Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1021

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1021, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

PE/61/2019/REV/1

OJ L 169, 25.6.2019, p. 45–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj

25.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/45


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1021,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019,

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 850/2004 (3) on muutettu useita kertoja huomattavilta osin. Koska siihen on tarpeen tehdä uusia muutoksia, mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Unionissa ollaan vakavasti huolissaan siitä, että pysyviä orgaanisia yhdisteitä, jäljempänä ’POP-yhdisteet’, pääsee edelleen ympäristöön. Nämä kemialliset aineet kulkeutuvat maiden rajojen yli kauas lähteistään, ja ne hajoavat hitaasti ympäristössä, kertyvät ravintoverkkoon ja aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tämän vuoksi olisi toteutettava lisätoimenpiteitä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi näiltä yhdisteiltä.

(3)

Ympäristönsuojeluun liittyvien velvollisuuksiensa vuoksi unioni hyväksyi 19 päivänä helmikuuta 2004 vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan (4), jäljempänä ’pöytäkirja’, ja 14 päivänä lokakuuta 2004 pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen (5), jäljempänä ’yleissopimus’.

(4)

Jotta voidaan varmistaa pöytäkirjaan ja yleissopimukseen perustuvien unionin velvoitteiden yhdenmukainen ja tehokas täytäntöönpano, on tarpeen laatia yhteiset oikeudelliset puitteet toimenpiteille, joiden tarkoituksena on erityisesti tarkoituksellisesti valmistettujen POP-yhdisteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön lopettaminen. POP-yhdisteiden ominaisuudet olisi lisäksi otettava huomioon asiaa koskevien unionin arviointi- ja lupamenettelyjen yhteydessä.

(5)

Pantaessa täytäntöön yleissopimuksen määräyksiä unionin tasolla on tarpeen varmistaa yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus unionin 19 päivänä joulukuuta 2002 hyväksymän kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen (6) määräysten kanssa, unionin 1 päivänä helmikuuta 1993 hyväksymän vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen (7) määräysten kanssa ja unionin 11 päivänä toukokuuta 2017 hyväksymän elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen (8) määräysten kanssa. Tämä yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus olisi säilytettävä myös osallistuttaessa Dubaissa 6 päivänä helmikuuta 2006 pidetyssä kemikaalien hallintaa käsitelleessä ensimmäisessä kansainvälisessä konferenssissa hyväksytyn kansainvälisen kemikaalistrategian (SAICM) ja kemikaalien ja jätteiden moitteetonta käsittelyä vuoden 2020 jälkeen koskevan prosessin täytäntöönpanoon ja edelleen kehittämiseen Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa.

(6)

Kun lisäksi otetaan huomioon, että tämän asetuksen säännökset pohjautuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) vahvistettuun ennalta varautumisen periaatteeseen, ja pidetään mielessä ympäristönsuojelua koskeva ennalta varautumiseen perustuva lähestymistapa, joka sisältyy ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen 15. periaatteeseen, ja koska tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan lopettaa kokonaan POP-yhdisteiden päästöt ympäristöön, tietyissä tapauksissa on aiheellista säätää rajoittamistoimenpiteistä, jotka ovat pöytäkirjan ja yleissopimuksen toimenpiteitä tiukempia.

(7)

Useimpien pöytäkirjassa tai yleissopimuksessa lueteltujen POP-yhdisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö on unionissa jo lopetettu vaiheittain kielloilla, jotka sisältyvät muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EY) N:o 1907/2006 (9), (EY) N:o 1107/2009 (10) ja (EU) N:o 528/2012 (11). Pöytäkirjaan ja yleissopimukseen perustuvien unionin velvoitteiden noudattamiseksi ja POP-yhdisteiden päästöjen minimoimiseksi on kuitenkin tarpeen ja asianmukaista kieltää myös näiden aineiden valmistus ja rajoittaa vapautukset mahdollisimman vähiin siten, että niitä sovelletaan ainoastaan silloin, kun aineella on jokin välttämätön tarkoitus jossakin erityiskäytössä.

(8)

Jotta säännökset olisivat selkeitä ja yhdenmukaisia muun asiaankuuluvan unionin säädöksen kanssa, olisi tarkennettava tiettyjä määritelmiä ja termit olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (12) termien kanssa.

(9)

Yleissopimuksen piiriin kuuluvien aineiden viennistä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 649/2012 (13), ja sen vuoksi asiaa ei tarvitse käsitellä enempää tässä asetuksessa.

(10)

Vanhentuneet tai huolimattomasti käsitellyt POP-yhdisteiden varastot voivat vaarantaa vakavasti ympäristön ja ihmisten terveyden esimerkiksi maaperän ja pohjaveden saastumisen vuoksi. Tämän vuoksi on aiheellista antaa näiden varastojen käsittelystä säännöksiä, jotka ovat yleissopimuksen määräyksiä tiukempia. Kiellettyjen aineiden varastoja olisi käsiteltävä jätteenä. Sitä vastoin sellaisten aineiden varastoista, joiden valmistus tai käyttö on edelleen sallittua, olisi ilmoitettava viranomaisille ja niitä olisi valvottava asianmukaisesti. Erityisesti nykyiset kielletyistä POP-yhdisteistä koostuvat tai niitä sisältävät varastot olisi käsiteltävä jätteenä mahdollisimman pian. Jos tulevaisuudessa kielletään muita aineita, myös niiden varastot olisi hävitettävä viipymättä eikä uusia varastoja saisi muodostaa.

(11)

Pöytäkirjan sekä yleissopimuksen mukaisesti sellaisten POP-yhdisteiden päästöt, jotka ovat teollisten prosessien tahattomia sivutuotteita, olisi tunnistettava ja niitä olisi vähennettävä mahdollisimman nopeasti pitäen viime kädessä tavoitteena niiden lopettamista mahdollisuuksien mukaan. Jotta kyseisiä päästöjä voitaisiin vähentää jatkuvasti ja kustannustehokkaasti, olisi tarpeen mukaan kehitettävä, päivitettävä ja pantava täytäntöön mahdollisimman nopeasti asianmukaisia kansallisia toimintasuunnitelmia, jotka kattavat kaikki lähteet ja toimenpiteet, mukaan lukien ne, joista säädetään voimassa olevassa unionin lainsäädännössä. Yleissopimuksen puitteissa olisi kehitettävä tähän soveltuvia välineitä.

(12)

Kun arvioidaan ehdotuksia sellaisten uusien laitosten rakentamisesta tai sellaisten olemassa olevien laitosten muuttamisesta merkittävästi, joiden käyttämistä prosesseista pääsee ympäristöön tämän asetuksen liitteessä III lueteltuja kemikaaleja, olisi käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia suuntaviivoja ja ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä koskevia tilapäisiä ohjeita, jotka perustuvat pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen 5 artiklaan ja liitteeseen C ja jotka hyväksyttiin Tukholman yleissopimuksen mukaisesti.

(13)

Olisi tilanteen mukaan laadittava tai ylläpidettävä asianmukaisia ohjelmia ja järjestelmiä, jotta voidaan varmistaa riittävät seurantatiedot liitteessä III olevassa A osassa lueteltujen aineiden esiintymisestä ympäristössä. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että käytettävissä on tarvittavat välineet ja että niitä voidaan käyttää taloudellisesti ja teknisesti toteutettavissa olevalla tavalla.

(14)

Yleissopimuksen mukaan jätteen sisältämät POP-yhdisteet on hävitettävä tai muunnettava palautumattomasti aineiksi, joilla ei ole samanlaisia ominaisuuksia, elleivät jotkin muut menetelmät ole ympäristön kannalta parempia. Jotta unioni noudattaisi yleissopimuksesta johtuvia velvoitteitaan, on tarpeen antaa näitä aineita koskevat erityiset säännöt. Suojelun korkean tason varmistamiseksi jätteessä oleville aineille olisi vahvistettava yhteiset pitoisuusrajat ja niitä olisi seurattava ja niiden noudattamista valvottava.

(15)

Kun kyse on tässä asetuksessa luetelluista polybromidifenyylieettereistä, dekabromidifenyylieetteri mukaan lukien, näiden aineiden yhteismäärän pitoisuusraja jätteessä on 1 000 mg/kg. Koska tieteellinen ja tekninen kehitys on nopeaa, komission olisi tarkasteltava kyseistä pitoisuusrajaa uudelleen ja tarvittaessa annettava lainsäädäntöehdotus sen laskemiseksi 500 mg:aan/kg. Komission olisi tehtävä tämä mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 16 päivänä heinäkuuta 2021.

(16)

On tärkeää, että POP-yhdisteistä koostuva, niitä sisältävä tai niiden saastuttama jäte tunnistetaan ja lajitellaan jo sen syntypaikalla, jotta kyseisiä kemikaaleja päätyisi mahdollisimman vähän muun jätteen joukkoon. Direktiivissä 2008/98/EY vahvistetaan vaarallisen jätteen käsittelyä koskevat unionin säännöt, jotka velvoittavat jäsenvaltiot toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että vaarallisia jätteitä loppukäsittelevät, hyödyntävät, keräävät tai kuljettavat laitokset ja yritykset eivät sekoita vaarallisten jätteiden eri luokkia keskenään tai sekoita vaarallisia jätteitä ja muita jätteitä keskenään.

(17)

POP-yhdisteitä sisältävän jätteen jäljitettävyyden parantamiseksi ja valvonnan takaamiseksi direktiivin 2008/98/EY 17 artiklan mukaisesti käyttöön otettua kirjaamisjärjestelmää olisi sovellettava myös sellaiseen POP-yhdisteitä sisältävään jätteeseen, jota ei ole määritelty vaaralliseksi jätteeksi komission päätöksen 2014/955/EU (14) mukaisesti.

(18)

On tarpeen varmistaa tämän asetuksen teknisten ja hallinnollisten näkökohtien tehokas yhteensovittaminen ja hallinnointi unionin tasolla. Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustetulla Euroopan kemikaalivirastolla, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on toimivalta panna täytäntöön kemikaaleihin liittyvä unionin lainsäädäntö ja kemikaaleja koskevat kansainväliset sopimukset ja sillä on myös kokemusta siitä. Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tästä syystä suoritettava tämän asetuksen täytäntöönpanon hallinnollisiin, teknisiin ja tieteellisiin näkökohtiin sekä tiedonvaihtoon liittyviä tehtäviä. Kemikaaliviraston tehtäviin olisi kuuluttava teknisten asiakirja-aineistojen valmistelu ja tarkastelu, sidosryhmien kuuleminen mukaan lukien, sekä sellaisten lausuntojen laatiminen, joita komission olisi käytettävä harkitessaan, tehdäänkö esitys aineen lisäämisestä POP-yhdisteenä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan. Lisäksi komission, jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tehtävä yhteistyötä, jotta yleissopimukseen perustuvat unionin kansainväliset velvoitteet saadaan pantua tehokkaasti täytäntöön.

(19)

Yleissopimuksessa määrätään, että kunkin sopimuspuolen on tarpeen mukaan laadittava ja saatettava ajan tasalle suunnitelma yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa varten ja pyrittävä soveltamaan sitä. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava kansalaisille mahdollisuus osallistua täytäntöönpanosuunnitelmien laatimiseen, soveltamiseen ja ajan tasalle saattamiseen. Koska unioni ja jäsenvaltiot jakavat tähän liittyvän toimivallan, täytäntöönpanosuunnitelmat olisi laadittava ja saatettava ajan tasalle sekä kansallisella että unionin tasolla. Olisi edistettävä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa muun muassa POP-yhdisteiden saastuttamista alueista komission, kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä.

(20)

Tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa tai liitteessä II olevassa A osassa lueteltujen aineiden valmistaminen ja käyttö olisi sallittava ainoastaan tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävänä välituotteena, jos tätä koskeva huomautus on nimenomaisesti lisätty asiaankuuluvaan liitteeseen ja jos valmistaja osoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että ainetta valmistetaan ja käytetään ainoastaan tarkasti valvotuissa olosuhteissa.

(21)

Yleissopimuksen ja pöytäkirjan mukaisesti tietoja POP-yhdisteistä olisi toimitettava kyseisten sopimusten muille sopimuspuolille. Lisäksi olisi edistettävä tiedonvaihtoa sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka eivät ole kyseisten sopimusten sopimuspuolia.

(22)

Koska yleinen tietämys POP-yhdisteiden aiheuttamista vaaroista sekä nykyisen sukupolven että tulevien sukupolvien terveydelle samoin kuin ympäristölle on usein vaillinaista etenkin kehitysmaissa, tarvitaan laajamittaista tiedottamista varovaisuuden ja rajoitusten ja kieltojen perusteita koskevan yleisen ymmärryksen lisäämiseksi. Yleissopimuksen mukaisesti olisi edistettävä ja helpotettava etenkin haavoittuvimmille ryhmille suunnattuja ohjelmia kyseisten aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevan yleisen tietämyksen lisäämiseksi sekä työntekijöiden, tieteenharjoittajien, opettajien ja teknisen henkilökunnan sekä johtohenkilöiden kouluttamista tarpeen mukaan. Unionin olisi varmistettava tiedon saatavuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1049/2001 (15) ja (EY) N:o 1367/2006 (16) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (17) soveltamista.

(23)

Jotta edistettäisiin kattavan kemikaaleille altistumista ja niiden toksisuutta koskevan tietopohjan luomista vuoteen 2020 ulottuvan yleisen unionin ympäristöalan toimintaohjelman ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa”, jäljempänä ’seitsemäs ympäristötoimintaohjelma’ (18), mukaisesti, komissio on perustanut kemikaalien seurannan tietofoorumin. Kyseisen foorumin käyttöä olisi edistettävä keinona, jonka avulla jäsenvaltiot voivat noudattaa velvoitteitaan raportoida kemikaalien esiintymistä koskevat tiedot sekä yksinkertaistaa ja vähentää raportointivelvoitteitaan.

(24)

Komission, kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden olisi pyynnöstä ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti tehtävä yhteistyötä antaakseen oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaista teknistä apua, jonka tarkoituksena on erityisesti parantaa kehitysmaiden ja talouden siirtymävaiheessa olevien maiden valmiuksia panna yleissopimus täytäntöön. Tekniseen apuun olisi kuuluttava sopivien vaihtoehtoisten tuotteiden, menetelmien ja strategioiden kehittäminen ja käyttöön ottaminen yleissopimuksen mukaan sen varmistamiseksi, että POP-yhdisteitä käytetään jatkossa ainoastaan silloin, kun kyseisessä maassa ei ole käytettävissä paikallisesti muita turvallisia, tehokkaita ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja.

(25)

POP-yhdisteiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavien toimenpiteiden tehokkuutta olisi arvioitava säännöllisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti annettava kemikaalivirastolle vakiomuodossa kertomus erityisesti rajoitettujen aineiden päästökartoituksista, ilmoitetuista varastoista, valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta.

(26)

Jotta voidaan täyttää täytäntöönpanoa ja vaatimusten noudattamista koskevan tiedon tarve, olisi otettava käyttöön vaihtoehtoinen järjestelmä tietojen keräämiseksi ja niiden asettamiseksi saataville. Tätä varten olisi otettava huomioon tulokset, jotka saatiin ympäristöasioiden raportoinnin virtaviivaistamista koskevasta komission kertomuksesta ja siihen liittyvästä toimivuustarkastuksesta. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti asetettava saataville kaikki asiaan liittyvät tiedot. Näin varmistettaisiin, että kaikkien tahojen hallinnollinen taakka pysyy mahdollisimman rajallisena. Se edellyttää sitä, että tietoa levitetään aktiivisesti kansallisella tasolla direktiivin 2003/4/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (19) mukaisesti, jotta varmistetaan asianmukainen infrastruktuuri tietojen yleistä saatavuutta, raportointia ja viranomaisten välistä tietojen yhteiskäyttöä varten. Jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tässä tarkoituksessa laadittava paikkatietoaineistoja koskevat eritelmät direktiivin 2007/2/EY nojalla annettujen täytäntöönpanosäädösten perusteella.

(27)

Yleissopimuksen ja pöytäkirjan mukaan niiden sopimuspuolet voivat ehdottaa lisää aineita, joihin olisi sovellettava kansainvälisiä toimia, ja tämän perusteella kyseisiin sopimuksiin voidaan lisätä aineita. Näissä tapauksissa tätä asetusta olisi muutettava vastaavasti.

(28)

Komissiolle olisi tämän asetuksen tiettyjen muiden kuin keskeisten osien muuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen muuttamista sallimalla tarvittaessa tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa tai liitteessä II olevassa A osassa luetellun aineen valmistus ja käyttö tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävänä välituotteena ja muuttamalla asiaankuuluvaan liitteeseen tässä tarkoituksessa lisätyn huomautuksen määräaikoja, tämän asetuksen liitteen III muuttamista aineen siirtämiseksi sen B osasta A osaan ja tämän asetuksen liitteiden I, II ja III muuttamista niiden mukauttamiseksi yleissopimuksen tai pöytäkirjan liitteissä esitetyn aineiden luettelon muutoksiin, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteiden I ja II nykyisiä merkintöjä tai säännöksiä niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (20) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(29)

Kun tämän asetuksen liitteitä muutetaan pöytäkirjassa tai yleissopimuksessa sovittujen tarkoituksellisesti tuotettujen uusien POP-yhdisteiden sisällyttämiseksi asetukseen, merkinnät olisi tehtävä liitteen I sijasta liitteeseen II ainoastaan asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa.

(30)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat jätehuoltoa sekä vähimmäistietoja, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava tämän asetuksen täytäntöönpanon seurantaa varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (21) mukaisesti.

(31)

Jäsenvaltioiden olisi täytäntöönpanon valvontatoimien avoimuuden, puolueettomuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, koska asetuksen noudattamisen laiminlyöminen saattaa vahingoittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Jotta varmistetaan tämän asetuksen johdonmukainen ja tehokas täytäntöönpano, jäsenvaltioiden olisi sovitettava yhteen asiaan liittyviä toimia ja vaihdettava tietoja täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustetussa foorumissa. Tiedot tapauksista, joissa tämän asetuksen säännöksiä on rikottu, olisi tarvittaessa saatettava yleisesti saataville.

(32)

Tämän asetuksen soveltamiseksi asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustetun komitean olisi avustettava komissiota muissa kuin jätteisiin liittyvissä asioissa, jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa unionin kemikaalilainsäädäntöön.

(33)

Tämän asetuksen soveltamiseksi direktiivillä 2008/98/EY perustetun komitean olisi avustettava komissiota jätteisiin liittyvissä asioissa, jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa unionin jätelainsäädäntöön.

(34)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on ympäristön ja ihmisten terveyden suojeleminen POP-yhdisteiltä, vaan ne voidaan kyseisten yhdisteiden rajat ylittävien vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus ja kohde

Tällä asetuksella on erityisesti ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen tarkoitus suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä POP-yhdisteiltä kieltämällä tai lakkauttamalla vaiheittain mahdollisimman nopeasti sellaisten aineiden, joihin sovelletaan pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaa Tukholman yleissopimusta, jäljempänä ’yleissopimus’, tai vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaa pöytäkirjaa, jäljempänä ’pöytäkirja’, valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö tai rajoittamalla niitä, vähentämällä tällaisten aineiden ympäristöön päästämistä mahdollisuuksien mukaan niiden mahdollisimman pikaiseen lopettamiseen pyrkien ja ottamalla käyttöön säännöksiä kyseisistä yhdisteistä koostuvan, niitä sisältävän tai niiden saastuttaman jätteen käsittelystä.

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa soveltaa SEUT-sopimuksen mukaisesti vaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’markkinoille saattamisella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 12 alakohdassa määriteltyä markkinoille saattamista;

2)

’esineellä’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 3 alakohdassa määriteltyä esinettä;

3)

’aineella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä ainetta;

4)

’seoksella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä seosta;

5)

’valmistuksella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä valmistusta;

6)

’käytöllä’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 24 alakohdassa määriteltyä käyttöä;

7)

’maahantuonnilla’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 10 alakohdassa määriteltyä maahantuontia;

8)

’jätteellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä jätettä;

9)

’loppukäsittelyllä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 19 alakohdassa määriteltyä loppukäsittelyä;

10)

’hyödyntämisellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 15 alakohdassa määriteltyä hyödyntämistä;

11)

’tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävällä välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten ja kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi aineeksi, jäljempänä ’synteesi’, kun välituotteen valmistus ja yhden tai useamman toisen aineen synteesi kyseisestä välituotteesta tapahtuu samassa tuotantolaitoksessa yhden tai useamman oikeushenkilön toimesta tarkasti valvotuissa olosuhteissa siten, että se on täysin eristetty ympäristöstään teknisin keinoin koko elinkaarensa ajan;

12)

’tahattomalla jäämällä’ sattumanvaraisesti ja erittäin vähäisessä määrin esiintyvän aineen tasoa, jonka alittuessa ainetta ei voida käyttää tarkoituksenmukaisesti ja joka ylittää olemassa olevien valvonnan ja sen täytäntöönpanon mahdollistavien mittausmenetelmien toteamisrajan;

13)

’varastolla’ varaston haltijan keräämiä aineita, seoksia tai esineitä, jotka koostuvat liitteessä I tai II luetelluista aineista tai sisältävät niitä.

3 artikla

Aineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön valvonta sekä luetteloon lisääminen

1.   Liitteessä I lueteltujen aineiden valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö sellaisenaan, seoksissa tai esineissä kielletään, jollei 4 artiklasta muuta johdu.

2.   Liitteessä II lueteltujen aineiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä sellaisenaan, seoksissa tai esineissä rajoitetaan, jollei 4 artiklasta muuta johdu.

3.   Asianomaisen unionin lainsäädännön mukaisten käytössä olevia ja uusia aineita koskevien arviointi- ja lupamenettelyjen yhteydessä jäsenvaltiot ja komissio ottavat huomioon yleissopimuksen liitteessä D olevassa 1 kohdassa esitetyt kriteerit ja toteuttavat tarvittavia toimenpiteitä sellaisten käytössä olevien aineiden rajoittamiseksi ja sellaisten uusien aineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön estämiseksi, joilla on POP-yhdisteiden ominaisuuksia.

4.   Kun komissio valmistee SEUT 218 artiklan 9 kohtaa noudattaen neuvostolle ehdotusta aineen lisäämisestä liitteeseen yleissopimuksen määräysten mukaisesti, asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustettu Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, antaa sille 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tukea. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa komissiolle ehdotuksia aineiden lisäämisestä luetteloon. Kemikaalivirasto antaa luetteloon lisäämistä koskevan prosessin myöhemmissä vaiheissa komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 8 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua tukea.

5.   Komissio ja kemikaalivirasto tekevät 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun prosessin kaikissa vaiheissa yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja tiedottavat niille.

6.   Liitteessä IV mainituista aineista koostuvaa, niitä sisältävää tai niiden saastuttamaa jätettä säännellään 7 artiklassa.

4 artikla

Vapautukset rajoittamistoimenpiteistä

1.   Edellä olevaa 3 artiklaa ei sovelleta

a)

laboratoriotutkimuksissa tai vertailustandardina käytettävään aineeseen;

b)

aineeseen, jota esiintyy tahattomina jääminä liitteen I tai II asianomaisissa merkinnöissä esitetyn mukaisesti aineissa, seoksissa tai esineissä.

2.   Edellä olevaa 3 artiklaa ei sovelleta 15 päivän heinäkuuta 2019 jälkeen liitteeseen I tai II lisättyyn aineeseen kuuden kuukauden aikana, jos kyseistä ainetta esiintyy esineissä, jotka on tuotettu viimeistään päivänä, josta alkaen tätä asetusta sovelletaan kyseiseen aineeseen.

Edellä olevaa 3 artiklaa ei sovelleta aineeseen, jota esiintyy esineissä, jotka ovat olleet käytössä päivänä, jona tätä asetusta tai asetusta (EY) N:o 850/2004 alettiin soveltaa kyseiseen aineeseen, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Jäsenvaltion on välittömästi sen jälkeen, kun se on saanut tiedon ensimmäisessä tai toisessa alakohdassa tarkoitetuista esineistä, ilmoitettava tästä komissiolle ja kemikaalivirastolle.

Kun komissiolle ilmoitetaan tällaisista esineistä tai se saa muuten niistä tiedon, se ilmoittaa siitä tarvittaessa viipymättä yleissopimuksen sihteeristölle.

3.   Liitteessä I olevassa A osassa tai liitteessä II olevassa A osassa luetellun aineen osalta jäsenvaltion, joka haluaa sallia asianomaisessa liitteessä mainittuun määräaikaan saakka kyseisen aineen valmistuksen ja käytön tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa välituotteena, on ilmoitettava asiasta yleissopimuksen sihteeristölle.

Tällainen ilmoitus voidaan tehdä ainoastaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseisessä liitteessä on jäsenvaltion pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta lisätty huomautus neljännen alakohdan perusteella hyväksytyllä delegoidulla säädöksellä;

b)

valmistaja osoittaa sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon valmistaja on sijoittautunut, että aine muuntuu valmistusprosessissa yhdeksi tai useaksi aineeksi, jolla ei ole POP-yhdisteen ominaisuuksia, ja varmistaa, että se on täysin eristetty ympäristöstään teknisin keinoin koko elinkaarensa ajan;

c)

valmistaja osoittaa sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon valmistaja on sijoittautunut, että aine on tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävä välituote ja että ei ole odotettavissa, että ihmiset tai ympäristö altistuisivat merkittävälle määrälle ainetta sen tuotannon ja käytön aikana;

d)

valmistaja ilmoittaa jäsenvaltiolle yksityiskohtaiset tiedot kyseisen aineen tosiasiallisesta tai arvioidusta kokonaisvalmistuksesta ja -käytöstä sekä tuotantolaitoksen alueella toteutettavan suljetun prosessin luonteesta, mukaan luettuina lähtöaineena käytettävän POP-yhdisteen prosessissa muuntumattoman ja tahattoman jäämän määrät lopputuotteena saatavassa aineessa, seoksessa tai esineessä.

Yhden kuukauden kuluessa ilmoituksen antamisesta yleissopimuksen sihteeristölle jäsenvaltio antaa ilmoituksen tiedoksi muille jäsenvaltioille, komissiolle ja kemikaalivirastolle ja antaa yksityiskohtaiset tiedot kyseisen aineen tosiasiallisesta tai arvioidusta kokonaisvalmistuksesta ja -käytöstä sekä tuotantolaitoksen alueella toteutettavan suljetun prosessin luonteesta, mukaan luettuina lähtöaineena käytettävän POP-yhdisteen prosessissa muuntumattoman ja tahattoman jäämän määrät lopputuotteena saatavassa aineessa, seoksessa tai esineessä.

Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteiden I ja II muuttamiseksi lisäämällä huomautuksia, joiden mukaisesti asianomaisen liitteen A osassa luetellun aineen käyttö ja valmistus voidaan sallia tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävänä välituotteena, ja muuttamalla tällaisissa huomautuksissa tarkoitettuja määräaikoja tapauksissa, joissa sen jälkeen, kun jäsenvaltio on toistuvasti antanut ilmoituksen yleissopimuksen sihteeristölle, yleissopimuksen perusteella annetaan nimenomainen tai hiljainen suostumus aineen valmistuksen ja käytön jatkamiseksi uudeksi ajanjaksoksi.

4.   Liitteessä IV luetelluista aineista koostuvaa, niitä sisältävää tai niiden saastuttamaa jätettä säännellään 7 artiklassa.

5 artikla

Varastot

1.   Jostakin liitteessä I tai II luetellusta aineesta, jonka käyttö on kielletty, koostuvan tai sitä sisältävän varaston haltijan on käsiteltävä kyseistä varastoa jätteenä 7 artiklan mukaisesti.

2.   Jostakin liitteessä I tai II luetellusta aineesta, jonka käyttö on sallittu, koostuvan tai sitä sisältävän yli 50 kilogramman varaston haltijan on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa varasto sijaitsee, varaston laatu ja koko. Nämä tiedot on toimitettava 12 kuukauden kuluessa päivästä, josta alkaen tätä asetusta tai asetusta (EY) N:o 850/2004 sovelletaan kyseiseen aineeseen, sen mukaan, kumpi näistä päivistä on haltijalle aikaisempi, ja liitteen I tai II muutosten voimaantulosta ja vuosittain tämän jälkeen liitteessä I tai II määritettyyn sallittua käyttötarkoitusta koskevaan määräaikaan saakka.

Varaston haltijan on käsiteltävä näitä varastoja turvallisella, tehokkaalla ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/18/EU (22) vahvistettuja kynnysarvoja ja vaatimuksia noudattaen ja toteutettava kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että varastoja käsitellään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

3.   Jäsenvaltioiden on seurattava ilmoitettujen varastojen käyttöä ja käsittelyä.

6 artikla

Päästöjen vähentäminen, minimointi ja poistaminen

1.   Jäsenvaltioiden on kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 850/2004 voimaantulosta sen mukaan, kumpi päivämäärä on aikaisempi, laadittava päästökartoitukset liitteessä III lueteltujen aineiden päästöistä ilmaan, veteen ja maahan yleissopimuksesta ja pöytäkirjasta johtuvien velvoitteidensa mukaisesti ja pidettävä niitä ajan tasalla.

2.   Jäsenvaltioiden on osana 9 artiklan mukaisesti laadittuja kansallisia täytäntöönpanosuunnitelmiaan ilmoitettava komissiolle, kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille laatimistaan kansallisista toimintaohjelmista, joiden perusteella voidaan tunnistaa, luonnehtia ja minimoida mahdollisuuksien mukaan niiden mahdollisimman pikaiseen lopettamiseen pyrkien liitteessä III lueteltujen aineiden kokonaispäästöt, siten kuin ne on kirjattu niiden yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden mukaisesti laadittuihin päästökartoituksiin.

Kyseisiin toimintaohjelmiin on sisällytettävä toimenpiteitä, joilla edistetään korvaavien tai muutettujen aineiden, seosten ja esineiden sekä prosessien kehittämistä ja joilla tarvittaessa edellytetään niiden käyttämistä, jotta liitteessä III lueteltujen aineiden muodostuminen ja niiden päästöt voitaisiin estää.

3.   Arvioidessaan ehdotuksia sellaisten uusien laitosten rakentamiseksi tai sellaisten olemassa olevien laitosten muuttamiseksi merkittävästi, joiden käyttämistä prosesseista pääsee ympäristöön liitteessä III lueteltuja kemikaaleja, jäsenvaltioiden on ensisijaisesti harkittava vaihtoehtoisia prosesseja, tekniikoita tai käytäntöjä, joilla saavutetaan sama hyöty mutta joissa ei muodostu tai joista ei pääse ympäristöön liitteessä III lueteltuja kemikaaleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (23) soveltamista.

7 artikla

Jätehuolto

1.   Jätteen tuottajien ja haltijoiden on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan estämään tämän jätteen saastuminen liitteessä IV luetelluilla aineilla.

2.   Sen estämättä, mitä neuvoston direktiivissä 96/59/EY (24) säädetään, tämän asetuksen liitteessä IV luetelluista aineista koostuva, niitä sisältävä tai niiden saastuttama jäte on loppukäsiteltävä tai hyödynnettävä ilman aiheetonta viivytystä tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 osan mukaisesti ja tällöin on varmistettava jätteen sisältämien POP-yhdisteiden hävittäminen tai niiden muuntaminen palautumattomasti siten, että jäljelle jäävillä jätteillä ja päästöillä ei ole POP-yhdisteiden ominaisuuksia.

Tällaisen loppukäsittelyn tai hyödyntämisen yhteydessä jätteestä voidaan eristää liitteessä IV luetellut aineet, jos ne loppukäsitellään sen jälkeen ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

3.   Sellaiset loppukäsittely- tai hyödyntämismenetelmät, jotka voivat johtaa liitteessä IV lueteltujen aineiden hyödyntämiseen, kierrätykseen, talteenottoon tai uudelleenkäyttöön sellaisenaan, ovat kiellettyjä.

4.   Poiketen 2 kohdasta

a)

jäte, joka sisältää jotakin liitteessä IV lueteltua ainetta tai on sen saastuttama, voidaan muulla tavoin loppukäsitellä tai hyödyntää noudattaen asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä, jos mainittujen aineiden pitoisuus jätteessä on alhaisempi kuin liitteessä IV annetut pitoisuusrajat;

b)

jäsenvaltio tai jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen viranomainen voi poikkeustapauksissa sallia, että jäte, joka on lueteltu liitteessä V olevassa 2 osassa ja joka sisältää liitteessä IV lueteltuja aineita tai on niiden saastuttama liitteessä V olevassa 2 osassa määritettyjen pitoisuusrajojen rajoissa, voidaan käsitellä liitteessä V olevassa 2 osassa esitetyn menetelmän mukaisesti sillä edellytyksellä että:

i)

asianomainen jätteen haltija on osoittanut kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, että liitteessä IV lueteltuja aineita ei ole mahdollista poistaa jätteestä ja että POP-yhdisteiden tuhoaminen tai palautumaton muuntaminen toteutettuna parhaita ympäristökäytäntöjä tai parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttäen ei ole ympäristön kannalta paras vaihtoehto, ja toimivaltainen viranomainen on antanut luvan vaihtoehtoisen menetelmän käyttöön;

ii)

kyseinen haltija on antanut toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja jätteen POP-yhdisteiden sisällöstä;

iii)

menetelmä on asiaankuuluvan unionin lainsäädännön ja 5 kohdassa tarkoitetuissa asiaankuuluvissa lisätoimenpiteissä vahvistettujen ehtojen mukainen;

iv)

kyseinen jäsenvaltio on toimittanut muille jäsenvaltioille, kemikaalivirastolle ja komissiolle tiedon antamastaan luvasta ja sen myöntämisen perusteista.

5.   Komissio voi tarvittaessa teknisen kehityksen ja asiaa koskevat kansainväliset suuntaviivat ja päätökset sekä jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten 4 kohdan ja liitteen V mukaisesti myöntämät luvat huomioon ottaen hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä tämän artiklan täytäntöönpanemisesta. Komissio voi erityisesti määrittää niiden tietojen muodon, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava 4 kohdan b alakohdan iv alakohdan mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen direktiivin 2008/98/EY 17 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteessä IV lueteltua ainetta sisältävän tai sen saastuttaman jätteen valvonnan ja jäljitettävyyden.

8 artikla

Kemikaaliviraston tehtävät ja foorumi

1.   Tämän asetuksen 9, 10, 11, 13 ja 17 artiklassa sille annettujen tehtävien lisäksi kemikaalivirasto

a)

antaa komission suostumuksella jäsenvaltioiden nimetyille toimivaltaisille viranomaisille ja asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustetun foorumin täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi, jäljempänä ’foorumi’, jäsenille sekä tarvittaessa sidosryhmille apua sekä teknisiä ja tieteellisiä ohjeita tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi;

b)

antaa pyynnöstä komissiolle teknisiä ja tieteellisiä tietoja ja avustaa sitä tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi;

c)

antaa komissiolle teknistä ja tieteellistä tukea ja tietoja aineista, jotka voivat täyttää perusteet aineen lisäämisestä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan, ottaen tarvittaessa huomioon 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen arviointimenettelyjen tulokset;

d)

julkaisee verkkosivustollaan ilmoituksen siitä, että komissio laatii ehdotuksen aineen sisällyttämisestä luetteloon, pyytää kaikkia asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksia kahdeksan viikon kuluessa ja julkaisee nämä huomautukset verkkosivustollaan;

e)

antaa komissiolle ja jäsenvaltioille teknistä ja tieteellistä tukea yleissopimuksen nojalla tarkastellun aineen riskiprofiilin ja riskinhallinta-arvioinnin valmistelussa ja tarkistamisessa, pyytää kaikkia asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksia tai lisätietoja taikka molempia kahdeksan viikon kuluessa ja julkaisee nämä huomautukset verkkosivustollaan;

f)

antaa pyynnöstä komissiolle teknistä ja tieteellistä tukea yleissopimuksen täytäntöönpanossa ja edelleen kehittämisessä, erityisesti POP-yhdisteiden arviointikomitean osalta;

g)

kerää, rekisteröi, käsittelee ja antaa komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön kaikki 4 artiklan 2 ja 3 kohdan, 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iv alakohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadut tai saatavilla olevat tiedot. Jos tällaiset tiedot eivät ole luottamuksellisia, kemikaalivirasto saattaa kyseiset tiedot yleisesti saataville verkkosivustollaan ja helpottaa kyseisten tietojen vaihtoa asiaan liittyvien tiedotusfoorumien, kuten 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun foorumin, kanssa;

h)

luo verkkosivustolleen osioita kaikista tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista ja ylläpitää niitä.

2.   Foorumia käytetään koordinoimaan tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten verkostoa.

Jäsenvaltion nimittämät foorumin jäsenet varmistavat, että foorumin tehtävät ja jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toiminta koordinoidaan asianmukaisesti.

Käsiteltäessä jätteisiin liittyviä seikkoja foorumiin osallistuu jätteistä vastaavia jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia.

3.   Kemikaaliviraston sihteeristö suorittaa tässä asetuksessa kemikaalivirastolle annetut tehtävät.

9 artikla

Täytäntöönpanosuunnitelmat

1.   Jäsenvaltioiden on tarjottava kansalaisille mahdollisuus osallistua varhaisessa vaiheessa ja tosiasiallisesti kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmien laatimiseen ja niiden saattamiseen ajan tasalle kansallisten menettelytapojensa mukaisesti.

2.   Heti kun jäsenvaltio on hyväksynyt yleissopimukseen perustuvien velvoitteidensa mukaisen kansallisen täytäntöönpanosuunnitelmansa, sen on asetettava se yleisesti saataville ja ilmoitettava sen julkaisemisesta komissiolle, kemikaalivirastolle ja muille jäsenvaltioille.

3.   Jäsenvaltioiden laatiessa ja saattaessa ajan tasalle täytäntöönpanosuunnitelmiaan komissio kemikaaliviraston tuella ja jäsenvaltiot vaihtavat tarvittaessa tietoja niiden sisällöstä, mukaan lukien tiedot POP-yhdisteiden saastuttamien alueiden kartoittamiseksi ja arvioimiseksi kansallisella tasolla toteutetuista toimenpiteistä.

4.   Komissio ylläpitää kemikaaliviraston tuella suunnitelmaa yleissopimukseen perustuvien unionin velvoitteiden täytäntöönpanosta ja julkaisee sen sekä tarkistaa ja päivittää sitä tarpeen mukaan.

10 artikla

Seuranta

1.   Komissio kemikaaliviraston tuella ja jäsenvaltiot perustavat keskenään tiiviissä yhteistyössä tarkoituksenmukaiset ja viimeisen tietämyksen mukaiset ohjelmat ja järjestelmät, joiden avulla saadaan säännöllisesti vertailukelpoisia seurantatietoja liitteessä III olevassa A osassa lueteltujen aineiden esiintymisestä ympäristössä, tai tapauksen mukaan ylläpitävät näitä ohjelmia ja järjestelmiä. Näitä ohjelmia ja järjestelmiä perustettaessa tai pidettäessä niitä yllä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon pöytäkirjaan ja yleissopimukseen liittyvä kehitys.

2.   Komissio arvioi säännöllisesti mahdollista tarvetta liitteessä III olevassa B osassa lueteltujen aineiden pakolliseen seurantaan. Siirretään komissiolle valta antaa tällainen arviointi ja jäsenvaltioiden sille toimittamat tiedot huomioon ottaen 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III, jotta voidaan tarvittaessa siirtää aine liitteessä III olevasta B osasta A osaan.

11 artikla

Tiedonvaihto

1.   Komissio, kemikaalivirasto ja jäsenvaltiot helpottavat ja toteuttavat unionissa ja kolmansien maiden kanssa sellaisten tietojen vaihtoa, jotka liittyvät POP-yhdisteiden valmistuksen, käytön ja päästöjen vähentämiseen, minimoimiseen tai mahdollisuuksien mukaan lopettamiseen sekä näiden aineiden vaihtoehtoihin ja joissa määritetään kyseisiin vaihtoehtoihin liittyvät riskit ja taloudelliset ja yhteiskunnalliset kustannukset.

2.   Tarvittaessa komissio, kemikaalivirasto ja jäsenvaltiot edistävät ja helpottavat POP-yhdisteitä koskevia toimia, kuten:

a)

pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan tiedon lisäämiseksi tarkoitettuja ohjelmia, myös niiden vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön sekä niiden vaihtoehdoista ja valmistuksen, käytön ja päästöjen vähentämisestä ja lopettamisesta; ohjelmat suunnataan erityisesti

i)

politiikan toimijoille ja päättäjille,

ii)

erityisen haavoittuville ryhmille;

b)

tiedottamista kansalaisille;

c)

työntekijöiden, tieteenharjoittajien, opettajien ja teknisen henkilökunnan sekä johtohenkilöiden kouluttamista.

3.   Ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöä koskevia tietoja ei pidetä luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetusten (EY) N:o 1049/2001 ja (EY) N:o 1367/2006 ja direktiivin 2003/4/EY soveltamista. Komission, kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden on kolmannen maan kanssa tietoja vaihtaessaan suojattava luottamukselliset tiedot unionin oikeuden mukaisesti.

12 artikla

Tekninen apu

Yleissopimuksen 12 ja 13 artiklan mukaisesti komissio ja jäsenvaltiot antavat keskenään yhteistyössä toimien oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaista teknistä ja taloudellista apua kehitysmaille ja talouden siirtymävaiheessa oleville maille, jotta voidaan auttaa niitä niiden pyynnöstä ja käytettävissä olevien resurssien mukaan sekä niiden erityistarpeet huomioon ottaen kehittämään ja vahvistamaan valmiuksiaan panna täysimääräisesti täytäntöön niiden yleissopimuksesta johtuvat velvoitteet. Tuki voidaan kanavoida myös yleissopimuksessa tarkoitettujen alueellisten keskusten, valtiosta riippumattomien järjestöjen tai kemikaaliviraston kautta.

13 artikla

Täytäntöönpanon seuranta

1.   Rajoittamatta direktiivien 2003/4/EY ja 2007/2/EY soveltamista jäsenvaltioiden on laadittava ja julkistettava kertomus, joka sisältää

a)

tiedot tämän asetuksen soveltamisesta, mukaan luettuina tiedot täytäntöönpanon valvontatoimista, asetuksen rikkomisista ja seuraamuksista;

b)

tiedot, jotka on ilmoitettu 4 artiklan 2 ja 3 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iv alakohdan mukaisesti;

c)

tiedot, jotka on saatu 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadituista päästökartoituksista;

d)

tiedot 9 artiklan 2 kohtaa noudattaen laadittujen kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmien mukaisesta täytäntöönpanosta;

e)

tiedot, jotka koskevat liitteessä III olevassa A osassa lueteltujen aineiden esiintymistä ympäristössä ja jotka on kerätty 10 artiklan mukaisesti;

f)

vuosittaiset seuranta- ja tilastotiedot liitteessä I tai II lueteltujen aineiden tosiasiallisesta tai arvioidusta valmistuksen ja markkinoille saattamisen kokonaismäärästä, mukaan lukien asiaan liittyvät indikaattorit, yleiskartat ja kertomukset.

Jäsenvaltioiden on päivitettävä kertomus vuosittain, jos uutta tietoa on saatavilla, ja muuten vähintään joka kolmas vuosi.

Jäsenvaltioiden on annettava kertomuksissa olevat tiedot komission ja kemikaaliviraston saataville.

2.   Jos jäsenvaltio antaa 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tiedot kemikaalien seurannan tietofoorumin käyttöön, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava tämä kertomuksessaan ja jäsenvaltion katsotaan täyttäneen kyseisen kohdan mukaiset raportointivelvoitteensa.

Jos 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja tietoja sisältyy jäsenvaltion kemikaalivirastolle toimittamaan kertomukseen, kemikaalivirasto käyttää kemikaalien seurannan tietofoorumia kyseisten tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja jakamiseen.

3.   Yleissopimuksessa lueteltujen aineiden osalta komissio laatii kemikaaliviraston tuella yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin määrittämin väliajoin kertomuksen jäsenvaltioiden kemikaalivirastolle 1 kohdan f alakohdan perusteella toimittamien tietojen perusteella ja toimittaa sen yleissopimuksen sihteeristölle.

4.   Kemikaalivirasto kokoaa ja julkaisee 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen, jäsenvaltioiden julkaisemien tai ilmoittamien tietojen perusteella unionin yleiskatsauksen. Unionin yleiskatsaus sisältää tilanteen mukaan indikaattorit tämän asetuksen tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia varten, unionin yleiskartat ja jäsenvaltioiden kertomukset. Kemikaalivirasto päivittää unionin yleiskatsauksen vähintään kerran kuudessa kuukaudessa tai komission pyynnöstä.

5.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä 1 kohdan mukaisesti toimitettavista vähimmäistiedoista, mukaan lukien 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen asiaan liittyvien indikaattoreiden, yleiskarttojen ja kertomusten määritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

14 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset ja toimenpiteet komissiolle viimeistään 16 päivänä heinäkuuta 2020, jolleivät ne ole jo tehneet niin ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja niiden on ilmoitettava kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset mahdollisimman pian.

15 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteitä I, II ja III niiden mukauttamiseksi yleissopimuksen tai pöytäkirjan liitteissä esitetyn aineiden luettelon muutoksiin, sillä perusteella, että unioni on tukenut kyseistä muutosta SEUT 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti annetulla neuvoston päätöksellä, tai joilla muutetaan tämän asetuksen liitteiden I ja II nykyisiä merkintöjä tai säännöksiä niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Kun komissio muuttaa tämän asetuksen liitettä I, II tai III, se antaa erillisen delegoidun säädöksen jokaisesta aineesta.

2.   Komissio tarkastelee jatkuvasti uudelleen liitteitä IV ja V ja tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia niiden muuttamiseksi, jotta niitä voidaan mukauttaa yleissopimuksen tai pöytäkirjan liitteissä esitetyn aineiden luettelon muutoksiin, tai tämän asetuksen liitteiden nykyisten merkintöjen tai säännösten muuttamiseksi, jotta niitä voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen.

16 artikla

Kemikaaliviraston talousarvio

1.   Tätä asetusta sovellettaessa kemikaaliviraston tulot koostuvat

a)

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) sisältyvästä unionin tuesta;

b)

jäsenvaltioiden vapaaehtoisesta tuesta.

2.   Tämän asetuksen mukaisista toiminnoista aiheutuvat tulot ja menot yhdistetään asetuksen (EU) N:o 649/2012 mukaisiin toimintoihin liittyviin tuloihin ja menoihin ja niitä käsitellään samassa kemikaaliviraston pääluokassa. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kemikaalivirastot tulot on käytettävä tämän asetuksen mukaisten tehtävien suorittamiseen.

17 artikla

Lomakkeet ja ohjelmistot, joita käytetään tietojen julkaisemiseen tai ilmoittamiseen

Kemikaalivirasto määrittelee yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa lomakkeet ja ohjelmistot, joita jäsenvaltioiden on käytettävä tietojen julkaisemiseen tai ilmoittamiseen tämän asetuksen mukaisesti, ja asettaa ne saataville maksutta verkkosivustollaan. Paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja varten jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston on suunniteltava lomakkeet direktiivin 2007/2/EY vaatimusten mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja muiden tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tahojen on käytettävä näitä lomakkeita ja ohjelmistoja tiedonhallintaan tai tiedonvaihtoon kemikaaliviraston kanssa.

18 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 15 päivästä heinäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevien 4 artiklan 3 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

19 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen edellyttämistä hallinnollisista tehtävistä ja täytäntöönpanon valvonnasta. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viranomaisten nimeämisestä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, jollei se ole jo tehnyt niin ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja sen on myös ilmoitettava komissiolle, jos nimetty toimivaltainen viranomainen vaihtuu.

20 artikla

Komiteamenettely

1.   Lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja tapauksia komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Jätteisiin liittyvissä asioissa komissiota avustaa direktiivin 2008/98/EY 39 artiklalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

21 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 850/2004.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  EUVL C 367, 10.10.2018, s. 93.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. kesäkuuta 2019.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).

(4)  EUVL L 81, 19.3.2004, s. 37.

(5)  EUVL L 209, 31.7.2006, s. 3.

(6)  EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29.

(7)  EYVL L 39, 16.2.1993, s. 3.

(8)  EUVL L 142, 2.6.2017, s. 4.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

(14)  Komission päätös 2014/955/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 44).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

(18)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171.

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

(20)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(22)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1).

(23)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

(24)  Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) (EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31).


LIITE I

A osa

Sekä yleissopimuksessa että pöytäkirjassa luetellut aineet sekä ainoastaan yleissopimuksessa luetellut aineet

Aine

CAS-numero

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

Tetrabromidifenyylieetteri

C12H6Br4O

40088-47-9 ja muut

254-787-2 ja muut

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineissa esiintyvään tetrabromidifenyylieetteriin, jos sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Tetra-, penta-, heksa-, hepta- ja dekabromidifenyylieetteriä koskevissa kohdissa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan, jos näiden aineiden pitoisuuksien summa on enintään 500 mg/kg ja jos niitä esiintyy seoksissa tai esineissä, jollei komission 16 päivään heinäkuuta 2021 mennessä tekemästä uudelleentarkastelusta ja arvioinnista muuta johdu. Tässä uudelleentarkastelussa arvioidaan muun muassa kaikkia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia asiaan liittyviä vaikutuksia.

3.

Säännöksestä poiketen sallitaan seuraavien valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EY (1) soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

4.

Sellaisten esineiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisältävät tetrabromidifenyylieetteriä. Tällaisiin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Pentabromidifenyylieetteri

C12H5Br5O

32534-81-9 ja muut

251-084-2 ja muut

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineissa esiintyvään pentabromidifenyylieetteriin, jos sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Tetra-, penta-, heksa-, hepta- ja dekabromidifenyylieetteriä koskevissa kohdissa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan, jos näiden aineiden pitoisuuksien summa on enintään 500 mg/kg ja jos niitä esiintyy seoksissa tai esineissä, jollei komission 16 päivään heinäkuuta 2021 mennessä tekemästä uudelleentarkastelusta ja arvioinnista muuta johdu. Tässä uudelleentarkastelussa arvioidaan muun muassa kaikkia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia asiaan liittyviä vaikutuksia.

3.

Säännöksestä poiketen sallitaan seuraavien valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö:

direktiivin 2011/65/EU soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

4.

Sellaisten esineiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisältävät pentabromidifenyylieetteriä. Tällaisiin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Heksabromidifenyylieetteri

C12H4Br6O

36483-60-0 ja muut

253-058-6 ja muut

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineissa esiintyvään heksabromidifenyylieetteriin, jos sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Tetra-, penta-, heksa-, hepta- ja dekabromidifenyylieetteriä koskevissa kohdissa sovelletaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jos näiden aineiden pitoisuuksien summa on enintään 500 mg/kg ja jos niitä esiintyy seoksissa tai esineissä, jollei komission 16 päivään heinäkuuta 2021 mennessä tekemästä uudelleentarkastelusta ja arvioinnista muuta johdu. Tässä uudelleentarkastelussa arvioidaan muun muassa kaikkia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia asiaan liittyviä vaikutuksia.

3.

Säännöksestä poiketen sallitaan seuraavien valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö:

direktiivin 2011/65/EU soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

4.

Sellaisten esineiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisältävät heksabromidifenyylieetteriä. Tällaisiin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Heptabromidifenyylieetteri

C12H3Br7O

68928-80-3 ja muut

273-031-2 ja muut

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineissa esiintyvään heptabromidifenyylieetteriin, jos sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Tetra-, penta-, heksa-, hepta- ja dekabromidifenyylieetteriä koskevissa kohdissa sovelletaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jos näiden aineiden pitoisuuksien summa on enintään 500 mg/kg ja jos niitä esiintyy seoksissa tai esineissä, jollei komission 16 päivään heinäkuuta 2021 mennessä tekemästä uudelleentarkastelusta ja arvioinnista muuta johdu. Tässä uudelleentarkastelussa arvioidaan muun muassa kaikkia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia asiaan liittyviä vaikutuksia.

3.

Säännöksestä poiketen sallitaan seuraavien valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö:

direktiivin 2011/65/EU soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

4.

Sellaisten esineiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010 ja jotka sisältävät heptabromidifenyylieetteriä. Tällaisiin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Bis(pentabromifenyyli)eetteri (dekabromidifenyylieetteri; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineissa esiintyvään dekabromidifenyylieetteriin, jos sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Tetra-, penta-, heksa-, hepta- ja dekabromidifenyylieetteriä koskevissa kohdissa sovelletaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jos näiden aineiden pitoisuuksien summa on enintään 500 mg/kg ja jos niitä esiintyy seoksissa tai esineissä, jollei komission 16 päivään heinäkuuta 2021 mennessä tekemästä uudelleentarkastelusta ja arvioinnista muuta johdu. Tässä uudelleentarkastelussa arvioidaan muun muassa kaikkia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia asiaan liittyviä vaikutuksia.

3.

Säännöksestä poiketen sallitaan dekabromidifenyylieetterin valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö seuraavia tarkoituksia varten edellyttäen, että jäsenvaltiot raportoivat siitä komissiolle joulukuuhun 2019 mennessä yleissopimuksen mukaisesti:

a)

sellaisen ilma-aluksen valmistus, jolle on haettu tyyppihyväksyntää ennen 2 päivää maaliskuuta 2019 ja jolle on saatu tyyppihyväksyntä ennen joulukuuta 2022, 18 päivään joulukuuta 2023 saakka tai, jos tarpeen jatkuminen on perusteltu, 2 päivään maaliskuuta 2027 saakka;

b)

varaosien valmistus, kun ne on tarkoitettu johonkin seuraavista:

i)

ilma-alus, jolle on haettu tyyppihyväksyntää ennen 2 päivää maaliskuuta 2019 ja jolle on saatu tyyppihyväksyntä ennen joulukuuta 2022 ja joka on tuotettu ennen 18 päivää joulukuuta 2023 tai, jos tarpeen jatkuminen on perusteltu, ennen 2 päivää maaliskuuta 2027, ilma-aluksen käyttöiän päättymiseen saakka;

ii)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (2) soveltamisalaan kuuluvat moottoriajoneuvot, jotka on tuotettu ennen 15 päivää heinäkuuta 2019, joko vuoteen 2036 saakka tai näiden moottoriajoneuvojen käyttöiän päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aiempi;

c)

direktiivin 2011/65/EU soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

4.

Kaupallisen dekabromidifenyylieetterin valmistukseen ja käyttöön 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen moottoriajoneuvojen varaosissa sovelletaan erityisiä vapautuksia silloin, kun kyseessä on yksi tai useampi seuraavista luokista:

a)

voimalaitteeseen liittyvät ja moottoritilan kannen alla olevat osat, kuten akun massa- ja liitäntäjohdotus, ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien (MAC) putket, voimalaitteet, pakosarjan holkit, moottoritilan kannen sisäeristys, moottoritilan kannen alla olevat johdot ja kaapelointi (moottorin johdotus jne.), nopeusanturit, letkut, tuuletinmoduulit ja nakutusanturit;

b)

polttoainejärjestelmän osat, kuten polttoaineletkut ja polttoainesäiliöt, myös korin alla olevat polttoainesäiliöt;

c)

pyrotekniset laitteet ja käytöt, joihin pyrotekniset laitteet vaikuttavat, kuten turvatyynyjen sytytyskaapelit, istuinpäällysteet ja -kankaat (vain jos merkitystä turvatyynyjen kannalta) ja turvatyynyt (etu- ja sivutyynyt).

5.

Sellaisten dekabromidifenyylieetteriä sisältävien esineiden käyttö sallitaan, jotka ovat käytössä unionissa ennen 15 päivää heinäkuuta 2019. Tällaisiin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

6.

Esineet, joissa on käytetty dekabromidifenyylieetteriä, on voitava tunnistaa merkintöjen avulla tai muulla tavalla koko sen elinkaaren ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden unionin säännösten soveltamista.

7.

Sellaisten dekabromidifenyylieetteriä sisältävien esineiden markkinoille saattaminen ja käyttö, jotka on tuotu maahan 2 kohdassa tarkoitettuja erityisiä vapautuksia varten, sallitaan kyseisten vapautusten päättymiseen saakka. Niihin sovelletaan 6 kohtaa ikään kuin kyseiset esineet olisi tuotettu 2 kohdassa tarkoitetun vapautuksen mukaisesti. Esineitä, jotka ovat olleet käytössä viimeistään asianomaisen vapautuksen raukeamispäivänä, voidaan edelleen käyttää.

8.

Sovellettaessa tätä kohtaa ”ilma-aluksella” tarkoitetaan seuraavia:

a)

siviili-ilma-alus, joka on valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (3) nojalla myönnettävän tyyppihyväksyntätodistuksen mukaisesti tai ICAOn sopimusvaltion kansallisten säännösten nojalla myönnetyn suunnitteluhyväksynnän mukaisesti taikka jolle ICAOn sopimusvaltio on antanut lentokelpoisuustodistuksen kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 8 nojalla;

b)

sotilasilma-alus.

Perfluorioktaanisulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metallisuola- (O-M+), halidi-, amidi- ja muut johdannaiset, myös polymeerit)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 ja muut

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 ja muut

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineissa tai seoksissa esiintyvään perfluorioktaani-sulfonaattiin, jos sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

2.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan puolivalmisteissa tai esineissä tai niiden osissa esiintyvien perfluorioktaani-sulfonaattien pitoisuuksiin, jos perfluorioktaani-sulfonaattipitoisuus on alle 0,1 painoprosenttia perfluorioktaani-sulfonaattia sisältävien rakenteeltaan tai mikrorakenteeltaan erillisten osien massaa kohti laskettuna, tai tekstiilien tai muiden pinnoitettujen materiaalien osalta, jos perfluorioktaani-sulfonaattien määrä on alle 1 μg/m2 pinnoitetusta materiaalista.

3.

Sellaisten perfluorioktaani-sulfonaatteja sisältävien esineiden käyttö sallitaan, jotka ovat olleet käytössä unionissa ennen 25 päivää elokuuta 2010. Tällaisiin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

4.

Jos päästömäärät ympäristöön on minimoitu, aineen valmistus ja saattaminen markkinoille on sallittu seuraavia erityisiä käyttötarkoituksia varten edellyttäen, että jäsenvaltiot raportoivat komissiolle joka neljäs vuosi perfluorioktaani-sulfonaattien käytöstä poistamisesta saavutetusta edistyksestä:

sumunestoaineet, joita käytetään kromi- (VI) -kovakromauksessa suljetuissa järjestelmissä.

Jos tällainen poikkeus koskee tuotantoa tai käyttöä Euroopan parlamentin ja direktiivin 2008/1/EY (4) soveltamisalaan kuuluvassa laitoksessa, sovelletaan perfluorioktaani-sulfonaattipäästöjen minimointia ja ehkäisyä koskevia asiaankuuluvia parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, jotka komissio on julkaissut direktiivin 2008/1/EY 17 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla.

Heti kun käytettävissä on uusia yksityiskohtaisia tietoja käyttötarkoitusten osalta ja turvallisemmista vaihtoehdoista aineille tai teknologioille, komissio tarkastelee uudelleen toisessa alakohdassa mainittua poikkeusta, jotta

a)

perfluorioktaani-sulfonaattien käytöstä luovutaan vaiheittain heti, kun turvallisempien vaihtoehtojen käyttö on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista,

b)

poikkeuksen soveltamista voidaan jatkaa ainoastaan sellaisten olennaisten käyttötarkoitusten osalta, joille ei ole olemassa turvallisempia vaihtoehtoja ja joita koskevien turvallisempien vaihtoehtojen kehittämispyrkimyksistä on raportoitu,

c)

perfluorioktaani-sulfonaattipäästöt ympäristöön on saatu mahdollisimman pieniksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa soveltamalla.

5.

Kun Euroopan standardointikomitea (CEN) on hyväksynyt asiaa koskevia standardeja, niitä on käytettävä analyyttisinä testimenetelminä osoitettaessa, että aineet, seokset ja esineet ovat 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisia. Vaihtoehtona CEN-standardeille voidaan käyttää muita analyyttisiä menetelmiä, joiden osalta käyttäjä voi osoittaa niiden täyttävän vastaavat tarkkuusvaatimukset.

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani)

50-29-3

200-024-3

Klordaani

57-74-9

200-349-0

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lukien lindaani

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldriini

60-57-1

200-484-5

Endriini

72-20-8

200-775-7

Heptakloori

76-44-8

200-962-3

Endosulfaani

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.

Sellaisten endosulfaania sisältävien esineiden markkinoille saattaminen ja käyttö sallitaan, jotka ovat olleet käytössä 10 päivänä heinäkuuta 2012 tai ennen sitä.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Heksaklooribentseeni

118-74-1

204-273-9

Klordekoni

143-50-0

205-601-3

Aldriini

309-00-2

206-215-8

Pentaklooribentseeni

608-93-5

210-172-0

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja muut

215-648-1 ja muut

Rajoittamatta direktiivin 96/59/EY soveltamista sallitaan niiden esineiden käyttö, jotka ovat olleet käytössä tämän asetuksen tullessa voimaan.

Jäsenvaltioiden on tunnistettava ja poistettava käytöstä laitteet (kuten muuntajat, kondensaattorit tai muut nesteitä sisältävät säiliöt), joiden PCB-pitoisuus on yli 0,005 prosenttia ja jotka sisältävät PCB-yhdisteitä yli 0,05 dm3, mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025.

Mireksi

2385-85-5

219-196-6

Toksafeeni

8001-35-2

232-283-3

Heksabromibifenyyli

36355-01-8

252-994-2

1 Heksabromisyklododekaani

”Heksabromisyklododekaanilla” tarkoitetaan: heksabromisyklododekaania, 1,2,5,6,9,10-heksabromisyklododekaania ja sen tärkeimpiä diastereoisomeerejä: alfa-heksabromisyklododekaani; beta-heksabromisyklododekaani; ja gamma-heksabromisyklododekaani

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineena, seoksena, esineenä tai esineen palosuojatussa osassa esiintyvään heksabromisyklododekaaniin, jos sen pitoisuus on enintään 100 mg/kg (0,01 painoprosenttia); komissio tarkastelee kyseistä raja-arvoa uudelleen viimeistään 22 päivänä maaliskuuta 2019.

2.

Paisutetusta polystyreenistä tehtyjä esineitä, jotka sisältävät heksabromisyklododekaania ja jotka ovat olleet käytössä rakennuksissa ennen 21 päivää helmikuuta 2018 komission asetuksen (EU) 2016/293 (5) ja komission täytäntöönpanopäätöksen 2016/C 12/06 (6) mukaisesti, sekä suulakepuristetusta polystyreenistä tehtyjä esineitä, jotka sisältävät heksabromisyklododekaania ja jotka ovat olleet käytössä rakennuksissa ennen 23 päivää kesäkuuta 2016, voidaan edelleen käyttää. Tällaisiin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

3.

Paisutettu polystyreeni, joka on saatettu markkinoille 23 päivän maaliskuuta 2016 jälkeen ja jossa on käytetty heksabromisyklododekaania, on voitava tunnistaa merkintöjen avulla tai muulla tavalla koko sen elinkaaren ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden unionin säännösten soveltamista.

Heksaklooributadieeni

87-68-3

201-765-5

1.

Sellaisten heksaklooributadieenia sisältävien esineiden markkinoille saattaminen ja käyttö sallitaan, jotka ovat olleet käytössä 10 päivänä heinäkuuta 2012 tai ennen sitä.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit

87-86-5 ja muut

201-778-6 ja muut

 

Polyklooratut naftaleenit (7)

70776-03-3 ja muut

274-864-4 ja muut

1.

Sellaisten polykloorattuja naftaleeneja sisältävien esineiden markkinoille saattaminen ja käyttö sallitaan, jotka ovat olleet käytössä 10 päivänä heinäkuuta 2012 tai ennen sitä.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Alkaanit C 10–C 13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit – SCCP)

85535-84-8 ja muut

287-476-5

1.

Säännöksestä poiketen sallitaan sellaisten aineiden tai seosten, jotka sisältävät lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja yhtä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, taikka sellaisten esineiden, jotka sisältävät lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja 0,15:tä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, valmistus, saattaminen markkinoille ja käyttö.

2.

Seuraavien esineiden käyttö sallitaan:

a)

4 päivänä joulukuuta 2015 tai ennen sitä käytössä olleet lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja sisältävät kaivosteollisuuden hihnakuljettimet ja patojen tiivisteet; ja

b)

muut kuin a alakohdassa tarkoitetut lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja sisältävät esineet, jotka ovat olleet käytössä 10 päivänä heinäkuuta 2012 tai ennen sitä.

3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin esineisiin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

B osa

Ainoastaan pöytäkirjassa mainitut aineet

Aine

CAS-numero

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

 

 

 

 


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/1/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8).

(5)  Komission asetus (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 55, 2.3.2016, s. 4).

(6)  EUVL C 10, 13.1.2016, s. 3.

(7)  Polyklooratuilla naftaleeneilla tarkoitetaan naftaleenirengasrakenteeseen perustuvia kemiallisia yhdisteitä, joissa yksi tai useampi vetyatomi on korvattu klooriatomeilla.


LIITE II

LUETTELO AINEISTA, JOIHIN SOVELLETAAN RAJOITUKSIA

A osa

Yleissopimuksessa ja pöytäkirjassa mainitut aineet

Aine

CAS-numero

EY-numero

Rajoitusedellytykset

 

 

 

 

B osa

Ainoastaan pöytäkirjassa mainitut aineet

Aine

CAS-numero

EY-numero

Rajoitusedellytykset

 

 

 

 


LIITE III

LUETTELO AINEISTA, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ

A OSA

Aine (CAS-numero)

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF)

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

B OSA

Heksaklooribentseeni (HCB) (CAS-numero 118-74-1)

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) (1)

Pentaklooribentseeni (CAS-numero 608-93-5)

Heksaklooributadieeni (CAS-numero 87-68-3)

Polyklooratut naftaleenit (CAS-numero 70776-03-3 ja muut)


(1)  Päästökartoituksissa käytetään seuraavia neljää indikaattoriyhdistettä: bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni ja indeno(1,2,3-cd)pyreeni.


LIITE IV

Luettelo aineista, joihin sovelletaan 7 artiklassa annettuja jätehuoltosäännöksiä

Aine

CAS-numero

EY-numero

Asetuksen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pitoisuusraja

Endosulfaani

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Heksaklooributadieeni

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Polyklooratut naftaleenit (1)

 

 

10 mg/kg

Alkaanit C 10–C 13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit – SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabromidifenyylieetteri C12H6Br4O

40088-47-9 ja muut

254-787-2 ja muut

Tetrabromidifenyylieetterin, pentabromidifenyylieetterin, heksabromidifenyylieetterin, heptabromidifenyylieetterin ja dekabromidifenyylieetterin pitoisuuksien summa: 1 000 mg/kg.

Komissio tarkastelee kyseistä pitoisuusrajaa uudelleen ja antaa tarvittaessa ja perussopimusten mukaisesti lainsäädäntöehdotuksen sen laskemiseksi 500 mg:aan/kg. Komissio suorittaa tämän uudelleentarkastelun mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 16 päivänä heinäkuuta 2021.

Pentabromidifenyylieetteri C12H5Br5O

32534-81-9 ja muut

251-084-2 ja muut

Heksabromidifenyylieetteri C12H4Br6O

36483-60-0 ja muut

253-058-6 ja muut

Heptabromidifenyylieetteri C12H3Br7O

68928-80-3 ja muut

273-031-2 ja muut

Dekabromidifenyylieetteri C12Br10O

1163-19-5 ja muut

214-604-9 ja muut

Perfluorioktaanisulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallisuola- (O-M+), halidi-, amidi- ja muut johdannaiset, myös polymeerit)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 ja muut

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 ja muut

50 mg/kg

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordaani

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lukien lindaani

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldriini

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endriini

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptakloori

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksaklooribentseeni

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Klordekoni

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldriini

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklooribentseeni

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja muut

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mireksi

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafeeni

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Heksabromibifenyyli

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Heksabromisyklododekaani (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg; komissio tarkastelee kyseistä pitoisuusrajaa uudelleen viimeistään 20 päivänä huhtikuuta 2019


(1)  Polyklooratuilla naftaleeneilla tarkoitetaan naftaleenirengasrakenteeseen perustuvia kemiallisia yhdisteitä, joissa yksi tai useampi vetyatomi on korvattu klooriatomeilla.

(2)  Raja-arvo lasketaan PCDD:nä ja PCDF:nä seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (TEF) mukaisesti:

PCDD

TEF

 

PCDF

TEF

 

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

 

 

OCDF

0,0003

OCDD

0,0003

 

 

 

 

 

 

(3)  Laskuissa on käytettävä eurooppalaisissa standardeissa EN 12766–1 ja EN 12766–2 vahvistettua laskentamenetelmää.

(4)  ”Heksabromisyklododekaanilla” tarkoitetaan heksabromisyklododekaania, 1,2,5,6,9,10-heksabromisyklododekaania ja sen tärkeimpiä diastereoisomeerejä; alfa-heksabromisyklododekaania, beta-heksabromisyklododekaania ja gamma-heksabromisyklododekaania.


LIITE V

JÄTEHUOLTO

Osa 1

7 artiklan 2 kohdan mukainen loppukäsittely ja hyödyntäminen

Seuraavat direktiivin 2008/98/EY liitteen I ja II mukaiset loppukäsittely- ja hyödyntämismenetelmät ovat sallittuja tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisiin tarkoituksiin, kun niitä käytetään jätteen sisältämien pysyvien orgaanisten yhdisteiden hävittämiseksi tai muuntamiseksi palautumattomasti:

D9

Kemiallinen/fysikaalinen käsittely.

D10

Polttaminen maalla.

R1

Pääasiallinen käyttö polttoaineena tai muuna energiantuotannon välineenä, poislukien PCB:tä sisältävä jäte.

R4

Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys/talteenotto seuraavissa tapauksissa: Menetelmät rajoitetaan raudan- ja teräksenvalmistusprosessien jäämiin, joita ovat esimerkiksi savukaasujen käsittelyssä syntyvät pölyt ja lietteet, valssihilseet taikka terästehtaiden sinkkiä sisältävät savukaasujen suodatinpölyt, kuparisulattamoiden kaasunpuhdistusjärjestelmistä tulevat pölyt ja muut sen tapaiset jätteet sekä värimetallituotannon lyijyä sisältävät suotojäämät. PCB-yhdisteitä sisältävää jätettä ei hyödynnetä. Menetelmät rajoitetaan prosesseihin, joissa otetaan talteen rautaa ja rautaseoksia (masuuni, kuilu-uuni ja arinauuni/Martin-uuni) sekä värimetalleja (Waelzin kiertouuniprosessi sekä sulapelkistysprosessit, joissa käytetään vaaka- tai pystyuuneja), mikäli laitteistot täyttävät vähintään teollisuuden päästöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (1) mukaisesti säädetyt PCDD- ja PCDF-yhdisteiden päästöraja-arvoja koskevat vaatimukset riippumatta siitä, kuuluvatko prosessit kyseisen direktiivin soveltamisalaan, ja sanotun vaikuttamatta muihin direktiivin säännöksiin.

Jäte voidaan myös esikäsitellä ennen hävittämistä tai muuntamista palautumattomasti tämän liitteen tämän osan mukaisesti edellyttäen, että liitteessä IV olevassa luettelossa mainitut aineet, jotka erotetaan jätteestä esikäsittelyn aikana, loppukäsitellään myöhemmin tämän liitteen tämän osan mukaisesti. Jos vain osa tuotteesta tai jätteestä, kuten jätelaitteisto, sisältää pysyviä orgaanisia yhdisteitä tai on niiden saastuttama, se on erotettava ja sen jälkeen loppusijoitettava tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäte voidaan pakata uudelleen ja varastoida tilapäisesti ennen esikäsittelyä tai ennen kuin se hävitetään tai muunnetaan palautumattomasti tämän liitteen tämän osan mukaisesti.

Osa 2

7 artiklan 4 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja menetelmät

Seuraavat menetelmät ovat sallittuja 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan tarkoituksiin komission päätöksen 2000/532/EY (2) jäteluokituksessa kuusinumeroisella jätekoodilla yksilöityjen jätteiden käsittelyssä.

Jäte voidaan myös esikäsitellä ennen pysyvää varastointia tämän liitteen tämän osan mukaisesti edellyttäen, että liitteessä IV olevassa luettelossa mainitut aineet, jotka erotetaan jätteestä esikäsittelyn aikana, loppukäsitellään myöhemmin tämän liitteen osan 1 mukaisesti. Lisäksi jäte voidaan pakata uudelleen ja varastoida tilapäisesti ennen esikäsittelyä tai ennen pysyvää varastointia tämän liitteen tämän osan mukaisesti.

Päätöksen 2000/532/EY mukainen jäteluettelo

Liitteessä IV lueteltujen aineiden enimmäispitoisuudet (3)

Menetelmä

10

TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

Alkaanit C10–C13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit – SCCP:t) 10 000 mg/kg;

 

Aldriini: 5 000 mg/kg;

 

Klordaani: 5 000 mg/kg;

 

Klordekoni: 5 000 mg/kg;

 

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani): 5 000 mg/kg;

 

Dieldriini: 5 000 mg/kg;

 

Endosulfaani: 5 000 mg/kg;

 

Endriini: 5 000 mg/kg;

 

Heptakloori: 5 000 mg/kg;

 

Heksabromibifenyyli: 5 000 mg/kg;

 

Heksabromisyklododekaani (5): 1 000 mg/kg;

 

Heksaklooribentseeni: 5 000 mg/kg;

 

Heksaklooributadieeni: 1 000 mg/kg;

 

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lukien lindaani: 5 000 mg/kg;

 

Mireksi: 5 000 mg/kg;

 

Pentaklooribentseeni: 5 000 mg/kg;

 

Perfluorioktaanisulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metallisuola- (O-M+), halidi-, amidi- ja muut johdannaiset, myös polymeerit): 50 mg/kg;

 

Polyklooratut bifenyylit (PCB) (8) 50 mg/kg;

 

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit: 5 mg/kg;

 

Polyklooratut naftaleenit (*): 1 000 mg/kg;

 

Tetrabromidifenyylieetterin (C12H6Br4O), pentabromidifenyylieetterin (C12H5Br5O), heksabromidifenyylieetterin (C12H4Br6O) ja heptabromidifenyylieetterin (C12H3Br7O) pitoisuuksien summa: 10 000 mg/kg;

 

Toksafeeni: 5 000 mg/kg.

Pysyvä varastointi on sallittua ainoastaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1)

Aine varastoidaan johonkin seuraavista paikoista:

syvälle turvalliseen kallioperään,

suolakaivoksiin,

vaarallisille jätteille tarkoitetuille kaatopaikoille edellyttäen, että jäte on teknisten mahdollisuuksien mukaan kiinteytetty tai osittain stabiloitu, mikä on päätöksessä 2000/532/EY vahvistettuun alaluokkaan 19 03 kuulumisen edellytyksenä.

2)

Neuvoston direktiivin 1999/31/EY (6) ja neuvoston päätöksen 2003/33/EY (7) säännöksiä noudatetaan.

3)

On osoitettu, että valittu menetelmä on ympäristön kannalta paras.

10 01

Voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19)

10 01 14 * (4)

Rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 16 *

Rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

10 02

Rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet

10 02 07 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03

Alumiinin pyrometallurgiajätteet

10 03 04 *

Primäärituotannossa syntyvät kuonat

10 03 08 *

Sekundäärituotannon suolakuonat

10 03 09 *

Sekundäärituotannon mustakuonat

10 03 19 *

Savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 21 *

Muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 29 *

Suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 04

Lyijyn pyrometallurgiajätteet

10 04 01 *

Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 04 02 *

Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 04 04 *

Savukaasujen suodatuspölyt

10 04 05 *

Muut hienojakeet ja pölyt

10 04 06 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 05

Sinkin pyrometallurgiajätteet

10 05 03 *

Savukaasujen suodatuspölyt

10 05 05 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 06

Kuparin pyrometallurgiajätteet

10 06 03 *

Savukaasujen suodatuspölyt

10 06 06 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 08

Muiden värimetallien pyrometallurgiajätteet

10 08 08 *

Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona

10 08 15 *

Savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09

Rautametallien valimojätteet

10 09 09 *

Savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16

JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA

16 11

Vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet

16 11 01 *

Metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 03 *

Muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17

RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAANTUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA)

17 01

Betoni, tiilet, laatat ja keramiikka

17 01 06 *

Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05

Maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), kiviainekset ja ruoppausmassat

17 05 03 *

Maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 09

Muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet

17 09 02 *

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä, lukuun ottamatta PCB:tä sisältäviä laitteita

17 09 03 *

Muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (mukaan lukien sekajätteet), jotka sisältävät vaarallisia aineita

19

JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUSTA VEDESTÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

19 01

Jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet

19 01 07 *

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

19 01 11 *

Pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 13 *

Lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 15 *

Kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 04

Lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet

19 04 02 *

Lentotuhka ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet

19 04 03 *

Lasittumaton kiinteä faasi

Polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien ja dibentsofuraanien (PCDD ja PCDF) enimmäispitoisuudet lasketaan seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (TEF:t) mukaisesti:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

(2)  Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).

(3)  Näitä raja-arvoja sovelletaan ainoastaan vaarallisille jätteille tarkoitettuihin kaatopaikkoihin, eikä niitä sovelleta vaarallisen jätteen pysyviin maanalaisiin varastoihin, suolakaivokset mukaan lukien.

(4)  Luettelossa tähdellä ”*” merkittyjä jätteitä pidetään vaarallisina jätteinä direktiivin 2008/98/EY mukaisesti, ja näihin jätteisiin sovelletaan mainitun direktiivin säännöksiä.

(5)  ”Heksabromisyklododekaanilla” tarkoitetaan heksabromisyklododekaania, 1,2,5,6,9,10-heksabromisyklododekaania ja sen tärkeimpiä diastereoisomeerejä; alfa-heksabromisyklododekaania, beta-heksabromisyklododekaania ja gamma-heksabromisyklododekaania.

(6)  Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).

(7)  Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 27).

(8)  Laskuissa on käytettävä eurooppalaisissa standardeissa EN 12766-1 ja EN 12766-2 vahvistettua laskentamenetelmää.


LIITE VI

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004

(EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1195/2006

(EUVL L 217, 8.8.2006, s. 1)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 172/2007

(EUVL L 55, 23.2.2007, s. 1)

 

Komission asetus (EY) N:o 323/2007

(EUVL L 85, 27.3.2007, s. 3)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 219/2009

(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109)

Ainoastaan liitteessä oleva 3.7 kohta

Komission asetus (EY) N:o 304/2009

(EUVL L 96, 15.4.2009, s. 33)

 

Komission asetus (EU) N:o 756/2010

(EUVL L 223, 25.8.2010, s. 20)

 

Komission asetus (EU) N:o 757/2010

(EUVL L 223, 25.8.2010, s. 29)

 

Komission asetus (EU) N:o 519/2012

(EUVL L 159, 20.6.2012, s. 1)

 

Komission asetus (EU) N:o 1342/2014

(EUVL L 363, 18.12.2014, s. 67)

 

Komission asetus (EU) 2015/2030

(EUVL L 298, 14.11.2015, s. 1)

 

Komission asetus (EU) 2016/293

(EUVL L 55, 2.3.2016, s. 4)

 

Komission asetus (EU) 2016/460

(EUVL L 80, 31.3.2016, s. 17)

 


LIITE VII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 850/2004

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artikla

2 artiklan johdantokappale

2 artiklan johdantokappale

2 artiklan a–d alakohta

2 artiklan 1–4 alakohta

2 artiklan 5–7 alakohta

2 artiklan e alakohta

2 artiklan 8 alakohta

2 artiklan f alakohta

2 artiklan 9 alakohta

2 artiklan g alakohta

2 artiklan 10 alakohta

2 artiklan 11–13 alakohta

3 artikla

3 artiklan 1–3 kohta

3 artiklan 4 ja 5 kohta

1 artiklan 2 kohta

3 artiklan 6 kohta

4 artiklan 1–3 kohta

4 artiklan 1–3 kohta

4 artiklan 3 kohdan d alakohta

1 artiklan 2 kohta

4 artiklan 4 kohta

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artiklan 1–4 kohta

7 artiklan 1–4 kohta

7 artiklan 6 kohta

7 artiklan 5 kohta

7 artiklan 6 kohta

7 artiklan 7 kohta

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohdan a alakohta

12 artiklan 3 kohdan a alakohta

13 artiklan 1 kohdan b alakohta

12 artiklan 3 kohdan b alakohta

13 artiklan 1 kohdan c alakohta

13 artiklan 1 kohdan d alakohta

12 artiklan 3 kohdan c alakohta

13 artiklan 1 kohdan e alakohta

12 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohdan f alakohta

13 artiklan 2 kohta

12 artiklan 4 kohta

12 artiklan 5 kohta

13 artiklan 3 kohta

12 artiklan 6 kohta

13 artiklan 4 ja 5 kohta

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artiklan 1 kohta

7 artiklan 5 kohta

15 artiklan 2 kohta

16 artikla

17 artikla

18 artikla

15 artikla

19 artikla

16 ja 17 artikla

20 artikla

18 artikla

21 artikla

19 artikla

22 artikla

Liitteet I–V

Liitteet I–V

Liite VI

Liite VII


Top