Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61970CJ0015

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 18 päivänä marraskuuta 1970.
Amedeo Chevalley vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.
Asia 15/70.

English special edition I 00495

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1970:95

61970J0015

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 18 päivänä marraskuuta 1970. - Amedeo Chevalley vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. - Asia 15/70.

Oikeustapauskokoelma 1970 sivu 00975
Kreikank. erityispainos sivu 00527
Espanjank. erityispainos sivu 00189
Ruotsink. erityispainos sivu 00497
Suomenk. erityispainos sivu 00495


Asianosaiset
Oikeudenkäynnin kohde
Tuomion perustelut
Päätöksen päätösosa

Asianosaiset


Asiassa 15/70,

Amedeo Chevalley, kotipaikka Torino, avustajanaan asianajaja G. G. Stendardi, Milano, prosessiosoite Luxemburgissa asianajotoimisto Ernest Arendt, 34 rue Philippe-II,

kantajana,

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio, Bryssel, asiamiehenään komission oikeudellinen neuvonantaja, asianajaja Armando Toledano-Laredo, prosessiosoite Luxemburgissa c/o komission oikeudellinen neuvonantaja Émile Reuter, 4 boulevard Royal,

vastaajana,

Oikeudenkäynnin kohde


jossa kantaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta ETY:n perustamissopimuksen 175 artiklan ja toissijaisesti sen 173 artiklan perusteella erityisesti toteamaan, että vastaaja on toiminut perustamissopimuksen vastaisesti jättäessään tekemättä kantajaa koskevan päätöksen, jonka kantaja oli kehottanut vastaajaa tekemään,

Tuomion perustelut


1 Kantaja, joka on Italiassa sijaitsevan maatalousmaan omistaja, vaatii 13.4.1970 nostamassaan kanteessa yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan ETY:n perustamissopimuksen 175 artiklan perusteella, että vastaaja on toiminut perustamissopimuksen vastaisesti jättäessään tekemättä kantajaa koskevan päätöksen, jonka kantaja oli kehottanut vastaajaa tekemään.

2 Kyseisessä päätöksessä olisi pitänyt vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt sanamuodosta, jota kantajan olisi pitänyt noudattaa maatalousmaataan koskevissa vuokrasopimuksissa sen jälkeen, kun Italian tasavallan senaatin jo hyväksymä lakiluonnos maatalousmaan vuokrien vahvistamismenettelystä olisi lopullisesti vahvistettu laiksi.

3 Vastaaja on pyytänyt työjärjestyksen 91 artiklan mukaisesti yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan pääasiaa käsittelemättä, voidaanko kanne ottaa tutkittavaksi.

4 Kyseisen oikeudenkäyntiväitteen esittämisen jälkeen kantaja on kehottanut yhteisöjen tuomioistuinta harkitsemaan toissijaisesti kanteen ottamista tutkittavaksi perustamissopimuksen 173 artiklan perusteella sen vuoksi, että komissio oli vastannut kantajan sille esittämään kehotukseen, että "tässä tapauksessa ei ole tarvetta mihinkään toimenpiteisiin" kantajan osalta.

Kanteen määrittely

5 Oikeudenkäyntiväitteen perusteena on pääasiallisesti se, ettei sellaista toimenpidettä, joka 175 artiklan mukaan voisi olla kanteen kohteena, tässä tapauksessa ole olemassa.

6 Toimenpide, joka voi olla kanteen kohteena, on määritelty samalla tavoin 173 ja 175 artiklassa, ja molempien määräysten ilmaisuilla tarkoitetaan ainoastaan yhtä ja samaa oikeussuojakeinoa.

7 Näin ollen oikeudenkäyntiväitteen ratkaisemiseksi ei vaikuta tarpeelliselta määritellä kannetta niiden kahden määräyksen suhteen, joihin kantaja on vedonnut.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

8 Kantaja oli pyytänyt komissiota ratkaisemaan, miten hänen olisi toimittava sellaisessa tilanteessa, jossa kansallinen lainsäädäntö mahdollisesti olisi ristiriidassa tiettyjen yhteisön oikeussääntöjen kanssa ja jollainen syntyisi, jos edellä mainittu lakiluonnos vahvistettaisiin Italian tasavallassa sovellettavaksi laiksi.

9 Käsittelyn aikana kantaja on täsmentänyt, ettei hän ollut pyytänyt komissiolta pelkkää lausuntoa vaan määräystä, jolla olisi häntä velvoittava vaikutus, joten toimenpide, jota komissio oli kieltäytynyt kantajan osalta toteuttamasta, olisi ollut 189 artiklassa tarkoitettu päätös.

10 Riidanalaisen toimenpiteen luonne määräytyy yksinomaan toimenpiteen sisällön ja vaikutuksen perusteella.

Pyytäessään komissiota tekemään päätöksen, jossa vahvistettaisiin tehtävissä vuokrasopimuksissa käytännössä noudatettava sanamuoto ja niiden tekemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, kantaja ei tosiasiallisesti pyytänyt komissiolta 189 artiklassa tarkoitettua päätöstä vaan neuvoa siihen, miten toimia sellaisessa tilanteessa, jossa kantajan jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö mahdollisesti olisi ristiriidassa tiettyjen yhteisön oikeussääntöjen kanssa.

11 Tällainen toimenpide ei olisi päätös vaan perustamissopimuksen 189 artiklan viimeisessä kohdassa tarkoitettu lausunto.

12 Lisäksi, jos vastaaja olisi toteuttanut pyydetyn toimenpiteen, sen olisi ollut ennakolta tutkittava, oliko kyseinen lakiluonnos perustamissopimuksen mukainen.

13 Tällaista kannan määrittelyä ei voida pitää 175 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti toimenpiteenä, joka voi olla kanteen kohteena.

14 Näin ollen nimenomainen kieltäytyminen pyydetystä kannan määrittelystä ei voi myöskään olla kanteen kohteena 173 artiklan nojalla.

15 Kanne on näin ollen jätettävä tutkimatta.

16 Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantaja on hävinnyt asian.

Päätöksen päätösosa


YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on hylännyt muut laajemmat tai vastakkaiset vaatimukset ja antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne jätetään tutkimatta.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top