Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XX0218(03)

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – COMP/39.605 – Katodisädeputkissa käytettävä lasi

OJ C 48, 18.2.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 48/16


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

COMP/39.605 – Katodisädeputkissa käytettävä lasi

2012/C 48/06

Tämä sovintomenettely koskee kartellia katodisädeputkissa käytettävää lasia valmistavien neljän yrityksen välillä: Asahi Glass Co., Ltd, Nippon Electric Glass Co., Ltd, Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd. ja Schott AG. Yritykset pyrkivät sovittamaan yhteen katodisädeputkissa käytettävän lasin hintoja. Kartellin toiminta kattoi koko ETA:n ja kesti 23. helmikuuta 1999 – 27. joulukuuta 2004 välisen ajan.

TAUSTA

Kerätessään tietoja katodisädeputkissa käytettävän lasin markkinoista komissio vastaanotti Samsung Corningilta hakemuksen sakoista vapauttamisesta. Yritykselle myönnettiin vapautus ehdollisena 10. helmikuuta 2009. Maaliskuussa 2009 komissio teki yllätystarkastuksia Schottin toimitiloissa. Kesäkuussa 2009 Nippon Electric Glass haki sakoista vapauttamista tai vaihtoehtoisesti sakkojen lieventämistä. Maaliskuussa 2010 Schott haki sakkojen lieventämistä.

Aloittaessaan asetuksen (EY) N:o 1/2003 (2) 11 artiklan 6 kohdan mukaisen menettelyn 29. kesäkuuta 2010 komissio pyysi mainittuja neljää yritystä ilmoittamaan, haluavatko ne ryhtyä sovintoon tähtääviin keskusteluihin. (3) Kaikki yritykset vastasivat pyyntöön myönteisesti.

SOVINTOMENETTELY

Sovintoon tähtäävät keskustelut järjestettiin pääasiallisesti kolmessa vaiheessa heinäkuun 2010 ja heinäkuun 2011 välisenä aikana. Kyseisellä ajanjaksolla komissio järjesti viralliset kahdenväliset neuvottelut kolmeen otteeseen kunkin osapuolen kanssa.

Tapaamisissa osapuolille ilmoitettiin suullisesti väitteistä, joita komissio aikoi esittää niitä vastaan, sekä väitteiden tueksi esitettävä todistusaineisto. Heinäkuussa 2010 järjestetyn ensimmäisen tapaamisen jälkeen osapuolille annettiin mahdollisuus tutustua kilpailun pääosaston toimitiloissa todistusaineistoon, kaikkiin suullisiin lausuntoihin ja luetteloon kaikista komission hallussa olevista asiakirjoista, minkä lisäksi niille annettiin jo näytetyn todistusaineiston jäljennökset. Asahi Glassin, Nippon Electric Glassin ja Schottin esittämien pyyntöjen johdosta ja siinä määrin kuin se oli perusteltua osapuolten kantojen selventämiseksi kartellin keston tai muun siihen liittyvän seikan kannalta, kaikille osapuolille annettiin mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon sisältyviin lisäasiakirjoihin. Osapuolille ilmoitettiin arvio niiden sakkojen määristä, jotka komissio todennäköisesti määräisi sovintomenettelyn puitteissa.

Kolmannen neuvottelukierroksen lopulla Asahi Glass, Nippon Electric Glass, Samsung Corning ja Schott esittivät sovintopyynnön (4) ja tunnustivat syyllistyneensä SEUT-sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkomiseen. Lisäksi osapuolet tunnustivat, että ne ovat vastuussa kartelliin osallistuneiden tytäryhtiöidensä toiminnasta. Ne ilmoittivat myös komission niille ilmoittaman sakon enimmäismäärän, jonka ne hyväksyisivät sovintomenettelyn puitteissa. Sovintoehdotuksissa osapuolet vahvistivat, i) että ne olivat saaneet riittävät tiedot väitteistä, joita komissio aikoi niiden osalta esittää ja että niillä oli ollut riittävä mahdollisuus esittää asiasta omat näkemyksensä, ii) että ne eivät aikoneet pyytää saada tutustua tutkimusasiakirjoihin tai vaatia suullista kuulemista edellyttäen, että väitetiedoksianto ja lopullinen päätös vastaisivat niiden tekemiä sovintoehdotuksia, ja iii) että ne suostuivat vastaanottamaan väitetiedoksiannon ja lopullisen päätöksen englannin kielellä.

Sen jälkeen, kun komissio antoi väitetiedoksiannon 29. heinäkuuta 2011, kaikki osapuolet vahvistivat vastauksessaan, että väitetiedoksianto vastasi niiden sovintoehdotusten sisältöä. Komissio teki siis suoraan asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 13 artiklassa tarkoitetun päätöksen.

PÄÄTÖSLUONNOS

Päätösluonnokseen sisältyy väitetiedoksiannossa esitetyt väitteet. Se liittyy siis vain sellaisiin väitteisiin, joiden osalta osapuolille on annettu mahdollisuus esittää omat näkemyksensä.

Ottaen lisäksi huomioon, että osapuolet eivät ole saattaneet asiakirja-aineiston saatavuuteen tai puolustautumisoikeuksiinsa liittyviä asioita minun tietooni tai sovintoneuvotteluihin osallistuneen kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan edustajan tietoon, katson, että kaikkien menettelyyn osallistuneiden oikeutta tulla kuulluksi on kunnioitettu.

Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2011.

Michael ALBERS


(1)  Tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21) 15 artiklan (15 ja 16 artiklan) mukaisesti.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

(3)  Asetuksen (EY) N:o 773/2004 muuttamisesta kartelliasioissa toteutettavien sovintomenettelyjen osalta annettu komission asetus (EY) N:o 622/2008 (EUVL L 171, 1.7.2008, s. 3) ja sovintomenettelyn toteuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 23 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi kartelliasioissa annettu komission tiedonanto (EUVL C 167, 2.7.2008, s. 1).

(4)  Komission EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla aloittamista menettelyistä 7 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 773/2004 (EYVL L 123, 27.4.2004, s. 18) 10 a artiklan 2 kohta.


Top