EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XC0219(03)

Ilmoitus muun muassa Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemisesta

OJ C 43, 19.2.2004, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0219(03)

Ilmoitus muun muassa Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemisesta

Virallinen lehti nro C 043 , 19/02/2004 s. 0014 - 0015


Ilmoitus muun muassa Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemisesta

(2004/C 43/11)

Komissio on vastaanottanut neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96(1), jäljempänä "perusasetus", sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1972/2002(2), 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön.

1. Tarkastelua koskeva pyyntö

Pyynnön esittivät seuraavat yhteisön tuottajat: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH ja Nuroll SpA, jäljempänä "pyynnön esittäjät".

Pyyntö rajoittuu polkumyynnin tarkasteluun Jindal Polyester Limitedin osalta.

2. Tuote

Tarkastelun kohteena on Intiasta peräisin oleva polyeteenitereftalaattikalvo (PET-kalvo), jäljempänä "tarkasteltavana oleva tuote", joka luokitellaan yleensä CN-koodeihin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90. Nämä CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

3. Voimassa olevat toimenpiteet

Jindal Polyester Limitediin sovellettava voimassa oleva toimenpide on neuvoston asetuksella (EY) N:o 1676/2001(3) muun muassa Intiasta peräisin olevan PET-kalvon tuonnissa käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli.

4. Tarkastelua koskevat perusteet

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukainen pyyntö perustuu pyynnön esittäjien toimittamaan alustavaan näyttöön siitä, että polkumyyntiin liittyvät olosuhteet ovat Jindal Polyester Limitedin osalta muuttuneet merkittävästi.

Pyynnön esittäjät väittävät, että Jindal Polyester Limitedin tuoman tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettava voimassa oleva toimenpide ei enää riitä vahingollisen polkumyynnin torjumiseksi. Polkumyynnin lisääntymistä koskeva väite perustuu Jindal Polyester Limitedin kotimarkkinahintojen ja laskennallisen normaaliarvon sekä sen yhteisöön suuntautuvan tarkasteltavana olevan tuotteen viennin hintojen vertailuun. Tämän perusteella laskettu polkumyyntimarginaali olisi huomattavasti suurempi kuin polkumyynti, joka todettiin nykyisen tasoiseen tulliin johtaneessa aikaisemmassa tutkimuksessa.

5. Menettely polkumyynnin määrittämiseksi

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio on päättänyt, että on olemassa riittävä näyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se panee vireille tarkastelun perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla.

a) Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet Jindal Polyester Limitedille ja Intian viranomaisille. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

b) Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan kyselyä täydentäviä tietoja ja esittämään asiaa tukeva näyttö. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle tämän ilmoituksen 6 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä. Tällainen pyyntö on esitettävä tämän ilmoituksen 6 kohdan b alakohdassa asetetussa määräajassa.

6. Määräajat

a) Osapuolten ilmoittautuminen sekä täytettyjen kyselylomakkeiden palauttaminen ja muiden tietojen toimittaminen

Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

b) Asianomaisten osapuolten kuuleminen

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

7. Kirjalliset huomautukset, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin-, faksi- ja/tai teleksinumerot. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä ilmoituksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto on varustettava merkinnällä "Limited"(4), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä "For inspection by interested parties" (asianomaisten tarkasteltaviksi).

Komission osoite: European Commission Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79, 5/16 B - 1049 Brussels Faksi (32-2) 295 65 05 Teleksi COMEU B 21877.

8. Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei muutoin toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EYVL L 305, 7.11.2002, s. 1.

(3) EYVL L 227, 23.8.2001, s. 1.

(4) Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.

Top