EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0648

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

/* KOM/2007/0648 lopull. - CNS 2007/0226 */

52007PC0648

Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä /* KOM/2007/0648 lopull. - CNS 2007/0226 */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 30.10.2007

KOM(2007) 648 lopullinen

2007/0226 (CNS)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Yhteisö ja Norsunluurannikko ovat neuvotelleet kalastuskumppanuussopimuksen ja parafoineet sen 5. huhtikuuta 2007. Sopimus antaa yhteisön kalastajille kalastusmahdollisuuksia Norsunluurannikon kalastusalueella. Kumppanuussopimus, johon kuuluu pöytäkirja ja sen liite, on tehty kuudeksi vuodeksi, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa. Tällä sopimuksella kumotaan ja korvataan sen voimaantulopäivästä alkaen Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon välinen Norsunluurannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehty, 19. joulukuuta 1990 voimaan tullut sopimus.

Komissio tukeutui neuvottelukantansa määrittelyssä muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän ennakko- ja jälkiarvioinnin tuloksiin.

Uuden kumppanuussopimuksen pääasiallinen tavoite on vahvistaa yhteistyötä Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välillä tavoitteena luoda kumppanuuspuitteet kestävän kalastuksen politiikan kehittämiselle ja Norsunluurannikon kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiselle hyödyntämiselle kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti. Sopimuspuolet sitoutuvat käymään poliittista vuoropuhelua yhteistä etua koskevista kalastusalan kysymyksistä. Tässä uudessa kalastuskumppanuussopimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti Norsunluurannikon kalastuspolitiikan tukemiseen. Sopimuspuolet sopivat painopistealoista, joita päätetään tukea, ja määrittelevät tavoitteet, vuotuiset ja monivuotiset ohjelmat sekä perusteet, joilla saavutettuja tuloksia arvioidaan. Pyrkimyksenä on varmistaa alan kestävä ja vastuullinen hallinnointi.

Taloudelliseksi korvaukseksi vahvistetaan 595 000 euroa vuodessa. Tämä korvaus osoitetaan kokonaisuudessaan Norsunluurannikon hallituksen laatiman alakohtaisen kalastuspolitiikan yhteydessä tekemien aloitteiden tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

Kalastusmahdollisuudet myönnetään 25 nuotta-alukselle ja 15 pintasiima-alukselle. Lisäksi sopimuksen puitteissa voidaan yhteisön pyynnöstä harjoittaa koekalastusta. Jos tulokset ovat myönteisiä, sopimuspuolet voivat päättää myöntää uusia kalastusmahdollisuuksia yhteisön aluksille. Pöytäkirja sisältää myös tarkistuslausekkeen, jonka ansiosta on mahdollista pöytäkirjan kolmannen vuosipäivän jälkeen muuttaa pöytäkirjaa ja sen liitteitä, jos sekakomitea pitää sitä tarpeellisena.

Kumppanuussopimuksessa määrätään myös kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellisen, tieteellisen ja teknisen yhteistyön edistämisestä.

Komissio ehdottaa tämän perusteella, että neuvosto hyväksyisi asetuksella tämän kalastuskumppanuussopimuksen tekemisen Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välillä.

2007/0226 (CNS)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen[1],

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon[2],

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisö on neuvotellut Norsunluurannikon kanssa kalastuskumppanuussopimuksen, joka antaa yhteisön aluksille kalastusmahdollisuudet Norsunluurannikon suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(2) Neuvottelujen päätteeksi uusi kalastuskumppanuussopimus parafoitiin 5 päivänä huhtikuuta 2007.

(3) On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämä sopimus.

(4) Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus.

Sopimuksen teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

- 25 nuotta-alusta | Ranska: Espanja: | 10 alusta 15 alusta |

- 15 pintasiima-alusta | Espanja: Portugali: | 10 alusta 5 alusta |

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon minkä tahansa muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat 1 artiklassa tarkoitetun sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Norsunluurannikon kalastusalueella pyytämiensä kantojen määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001[3] säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen

kalastuskumppanuussopimus

Norsunluurannikon TASAVALTA, jäljempänä ’Norsunluurannikko’,

ja

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Norsunluurannikon väliset, erityisesti Cotonoun sopimukseen perustuvat läheiset yhteistyösuhteet sekä sopimuspuolten yhteisen halun tiivistää näitä suhteita,

PITÄVÄT MIELESSÄ molempien sopimuspuolten toiveen edistää kalavarojen vastuullista hyödyntämistä yhteistyön avulla,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräykset,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET soveltaa Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission, jäljempänä ’ICCAT’, tekemiä päätöksiä ja antamia suosituksia,

OVAT TIETOISIA FAO:n vuoden 1995 konferenssissa hyväksytyissä vastuullisen kalastuksen toimintasäännöissä vahvistettujen periaatteiden merkityksestä,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET edistää yhdessä ja yhteisen edun mukaisesti vastuullisen kalastuksen toteuttamista turvatakseen pitkällä aikavälillä meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tällaisessa yhteistyössä aloitteiden ja toimien on niin yhdessä kuin sopimuspuolten erikseenkin toteuttamina oltava toisiaan täydentäviä, johdonmukaisia ja pyrkimysten synergiaedut turvaavia,

OVAT PÄÄTTÄNEET aloittaa tätä varten vuoropuhelun Norsunluurannikon hallituksen vahvistamasta alakohtaisesta kalastuspolitiikasta ja määritellä sopivat keinot tämän politiikan täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan sitouttamiseksi prosessiin,

HALUAVAT vahvistaa ehdot ja edellytykset, jotka koskevat yhteisön alusten kalastustoimintaa Norsunluurannikon vesillä ja yhteisön tukea vastuullisen kalastuksen edistämiseksi kyseisillä vesillä,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa entistä tiiviimpää taloudellista yhteistyötä kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla perustamalla ja kehittämällä kummankin sopimuspuolen yrityksistä muodostuvia yhteisyrityksiä,

SOPIVAT SEURAAVAA:

1 artikla – Kohde

Tällä sopimuksella vahvistetaan ne periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka koskevat:

- taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja tieteellistä kalastusalan yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää vastuullista kalastusta Norsunluurannikon kalastusalueilla kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen turvaamiseksi sekä kehittää Norsunluurannikon kalastusalaa,

- yhteisön kalastusalusten Norsunluurannikon kalastusalueille pääsyä koskevia edellytyksiä,

- yhteistyötä, joka liittyy kalastusvalvontaa Norsunluurannikon kalastusalueilla koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin sen varmistamiseksi, että edellä mainittuja edellytyksiä noudatetaan, kalavarojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi toteutetaan tehokkaita toimenpiteitä ja laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ehkäistään,

- yritysten välisiä kumppanuuksia, joilla pyritään kehittämään yhteisen edun mukaisia kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellisia toimia.

2 artikla – Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) ’Norsunluurannikon viranomaisilla’ kalavaroista vastaavaa ministeriötä;

b) ’yhteisön viranomaisilla’ Euroopan komissiota;

c) ’Norsunluurannikon kalastusalueella’ Norsunluurannikon suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvia vesiä;

d) ’kalastusaluksella’ aluksia, jotka on varustettu elollisten vesiluonnonvarojen kaupallista hyödyntämistä varten;

e) ’yhteisön aluksella’ yhteisön jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja yhteisössä rekisteröityä kalastusalusta;

f) ’sekakomitealla’ tämän sopimuksen 9 artiklassa määriteltyä komiteaa, joka muodostuu yhteisön ja Norsunluurannikon edustajista;

g) ’jälleenlaivauksella’ kaiken kalastusaluksella olevan saalismäärän tai sen osan siirtämistä toiseen alukseen satamassa ja/tai redillä;

h) ’epätavallisilla olosuhteilla’ muita olosuhteita kuin luonnonilmiöitä, jotka eivät ole sopimuspuolten säädeltävissä ja jotka voivat estää kalastustoiminnan harjoittamisen Norsunluurannikon vesillä;

i) ’AKT-merimiehillä’ Cotonoun sopimuksen allekirjoittaneesta muusta kuin eurooppalaisesta maasta peräisin olevia merimiehiä. Norsunluurannikkolainen merimies katsotaan näin ollen AKT-merimieheksi.

3 artikla – Sopimuksen täytäntöönpanossasovellettavat periaatteet ja tavoitteet

1. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Norsunluurannikon kalastusalueella noudattaen periaatetta, joka kieltää näillä alueilla kalastavien eri laivastojen syrjimisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta saman maantieteellisen alueen kehitysmaiden kanssa tehtyjen sopimusten noudattamista, vastavuoroiset kalastussopimukset mukaan luettuina.

2. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on panna täytäntöön Norsunluurannikon hallituksen vahvistama alakohtainen kalastuspolitiikka, mitä varten ne aloittavat tarvittavia uudistuksia koskevan poliittisen vuoropuhelun. Ne kuulevat toisiaan ennen kyseisen alan mahdollisten toimenpiteiden toteuttamista.

3. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä myös laatiakseen tämän sopimuksen perusteella toteutettuja toimenpiteitä, ohjelmia ja toimia koskevia ennakko-, väli- ja jälkiarviointeja sekä yhdessä että jommankumman osapuolen toimesta.

4. Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus pannaan täytäntöön hyvän taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon periaatteiden mukaisesti ja kalavarojen tilaa kunnioittaen.

5. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti yhteisön aluksille otettujen AKT-merimiesten työsopimuksiin ja palvelukseen ottamisen yleisiin ehtoihin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4 artikla – Tieteellinen yhteistyö

1. Yhteisö ja Norsunluurannikko pyrkivät tämän sopimuksen keston ajan seuraamaan kalavarojen tilan kehitystä Norsunluurannikon kalastusalueella.

2. Sopimuspuolet kuulevat toisiaan Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen, tarvittaessa tieteellisen kokouksen jälkeen ja yhteisestä sopimuksesta, kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka koskevat yhteisön kalastusalusten toimintaa.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat neuvottelemaan joko keskenään ja myös osa-alueen tasolla tai toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä turvatakseen biologisten luonnonvarojen hoitamisen ja säilymisen Atlantin valtameressä sekä tekemään sitä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen liittyvää yhteistyötä.

5 artikla – Yhteisön alusten pääsy harjoittamaankalastusta Norsunluurannikon vesillä

1. Norsunluurannikko sitoutuu siihen, että yhteisön alukset saavat harjoittaa kalastustoimintaa sen kalastusalueella tämän sopimuksen ja siihen kuuluvan pöytäkirjan ja liitteen mukaisesti.

2. Tämän sopimuksen kohteena oleviin kalastustoimiin sovelletaan Norsunluurannikon voimassa olevaa lainsäädäntöä. Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat yhteisölle kaikista mainitun lainsäädännön muutoksista.

3. Norsunluurannikko sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet pöytäkirjan kalastuksen valvontaa koskevien määräysten tosiasiallista täytäntöönpanoa varten. Yhteisön alukset tekevät yhteistyötä Norsunluurannikon tällaisesta valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa.

4. Yhteisö sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä ja Norsunluurannikon lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevaa lainsäädäntöä.

6 artikla – Lisenssit

1. Yhteisön alukset voivat harjoittaa kalastusta Norsunluurannikon kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on tämän sopimuksen ja sen liitteenä olevan pöytäkirjan nojalla myönnetty voimassa oleva kalastuslisenssi.

2. Kalastuslisenssin alukselle saamista koskeva menettely, sovellettavat maksut ja maksutapa, jota varustajien on käytettävä, vahvistetaan pöytäkirjan liitteessä.

7 artikla – Taloudellinen korvaus

1. Yhteisö maksaa Norsunluurannikolle taloudellisen korvauksen pöytäkirjassa ja liitteissä vahvistettujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Korvaus lasketaan seuraavien kahden tekijän perusteella:

a) yhteisön alusten pääsy Norsunluurannikon vesille ja osallisiksi Norsunluurannikon kalavaroista, ja

b) yhteisön taloudellinen tuki vastuullisen kalastuksen edistämiseen ja kalavarojen kestävään hyödyntämiseen Norsunluurannikon vesillä perustuvan kansallisen kalastuspolitiikan luomista varten.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen osa määritellään sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella pöytäkirjan mukaisesti vahvistettujen tavoitteiden pohjalta, jotka on saavutettava Norsunluurannikon hallituksen määrittelemään alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan liittyen sekä sen täytäntöönpanoa koskevan vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman mukaisesti.

3. Yhteisön maksama taloudellinen korvaus suoritetaan vuosittain pöytäkirjassa vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jollei muuta johdu tämän sopimuksen määräyksistä ja niistä pöytäkirjan määräyksistä, jotka koskevat korvauksen määrän muutoksia seuraavista syistä:

a) epätavalliset olosuhteet;

b) yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien vähentäminen yhteisestä sopimuksesta kyseessä olevien kalakantojen hoitamiseksi silloin kun se katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeelliseksi kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen kannalta;

c) yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien lisääminen sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta, jos kalavarojen tilan katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella yksimielisesti sen sallivan;

d) Norsunluurannikon alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon myönnettävän taloudellisen tuen edellytysten uudelleenarviointi silloin kun se on aiheellista sopimuspuolten toteamien vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien tulosten nojalla;

e) tämän sopimuksen irtisanominen sen 13 artiklan määräysten mukaisesti;

f) tämän sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen sen 12 artiklan määräysten mukaisesti.

8 artikla – Talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnanyhteistyön edistäminen

1. Sopimuspuolet tukevat kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä. Ne neuvottelevat keskenään tässä tarkoituksessa mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden koordinoimiseksi.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään kalastustekniikoita ja pyydyksiä, suojelumenetelmiä ja kalastustuotteiden jalostusta koskevien tietojen vaihtoa.

3. Sopimuspuolet pyrkivät luomaan suotuisat olosuhteet yritystensä välisten suhteiden edistämiselle teknisellä, taloudellisella ja kaupallisella alalla edistämällä yritystoiminnan ja investointien kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista.

4. Sopimuspuolet kannustavat erityisesti kummankin edun mukaisten yhteisyritysten perustamista noudattaen systemaattisesti Norsunluurannikon ja yhteisön voimassa olevaa lainsäädäntöä.

9 artikla – Sekakomitea

1. Tämän sopimuksen soveltamista seuraamaan ja valvomaan perustetaan sekakomitea. Sekakomitean tehtävänä on:

a) valvoa tämän sopimuksen toteutumista, tulkintaa ja soveltamista ja erityisesti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman määrittelyä ja täytäntöönpanon arviointia;

b) toimia välittäjänä molemmille osapuolille tärkeissä kalastusta koskevissa kysymyksissä;

c) toimia foorumina, jolla sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti syntyvät riidat voidaan ratkaista sovintoteitse;

d) arvioida tarvittaessa uudelleen kalastusmahdollisuuksien ja niitä vastaavan taloudellisen korvauksen taso;

e) hoitaa muita sopimuspuolten yhteisesti päättämiä tehtäviä.

2. Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuoroin Norsunluurannikolla vuoroin yhteisössä, ja sen puheenjohtajana toimii kokousta isännöivä sopimuspuoli. Se kokoontuu ylimääräiseen istuntoon jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

10 artikla – Maantieteellinen soveltamisalue

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, kyseisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, sekä toisaalta Norsunluurannikon alueella.

11 artikla – Kesto

Tätä sopimusta sovelletaan kuuden vuoden ajan sen voimaantulosta alkaen; voimassaoloa jatketaan ilman eri toimenpiteitä kuuden vuoden jaksoiksi, ellei sopimusta sanota irti 13 artiklan mukaisesti.

12 artikla – Keskeyttäminen

1. Tämän sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää jommankumman sopimuspuolen aloitteesta, jos sopimuspuolten välillä on sopimuksen määräysten soveltamista koskeva vakava erimielisyys. Keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen päivää, jona keskeytyksen on määrä tulla voimaan. Kun toinen sopimuspuoli on saanut ilmoituksen, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut erimielisyyksiensä ratkaisemiseksi sovintoteitse.

2. Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään suhteessa keskeytykseen kuluneeseen aikaan.

13 artikla – Irtisanominen

1. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen epätavallisten tapahtumien vuoksi, jotka voivat liittyä muun muassa kyseessä olevien kalakantojen heikentymiseen, yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien hyödyntämisen alentuneen tason toteamiseen tai sopimuspuolten tekemien laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevien sitoumusten noudattamatta jättämiseen.

2. Asianomaisen sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle aikeestaan irtisanoa sopimus kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen alkuperäisen jakson tai jonkin lisäjakson päättymistä.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa sopimuspuolten väliset neuvottelut.

4. Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään irtisanomisvuoden osalta suhteessa kuluneeseen aikaan.

14 artikla – Pöytäkirja ja liite

Pöytäkirja ja liite ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

15 artiklaSovellettavat kansallisen lainsäädännön säännökset

Norsunluurannikon vesillä toimivien yhteisön kalastusalusten toimintaa säännellään Norsunluurannikolla sovellettavalla lainsäädännöllä, jollei sopimuksessa, tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätä.

16 artikla – Kumoaminen

Tällä sopimuksella kumotaan ja korvataan sen voimaantulopäivästä alkaen Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välinen Norsunluurannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta 10 päivänä joulukuuta 1990 tehty sopimus.

17 artikla – Voimaantulo

Tämä sopimus, joka on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, sloveenin, slovakin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä siten, että jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, että sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2013 väliseksi ajaksi

1 artiklaSoveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1. Sopimuksen 5 artiklan nojalla myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat 1 päivänä heinäkuuta 2007 alkavalla kuuden vuoden kaudella seuraavat:Laajasti vaeltavat kalalajit (vuonna 1982 allekirjoitetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit)

- nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset: 25 alusta,

- pintasiima-alukset: 15 alusta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklassa toisin määrätä.

3. Euroopan yhteisön jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa Norsunluurannikon kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on Norsunluurannikon tämän pöytäkirjan nojalla ja tämän pöytäkirjan liitteessä kuvattuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen myöntämä kalastuslisenssi.

2 artiklaTaloudellinen korvaus – maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1. Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu taloudellinen korvaus koostuu 1 artiklassa tarkoitetun kauden osalta 455 000 euron vuosittaisesta määrästä, joka vastaa 7 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää, sekä 140 000 euron vuosittaisesta erityismäärästä, joka osoitetaan Norsunluurannikon alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon. Tämä erityismäärä on erottamaton osa sopimuksen 7 artiklassa määriteltyä taloudellista korvausta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 5, 6 ja 7 artiklassa toisin määrätä.

3. Yhteisö maksaa 1 kohdassa vahvistetun kokonaismäärän (595 000 euroa) vuosittain tämän pöytäkirjan soveltamiskaudella.

4. Jos yhteisön alusten Norsunluurannikon kalastusalueilla pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää viitesaalismäärän, taloudellisen korvauksen määrää korotetaan 65 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden. Yhteisön maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 3 kohdassa ilmoitettuun määrään verrattuna (1 190 000 euroa). Jos yhteisön alusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruisia, kyseisen rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

5. Yhteisö maksaa 1 kohdassa vahvistetun taloudellisen korvauksen ensimmäisen vuoden osalta viimeistään 30 päivänä maaliskuuta 2008 ja seuraavien vuosien osalta viimeistään 1 päivänä heinäkuuta.

6. Norsunluurannikon viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää kyseisen korvauksen käyttötarkoituksesta, jollei 6 artiklassa toisin määrätä.

7. Taloudellinen korvaus maksetaan Norsunluurannikon valtionkassan tilille.

3 artiklaYhteistyö vastuullisen kalastuksen alalla – tieteellinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Norsunluurannikon vesillä syrjimättä mitään näillä vesillä olevia laivastoja.

2. Yhteisön ja Norsunluurannikon viranomaisten on tämän pöytäkirjan keston ajan pyrittävä seuraamaan kalavarojen tilan kehitystä Norsunluurannikon kalastusalueella.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä osa-alueen tasolla ja erityisesti Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) ja minkä tahansa muun toimivaltaisen alueellisen tai kansainvälisen organisaation puitteissa.

4. Sopimuksen 4 artiklan mukaisesti sopimuspuolet kuulevat toisiaan Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen, tarvittaessa tieteellisen kokouksen jälkeen mahdollisesti osa-alueen tasolla ja yhteisestä sopimuksesta, kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka koskevat yhteisön alusten toimintaa.

4 artiklaYhteisestä sopimuksesta toteutettava kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan yhteisestä sopimuksesta lisätä, jos tämä lisäys ei 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tieteellisen kokouksen päätelmien mukaan vahingoita Norsunluurannikon kalavarojen kestävää hoitoa. Tällöin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavassa suhteessa ja kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Euroopan yhteisön viitesaalismäärän osalta maksaman taloudellisen korvauksen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin kaksinkertainen 2 artiklan 1 kohdassa määrättyyn taloudellisen korvauksen määrään verrattuna. Jos yhteisön alusten vuosittain pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa 7 000 tonnin suuruisia (eli 14 000 tonnia), kyseisen rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

2. Jos sopimuspuolet sitä vastoin sopivat 1 artiklassa tarkoitettujen kalastusmahdollisuuksien vähentämisestä, taloudellista korvausta alennetaan vastaavassa suhteessa ja kyseisen ajan mukaan suhteutettuna.

3. Kalastusmahdollisuuksien jakautumista eri alusluokkien kesken voidaan niin ikään tarkistaa sopimuspuolten kuulemisen jälkeen ja niiden yhteisestä sopimuksesta noudattaen mahdollista 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tieteellisen kokouksen suositusta sellaisten kantojen hoidon suhteen, joihin tällainen uudelleenjako voisi vaikuttaa. Sopimuspuolet sopivat taloudellisen korvauksen vastaavasta mukautuksesta, jos se on perusteltua kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaon vuoksi.

5 artiklaUudet kalastusmahdollisuudet ja koekalastus

1. Jos yhteisön kalastusalukset haluaisivat harjoittaa muuta kuin 1 artiklassa ilmoitettua kalastustoimintaa, yhteisö kuulee Norsunluurannikkoa tällaiseen uuteen kalastustoimintaan mahdollisesti myönnettävästä luvasta. Sopimuspuolet sopivat tarvittaessa näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja muuttavat tarvittaessa tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

2. Sopimuspuolet voivat harjoittaa yhdessä koekalastusta Norsunluurannikon kalastusalueilla 3 artiklan 4 kohdassa määrätyn tieteellisen kokouksen lausunnon jälkeen. Ne käyvät tässä tarkoituksessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä neuvotteluja ja määrittelevät tapauskohtaisesti uudet kalavarat, edellytykset ja muut asiaan kuuluvat parametrit.

3. Sopimuspuolet toteuttavat koekalastustoimet yhteisesti hyväksyttyjen tieteellisten ja hallinnollisten parametrien mukaisesti. Koekalastusluvat myönnetään koemielessä enintään kahta kuuden kuukauden pituista kalastuskautta varten sopimuspuolten yhteisesti päättämästä päivämäärästä alkaen.

4. Kun sopimuspuolet toteavat, että koekalastuksen tulokset ovat olleet myönteisiä, yhteisön aluksille voidaan ekosysteemien ja meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevia määräyksiä noudattaen myöntää uusia kalastusmahdollisuuksia tämän pöytäkirjan 4 artiklassa määrätyn neuvottelumenettelyn mukaisesti tämän pöytäkirjan voimassaolon loppuun saakka ja sallitun pyyntiponnistuksen rajoissa. Tällöin taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti.

6 artiklaTaloudellisen korvauksen maksamisen keskeyttäminen ja tarkistaminenepätavallisten olosuhteiden vuoksi

1. Jos kalastustoimintaa ei voida harjoittaa Norsunluurannikon talousvyöhykkeellä muista kuin luonnonilmiöistä johtuvien epätavallisten olosuhteiden vuoksi, Euroopan yhteisö voi keskeyttää 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun taloudellisen korvauksen maksamisen. Keskeyttämispäätös tehdään sopimuspuolten välisten neuvottelujen jälkeen kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen pyynnön esittämisestä ja edellyttäen, että Euroopan yhteisö on keskeyttämishetkellä suorittanut kaikki sen maksettavina olleet maksut.

2. Taloudellista korvausta aletaan jälleen maksaa sopimuspuolten todettua yksimielisesti kuulemisten jälkeen, että kalastustoiminnan keskeytymiseen johtaneet olosuhteet ovat poistuneet ja/tai että tilanne mahdollistaa kalastustoiminnan jatkamisen.

3. Yhteisön aluksille myönnettyjen lisenssien voimassaoloaikaa, joka keskeytyi samalla kun taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytettiin, pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

7 artiklaVastuullisen kalastuksen edistäminen Norsunluurannikon vesillä

1. Edellä 2 artiklassa vahvistetun taloudellisen korvauksen kokonaismäärästä 100 prosenttia suunnataan Norsunluurannikon hallituksen määrittelemän alakohtaisen kalastuspolitiikan osana toteutettavien aloitteiden tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

Norsunluurannikon toteuttama tämän määrän hallinnointi perustuu sopimuspuolten yhdessä Norsunluurannikon kalastuspolitiikan ajankohtaisten prioriteettien mukaisesti alan kestävän ja vastuullisen hallinnoinnin varmistamiseksi määrittelemiin tavoitteisiin ja niihin liittyviin vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin jäljempänä olevan 2 kohdan mukaisesti erityisesti tarkastusten ja valvonnan, kalavarojen hoidon, kalastustuotteiden tuotannon hygieniaolosuhteiden parantamisen ja toimivaltaisten viranomaisten seurantavalmiuksien tehostamisen osalta.

2. Norsunluurannikon ehdotuksesta ja edellä olevan kohdan määräysten täytäntöön panemiseksi yhteisö ja Norsunluurannikko hyväksyvät sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa pöytäkirjan tultua voimaan ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti:

a) vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 1 kohdassa mainitun taloudellisen korvauksen prosenttiosuus ja vuosittain toteutettaviin aloitteisiin myönnettävät erityismäärät käytetään;

b) vuosittain ja useamman vuoden aikana saavutettavat tavoitteet, joilla pyritään edistämään tietyn ajan kuluessa kestävää ja vastuullista kalastusta ottaen huomioon prioriteetit, jotka on esitetty Norsunluurannikon kansallisessa kalastuspolitiikassa tai muussa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen edistämiseen;

c) käytettävät kriteerit ja menettelyt, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

3. Sopimuspuolten on hyväksyttävä sekakomiteassa kaikki muutokset, joita ehdotetaan monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan tai vuosittain toteutettaviin aloitteisiin myönnettävien erityismäärien käyttöön.

4. Norsunluurannikko osoittaa vuosittain 1 kohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta vastaavan summan monivuotisen ohjelman täytäntöönpanoon. Kyseinen käyttötarkoitus on pöytäkirjan ensimmäisen voimassaolovuoden osalta ilmoitettava yhteisölle, kun monivuotinen alakohtainen ohjelma hyväksytään sekakomiteassa. Norsunluurannikon on ilmoitettava tämä käyttötarkoitus yhteisölle kunkin seuraavan vuoden osalta viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä toukokuuta.

5. Jos se on monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon tulosten vuotuisen arvioinnin nojalla perusteltua, Euroopan yhteisö voi pyytää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun taloudelliseen korvaukseen sisältyvän, Norsunluurannikon alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon osoitettavan määrän tarkistamista, jotta ohjelman täytäntöönpanoon sidottujen varojen tosiasiallista määrää voitaisiin mukauttaa kyseisiin tuloksiin.

8 artiklaErimielisyydet – pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen

1. Sopimuspuolten väliset erimielisyydet, jotka liittyvät tämän pöytäkirjan määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, edellyttävät sopimuspuolten kuulemista sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa, joka kutsutaan tarvittaessa koolle ylimääräiseen istuntoon.

2. Pöytäkirjan soveltaminen voidaan toisen sopimuspuolen aloitteesta keskeyttää, jos sopimuspuolten välinen erimielisyys katsotaan vakavaksi ja jos siitä ei ole päästy sovintoon sekakomiteassa 1 kohdan mukaisesti käydyissä kuulemisissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan määräysten soveltamista.

3. Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona kyseinen keskeytys tulisi voimaan.

4. Jos pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, sopimuspuolet jatkavat neuvottelemista löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun sovintoratkaisu löydetään, pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan suhteessa aikaan, jona pöytäkirjan soveltaminen on ollut keskeytettynä.

9 artiklaPöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen maksun laiminlyönnin vuoksi

Jos yhteisö jättää suorittamatta 2 artiklassa määrätyt maksut, tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan, rajoittamatta 6 artiklan määräysten soveltamista, keskeyttää seuraavin edellytyksin:

a) Norsunluurannikon toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Euroopan komissiolle tiedonannon, jossa ilmoitetaan maksun laiminlyönnistä. Komissio tekee aiheelliset tarkastukset ja suorittaa tarvittaessa maksun 60 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

b) Ellei maksua suoriteta tai maksun laiminlyönnille anneta kunnollisia perusteluja tämän pöytäkirjan 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetussa määräajassa, Norsunluurannikon toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus keskeyttää pöytäkirjan soveltaminen. Niiden on annettava tästä viipymättä tieto Euroopan komissiolle.

c) Pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, kun kyseinen maksu on suoritettu.

10 artiklaSovellettavat kansallisen lainsäädännön säännökset

Norsunluurannikon vesillä toimivien yhteisön kalastusalusten toimintaa säännellään Norsunluurannikolla sovellettavalla lainsäädännöllä, paitsi jos sopimuksessa, tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätään.

11 artiklaTarkistuslauseke

Sopimuspuolet voivat tämän pöytäkirjan ja sen liitteen kolmannen vuosipäivän jälkeen tarkastella pöytäkirjan ja sen liitteen soveltamista ja tarvittaessa neuvotella sekakomiteassa niiden määräyksiin tehtävistä muutoksista. Muutokset voivat koskea viitesaalismäärää ja lisensseistä maksettuja kiinteämääräisiä summia.

12 artiklaKumoaminen

Kumotaan Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisen Norsunluurannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan sopimuksen liite ja korvataan se tämän pöytäkirjan liitteellä.

13 artiklaVoimaantulo

1. Tämä pöytäkirja ja sen liite tulevat voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2. Niitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

LIITE

YHTEISÖN ALUSTEN KALASTUSTA NORSUNLUURANNIKON KALASTUSALUEELLA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

I luku - Lisenssihakemusta ja lisenssin myöntämistä koskevat muodollisuudet

1 jakso Lisenssien myöntäminen

1. Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslisenssi Norsunluurannikon kalastusalueella.

2. Jotta aluksella olisi lupa kalastukseen, aluksen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Norsunluurannikolla. Sen tilanteen Norsunluurannikon hallintoviranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että se on täyttänyt kaikki aikaisemmat sen Norsunluurannikolla tapahtuneeseen kalastustoimintaan liittyneet velvollisuutensa yhteisön kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

3. Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset toimittavat sähköisessä muodossa Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle vähintään 30 työpäivää ennen lisenssille haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa tämän sopimuksen nojalla kalastustoimintaa.

4. Kalastuksesta vastaavalle ministeriölle esitettävät hakemukset on tehtävä lomakkeille, joiden malli on lisäyksessä I. Norsunluurannikon viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta lisenssihakemusten yhteydessä saatuja tietoja käsiteltäisiin luottamuksellisina. Tietoja saa käyttää ainoastaan kalastussopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

- todistus kiinteän ennakkomaksun maksamisesta lisenssin voimassaoloajalta,

- muu asiakirja tai todistus, joka tämän pöytäkirjan nojalla vaaditaan alustyypin mukaisesti sovellettavissa erityismääräyksissä.

6. Lisenssimaksu on suoritettava Norsunluurannikon viranomaisten osoittamalle tilille pöytäkirjan 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

7. Lisenssimaksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset verot ja maksut, lukuun ottamatta satamamaksuja ja palveluista aiheutuvia kustannuksia.

8. Lisenssit myönnetään kaikkien alusten osalta 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona Norsunluurannikon kalastuksesta vastaava ministeriö on saanut kaikki 6 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Lisenssit toimitetaan laivanvarustajille tai heidän edustajilleen Euroopan komission Norsunluurannikolla sijaitsevan lähetystön välityksellä.

9. Lisenssi myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

10. Euroopan yhteisön pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta aluksen lisenssi kuitenkin korvataan uudella sellaiselle pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetulle toiselle alukselle myönnettävällä lisenssillä, joka kuuluu samaan luokkaan kuin edellinen alus, eikä uutta lisenssimaksua tarvitse maksaa. Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon näiden kahden aluksen yhteenlaskettu kokonaissaalis, kun saalismäärää lasketaan mahdollisen lisämaksun määrittämistä varten.

11. Edellisen aluksen varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu lisenssi Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle Euroopan komission lähetystön välityksellä.

12. Uusi lisenssi tulee voimaan päivänä, jona laivanvarustaja palauttaa peruutetun lisenssin Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle. Euroopan komission Norsunluurannikolla sijaitsevalle edustustolle on ilmoitettava lisenssin siirtämisestä.

13. Lisenssi on aina säilytettävä aluksella. Euroopan yhteisö pitää ajan tasalla olevaa luetteloluonnosta aluksista, joille on haettu tämän pöytäkirjan määräysten mukaista kalastuslisenssiä. Kyseinen luonnos annetaan tiedoksi Norsunluurannikon viranomaisille heti, kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään. Heti kun Norsunluurannikon viranomaiset ovat saaneet kyseisen luetteloluonnoksen ja Euroopan komission rannikkovaltioiden viranomaisille lähettämän ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta, ne kirjaavat aluksen Norsunluurannikon kalastuksenvalvonnasta vastaaville viranomaisille lähetettävään sellaisten alusten luetteloon, joilla on valtuudet kalastaa. Laivanvarustajalle lähetetään tällöin oikeaksi todistettu jäljennös tästä luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastuslisenssin asemasta, kunnes kalastuslisenssi myönnetään.

14. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä edistämään sellaisen lisenssijärjestelmän käyttöön ottamista, joka perustuu yksinomaan edellä kuvattujen tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä pikaisesti korvaamaan paperipohjaisen lisenssijärjestelmän vastaavalla sähköisellä järjestelmällä sekä siirtämään Norsunluurannikon kalastusalueella kalastamaan oikeutettujen alusten luettelon sähköiseen muotoon.

2 jakso Lisenssiehdot – maksut ja ennakot

1. Lisenssit ovat voimassa yhden vuoden. Ne voidaan uusia.

2. Maksu vahvistetaan nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten osalta 35 euroksi yhtä Norsunluurannikon kalastusalueella kalastettua tonnia kohti.

3. Lisenssit myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on maksettu seuraavat kiinteämääräiset summat:

- 3 850 euroa vuodessa nuottaa käyttävää tonnikala-alusta kohti, mikä vastaa 110 tonnista vuodessa maksettavia maksuja,

- 1 400 euroa vuodessa pintasiima-alusta kohti, mikä vastaa 40 tonnista vuodessa maksettavia maksuja.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä kesäkuuta kuluneen vuoden saaliit tonneina, siten kuin jäljempänä olevassa 5 kohdassa tarkoitetut tieteelliset laitokset ovat ne vahvistaneet.

5. Euroopan komissio vahvistaa Euroopan komission lähetystön välityksellä viimeistään 31 päivänä heinäkuuta vuonna n+1 edelliseltä vuodelta n suoritettavien maksujen lopullisen tilityksen kunkin laivanvarustajan laatimien ja pyyntitietojen vahvistamisesta vastaavien jäsenvaltioiden tutkimuslaitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR:n (Instituto Português de Investigaçao Maritima) ja Norsunluurannikon merentutkimuskeskuksen (CRO) varmentamien saalisilmoitusten perusteella. Se toimitetaan Euroopan komission lähetystön välityksellä.

6. Tilitys toimitetaan samanaikaisesti tiedoksi Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle ja varustajille.

7. Varustajat maksavat mahdolliset lisämaksut, jotka aiheutuvat nuottaa käyttävien tonnikala-alusten 110 tonnia ja pintasiima-alusten 40 tonnia ylittävistä saalismääristä, Norsunluurannikon kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 31 päivänä elokuuta vuonna n+1 tämän luvun 1 jakson 6 kohdassa tarkoitetulle tilille. Maksun perusteena on 35 euroa tonnilta.

8. Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on pienempi kuin tämän jakson 3 kohdassa tarkoitettu ennakko, erotusta ei kuitenkaan palauteta varustajalle.

II luku – Kalastusalueet

1. Yhteisön nuottaa käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa yli 12 meripeninkulman päässä perusviivoista sijaitsevilla vesillä.

III luku – Saalisilmoitusten järjestelmä

1. Yhteisön aluksen kalastusmatkan kestolla Norsunluurannikon kalastusalueella tarkoitetaan tässä liitteessä seuraavaa:

- joko aika, joka kuluu Norsunluurannikon kalastusalueelle saapumisen ja sieltä poistumisen välillä, tai

- aika, joka kuluu Norsunluurannikon kalastusalueelle saapumisen ja Norsunluurannikolla tehtävän jälleenlaivauksen ja/tai saaliin purkamisen välillä.

2. Kaikkien alusten, joilla on tämän sopimuksen mukainen lupa kalastaa Norsunluurannikon vesillä, on ilmoitettava saaliinsa Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle, jotta kyseiset viranomaiset voisivat valvoa pyydettyjä määriä, jotka ovat toimivaltaisten tutkimuslaitosten tämän liitteen I luvun 2 jakson 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti varmistamia. Saaliiden ilmoittamista koskevat menettelyt ovat seuraavat:

2.1 Tämän liitteen I luvun 2 jaksossa tarkoitettuna lisenssin vuosittaisena voimassaoloaikana ilmoitusten on sisällettävä aluksen kunkin kalastusmatkan aikana pyytämät saaliit. Ilmoitusten alkuperäiset paperiversiot on toimitettava Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle 45 päivän kuluessa mainitun voimassaoloajan viimeisen kalastusmatkan päättymisestä. Lisäksi ilmoitukset on annettava faksitse (225 21 35 04 09 tai 225 21 35 63 15) tai sähköpostitse.

2.2 Alusten on ilmoitettava saaliinsa kalastuspäiväkirjaa vastaavalla lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä 2. Niiden ajanjaksojen osalta, joina alus ei ole Norsunluurannikon kalastusalueella, kalastuspöytäkirjaan on tehtävä merkintä ”Norsunluurannikon kalastusalueen ulkopuolella”.

2.3 Lomakkeet on täytettävä selkeästi, ja aluksen päällikön tai tämän laillisen edustajan on ne allekirjoitettava.

2.4. Saalisilmoitusten on oltava luotettavia, jotta niitä voidaan käyttää kantojen kehityksen seuraamisessa.

3. Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, Norsunluurannikon hallituksella on oikeus peruuttaa määräyksiä rikkoneen aluksen lisenssi, kunnes muodollisuudet on täytetty, ja soveltaa aluksen varustajaan Norsunluurannikon voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia. Euroopan komissiolle ja lippujäsenvaltiolle on ilmoitettava asiasta.

4. Sopimuspuolet pyrkivät ottamaan käyttöön yksinomaan edellä kuvattujen tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon perustuvan saalisilmoitusjärjestelmän. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä pikaisesti korvaamaan kirjallisen ilmoituksen (kalastuspäiväkirjan) vastaavalla sähköisellä tiedostolla.

IV luku – Merimiesten ottaminen palvelukseen

1. Tonnikalaa pyytävien nuotta-alusten ja pintasiima-alusten varustajat ottavat AKT-maiden kansalaisia palvelukseen seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

- nuottaa käyttävien tonnikala-alusten miehistöön tonnikalan kalastuskauden aikana kolmannen maan kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava AKT-maiden kansalaisia,

- pintasiima-alusten miehistöön kalastuskauden aikana kolmannen maan kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava AKT-maiden kansalaisia.

2. Varustajat pyrkivät ottamaan miehistöönsä ylimääräisiä AKT-maiden merimiehiä.

3. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti yhteisön aluksille otettuihin merimiehiin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4. AKT-maiden merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan laivanvarustajien edustajan tai edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

5. Varustajat maksavat AKT-maiden merimiesten palkan. Se vahvistetaan varustajien tai näiden edustajien ja merimiesten ja/tai ammattijärjestöjensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. AKT-maiden merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan heidän kotimaidensa miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

6. Jokaisen yhteisön alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivanvarustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

V luku – Tekniset toimenpiteet

Alusten on noudatettava ICCAT:n kyseisen alueen osalta vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

VI luku – Tarkkailijat

1. Aluksille, joilla on lupa kalastaa tämän sopimuksen nojalla Norsunluurannikon vesillä, on päästettävä alueellisen toimivaltaisen kalastusjärjestön nimeämiä tarkkailijoita seuraavien edellytysten mukaisesti:

1.1 Norsunluurannikon toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä yhteisön alukset ottavat alukselle näiden viranomaisten määräämän tarkkailijan, jonka tehtävänä on tarkastaa Norsunluurannikon vesillä pyydetyt saaliit.

1.2 Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava luettelo aluksista, joille on tarkoitus lähettää tarkkailija, sekä luettelo aluksille sijoitettavista tarkkailijoista. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne on toimitettava Euroopan komissiolle heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi, jos niitä on päivitetty.

1.3 Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asianomaisille laivanvarustajille tai heidän edustajilleen alukselle sijoitettavan tarkkailijan nimi lisenssin myöntämisen yhteydessä tai viimeistään 15 päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista.

2. Tarkkailijan aluksella olo kestää yhden kalastusmatkan ajan. Norsunluurannikon toimivaltaisten viranomaisten nimenomaisesta pyynnöstä tarkkailijan oleskelu aluksella voidaan kuitenkin jakaa useamman kalastusmatkan ajalle tietyn aluksen kalastusmatkojen keskimääräisen kestoajan mukaan. Toimivaltainen viranomainen esittää tämän pyynnön alukselle tulevan tarkkailijan nimeämisen yhteydessä.

3. Varustaja tai hänen edustajansa ja toimivaltainen viranomainen sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

4. Tarkkailijan alukselle nousu tapahtuu varustajan valitsemassa satamassa nimettyjen alusten luettelosta ilmoittamista seuraavan ensimmäisen Norsunluurannikon kalastusalueella tapahtuvan kalastusmatkan alussa.

5. Kyseisten varustajien on ilmoitettava kahden viikon kuluessa ja kymmenen päivän varoitusajalla tarkkailijoiden alukselle nousemista varten suunnitellut päivämäärät ja osa-alueen satamat.

6. Jos tarkkailija nousee alukselle osa-alueen ulkopuolella, varustajan on vastattava tarkkailijan matkakuluista. Jos alus poistuu kalastusalueelta alueellisen tarkkailijan ollessa aluksella, varustajan on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu kotimaahan niin pian kuin mahdollista varustajan kustannuksella.

7. Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

8. Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Kun alus harjoittaa kalastustoimintaa Norsunluurannikon vesillä, tarkkailijan tehtävänä on:

8.1 tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

8.2 tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

8.3 ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

8.4 laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

8.5 tarkastaa Norsunluurannikon vesillä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

8.6 tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio kaupan pidettävien kalalajien poisheitetyistä määristä;

8.7 ilmoittaa soveltuvin keinoin toimivaltaiselle viranomaiselleen kalastustiedot, mukaan luettuna aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrä.

9. Aluksen päällikön on huolehdittava kaikin hänen vastuulleen kuuluvin tavoin tarkkailijan fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta tämän suorittaessa tehtäviään.

10 Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki hänen tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat keinot. Aluksen päällikön on annettava hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat eli kalastuspäiväkirja ja lokikirja sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin tehtävien helpottamiseksi.

11. Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on:

11.1 kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

11.2 kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta.

12. Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumista tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan Euroopan komissiolle. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka hän vahvistaa allekirjoituksellaan. Tieteellinen tarkkailija antaa päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

13. Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan laivanvarustajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

14. Tarkkailijan palkasta ja sosiaalimaksuista huolehtii toimivaltainen viranomainen.

15. Sopimuspuolet kuulevat toisiaan ja asianomaisia kolmansia maita mahdollisimman pian alueellisten tarkkailijoiden järjestelmän määrittelystä ja toimivaltaisen alueellisen kalastusjärjestön valinnasta. Kunnes alueellisten tarkkailijoiden järjestelmä on pantu täytäntöön, aluksille, joilla on lupa kalastaa tämän sopimuksen nojalla Norsunluurannikon kalastusalueella, on päästettävä toimivaltaisen alueellisen kalastusjärjestön tarkkailijoiden sijaan Norsunluurannikon toimivaltaisten viranomaisten nimeämiä tarkkailijoita edellä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

VII luku – Valvonta

1. Tämän liitteen 1 jakson 13 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisö pitää ajan tasalla olevaa luetteloluonnosta aluksista, joille on myönnetty tämän pöytäkirjan määräysten mukainen kalastuslisenssi. Luettelo annetaan tiedoksi kalastuksen valvonnasta vastaaville Norsunluurannikon viranomaisille heti kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään.

2. Heti kun Norsunluurannikon viranomaiset ovat saaneet kyseisen luetteloluonnoksen ja Euroopan komission rannikkovaltioiden viranomaisille lähettämän ilmoituksen tämän liitteen I luvun 2 jakson 3 kohdassa tarkoitetun ennakkomaksun maksamisesta, ne kirjaavat aluksen Norsunluurannikon kalastuksenvalvonnasta vastaaville viranomaisille lähetettävään sellaisten alusten luetteloon, joilla on valtuudet kalastaa. Laivanvarustaja voi tällöin saada jäljennöksen tästä luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastuslisenssin asemasta, kunnes kalastuslisenssi myönnetään.

3. Alueelle tulo ja siltä poistuminen:

3.1 Yhteisön alusten on ilmoitettava vähintään kolme tuntia aikaisemmin kalastuksen valvonnasta vastaaville Norsunluurannikon toimivaltaisille viranomaisille aikomuksestaan tulla Norsunluurannikon kalastusalueelle tai poistua siltä. Lisäksi niiden on ilmoitettava aluksella olevien saaliiden kokonaismäärät ja lajit.

3.2 Poistumisilmoituksen yhteydessä aluksen on ilmoitettava myös sijaintinsa. Ilmoitukset on annettava ensisijaisesti faksitse (225 21 35 04 09 tai 225 21 35 63 15) tai sähköpostitse ( ) tai, jos se ei ole mahdollista, radiolla (kutsutunnus ).

3.3 Ilman Norsunluurannikon toimivaltaiselle viranomaiselle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta yllätetty alus katsotaan määräyksiä rikkovaksi alukseksi.

3.4 Kalastuslisenssin myöntämisen yhteydessä on ilmoitettava myös faksinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4. Valvontamenettely

4.1 Norsunluurannikon kalastusalueilla kalastavien yhteisön alusten päälliköiden on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Norsunluurannikon virkamiesten alukselle pääsy ja helpotettava näiden tehtävien suorittamista.

4.2. Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tehtävien suorittamiseksi tarpeen.

4.3. Kunkin tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

5. Satelliittiseuranta

5.1 Kaikkiin tämän sopimuksen nojalla kalastaviin yhteisön aluksiin sovelletaan satelliittiseurantaa lisäyksessä 3 vahvistettujen määräysten mukaisesti. Kyseiset määräykset tulevat voimaan kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun Norsunluurannikon hallitus on ilmoittanut Norsunluurannikolla sijaitsevalle Euroopan yhteisön lähetystölle Norsunluurannikon kalastuksenvalvontakeskuksen toiminnan aloittamisesta.

6. Aluksen pysäyttäminen

6.1 Norsunluurannikon toimivaltaisten viranomaisten on annettava lippuvaltiolle ja Euroopan komissiolle 36 tunnin kuluessa tieto jokaisesta yhteisön aluksesta, joka on pysäytetty ja johon on sovellettu seuraamuksia Norsunluurannikon vesillä.

6.2 Lippuvaltiolle ja Euroopan komissiolle on samalla toimitettava lyhyt selvitys pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

7. Aluksen pysäyttämistä koskeva selvitys

7.1 Aluksen päällikön on allekirjoitettava Norsunluurannikon toimivaltaisen viranomaisen laatima selvitys.

7.2 Tämä allekirjoitus ei aiheuta muutoksia aluksen päällikön oikeuksiin ja puolustuskeinoihin, joihin hän voi vedota sen rikkomisen osalta, josta häntä epäillään. Jos hän kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa, hänen on esitettävä kieltäytymisensä syyt kirjallisena ja tarkastajan on lisättävä maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”.

7.3 Päällikön on ohjattava aluksensa Norsunluurannikon viranomaisten osoittamaan satamaan. Jos kyseessä on vähäinen rikkominen, Norsunluurannikon toimivaltainen viranomainen voi antaa pysäytetylle alukselle luvan jatkaa kalastustoimintaa.

8. Sovittelukokous aluksen pysäyttämisen yhteydessä

8.1 Oletettua rikkomista koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä lukuun ottamatta ei saa toteuttaa mitään aluksen päällikköä, miehistöä, lastia tai laitteita koskevia toimenpiteitä ennen kuin yhden työpäivän kuluessa edellä tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta on järjestetty Euroopan komission ja Norsunluurannikon toimivaltaisten viranomaisten välinen sovittelukokous, johon voi myös osallistua kyseisen jäsenvaltion edustaja.

8.2 Kokouksessa sopimuspuolet luovuttavat toisilleen kaikki asiakirjat ja tiedot, joista voi olla hyötyä tilanteeseen johtaneiden seikkojen selvittämisessä. Varustamolle tai tämän edustajalle on ilmoitettava kokouksen tuloksista sekä kaikista pysäyttämisen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

9. Pysäyttämisen selvittäminen

9.1 Ennen mahdollisen oikeudellisen menettelyn aloittamista oletettu rikkominen on pyrittävä sovittamaan sovittelumenettelyllä. Tämä menettely päättyy viimeistään kolmantena työpäivänä pysäyttämisestä.

9.2 Sovittelumenettelyn tapauksessa sovellettavan sakon suuruus määritellään Norsunluurannikon lainsäädännön mukaisesti.

9.3 Jos asiaa ei ole saatu ratkaistua sovittelumenettelyllä ja jos se viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, varustajan on asetettava Norsunluurannikon toimivaltaisten viranomaisten osoittamaan pankkiin vakuus, jonka määrä vahvistetaan ottaen huomioon pysäytyksestä aiheutuneet kustannukset, sakkojen määrä ja korjaukset, jotka rikkomisesta vastuussa olevien on hoidettava.

9.4 Vakuutta ei voi peruuttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt. Vakuus vapautetaan heti, kun oikeuskäsittely päättyy ilman, että kyseistä aluksen päällikköä tuomitaan. Jos päällikkö tuomitaan sakkoon, joka on määrältään vakuutta pienempi, Norsunluurannikon toimivaltaiset viranomaiset vapauttavat jäännöksen.

9.5 Alus päästetään lähtemään, ja se ja sen miehistö saavat poistua satamasta:

- heti kun sovittelumenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty, tai

- oikeuskäsittelyn ollessa kesken, heti kun edellä 9.3 kohdassa tarkoitettu vakuus on asetettu ja Norsunluurannikon toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet sen.

10. Jälleenlaivaus

10.1 Yhteisön alusten, jotka haluavat jälleenlaivata saaliitaan Norsunluurannikon vesillä, on tehtävä se Norsunluurannikon satamissa ja/tai satamien redillä.

10.2 Kyseisten alusten varustajien on annettava Norsunluurannikon toimivaltaisille viranomaisille vähintään 24 tuntia aikaisemmin seuraavat tiedot:

- jälleenlaivausta aikovien kalastusalusten nimet,

- rahtialuksen nimi, IMO-tunnistenumero ja lippuvaltio,

- jälleenlaivattava määrä tonneina lajeittain,

- jälleenlaivauksen paikka ja päivä.

10.3 Jälleenlaivaus rinnastetaan Norsunluurannikon kalastusalueelta poistumiseen. Alusten päälliköiden on toimitettava Norsunluurannikon toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua Norsunluurannikon kalastusalueelta.

10.4 Muut kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaustoimenpiteet ovat kiellettyjä Norsunluurannikon kalastusalueella. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Norsunluurannikon voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

11. Saaliin purkamista tai jälleenlaivausta Norsunluurannikon satamassa harjoittavien yhteisön alusten päälliköiden on sallittava Norsunluurannikon tarkastajien toiminta ja helpotettava sitä. Kunkin satamassa tehdyn tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

LISÄYKSET

1– Lisenssin hakulomake

2 – ICCAT:n kalastuspöytäkirja

3 – Alusten satelliittiseurantajärjestelmään (VMS) sovellettavat määräykset ja Norsunluurannikon kalastusalueen koordinaatit

Lisäys 1

MINISTÈRE DE LA PRODUCTION ANIMALE BP V 84 Abidjan (République de Côte-d'Ivoire) | RÉPUBLIQUE DE CÔTE-D'IVOIRE UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL |

MERIKALASTUSLISENSSIHAKEMUS

A OSA

1. Omistajan/laivanvarustajan nimi: ……………………………………………………………………………………………………………………

2. Omistajan/laivanvarustajan kansallisuus: ………………………………………………………………………………………….…………….……

3. Omistajan/laivanvarustajan työosoite: …………………………………………………………….…………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

B OSA

(Täytetään jokaisen aluksen osalta)

1. Voimassaoloaika:…………………………………………………………………………………………………

2. Aluksen nimi: ………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Rakennusvuosi: ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Alkuperälippuvaltio: ………………………………………………………………………………………….………………………………..…

5. Purjehtii nykyisin seuraavan maan lipun alla: ……………………………………………………………………………………………………………………

6. Päivämäärä, jona siirtyi nykyisen lipun alle: …………………………………………………………………………………………………….………

7. Hankintavuosi: ………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Kotisatama ja rekisterinumero: ………………………………………………………………………………………………………

9. Toimintavyöhykkeet: ……………………………………………………………………………………………………………………….……..

10. Kalastustyyppi: ………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Bruttovetoisuus (GT): …………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Nettovetoisuus (NT): ……………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Radiokutsutunnus: ……………………………………………………………………………………………………………………………

14. Kokonaisleveys (metriä): ……………………………………………………………………………………………………………….….

15. Keularanka (metriä): ………………………………………………………………………………………………………………………….….

16. Sivukorkeus (metriä): ……………………………………………………………………………………..……………………………………….

17. Rungon rakennusmateriaali: …………………………………………………………………………………………….…..……

18. Koneteho: ………………………………………………………………………………………………………………………..……

19. Nopeus (solmua): ……………………………………………………………………………………………………………………….……

20. Hyttejä: ………………………………………………………………………………………………………………….………..

21. Säiliöiden tilavuus (m3): ……………………………………………………………………………………………………………..……

22. Kalaruumien tilavuus (m3): …………………………………………………………………………………………………………….

23. Jäädytyskapasiteetti (tonnia vuorokaudessa) ja käytetty järjestelmä: ………………………………………………………………………………………..

24. Rungon väri: ………………………………………………………………………………………………………………………….…..

25. Kansirakenteiden väri:………………………………………………………………………………………………………………………..

26. Miehistö: ………………………………………………………………………………………………………………………….….

27. Aluksen tietoliikennelaitteet:

Tyyppi | Merkki | Malli | Teho (wattia) | Rakennusvuosi | Taajuudet |

Vastaanotto | Lähetys |

28. Navigointi- ja tutkavälineet:

.

Tyyppi | Merkki | Malli |

29. Käytettävät apulaivat (kunkin aluksen osalta): ……………………………………………………………………………………………..

29.1. Bruttovetoisuus: …………………………………………………………………………………………………………………………….

29.2. Kokonaisleveys (metriä): ………………………………………………………………………………….……………………………

29.3. Keularanka (metriä): ………………………………………………………………………………………………………………………….….

29.4. Sivukorkeus (metriä): ………………………………………………………………………………………………………………………….…..

29.5. Rungon rakennusmateriaali: ……………………………………………………………………………………………………...….

29.6. Koneteho: …………………………………………………………………………………………………………………………..

29.7. Nopeus (solmua): …………………………………………………………………………………………………………………………….

30. Kalojen havaitsemisessa ilmasta käsin apuna käytettävät laitteet (vaikkei asennettu alukseen): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

31. Kotisatama: …………………………………………………………………………………………………………………………….

32. Aluksen päällikön nimi: …………………………………………………………………………………………………………………………..….

33. Osoite: ………………………………………………………………………………………….…………………………..…...

34. Aluksen päällikön kansallisuus:………………………………………………………………………………………………….…….……

Liitettävä mukaan:

- kolme värillistä valokopiota aluksesta (sivulta nähtynä), apulaivoista jakalojen havaitsemisessa ilmasta käsin käytettävistä laitteista,

- kuva ja yksityiskohtainen kuvaus käytettävistä pyydyksistä,

- asiakirja, jossa vahvistetaan, että omistajan/laivanvarustajan edustajalla on valtuudet allekirjoittaa tämä hakemus.

………………………… | ………………………………………………………….. |

(Hakemuksen tekopäivä) | Omistajan/laivanvarustajan edustajan allekirjoitus |

Lisäys 2

ICCAT:n KALASTUSPÄIVÄKIRJA TONNIKALAN PYYNTIÄ VARTEN |

Pitkäsiima Elävä syötti Kurenuotta Trooli Muu |

Lippuvaltio: ……………………………………………………………………........................... | Kapasiteetti (tonnia): ……………………………………………........ |

Rekisterinumero: ………………………………………………………………................................... | Aluksen päällikkö: ……………………………………………………….... |

Varustamo: ………………………………………………………….......................... | Miehistön lukumäärä: ….…………………………………………………........................ |

Osoite: ………………………………………………………………………….... | Raportin päivämäärä: ………………………………………………...... |

(Raportin laatija): ………………………………………………................................. | Päiviä merellä: | Kalastuspäivien lkm: Nostojen lkm: | Matkan nro: |

Päivämäärä | Alue | Pinta- veden lämpötila (ºC) | Pyyntiponnistus Koukkujen lkm | Saaliit | Käytetty syötti |

1 – Yksi sivu kuukautta kohti ja yksi rivi päivää kohti. | 3 – ’Päivällä’ tarkoitetaan päivää, jona siima lasketaan. | 5 – Alin rivi – purettu määrä – täytetään vasta matkan päättyessä. Merkitään todellinen paino purkamishetkellä. |

2 – Jokaisen matkan päätteeksi lähetetään yksi jäljennös yhdyskumppanille tai osoitteeseen: ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid., Espanja | 4 - Kalastusalue ilmaisee aluksen sijainnin. Pyöristetään leveys- ja pituuspiirin minuutit ja kirjataan aste. Muistettava merkitä N/S ja E/W. | 6 - Kaikki nämä tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. |

PÄIVÄMÄÄRÄ ...............................................KELLONAIKA ......................................................... | PÄIVÄMÄÄRÄ ...............................................KELLONAIKA ......................................................... |

LOKI ......................................................................................................................................... | LOKI ......................................................................................................................................... |

11.0301 | PM | JM[4] | EI | EI | EI | Nro 2 |

11.010404 | PM | EI-JM[5] | EI | EI | EI | Nro 2 |

4. YHTEENVETO RESURSSEISTA

4.1 Taloudelliset resurssit

4.1.1 Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM)

Euroina

Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä |

Henkilöstön määrä yhteensä | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET

5.1 Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välistä kalastussopimusta koskevan edellisen pöytäkirjan voimassaolo päättyy 30. kesäkuuta 2007. Uusi pöytäkirja kattaa 1. heinäkuuta 2007 ja 30. kesäkuuta 2013 välisen kauden.

Uuden kalastuskumppanuussopimuksen päätavoitteena on tiivistää yhteistyötä Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välillä tavoitteena luoda kumppanuuspuitteet kestävän kalastuspolitiikan kehittämiselle ja Norsunluurannikon kalastusalueen kalavarojen järkevälle hyödyntämiselle. Uuden pöytäkirjan pääkohdat ovat seuraavat:

- Kalastusmahdollisuudet : 25 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta ja 15 pitkäsiima-alusta jaettuna seuraavasti (jakoperusteina on käytetty edellisen pöytäkirjan kalastusmahdollisuuksien jakoa, jäsenvaltioiden hakemuksia sekä jäsenvaltioiden aiempaa käyttöastetta luokittain):

( nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: Ranska: 10, Espanja: 15

( pintasiima-alukset: Espanja: 10, Portugali: 5

- Vuosittainen viitesaalismäärä: 7 000 tonnikalatonnia

- Vuosittainen taloudellinen korvaus: 595 000 euroa

- Alusten omistajien maksamat maksut ja ennakot[11] : sekä nuotta-alusten että pitkäsiima-alusten maksu on 35 euroa tonnilta Norsunluurannikon kalastusalueelta pyydettyä tonnikalaa kohti. Vuotuiseksi ennakoksi vahvistetaan 3 850 euroa tonnikala-alusta ja 1 400 euroa pintasiima-alusta kohti.

5.2 Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut

Jos yhteisö ei toteuttaisi toimenpiteitä uuden kalastuskumppanuussopimuksen tekemiseksi, kenttä olisi avoin yksityisille sopimuksille, jotka eivät takaisi kestävää kalastusta. Yhteisö toivoo myös, että Norsunluurannikko tekee tämän kalastuskumppanuussopimuksen myötä yhteisön kanssa tehokasta yhteistyötä Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) kaltaisilla alueellisilla foorumeilla laittoman kalastuksen torjunnan ja laajasti vaeltavien kalakantojen asianmukaisen hoidon alalla.

5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa

Kalastussopimuksista neuvotteleminen ja niiden tekeminen kolmansien maiden kanssa ovat linjassa sen yleistavoitteen kanssa, jolla pyritään turvaamaan yhteisön laivaston – myös kaukaisilla vesillä toimivan laivaston – perinteiset kalastustoimet ja kehittämään suhteita kumppanuuden hengessä tavoitteena parantaa kalavarojen kestävää hyödyntämistä yhteisön vesien ulkopuolella ottaen huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.

Toimintoperusteisen johtamismallin yhteydessä käytetään seuraavia indikaattoreita sopimuksen täytäntöönpanon seurannan varmistamiseksi:

( kalastusmahdollisuuksien käyttöasteen seuranta;

( saaliita ja sopimuksen kaupallista arvoa koskevien tietojen kerääminen ja analysointi;

( vaikutukset työllisyyteen ja lisäarvoon yhteisössä;

( vaikutukset yhteisön markkinoiden vakauttamiseen;

( vaikutukset sellaisiin yleistavoitteisiin kuin köyhyyden vähentäminen Norsunluurannikolla, mukaan luettuina vaikutukset työllisyyteen, infrastruktuurien kehittämiseen ja valtion talousarvion tukemiseen;

( teknisten kokousten ja sekakomitean kokousten määrä.

5.4 Toteutustapa (alustava)

X Keskitetty hallinnointi

X Komissio hallinnoi suoraan

6. VALVONTA JA ARVIOINTI

6.1 Valvontamenettely

Komissio (kalastuksen pääosasto yhdessä Euroopan komission Abijanissa Norsunluurannikolla sijaitsevan lähetystön kanssa) varmistaa sopimuksen täytäntöönpanon seurannan erityisesti kalastusmahdollisuuksien käytön ja saalistietojen osalta.

6.2 Arviointi

Vuosien 2004–2007 pöytäkirjan perusteellinen arviointi toteutettiin ja saatettiin päätökseen riippumattoman konsulttiryhmän avustuksella lokakuussa 2006 uutta pöytäkirjaa koskevien neuvotteluiden aloittamista ajatellen.

6.2.1 Ennakkoarviointi

Arvioinnin perusteella sopimuksesta katsottiin koituvan yhteisölle seuraavat edut:

- Koska Norsunluurannikon kanssa tehtävä sopimus vastaa eurooppalaisten alusten tarpeita, se tukee Atlantin valtameren nuottakalastuksesta riippuvaisen yhteisön tonnikalan kalastuksen kannattavuutta.

- Sopimuksen pöytäkirjan odotetaan edistävän Euroopan kalastusalan kannattavuutta, koska sen myötä sen soveltamisalaan kuuluvat yhteisön alukset ja alat saavat pysyvän oikeudellisen ympäristön ja keskipitkän aikavälin näkyvyyden.

Arvioinnin mukaan Norsunluurannikolle sopimuksesta koituvia etuja olisivat pääasiassa seuraavat:

- Kalastussopimus edistää Abidjanin tonnikalayritysten kannattavuutta, koska sopimus tarjoaa niille tiettyä oikeusvarmuutta ja kehitysmahdollisuuksia keskipitkällä aikavälillä.

- Kalastussopimus vaikuttaa niin ikään Norsunluurannikon kalastusalan kannattavuuteen Abidjanin kalastukseen liittyvien alojen tasolla.

Yhteisön alusten saamien saaliiden suoran kaupallisen arvon lisäksi sopimuksella on selkeitä hyödyllisiä vaikutuksia, joita ovat muun muassa:

- kalastusalusten miehistön työllisyyden turvaaminen,

- työllisyyden kerrannaisvaikutukset satamissa, kalahuutokaupoissa, jalostusteollisuudessa, telakoilla, palvelualoilla jne.,

- työmahdollisuuksien sijainti alueilla, joilla ei ole tarjolla vaihtoehtoja,

- vaikutus kalan tarjontaan yhteisössä.

- Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo:

Yhteisön tekemä kalastussopimus turvaa myös kummallekin sopimuspuolelle asettamillaan velvoitteilla kalakantojen moitteettoman hoidon, jota ei aina voida taata yksityisillä sopimuksilla. Lisäksi kalastussopimus luo työpaikkoja niin EY:n kuin kolmannenkin maan merimiehille. Kalastussopimuksen osuus Norsunluurannikon alakohtaisen kalastuspolitiikan resursseista on myös merkittävä.

- Riskit ja vaihtoehdot :

Kalastuspöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyy joukko riskejä, mm. seuraavat: alakohtaisen kalastuspolitiikan rahoitukseen osoitettavia määriä ja varustajien maksuja ei osoiteta sovittuihin kohteisiin (petos), vieraat laivastot eivät piittaa lisensseistä ja muusta valvonnasta. Näiden riskien välttämiseksi olisi toivottavaa parantaa tulojen ja menojen seurantaa, tehostaa merikalastuksen valvontaa ja satelliittiseurantaa (VMS), rahoittaa paikallisten kalastajien hyväksi toteutettavia toimenpiteitä jne.

6.2.2 Sopimuksen taloudellisen arvon ennakkoarviointi ja yhteisön rahoitusosuus

Yhteisön tämän uuden kalastuskumppanuussopimuksen mukaisesti maksama taloudellinen korvaus on kokonaismääräraha, joka perustuu kaudella 2007–2013 sovellettavaa pöytäkirjaa koskevaan 595 000 euron vuosittaiseen määrärahaan.

6.2.3 Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta):

Arviointikertomuksessa suositellaan, että viitesaalismäärää pienennettäisiin hieman ja se olisi 7 000 tonnia. Siinä suositellaan niin ikään, että pääsy neuvoteltaisiin noin 25 alukselle (35 aluksen sijaan) ottaen siten huomioon i) nuotta-alusten määrän tosiasiallinen väheneminen vuodesta 2002 alkaen ja ii) tiettyjen nuotta-alusten todennäköinen paluu Atlantin valtamerelle. Siima-alusten osalta suositellaan nykyisten kalastusmahdollisuuksien säilyttämistä ennallaan, jotta asianomaiset alukset löytäisivät tarvittaessa kalastus-alueita.

Uusi sopimus sisältää taloudellisen tuen Norsunluurannikon hallituksen määrittelemän alakohtaisen kalastuspolitiikan osana toteutettavien aloitteiden tukemiseen ja täytäntöönpanoon. Yhteisön ja Norsunluurannikon hallituksen on sovittava yhdessä kyseistä taloudellista tukea koskevasta monivuotisesta alakohtaisesta ohjelmasta (100 % taloudellisen korvauksen kokonaismäärärahasta). Ohjelma toteutetaan osapuolten välistä tiiviistä ja jatkuvaa vuoropuhelua käyden.

6.2.4 Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit

Jatkona lokakuussa 2006 päätökseen saatetulle selvitykselle (ks. 6.2 kohta) ja alueen kestävän kalastuksen turvaamiseksi taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia koskeva arvio tehdään vastaisuudessa aina ennen pöytäkirjan uusimista. Kohdassa 5.3 lueteltuja indikaattoreita käytetään jälkiarvioinnin tekemiseen.

7. Petostentorjunta

Yhteisön sopimuksen nojalla maksaman taloudellisen korvauksen käyttö kuuluu kyseisen suvereenin kolmannen valtion yksinomaiselle vastuulle.

Komissio sitoutuu kuitenkin pyrkimään pysyvään poliittiseen vuoropuheluun ja yhteisymmärrykseen, jotta sopimuksen hallinnointia voitaisiin parantaa ja kalavarojen kestävää hoitoa koskevaa yhteisön osuutta lisätä.

Kaikkiin komission kalastussopimusten nojalla suorittamiin maksuihin sovelletaan kaikissa tapauksissa komission tavanomaisia talousarvio- ja rahoitusmenettelyitä ja sääntöjä. Näin voidaan muun muassa tunnistaa varmuudella kolmansien valtioiden pankkitilit, joille taloudellinen korvaus maksetaan.

8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA

8.1 Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset

(Sarakkeessa ilmoitetaan tavoitteet, toiminta ja tuotokset) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | YHTEENSÄ |

Toimi 1 |

Toimi 2 |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Virkamie-het tai väli-aikaiset toimi-henkilöt[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.25 |

B*, C*/AST | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0.15 |

Momentilta 11 01 02 rahoitettava henkilöstö[15] |

Momentilta 11 01 04 04 rahoitettava muu henkilöstö[16] |

YHTEENSÄ | 0.40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

8.2.2 Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus

- Neuvottelijan avustaminen kalastussopimusneuvotteluissa ja niiden valmistelussa:

- kalastussopimusten tekemiseen tähtääviin neuvotteluihin osallistuminen kolmansien maiden kanssa,

- arviointikertomusten ja strategiamuistioiden valmistelu komissaarille,

- komission kantojen esitteleminen ja puolustaminen neuvoston ulkoista kalastuspolitiikkaa käsittelevässä työryhmässä,

- jäsenvaltioiden välisten kompromissien löytämiseen osallistuminen ja niiden saattaminen lopullisiin sopimusteksteihin.

- Sopimusten täytäntöönpanon seuranta:

- kalastussopimusten päivittäinen seuranta,

- taloudellista korvausta, kohdennettuja toimia ja vastuullisen kalastuksen kehittämistä koskevien maksusitoumusten ja maksumääräysten valmistelu ja tarkastaminen,

- säännöllinen raportointi sopimusten täytäntöönpanosta,

- sopimusten arviointi: tieteelliset ja tekniset näkökohdat,

- neuvoston asetus- ja päätösluonnosten valmistelu, sopimustekstien laadinta,

- hyväksymismenettelyjen käynnistäminen ja seuranta.

- Tekninen apu:

- komission kannan valmistelu sekakomiteaa varten.

- Toimielinten väliset suhteet:

- komission edustaminen neuvottelumenettelyyn liittyvissä asioissa neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja suhteissa jäsenvaltioihin,

- vastausten laatiminen parlamentin jäsenten kirjallisiin ja suullisiin kysymyksiin.

- Yksiköiden välinen koordinointi ja komission sisäiset lausuntokierrokset:

- yhteyshenkilönä toimiminen muiden pääosastojen suuntaan sopimusten neuvottelemista ja seurantaa koskevissa asioissa,

- komission sisäisten lausuntokierrosten toteuttaminen ja tiedusteluihin vastaaminen.

- Arviointi:

- vaikutusarvioinnin ajantasaistamiseen osallistuminen,

- tavoitteiden saavuttamisen ja määrällisten indikaattoreiden analysointi.

8.2.3 Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö)

(Jos lähteitä on useita, ilmoitetaan kustakin lähteestä peräisin olevien virkojen ja/tai toimien määrä)

X Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset virat ja/tai toimet

( Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta 2006 koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet

( Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet

( Hallinnoinnista vastaavan henkilöstön nykyisten virkojen ja/tai toimien uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely)

( Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan menettelyyn

8.2.4 Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot

(11 01 04/05 – hallintomenot)

euroina

Budjettikohta: 11010404 (numero ja nimike) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | YHTEENSÄ |

1. Tekninen ja hallinnollinen apu (henkilöstökust. mukaan luettuina) |

Toimeenpanovirastot[17] |

Muu tekninen ja hallinnollinen apu |

- sisäinen |

- ulkoinen (1) | 40 000 | 40 000 |

Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä | 40 000 | 40 000 |

(1) Voimassa olevan pöytäkirjan jälkiarviointi ja tulevan pöytäkirjan ennakkoarviointi.

8.2.5 Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään

Henkilöstön laji | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | YHTEENSÄ |

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (11 01 01) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö (ylim. toimihlöt, kans. asiantuntijat, sopimussuhteinen hlöstö jne.) (budjettikohta ilmoitettava) |

Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot yhteensä (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Laskelma – Virkamiehet ja sopimussuhteiset toimihenkilöt

Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1.

- 1A = 117 000 € x 0,25 = 29 250 €

1B = 117 000 € x 0,075 = 8 775 €

1C = 117 000 € x 0,075 = 8 775 €

Välisumma: 46 800 € (0,0468 milj. euroa vuodessa)

Kaikki yhteensä: 46 800 euroa vuodessa (0,0468 milj. euroa vuodessa)

Laskelma – momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö

Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1.

8.2.6 Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | YHTEENSÄ |

11 01 02 11 01 – Virkamatkat | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 |

11 01 02 11 02 – Konferenssit ja kokoukset |

XX 01 02 11 03 – Komiteat[18] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |

XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset |

XX 01 02 11 05 – Tietojärjestelmät |

2. Muut hallintomenot yhteensä (XX 01 02 11) |

3. Muut hallintomenojen kaltaiset menot (eritellään budjettikohdittain) |

Hallintomenot yhteensä lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EIVÄT sisälly viitemäärään) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 |

[1] EUVL C

[2] EUVL C

[3] EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.

[4] Jaksotetut määrärahat.

[5] Jaksottamattomat määrärahat.

[6] Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston 11 lukuun 11 01.

[7] Pöytäkirjan mukaisesti kalastusmahdollisuuksia voidaan lisätä yhteisestä sopimuksesta edellyttäen, että tieteellisten lausuntojen päätelmät vahvistavat, ettei lisääminen vaaranna Norsunluurannikon kalavarojen kestävää hoitoa. Tällöin taloudellista korvausta korotetaan aikaan suhteutettuna. Yhteisön maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen pöytäkirjan 2 artiklan 3 kohdassa ilmoitettuun määrään verrattuna (1 190 000 euroa). Jos yhteisön alusten pyytämät saalismäärät ovat suuremmat kuin kaksi kertaa vuotuinen kokonaissaalismäärä, ylimenevää määrää vastaava korvaus maksetaan seuraavana vuonna (käytettävissä olevista määrärahoista riippuen).

[8] Menot, jotka otetaan osaston 11 momentille 11 01 04.

[9] Menot, jotka otetaan lukuun 11 01 muille momenteille kuin 11 01 04.

[10] Ks. toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.

[11] Alusten omistajien maksamilla ennakoilla ja maksuilla ei ole vaikutusta yhteisön talousarvioon.

[12] Kuten kuvattu kohdassa 5.3.

[13] Pöytäkirjan mukaisesti kalastusmahdollisuuksia voidaan lisätä yhteisestä sopimuksesta edellyttäen, että tieteellisten lausuntojen päätelmät vahvistavat, ettei lisääminen vaaranna Norsunluurannikon kalavarojen kestävää hoitoa. Tällöin taloudellista korvausta korotetaan aikaan suhteutettuna. Yhteisön maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen pöytäkirjan 2 artiklan 3 kohdassa ilmoitettuun määrään verrattuna (1 190 000 euroa). Jos yhteisön alusten pyytämät saalismäärät ovat suuremmat kuin kaksi kertaa vuotuinen kokonaissaalismäärä, ylimenevää määrää vastaava korvaus maksetaan seuraavana vuonna (käytettävissä olevista määrärahoista riippuen).

[14] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

[15] Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

[16] Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään.

[17] Tässä on viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin.

[18] Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu.

Top