Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61971CJ0008

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 13 päivänä heinäkuuta 1971.
Deutscher Komponistenverband eV v. Euroopan yhteisöjen komissio.
Asia 8/71.

English special edition I 00595

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1971:82

61971J0008

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 13 päivänä heinäkuuta 1971. - Deutscher Komponistenverband eV v. Euroopan yhteisöjen komissio. - Asia 8/71.

Oikeustapauskokoelma 1971 sivu 00705
Tanskank. erityispainos sivu 00163
Kreikank. erityispainos sivu 00893
Portugalink. erityispainos sivu 00247
Ruotsink. erityispainos sivu 00593
Suomenk. erityispainos sivu 00595


Tiivistelmä
Asianosaiset
Oikeudenkäynnin kohde
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


Oikeudenkäyntimenettely - Toimielimen laiminlyönti - Käsite

(ETY:n perustamissopimuksen 175 artikla)

Tiivistelmä


ETY:n perustamissopimuksen 175 artiklassa tarkoitetaan toimielimen laiminlyönnillä ratkaisun tekemisen tai kannan

ottamisen laiminlyöntiä eikä asianosaisten tahtomasta tai tarpeelliseksi katsomasta poikkeavan säädöksen antamista.

Asianosaiset


Asiassa 8/71,

Deutscher Komponistenverband eV, edustajanaan puheenjohtajat professori Werner Egk ja Raimund Rosenberger, avustajanaan asianajaja Reinhold Kreile, München, prosessiosoite Luxemburgissa asianajotoimisto Ernest Arendt, 34b rue Philippe-II,

kantajana,

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään komission oikeudellinen neuvonantaja Jochen Thiesing, prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellinen neuvonantaja Emile Reuter, 4 boulevard Royal,

vastaajana,

Oikeudenkäynnin kohde


jossa on nostettu laiminlyöntikanne ETY:n perustamissopimuksen 175 artiklan perusteella tarkoituksena näyttää toteen, että komissio on laiminlyönyt velvollisuuden kuulla Deutscher Komponistenverband eV:tä oikeushenkilönä, joka on osoittanut, että sillä on riittävä intressi menettelyssä, joka on aloitettu ETY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan nojalla Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) -yhdistystä vastaan,

Tuomion perustelut


1 Kantaja on nostanut 11.3.1971 kanteen perustamissopimuksen 175 artiklan nojalla sen toteamiseksi, että komissio on laiminlyönyt velvollisuutensa kuulla kantajaa oikeushenkilönä, jolla on riittävä intressi Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechtea vastaan perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan perusteella aloitetussa menettelyssä.

Vastineessaan 23.4.1971 vastaaja on esittänyt työjärjestyksen 91 artiklan nojalla oikeudenkäyntiväitteen 175 artiklan perusteella.

2 Perustamissopimuksen 175 artiklan kolmannessa alakohdassa määrätään, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö saa edellisissä kohdissa määrätyin edellytyksin kannella yhteisön tuomioistuimeen siitä, että yhteisön toimielin on jättänyt antamatta kyseiselle henkilölle osoitettavan jonkin muun säädöksen kuin suosituksen tai lausunnon.

Asiayhteydestä, erityisesti ensimmäisestä alakohdasta käy ilmi, että ilmaisulla "jättänyt antamatta kyseiselle henkilölle osoitettavan .... säädöksen" artiklassa tarkoitetaan ratkaisun tekemisen tai kannan ottamisen laiminlyöntiä eikä asianosaisten tahtomasta tai tarpeelliseksi katsomasta säädöksestä poikkeavan säädöksen antamista.

3 Kantaja on vaatinut 13.11.1970 lähettämällään telex-sanomalla saada tulla kuulluksi asetuksen N:o 17 19 artiklan toisen alakohdan nojalla yhdessä asetuksen N:o 99/63/ETY 5 artiklan kanssa GEMAa vastaan vireillä olevissa eri menettelyissä.

Sille on vastattu 17.11.1970 päivätyllä kirjeellä, että riippumatta siitä, onko kantaja mainituissa määräyksissä tarkoitettu asianosainen, komissio on antanut sille mahdollisuuden esittää kirjalliset huomautuksensa kuukauden kuluessa, mitä määräaikaa on pidennetty kaksi kertaa.

Komissio on toiminut asetuksen N:o 17 19 artiklassa määrätyistä kuulemisista annetun asetuksen N:o 99/63/ETY 5 artiklan nojalla.

Edellä esitetystä seuraa, ettei komissio tässä tapauksessa ole jättänyt käsittelemättä kantajan vaatimusta.

Perustamissopimuksen 175 artiklassa tarkoitetut edellytykset siis puuttuvat.

4 Kanne on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


5 Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanne jätetään tutkimatta.

Kantaja velvoitetaan näin ollen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Päätöksen päätösosa


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on hylännyt muut laajemmat tai vastakkaiset vaatimukset ja antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne jätetään tutkimatta.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top