivat olla perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

Toisaalta yleiseen kansalliseen maksujärjestelmään kuuluvia maksuja, joita kannetaan järjestelmällisesti ja samojen perusteiden mukaisesti kansallisista ja maahantuoduista tuotteista, ei pidetä vaikutukseltaan vastaavina maksuina.

13 Tulkittaessa käsitettä "tuontitullia vaikutukseltaan vastaava maksu" on otettava huomioon kannettujen maksujen tarkoitus.

Jos tällainen maksu tai suoritus on tarkoitettu yksinomaan sellaisen toiminnan tukemiseen, joka hyödyttää erityisesti niitä kansallisia tuotteita, joista maksu kannetaan, tästä voi seurata, että tuodusta tuotteesta ja kansallisesta tuotteesta samojen perusteiden mukaisesti kannettu yleinen maksu on tuodun tuotteen osalta nettomääräinen lisämaksu, kun taas kansallisen tuotteen osalta se on korvaus saaduista eduista tai tuesta.

14 Tämän vuoksi yleiseen kansalliseen maksujärjestelmään kuuluva maksu, jota sovelletaan järjestelmällisesti ja samojen perusteiden mukaisesti kansallisiin ja tuotuihin tuotteisiin, voi kuitenkin olla tuontitullia vaikutukseltaan vastaava maksu, jos se on yksinomaan tarkoitettu tukemaan toimintaa, joka hyödyttää erityisesti sitä kansallista tuotetta, josta maksu kannetaan.

Neljäs ja viides kysymys

15 Kysymykset ovat luonteeltaan täydentäviä eikä niiden tutkiminen ole edellä mainitut perustelut huomioon ottaen tarpeen.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


16 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Italian tasavallan hallitukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikuluista.

Päätöksen päätösosa


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Pretore di Coneglianon 20.11.1972 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Yleiseen kansalliseen maksujärjestelmään kuuluva maksu, jota kannetaan järjestelmällisesti ja samojen perusteiden mukaisesti kansallisista ja maahantuoduista tuotteista, voi kuitenkin olla tuontitullia vaikutukseltaan vastaava maksu, jos maksu on yksinomaan tarkoitettu tukemaan toimintaa, joka hyödyttää erityisesti sitä kansallista tuotetta, josta maksu kannetaan.

Top