Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0979

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/979, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 166, 21.6.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj

21.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 166/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/979,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY (1) kumoamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ja erityisesti sen 7 artiklan 13 kohdan, 21 artiklan 12 ja 13 kohdan, 22 artiklan 9 kohdan, 23 artiklan 7 kohdan ja 25 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Esitteen tiivistelmään sisältyvissä keskeisissä taloudellisissa tiedoissa olisi esitettävä tärkeimmät talousluvut, jotka antavat sijoittajille tiiviin katsauksen liikkeeseenlaskijan varoista, veloista ja kannattavuudesta, sekä muutkin keskeiset taloudelliset tiedot, jotka ovat sijoittajien kannalta merkityksellisiä tehtäessä alustavaa arviointia liikkeeseenlaskijan taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jotta voitaisiin varmistaa, että nämä tiedot ovat ytimekkäitä ja merkityksellisiä, on siis tarpeen määrittää rajallinen määrä tietoja, täsmentää niiden esitystapa ja kalibroida erityyppisten liikkeeseenlaskijoiden ja arvopaperien osalta huomioon otettavat taloudelliset tiedot.

(2)

Jotta sijoittajia ei johdettaisi harhaan, liikkeeseenlaskijoilla olisi oltava oikeus ottaa mukaan erityisiä lisätietoja, kuten vaihtoehtoisia tuloksellisuutta kuvaavia lukuja, mikäli ne katsovat, että vaaditut tiedot eivät anna selkeää kuvaa niiden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Sen varmistamiseksi, että sijoittajat keskittyvät ensisijaisesti tilinpäätöksestä peräisin oleviin lukuihin, vaihtoehtoisille tuloksellisuutta kuvaaville luvuille ei pitäisi kuitenkaan antaa esitteessä enempää näkyvyyttä kuin historiallisista taloudellisista tiedoista saaduille luvuille.

(3)

Jotta liikkeeseenlaskijoille säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita voidaan vähentää, esitteen tiivistelmään sisältyvissä keskeisissä taloudellisissa tiedoissa, mukaan lukien muut erät ja vaihtoehtoiset tuloksellisuutta kuvaavat luvut, olisi toistettava varsinaisessa esitetekstissä ilmoitettuja tietoja.

(4)

On suotavaa, että esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja mukautetaan ottaen huomioon liikkeeseenlaskijan taloudellinen toiminta, toimiala, tilinpäätöksen keskeiset erät ja liikkeeseen laskettavien tai tarjottavien arvopapereiden tyyppi. Ei ole kuitenkaan mahdollista esittää omia asiakirjamalleja kaikille liikkeeseenlaskijatyypeille.

(5)

Kun esitteeseen otettuja historiallisia taloudellisia tietoja oikaistaan tilinpäätöksessä olevien olennaisten virheiden tai tilinpäätösstandardien muuttumisen tähden, olisi esitteen tiivistelmään sisältyvien keskeisten taloudellisten tietojen vastattava oikaistuja historiallisia taloudellisia tietoja, jotta sijoittajia ei johdettaisi harhaan ja voidaan varmistaa yhdenmukaisuus esitteen tietojen kanssa.

(6)

Mikäli liikkeeseenlaskijan taloudellinen historia on epätavallinen, sen olisi tarvittaessa esitettävä sekä omat taloudelliset tietonsa että muuhun yhteisöön tai yhteisöihin liittyvät taloudelliset tiedot esitteen tiivistelmään sisältyvässä erillisessä osiossa.

(7)

Sijoittajat tarvitsevat selvyyden siitä, mitkä tiedot muodostavat osan esitteestä ja kenelle arvopapereiden yleisölle tarjoaminen on suunnattu. Tästä syystä, jos esite sisältää hyperlinkkejä, lukuun ottamatta viittauksina esitettyjä tietoja, sijoittajille olisi kerrottava esitteessä, että linkitetyillä verkkosivustoilla esitetyt tiedot eivät ole esitteen osa eikä toimivaltainen viranomainen ole tarkastanut tai hyväksynyt niitä. Tämän lisäksi olisi määritettävä toimenpiteet, joilla estetään se, että esitteen julkaisemiseen käytettävillä verkkosivustoilla tiedot kohdentuvat sellaisten jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden asukkaille, joissa arvopaperit eivät ole tarjolla yleisölle, esimerkiksi lisäämällä sivustolle lauseke, jossa määritellään tarjouksen kohderyhmä.

(8)

Raportointi ja tietojen julkaiseminen koneellisesti luettavassa sähköisessä muodossa helpottaa tietojen tehokasta käyttöä ja vaihtoa. Sen vuoksi olisi määritettävä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) esitteiden luokittelua varten ilmoitettavien tietokenttien luettelo ja edellytettävä XML-muodon käyttöä, jotta voidaan varmistaa, että kentät ovat koneellisesti luettavia. Tietoluettelon olisi oltava riittävän kattava, jotta varmistetaan, että EAMV täyttää asetuksen (EU) 2017/1129 47 artiklan mukaisen tehtävänsä julkaista vuosittain kertomus, joka sisältää tilastotietoja unionissa hyväksytyistä ja notifioiduista esitteistä sekä analyysin, jossa tarkastellaan suuntauksia ottaen huomioon liikkeeseenlaskijoiden tyypit ja liikkeeseenlaskutyypit.

(9)

Jotta vähittäissijoittajia ei johdettaisi harhaan julkisen tarjouksen yhteydessä tarjottavien arvopapereiden markkinoinnin tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä, mainos ei saisi olla pääasiallinen tietoasiakirja. Sen vuoksi ja jotta voidaan välttää sekaantuminen esitteeseen, mainosten ei pitäisi olla kohtuuttoman pitkiä.

(10)

Mainoksesta, joka liittyy yleisölle tehtyyn arvopaperitarjoukseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen säännellyllä markkinalla, voi tulla epätarkka tai harhaanjohtava, mikäli ilmenee merkityksellinen uusi seikka, olennainen asiavirhe tai olennainen epätarkkuus, joka liittyy vastaavassa esitteessä olevaan tietoon. Olisi asetettava vaatimukset sen varmistamiseksi, että mainoksia muutetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos ne muuttuvat epätarkoiksi tai harhaanjohtaviksi tällaisen uuden seikan, olennaisen asiavirheen tai olennaisen epätarkkuuden johdosta.

(11)

Jotta sijoittajat voisivat tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä, mainoksissa olevien tietojen ei pitäisi antaa vääristynyttä kuvaa esimerkiksi antamalla kielteisille näkökohdille vähemmän huomiota kuin myönteisille näkökohdille.

(12)

Koska vaihtoehtoiset tuloksellisuutta kuvaavat luvut voivat vaikuttaa suhteettomasti sijoituspäätökseen, olisi kiellettävä sisällyttämästä tällaisia lukuja yleisölle tehtyä tarjousta tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista koskeviin tietoihin, joita jaetaan esitteestä erillisenä, paitsi jos ne sisältyvät varsinaiseen esitetekstiin.

(13)

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät tarkasta esitteitä. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pyytää apua kotijäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, sen olisi toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asianmukaiset tiedot sen arvioimiseksi, ovatko mainoksessa olevat tiedot yhdenmukaisia esitteessä olevientietojen kanssa, jotta voidaan varmistaa, että sijoittajilla on vastaanottavissa jäsenvaltioissa asianmukainen suoja. Tällaisen viestinnän olisi tapahduttava asianmukaisen aikataulun puitteissa, jotta voidaan varmistaa, että sijoittajille ei vastaanottavissa jäsenvaltioissa koidu haittaa siitä, että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät tarkasta esitteitä, ja että sijoittajilla on riittävästi aikaa analysoida kyseistä julkista tarjousta. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle olisi annettava riittävästi tietoja, jotta se voi valvoa mainonnan vaatimustenmukaisuutta omalla lainkäyttöalueellaan.

(14)

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EU) 2017/1129 johdonmukainen soveltaminen ja ottaa huomioon finanssimarkkinoiden tekninen kehitys, on tarpeen määrittää tilanteet, jotka edellyttävät esitteen täydennysten julkaisua. On mahdotonta yksilöidä kaikkia tilanteita, jotka edellyttävät esitteen täydennystä, sillä tällainen tarve voi riippua kyseessä olevasta liikkeeseenlaskijasta ja arvopapereista. Sen vuoksi on aiheellista määrittää tilanteet, joissa täydennystä ainakin edellytetään.

(15)

Tarkastetuilla vuositilinpäätöksillä on ratkaiseva merkitys, kun sijoittajat tekevät sijoituspäätöksiään. Jotta sijoittajat voisivat tehdä sijoituspäätöksensä tuoreimpien taloudellisten tietojen pohjalta, on tarpeen edellyttää, että julkaistaan täydennys, joka sisältää osakesidonnaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden ja, talletustodistusten tapauksessa, kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijoiden uudet tarkastetut vuositilinpäätökset, jotka on julkaistu esitteen hyväksymisen jälkeen.

(16)

Koska tulosennusteet ja tulosarviot voivat vaikuttaa sijoituspäätökseen, on tarpeen julkaista täydennys, joka sisältää mahdolliset muutokset niihin implisiittisiin ja eksplisiittisiin lukuihin, joista tulosennusteet ja -arviot muodostuvat, tai esitteeseen jo sisällytettyjen tulosennusteiden tai -arvioiden peruuttamiset. Samasta syystä on osakesidonnaisten arvopapereiden ja talletustodistusten osalta tarpeen laatia esitteen täydennys, mikäli ennen tarjousajan päättymistä tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista on julkaistu uusi tulosennuste tai tulosarvio.

(17)

Liikkeeseenlaskijan pääosakkeenomistajia tai siinä määräysvaltaa käyttävää yhteisöä koskevat tunnistetiedot ovat tärkeitä perustellun arvion muodostamiseksi liikkeeseenlaskijasta. Määräysvallan vaihtuminen liikkeeseenlaskijassa on kuitenkin erityisen merkityksellinen tekijä, jos tarjous koskee osakesidonnaisia arvopapereita, jotka ovat yleensä herkempiä hinnanvaihteluille liikkeeseenlaskijoita koskevien muutosten yhteydessä. Sen vuoksi täydennys olisi julkaistava aina, kun määräysvalta vaihtuu osakesidonnaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskijassa tai talletustodistusten kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijassa.

(18)

On erittäin tärkeää, että mahdolliset sijoittajat pystyvät vireillä olevaa osakesidonnaisten arvopapereiden tarjousta arvioidessaan vertaamaan tarjouksen ehtoja tarjouksen voimassaoloaikana mahdollisesti esitetyissä julkisissa ostotarjouksissa tarjottuun hintaan ja vaihtotarjouksen ehtoihin. Myös julkisen ostotarjouksen tuloksella on merkitystä sijoituspäätöksen kannalta, sillä sijoittajien on tarpeen tietää, merkitseekö tulos määräysvallan vaihtumista liikkeeseenlaskijassa. Sen vuoksi on tarpeen julkaista täydennys kaikkien uusien julkisten ostotarjousten yhteydessä.

(19)

Jos käyttöpääomaa koskevat tiedot eivät enää päde, sijoittajat eivät pysty tekemään sijoituspäätöstä täysin tietoisina liikkeeseenlaskijan taloudellisesta tilanteesta. Sijoittajilla olisi oltava mahdollisuus arvioida sijoituspäätöksiään uudelleen niiden uusien tietojen pohjalta, jotka koskevat liikkeeseenlaskijan kykyä saada käyttöön käteisvaroja ja muita likvidejä varoja vastuidensa kattamista varten. Siksi tarvitaan täydennys.

(20)

Liikkeeseenlaskija tai tarjoaja saattaa päättää esitteen hyväksymisen jälkeen tarjota kyseisiä arvopapereita muissa kuin esitteessä tarkoitetuissa jäsenvaltioissa tai hakea kyseisten arvopapereiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla myös muissa kuin esitteessä tarkoitetuissa jäsenvaltioissa. Tiedot tällaisista tarjouksista ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta ovat tärkeitä, jotta sijoittaja voisi muodostaa arvion tietyistä liikkeeseenlaskijan arvopapereihin liittyvistä näkökohdista, ja sen vuoksi on aiheellista edellyttää tällaisissa tapauksissa täydennystä.

(21)

Merkittävällä taloudellisella sitoumuksella on todennäköisesti vaikutusta yhteisön taloudelliseen asemaan tai liiketoimintaan. Sen vuoksi sijoittajilla olisi oltava oikeus saada esitteen täydennyksessä lisätietoja kyseisen sitoumuksen seurauksista.

(22)

Liikkeeseenlaskuohjelman yhteenlasketun nimellisarvon korotus kertoo liikkeeseenlaskijan kasvaneesta rahoitustarpeesta tai liikkeeseenlaskijan arvopapereiden kysynnän kasvusta. Tällaisessa tapauksessa olisi julkaistava esitteen täydennys.

(23)

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten pitäisi saada notifiointiportaalin kautta ajoissa esite ja siihen liittyvät tiedot sekä hyväksymistodistus, joka osoittaa, että esite on laadittu asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti. EAMV:n olisi varmistettava, että toimivaltaisten viranomaisten vaihtamien tietojen turvallisuus ja eheys säilyy notifiointiportaalissa. Vastuu tällaisten tietojen toimittamisesta säilyy toimivaltaisilla viranomaisilla. Notifiointiportaalin sujuvan ja oikea-aikaisen toiminnan mahdollistamiseksi on tarpeen täsmentää, mitä lisätietoja portaaliin on tallennettava.

(24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 10 artiklan mukaisesti EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon mainitun asetuksen 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä. EAMV ei ole kuitenkaan kuullut kyseistä osallisryhmää notifiontiportaalin teknisiä järjestelyjä koskevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, koska kyseiset järjestelyt vaikuttavat ainoastaan EAMV:hen ja kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin.

(25)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(26)

Koska tällä asetuksella korvataan komission delegoitu asetus (EU) N:o 382/2014 (3) ja komission delegoitu asetus (EU) 2016/301 (4), kyseiset delegoidut asetukset menettävät merkityksensä ja ne on tästä syystä kumottava.

(27)

Koska tämä asetus täydentää asetuksen (EU) 2017/1129 säännöksiä, sen soveltamista olisi lykättävä asetuksen (EU) 2017/1129 soveltamispäivään asti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

ESITTEEN TIIVISTELMÄN KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT

1 JAKSO

Esitteen tiivistelmän keskeisten taloudellisten tietojen sisältö

1 artikla

Esitteen tiivistelmän keskeisten taloudellisten tietojen vähimmäissisältö

1.   Esitteen tiivistelmän keskeiset taloudelliset tiedot kootaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 (5) liitteissä esitettyjen taloudellisten tietojen pohjalta.

2.   Mikäli jokin tämän asetuksen liitteissä I–VI esitetyissä taulukoissa tarkoitettu tieto ei sisälly liikkeeseenlaskijan tilinpäätökseen, liikkeeseenlaskijan on esitettävä sen sijaan tilinpäätöksestään vastaava erä.

3.   Liikkeeseenlaskija voi lisätä esitteen tiivistelmään muita eriä tai vaihtoehtoisia tuloksellisuutta kuvaavia lukuja, jos nämä ovat liikkeeseenlaskijaa tai tarjottavia tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otettuja arvopapereita koskevia keskeisiä taloudellisia tietoja. Ensimmäistä virkettä sovellettaessa vaihtoehtoisilla tuloksellisuutta kuvaavilla luvuilla tarkoitetaan muita taloudellisia mittareita kuin sovellettavassa tilinpäätösnormistossa määritellyt menneen tai tulevan taloudellisen tuloksen, taloudellisen aseman tai rahavirtojen taloudelliset mittarit.

4.   Liikkeeseenlaskijoiden, jotka eivät edusta mitään 2–8 artiklassa yksilöidyistä liikkeeseenlaskijatyypeistä, on esitettävä sellaiset taulukoissa tarkoitetut keskeiset taloudelliset tiedot, joiden ne katsovat parhaiten vastaavan liikkeeseen laskettavaa arvopaperityyppiä.

5.   Keskeiset taloudelliset tiedot esitetään niin monelta vuodelta kuin delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/980 kyseisen liikkeeseenlaskutyypin ja liikkeeseen laskettavan arvopaperityypin osalta edellytetään.

2 artikla

Osakesidonnaisia arvopapereita liikkeeseen laskevien finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen keskeiset taloudelliset tiedot

Kun liikkeeseenlaskija on finanssialan ulkopuolinen osakesidonnaisia arvopapereita liikkeeseen laskeva yhteisö, esitteen tiivistelmän on sisällettävä liitteessä I olevissa taulukoissa tarkoitetut keskeiset taloudelliset tiedot.

3 artikla

Muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita liikkeeseen laskevien finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen keskeiset taloudelliset tiedot

Kun liikkeeseenlaskija on finanssialan ulkopuolinen muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita liikkeeseen laskeva yhteisö, esitteen tiivistelmän on sisällettävä liitteessä II olevissa taulukoissa tarkoitetut keskeiset taloudelliset tiedot.

4 artikla

Luottolaitosten keskeiset taloudelliset tiedot

Kun liikkeeseenlaskija on luottolaitos, esitteen tiivistelmän on sisällettävä liitteessä III olevissa taulukoissa tarkoitetut keskeiset taloudelliset tiedot.

5 artikla

Vakuutusyhtiöiden keskeiset taloudelliset tiedot

Kun liikkeeseenlaskija on vakuutusyhtiö, esitteen tiivistelmän on sisällettävä liitteessä IV olevissa taulukoissa tarkoitetut keskeiset taloudelliset tiedot.

6 artikla

Omaisuusvakuudellisia arvopapereita liikkeeseen laskevien erillisyhtiöiden keskeiset taloudelliset tiedot

Kun liikkeeseenlaskija on omaisuusvakuudellisia arvopapereita liikkeeseen laskeva erillisyhteisö, esitteen tiivistelmän on sisällettävä liitteessä V olevissa taulukoissa tarkoitetut keskeiset taloudelliset tiedot.

7 artikla

Suljettujen rahastojen keskeiset taloudelliset tiedot

Kun liikkeeseenlaskija on suljettu rahasto, esitteen tiivistelmän on sisällettävä liitteessä VI olevissa taulukoissa tarkoitetut keskeiset taloudelliset tiedot.

8 artikla

Takaajien keskeiset taloudelliset tiedot

Jos arvopapereihin liittyy takaus, takaajan keskeiset taloudelliset tiedot on esitettävä käyttäen liitteissä I–VI olevia taulukoita ikään kuin takaaja olisi laskenut liikkeeseen takauksen kohteena olevan arvopaperin kanssa samantyyppisen arvopaperin. Jos takaus annetaan omaisuusvakuudellisille arvopapereille, takaajan keskeiset taloudelliset tiedot on esitettävä ikään kuin takaaja olisi kohde-etuutena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskija.

2 JAKSO

Esitteen tiivistelmän keskeisten taloudellisten tietojen muoto

9 artikla

Esitteen tiivistelmän keskeisten taloudellisten tietojen muoto

1.   Keskeiset taloudelliset tiedot on esitettävä taulukon muodossa tämän asetuksen liitteissä I–VI olevien taulukoiden mukaisesti.

2.   Jos jotkin esitteen tiivistelmässä esitetyt historialliset taloudelliset tiedot eivät ole peräisin tilinpäätöksestä, tämä on mainittava.

3.   Mikäli esitteen tiivistelmään sisällytettävät pro forma -tiedot vaikuttavat tämän asetuksen liitteissä I–VI olevissa taulukoissa tarkoitettuihin keskeisiin taloudellisiin tietoihin, kyseiset pro forma -tiedot esitetään tämän asetuksen liitteissä I–VI esitettyjen taulukoiden lisäsarakkeissa tai erillisenä taulukkona. Jos se on ymmärtämisen kannalta tarpeen, on pro forma -tietojen lisäksi esitettävä lisäsarakkeissa tai erillisessä taulukossa esitetyistä luvuista lyhyt selitys.

Jos esitteeseen sisällytetään olennaisen muutoksen tapauksessa vain laadullista tietoa, on esitteen tiivistelmään lisättävä tästä maininta.

4.   Jos liikkeeseenlaskijalla on delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 18 artiklassa tarkoitettu epätavallinen taloudellinen historia, esitteen tiivistelmän keskeiset taloudelliset tiedot on esitettävä esitteen kanssa yhdenmukaisella tavalla ja käyttäen tämän asetuksen liitteissä I–VI olevia asianmukaisia taulukoita.

II LUKU

ESITTEEN JULKAISEMINEN

10 artikla

Esitteen julkaiseminen

1.   Jos esite, muodostui se sitten yhdestä asiakirjasta tai erillisistä asiakirjoista, sisältää hyperlinkkejä verkkosivustoille, siinä on oltava maininta, että verkkosivustojen tiedot eivät muodosta esitteen osaa ja että toimivaltainen viranomainen ei ole tarkastanut tai hyväksynyt niitä. Tätä vaatimusta ei sovelleta hyperlinkkeihin, jotka vievät viittauksina esitettyihin tietoihin.

2.   Jos esite julkaistaan asetuksen (EU) 2017/1129 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti, esitteen julkaisemiseen käytettävillä verkkosivustoilla on toteutettava toimenpiteitä, joilla vältetään tietojen suuntaaminen muiden kuin niiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden asukkaille, joissa kyseisiä arvopapereita tarjotaan yleisölle.

III LUKU

ESITTEIDEN LUOKITTELUUN TARKOITETUT KONEELLISESTI LUETTAVAT TIEDOT

11 artikla

Esitteiden luokitteluun tarkoitetut tiedot

Toimittaessaan EAMV:lle sähköisen kopion hyväksytystä esitteestä, sen mahdolliset täydennykset mukaan lukien, ja mahdollisista lopullisista ehdoista toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EAMV:lle myös esitteiden luokitteluun tarvittavat tiedot tämän asetuksen liitteessä VII olevien taulukoiden mukaisesti.

12 artikla

Käytännön järjestelyt sen varmistamiseksi, että tiedot ovat luettavissa koneellisesti

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava 11 artiklassa tarkoitetut tiedot yhteisessä XML-muodossa ja liitteessä VII olevissa taulukoissa esitettyä muotoa ja standardeja noudattaen.

IV LUKU

MAINONTA

13 artikla

Esitteen identifiointi

Kun liikkeeseenlaskijaa, tarjoajaa tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevaa henkilöä koskee esitteen laatimisvelvollisuus, on esite identifioitava mainonnassa selkeästi:

a)

identifioimalla selkeästi verkkosivusto, jolla esite on julkaistu tai aiotaan julkaista, mikäli mainosta levitetään kirjallisesti ja muutoin kuin sähköisessä muodossa;

b)

lisäämällä esitteeseen ja perusesitteen merkityksellisiin lopullisiin ehtoihin hyperlinkki, jos mainosta levitetään kirjallisesti sähköisessä muodossa, tai jos esitettä ei ole vielä julkaistu, lisäämällä hyperlinkki verkkosivuston sivulle, jolla esite aiotaan julkaista;

c)

lisäämällä tarkat tiedot siitä, missä esite on saatavilla, ja tarkat tiedot siitä arvopaperien tarjoamisesta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta säännellyllä markkinalla, johon mainoksessa viitataan, mikäli mainosta levitetään muodossa tai tavalla, joka ei kuulu a tai b alakohdan soveltamisalaan

14 artikla

Vaadittu sisältö

1.   Mahdollisille vähittäissijoittajille levitettävien mainosten on sisällettävä seuraavat elementit:

a)

sana ”mainos” näkyvällä tavalla. Jos mainosta levitetään suullisessa muodossa, viestinnän tarkoitus on mainittava selvästi viestin alussa;

b)

maininta, että esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavien arvopapereiden hyväksymiseksi, mikäli mainoksessa on viite toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään esitteeseen;

c)

suositus, että mahdollisten sijoittajien tulisi lukea esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä, jotta he ymmärtäisivät täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut, mikäli mainoksessa on viite toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään esitteeseen;

d)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (6) 8 artiklan 3 kohdan b alakohdassa vaadittu ymmärrettävyyttä koskeva varoitus, jos:

i)

mainos liittyy muihin monimutkaisiin arvopapereihin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (7) 25 artiklan 4 kohdan a alakohdan i, ii ja vi alakohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet ja;

ii)

ymmärrettävyyttä koskeva varoitus sisältyy tai se on tarkoitus sisällyttää esitteen tiivistelmään.

2.   Kirjallisten mainosten, joita levitetään mahdollisille vähittäissijoittajille, on poikettava muodoltaan ja pituudeltaan riittävästi esitteestä, jotta niitä ei voida sekoittaa esitteeseen.

15 artikla

Mainosten levittäminen

1.   Mahdollisille vähittäissijoittajille levitettäviä mainoksia on muutettava, jos:

a)

myöhemmin julkaistaan esitteen täydennys asetuksen (EU) 2017/1129 23 artiklan mukaisesti;

b)

täydennyksessä mainittu merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus muuttaa aiemmin levitetyn mainoksen olennaisella tavalla epätarkaksi tai harhaanjohtavaksi.

Ensimmäistä alakohtaa ei enää sovelleta, kun tarjousaika yleisölle on lopullisesti päättynyt tai sen jälkeen, kun säännellyillä markkinoilla tapahtuva kaupankäynti on aloitettu, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja muutettuja mainoksia on levitettävä mahdollisille sijoittajille ilman aiheetonta viivytystä esitteen täydennyksen julkaisemisen jälkeen ja niiden on sisällettävä kaikki seuraavat tiedot:

a)

selkeä viittaus mainoksen epätarkkaan tai harhaanjohtavaan versioon;

b)

selitys, että mainosta on muutettu, koska se sisälsi olennaisella tavalla epätarkkoja tai harhaanjohtavia tietoja;

c)

selkeä kuvaus mainoksen kahden version välisistä eroista.

3.   Mainoksia, joita on 1 kohdan nojalla muutettu, on levitettävä ainakin samoilla keinoin kuin aiempaa mainosta, suullisesti levitettyjä mainoksia lukuun ottamatta.

16 artikla

Arvopaperien tarjoamista koskevat tiedot

1.   Suullisesti tai kirjallisesti mainonta- tai muihin tarkoituksiin julkaistut tiedot arvopaperien yleisölle tarjoamisesta tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisesta eivät saa

a)

olla ristiriidassa esitteen sisältämien tietojen kanssa;

b)

viitata tietoihin, jotka ovat ristiriidassa esitteen sisältämien tietojen kanssa;

c)

esittää esitteen sisältämiä tietoja olennaisen vääristyneesti, esimerkiksi antamalla kielteisille näkökohdille vähemmän huomiota kuin myönteisille näkökohdille, jättämällä tiettyjä tietoja pois tai esittämällä niitä valikoivasti;

d)

sisältää vaihtoehtoisia tuloksellisuutta kuvaavia lukuja, paitsi jos ne sisältyvät esitteeseen.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa esitteen sisältämät tiedot koostuvat joko esitteessä olevista tiedoista, jos se on jo julkaistu, tai esitteeseen jatkossa tulevista tiedoista, jos esite julkaistaan myöhemmin.

3.   Sovellettaessa 1 kohdan d alakohtaa vaihtoehtoiset tuloksellisuutta kuvaavat luvut koostuvat tuloksellisuutta kuvaavista luvuista, jotka ovat muita taloudellisia mittareita kuin sovellettavassa tilinpäätösnormistossa määritetyt menneen tai tulevan taloudellisen tuloksen, taloudellisen aseman tai rahavirtojen taloudelliset mittarit.

17 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyömenettely

1.   Mikäli sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa mainosta levitetään, uskoo, että mainoksen sisältö on ristiriidassa esitteen tietojen kanssa, se voi pyytää apua kotijäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa mainosta levitetään, on pyydettäessä ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a)

syyt, joiden perusteella mainoksen sisällön uskotaan olevan ristiriidassa esitteen tietojen kanssa;

b)

asianomainen mainos ja tarvittaessa mainoksen käännös esitteen kielelle tai kansainvälisessä rahoitusmaailmassa yleisesti käytössä olevalle kielelle.

2.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa mainosta levitetään, mahdollisimman nopeasti tulokset suorittamastaan arvioinnista, joka koskee mainoksen yhdenmukaisuutta esitteessä olevien tietojen kanssa.

V LUKU

ESITTEEN TÄYDENNYKSET

18 artikla

Esitteen täydennyksen julkaiseminen

1.   Esitteen täydennys on julkaistava, kun

a)

kuka tahansa seuraavista julkaisee uuden tarkastetun vuositilinpäätöksen:

i)

liikkeeseenlaskija, kun esite liittyy osakesidonnaisiin arvopapereihin;

ii)

kohde-etuutena olevien osakkeiden tai osakkeita vastaavien muiden siirtokelpoisten arvopapereiden liikkeeseenlaskija, kun kyse on delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 19 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 3 kohdassa tai 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista arvopapereista;

iii)

delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 6 ja 14 artiklassa tarkoitettujen talletustodistusten kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskija;

b)

liikkeeseenlaskija on julkaissut tulosennusteen tai -arvion esitteen hyväksymisen jälkeen, kun esitteeseen on delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 nojalla sisällytettävä tulosennuste tai -arvio;

c)

tulosennusteen tai tulosarvion muutos tai peruuttaminen sisällytetään esitteeseen;

d)

määräysvalta vaihtuu missä tahansa seuraavista:

i)

liikkeeseenlaskija, kun esite liittyy osakesidonnaisiin arvopapereihin;

ii)

kohde-etuutena olevien osakkeiden tai osakkeita vastaavien muiden siirtokelpoisten arvopapereiden liikkeeseenlaskija, kun esite liittyy delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 19 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 3 kohdassa tai 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin arvopapereihin;

iii)

delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 6 ja 14 artiklassa tarkoitettujen talletustodistusten kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskija;

e)

kolmannet osapuolet tekevät uuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY (8) 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritellyn julkisen ostotarjouksen tai jonkin seuraavia arvopaperityyppejä koskevan julkisen ostotarjouksen tulos tulee saataville:

i)

liikkeeseenlaskijan arvopaperi, kun esite liittyy osakesidonnaisiin arvopapereihin;

ii)

kohde-etuutena olevien osakkeiden tai osakkeita vastaavien muiden siirtokelpoisten arvopapereiden liikkeeseenlaskijan arvopaperi, kun esite liittyy delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 19 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 3 kohdassa tai 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin arvopapereihin;

iii)

talletustodistusten kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijan arvopaperi, kun esite on laadittu delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 6 ja 14 artiklan mukaisesti;

f)

esitteen sisältämät käyttöpääomaa koskevat tiedot muuttuvat liikkeeseenlaskijan senhetkisiä tarpeita vastaaviksi tai vastaamattomiksi seuraavien seikkojen suhteen:

i)

osakesidonnaiset arvopaperit;

ii)

delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 19 artiklan 2 kohdassa ja 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut muunnettavissa tai vaihdettavissa olevat arvopaperit;

iii)

delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 6 ja 14 artiklassa tarkoitetut osakkeista annetut talletustodistukset.

g)

liikkeeseenlaskija hakee kaupankäynnin kohteeksi ottamista vähintään yhdellä uudella säännellyllä markkinalla vähintään yhdessä uudessa jäsenvaltiossa tai aikoo tarjota arvopapereita yleisölle vähintään yhdessä uudessa jäsenvaltiossa, jota ei ole mainittu esitteessä;

h)

esite liittyy osakesidonnaisiin arvopapereihin tai muihin delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 19 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 3 kohdassa ja 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin arvopapereihin ja uusi merkittävä taloudellinen sitoumus johtaa todennäköisesti kyseisen delegoidun asetuksen 1 artiklan e alakohdassa tarkoitettuun olennaiseen muutokseen;

i)

liikkeeseenlaskuohjelman yhteenlaskettua nimellismäärää korotetaan.

VI LUKU

NOTIFIOINTIPORTAALIN TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TEKNISET JÄRJESTELYT

19 artikla

Asiakirjojen ja niihin liittyvien tietojen tallennus

Tallentaessaan asetuksen (EU) 2017/1129 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja notifiointiportaaliin toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kyseiset asiakirjat ovat haun mahdollistavassa sähköisessä muodossa, jota ei voi muuttaa, ja että niiden kanssa tallennetaan kyseisiin asiakirjoihin liittyvät, tämän asetuksen liitteessä VII olevissa taulukoissa täsmennetyt tiedot yhteisessä XML-muodossa.

20 artikla

Asiakirjojen ja niihin liittyvien tietojen käsittely ja notifiointi

1.   EAMV:n on varmistettava, että notifiointiportaali käsittelee ja tarkistaa automaattisesti kaikki tallennetut asiakirjat ja niihin liittyvät tiedot ja ilmoittaa tallentavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, onnistuiko tallennus ja oliko tallennuksessa virheitä.

2.   EAMV:n on varmistettava, että notifiointiportaali lähettää asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille tallennettuja asiakirjoja ja niihin liittyviä tietoja koskevat notifioinnit.

21 artikla

Asiakirjojen ja niihin liittyvien tietojen lataus

EAMV:n on varmistettava, että notifiointiportaali asettaa tallennetut asiakirjat ja niihin liittyvät tiedot asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten saataville.

VII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

22 artikla

Kumoaminen

Kumotaan delegoitu asetus (EU) N:o 382/2014.

Kumotaan delegoitu asetus (EU) 2016/301.

23 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä heinäkuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 382/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täydentämisestä esitteen täydennysten julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 111, 15.4.2014, s. 36).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/301, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täydentämisestä esitteen hyväksymistä ja julkistamista ja mainontaan liittyvien ilmoitusten levittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 13).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/980, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta (ks. tämän virallisen lehden s. 26).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12).


LIITE I

FINANSSIALAN ULKOPUOLISET YHTEISÖT (OSAKESIDONNAISET ARVOPAPERIT)

Asteriskilla (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja tai, jos liikkeeseenlaskija ei käytä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), vastaavia tietoja. Liikkeeseenlaskija voi käyttää eri nimikettä olennaisilta osin samoista tiedoista kuin taulukossa esitetyt, mikäli vaihtoehtoista nimikettä käytetään sen tilinpäätöksessä.

#-merkki tarkoittaa, että jos kyseinen tieto on esitetty muualla esitteessä, se on pakollinen.

Suljettujen rahastojen yhteydessä ~-merkki tarkoittaa sijoituksia käypään arvoon tulosvaikutteisesti samana päivänä kuin nettoarvon (NAV) päivämäärä.

Taulukko 1

Finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen tuloslaskelma (osakesidonnaiset arvopaperit)

 

Vuosi

Vuosi -1

Vuosi -2

Osavuosi

Vastaava osavuosi edeltävältä vuodelta

*Tulot yhteensä

 

 

 

 

 

*Liikevoitto/-tappio tai muu samantyyppinen liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessään käyttämä tuloksellisuutta kuvaava luku

 

 

 

 

 

*Nettovoitto tai -tappio (konsernitilinpäätöksissä emoyhteisön omistajille kuuluva nettovoitto tai -tappio)

 

 

 

 

 

#Tulojen kasvu edellisvuodesta

 

 

 

 

 

#Voittomarginaali

 

 

 

 

 

#Nettovoittomarginaali

 

 

 

 

 

#Osakekohtainen tulos

 

 

 

 

 


Taulukko 2

Finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen tase (osakesidonnaiset arvopaperit)

 

Vuosi

Vuosi -1

Vuosi -2

Osavuosi

*Varat yhteensä

 

 

 

 

*Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

#Nettorahoitusvelka (pitkäaikainen velka plus lyhytaikainen velka miinus käteinen)

 

 

 

 


Taulukko 3

Finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen rahavirtalaskelma (osakesidonnaiset arvopaperit)

 

Vuosi

Vuosi -1

Osavuosi

Vastaava osavuosi edeltävältä vuodelta

*Merkitykselliset liiketoiminnan nettorahavirrat ja/tai investointien rahavirrat ja/tai rahoituksen rahavirta

 

 

 

 


LIITE II

FINANSSIALAN ULKOPUOLISET YHTEISÖT (MUUT KUIN OSAKESIDONNAISET ARVOPAPERIT)

Asteriskilla (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja tai, jos liikkeeseenlaskija ei käytä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), vastaavia tietoja. Liikkeeseenlaskija voi käyttää eri nimikettä olennaisilta osin samoista tiedoista kuin taulukossa esitetyt, mikäli vaihtoehtoista nimikettä käytetään sen tilinpäätöksessä.

#-merkki tarkoittaa, että jos kyseinen tieto on esitetty muualla esitteessä, se on pakollinen.

Suljettujen rahastojen yhteydessä ~-merkki tarkoittaa sijoituksia käypään arvoon tulosvaikutteisesti samana päivänä kuin nettoarvon (NAV) päivämäärä.

Taulukko 1

Muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita koskeva tuloslaskelma

 

Vuosi

Vuosi -1

Osavuosi

Vastaava osavuosi edeltävältä vuodelta

*Liikevoitto/-tappio tai muu samantyyppinen liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessään käyttämä tuloksellisuutta kuvaava luku

 

 

 

 


Taulukko 2

Muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita koskeva tase

 

Vuosi

Vuosi -1

Osavuosi

*Nettorahoitusvelka (pitkäaikainen velka plus lyhytaikainen velka miinus käteinen)

 

 

 

#Käyttöpääomasuhde (vaihto- ja rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma)

 

 

 

#Velkaantumisaste (velat / oma pääoma)

 

 

 

#Rahoituskulujen hoitokate (liikevoitto/korkokulut)

 

 

 


Taulukko 3

Muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita koskeva rahavirtalaskelma

 

Vuosi

Vuosi -1

Osavuosi

Vastaava osavuosi edeltävältä vuodelta

*Toiminnan nettorahavirta

 

 

 

 

*Rahoitustoiminnan nettorahavirta

 

 

 

 

*Sijoitustoiminnan nettorahavirta

 

 

 

 


LIITE III

LUOTTOLAITOKSET (OSAKESIDONNAISET JA MUUT KUIN OSAKESIDONNAISET ARVOPAPERIT)

Asteriskilla (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja tai, jos liikkeeseenlaskija ei käytä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), vastaavia tietoja. Liikkeeseenlaskija voi käyttää eri nimikettä olennaisilta osin samoista tiedoista kuin taulukossa esitetyt, mikäli vaihtoehtoista nimikettä käytetään sen tilinpäätöksessä.

#-merkki osoittaa, että jos kyseinen tieto on esitetty muualla esitteessä, se on pakollinen.

Suljettujen rahastojen yhteydessä ~-merkki tarkoittaa sijoituksia käypään arvoon tulosvaikutteisesti samana päivänä kuin nettoarvon (NAV) päivämäärä.

Taulukko 1

Luottolaitosten tuloslaskelma

 

Vuosi

Vuosi -1

Vuosi -2 (1)

Osavuosi

Vastaava osavuosi edeltävältä vuodelta

*Korkokate (tai vastaava)

 

 

 

 

 

*Nettomääräiset palkkio- ja provisiotuotot

 

 

 

 

 

*Nettomääräiset rahoitusvarojen arvonalentumistappiot

 

 

 

 

 

*Liiketoiminnan nettotuotot

 

 

 

 

 

*Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä käyttämä tuloksellisuutta kuvaava luku, kuten liikevoitto

 

 

 

 

 

*Nettovoitto tai -tappio (konsernitilinpäätöksissä emoyhteisön omistajille kuuluva nettovoitto tai -tappio)

 

 

 

 

 

#Osakekohtainen tulos (vain arvopapereiden liikkeeseenlaskijat)

 

 

 

 

 


Taulukko 2

Luottolaitosten tase

 

Vuosi

Vuosi -1

Vuosi -2 (2)

Osavuosi

#Arvo tuoreimman vakavaraisuuden kokonaisarvioinnin (SREP) tuloksena

*Varat yhteensä

 

 

 

 

 

*Etuoikeutettu velka

 

 

 

 

 

*Etuoikeusasemaltaan huonompi velka

 

 

 

 

 

*Lainat ja muut saatavat asiakkailta (netto)

 

 

 

 

 

*Talletukset asiakkailta

 

 

 

 

 

*Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

#Järjestämättömät lainat (nettomääräisen kirjanpitoarvon mukaan) / Lainat ja saatavat

 

 

 

 

 

#Ydinpääomasuhde (CET1) tai muu merkityksellinen vakavaraisuussuhde liikkeeseenlaskusta riippuen

 

 

 

 

 

#Kokonaisvakavaraisuussuhde

 

 

 

 

 

#Sovellettavan sääntelyjärjestelmän puitteissa laskettu vähimmäisomavaraisuusaste

 

 

 

 

 


(1)  Ilmoittakaa keskeiset taloudelliset tiedot kaikilta niiltä vuosilta, joihin asianomaista tietovaatimusta delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 nojalla sovelletaan.

(2)  Ilmoittakaa keskeiset taloudelliset tiedot kaikilta niiltä vuosilta, joihin asianomaista tietovaatimusta delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 nojalla sovelletaan.


LIITE IV

VAKUUTUSYHTIÖT (OSAKESIDONNAISET JA MUUT KUIN OSAKESIDONNAISET ARVOPAPERIT)

Asteriskilla (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja tai, jos liikkeeseenlaskija ei käytä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), vastaavia tietoja. Liikkeeseenlaskija voi käyttää eri nimikettä olennaisilta osin samoista tiedoista kuin taulukossa esitetyt, mikäli vaihtoehtoista nimikettä käytetään sen tilinpäätöksessä.

#-merkki tarkoittaa, että jos kyseinen tieto on esitetty muualla esitteessä, se on pakollinen.

Suljettujen rahastojen yhteydessä ~-merkki tarkoittaa sijoituksia käypään arvoon tulosvaikutteisesti samana päivänä kuin nettoarvon (NAV) päivämäärä.

Taulukko 1

Vakuutusyhtiöiden tuloslaskelma

 

Vuosi

Vuosi -1

Vuosi -2 (1)

Osavuosi

Vastaava osavuosi edeltävältä vuodelta

*Nettovakuutusmaksut

 

 

 

 

 

*Nettomääräiset etuudet ja korvaukset

 

 

 

 

 

*Tulos ennen veroja

 

 

 

 

 

*Liikevoitto (erotellaan henkivakuutukset ja muut kuin henkivakuutukset)

 

 

 

 

 

*Nettovoitto tai -tappio (konsernitilinpäätöksissä emoyhteisön omistajille kuuluva nettovoitto tai -tappio)

 

 

 

 

 

#Tulojen kasvu edellisvuodesta (nettovakuutusmaksut)

 

 

 

 

 

#Osakekohtainen tulos (vain arvopapereiden liikkeeseenlaskijat)

 

 

 

 

 


Taulukko 2

Vakuutusyhtiöiden tase

 

Vuosi

Vuosi -1

Vuosi -2 (2)

Osavuosi

*Sijoitukset, mukaan lukien sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat

 

 

 

 

*Varat yhteensä

 

 

 

 

*Vakuutussopimuksiin perustuvat velat

 

 

 

 

*Rahoitusvelat

 

 

 

 

*Velat yhteensä

 

 

 

 

*Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

#Vakavaraisuussuhde (Solvenssi II -suhde – SII-suhde) tai muu merkityksellinen vakavaraisuussuhde liikkeeseenlaskusta riippuen

 

 

 

 

#Vahinkosuhde

 

 

 

 

#Yhdistetty kulusuhde (korvaukset + kulut / vakuutusmaksutuotot ajanjaksolta)

 

 

 

 


(1)  Ilmoittakaa keskeiset taloudelliset tiedot kaikilta niiltä vuosilta, joihin asianomaista tietovaatimusta delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 nojalla sovelletaan.

(2)  Ilmoittakaa keskeiset taloudelliset tiedot kaikilta niiltä vuosilta, joihin asianomaista tietovaatimusta delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 nojalla sovelletaan.


LIITE V

ERILLISYHTIÖT (SPV), JOTKA LASKEVAT LIIKKEESEEN OMAISUUSVAKUUDELLISIA ARVOPAPEREITA

Asteriskilla (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja tai, jos liikkeeseenlaskija ei käytä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), vastaavia tietoja. Liikkeeseenlaskija voi käyttää eri nimikettä olennaisilta osin samoista tiedoista kuin taulukossa esitetyt, mikäli vaihtoehtoista nimikettä käytetään sen tilinpäätöksessä.

#-merkki tarkoittaa, että jos kyseinen tieto on esitetty muualla esitteessä, tieto on pakollinen.

Suljettujen rahastojen yhteydessä ~-merkki tarkoittaa sijoituksia käypään arvoon tulosvaikutteisesti samana päivänä kuin nettoarvon (NAV) päivämäärä.

Taulukko 1

Omaisuusvakuudellisia arvopapereita liikkeeseen laskevien erillisyhtiöiden tuloslaskelma

 

Vuosi

Vuosi -1

*Nettovoitto tai -tappio

 

 


Taulukko 2

Omaisuusvakuudellisia arvopapereita liikkeeseen laskevien erillisyhtiöiden tase

 

Vuosi

Vuosi -1

*Varat yhteensä

 

 

*Velat yhteensä

 

 

*Rahoitusvarat, jotka on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti

 

 

Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat

 

 

*Muut kuin rahoitusvarat, jos olennaisia yhteisön liiketoiminnan kannalta

 

 

*Rahoitusvelat, jotka on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti

 

 

Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvelat

 

 


LIITE VI

SULJETUT RAHASTOT

Asteriskilla (*) merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja tai, jos liikkeeseenlaskija ei käytä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), vastaavia tietoja. Liikkeeseenlaskija voi käyttää eri nimikettä olennaisilta osin samoista tiedoista kuin taulukossa esitetyt, mikäli vaihtoehtoista nimikettä käytetään sen tilinpäätöksessä.

#-merkki tarkoittaa, että jos kyseinen tieto on esitetty muualla esitteessä, se on pakollinen.

Suljettujen rahastojen yhteydessä ~-merkki tarkoittaa sijoituksia käypään arvoon tulosvaikutteisesti samana päivänä kuin nettoarvon (NAV) päivämäärä.

Taulukko 1

Suljettuja rahastoja koskevat lisätiedot

Osakelaji

Nettoarvo yhteensä

Osakkeiden/yksiköiden määrä

~nettoarvo/osake tai käypä hinta/osake/ yksikkö

#Rahaston historiallinen tuotto

A

XXX

XX

X

 

 

Kaikki yhteensä

Kaikki yhteensä

 

 


Taulukko 2

Suljettujen rahastojen tuloslaskelma

 

Vuosi

Vuosi -1

Vuosi -2

Osavuosi

Vastaava osavuosi edeltävältä vuodelta

*Nettomääräinen kokonaistulo / sijoitusten nettotuotto tai kokonaistulo ennen liiketoiminnan kuluja

 

 

 

 

 

*Nettotuotto/(-tappio)

 

 

 

 

 

*Tulosperusteinen palkkio (kertynyt/maksettu)

 

 

 

 

 

*Varainhoitopalkkio (kertynyt/maksettu)

 

 

 

 

 

*Muut olennaiset palkkiot (kertyneet/maksetut) palveluntarjoajille

 

 

 

 

 

#Osakekohtainen tulos

 

 

 

 

 


Taulukko 3

Suljettujen rahastojen tase

 

Vuosi

Vuosi -1

Vuosi -2

Osavuosi

*Nettovarat yhteensä

 

 

 

 

#Vähimmäisomavaraisuusaste

 

 

 

 


LIITE VII

EUROOPPALAISELLE ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE TOIMITETTAVAT KONEELLISESTI LUETTAVAT TIEDOT

Taulukko 1

Numero

Kenttä

Ilmoitettava sisältö

Raportoinnissa käytettävä muoto ja standardi

1.

Kansallinen tunniste

Yksilöllinen tunniste, jonka lähettävä kansallinen toimivaltainen viranomainen on antanut tallennetulle asiakirjalle

{ALPHANUM-50}

2.

Liittyvä kansallinen tunniste

Yksilöllinen tunniste, jonka lähettävä kansallinen toimivaltainen viranomainen on antanut asiakirjalle, johon tallennettu asiakirja liittyy

Ei ilmoiteta, jos ei ole sovellettavissa

{ALPHANUM-50}

3.

Lähettävä jäsenvaltio

Sen jäsenvaltion maatunnus, joka on hyväksynyt tallennetun asiakirjan tai jolle se on toimitettu

{COUNTRYCODE_2}

4.

Vastaanottava(t) jäsenvaltio(t)

Sen jäsenvaltion maatunnus / Niiden jäsenvaltioiden maatunnukset, jo(i)lle tallennetusta asiakirja on tehtävä notifiointi tai ilmoitus

Kun ilmoitus on tehtävä useille jäsenvaltioiille, on kenttä 4 täytettävä niin monta kertaa kuin se on tarpeen

{COUNTRYCODE_2}

5.

Asiakirjatyyppi

Tallennetun asiakirjan / Tallennettujen asiakirjojen tyyppi

Valinta ennalta määriteltyjen kenttien luettelosta:

”BPFT” – Perusesite ja lopulliset ehdot

”BPWO” – Perusesite ilman lopullisia ehtoja

”STDA” – Erillinen esite

”REGN” – Rekisteröintiasiakirja

”URGN” – Yleinen rekisteröintiasiakirja

”SECN” – Arvopaperiliite

”FTWS” – Lopulliset ehdot, mukaan lukien niihin liitetty yksittäisen liikkeeseenlaskun tiivistelmä

”SMRY” – Tiivistelmä

”SUPP” – Täydennys

”SUMT” – Tiivistelmän käännös

”COAP” – Hyväksymistodistus

”AMND” – Muutos

Kun ilmoitus on tehtävä useista asiakirjoista, on kenttä [5] täytettävä niin monta kertaa, kuin se on tarpeen kunkin asiakirjan kuvailemiseksi

6.

Rakenteen tyyppi

Esitteelle valittu muoto

Valinta ennalta määriteltyjen kenttien luettelosta:

”SNGL” – Yhden asiakirjan muodostama esite

”SPWS” – Erillisistä asiakirjoista ja tiivistelmästä koostuva esite

”SPWO” – Erillisistä asiakirjoista koostuva esite ilman tiivistelmää

7.

Hyväksymis- tai toimittamispäivämäärä

Päivä, jona tallennettu asiakirja on hyväksytty tai toimitettu

{DATEFORMAT}

8.

Kieli

EU-kieli, jolla tallennettu asiakirja on laadittu

{LANGUAGE}

9.

Tarjoajan standardoitu nimi

Tarjoajan etu- ja sukunimi, mikäli tarjoaja on luonnollinen henkilö

Kun ilmoitus on tehtävä useista tarjoajista, on kenttä [9] täytettävä niin monta kertaa kuin se on tarpeen

{ALPHANUM-280}

10.

Takaajan standardoitu nimi

Takaajan etu- ja sukunimi, mikäli takaaja on luonnollinen henkilö

Kun ilmoitus on tehtävä useista takaajista, on kenttä [10] täytettävä niin monta kertaa kuin se on tarpeen

{ALPHANUM-280}

11.

Liikkeeseenlaskijan LEI

Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus

Kun ilmoitus on tehtävä useista liikkeeseenlaskijoista, on kenttä [11] täytettävä niin monta kertaa kuin se on tarpeen

{LEI}

12.

Tarjoajan LEI

Tarjoajan oikeushenkilötunnus

Kun ilmoitus on tehtävä useista tarjoajista, on kenttä [12] täytettävä niin monta kertaa kuin se on tarpeen

{LEI}

13.

Takaajan LEI

Takaajan oikeushenkilötunnus

Kun ilmoitus on tehtävä useista takaajista, on kenttä [13] täytettävä niin monta kertaa kuin se on tarpeen

{LEI}

14.

Tarjoajan asuinpaikka

Tarjoajan asuinpaikka, mikäli tarjoaja on luonnollinen henkilö

Kun ilmoitus on tehtävä useista tarjoajista, on kenttä [14] täytettävä niin monta kertaa kuin se on tarpeen

{COUNTRYCODE_2}

15.

Takaajan asuinpaikka

Takaajan asuinpaikka, mikäli takaaja on luonnollinen henkilö

Kun ilmoitus on tehtävä useista takaajista, on kenttä [15] täytettävä niin monta kertaa kuin se on tarpeen

{COUNTRYCODE_2}

16.

FISN

Arvopaperin FISN-nimi (rahoitusinstrumentin lyhytnimi)

Kenttä toistetaan jokaisen ISIN-tunnuksen osalta

{FISN}

17.

ISIN-tunnus

ISIN-tunnus (International Securities Identification Number)

{ISIN}

18.

CFI

Rahoitusinstrumenttiluokittelu

Kenttä toistetaan jokaisen ISIN-tunnuksen osalta

{CFI_CODE}

19.

Liikkeeseenlaskuvaluutta

Nimellisarvovaluutan koodi

Kenttä toistetaan jokaisen ISIN-tunnuksen osalta

{CURRENCYCODE_3}

20.

Yksikkökohtainen nimellisarvo

Yksikkökohtainen nimellisarvo liikkeeseenlaskuvaluutassa

Kenttä toistetaan jokaisen ISIN-tunnuksen osalta

Sovelletaan arvopapereihin, joille on määritelty nimellisarvo

{DECIMAL-18/5}

21.

Kohde-etuuden tunnus tai nimi

Kohde-etuutena olevan arvopaperin/indeksin ISIN-tunnus tai kohde-etuutena olevan arvopaperin/indeksin nimi, jos ISIN-tunnusta ei ole

Jos kyseessä arvopaperikori, vastaava identifiointi

Sovelletaan arvopapereihin, joille on määritelty kohde-etuus. Kenttä toistetaan tällaisten arvopapereiden jokaisen ISIN-tunnuksen osalta

Vain yksi kohde-etuus:

Jos arvopaperilla tai indeksillä on ISIN-tunnus: {ISIN}

Jos indeksillä ei ole ISIN-tunnusta: {INDEX}

Muutoin: {ALPHANUM-50}

Jos useita kohde-etuuksia: ”BSKT”

22.

Erääntymis- tai päättymispäivä

Arvopaperin erääntymis- tai päättymispäivä, jos sovellettavissa

Kenttä toistetaan jokaisen ISIN-tunnuksen osalta

Sovelletaan arvopapereihin, joille on määritelty erääntymisaika

{DATEFORMAT}

Maturiteetiltaan rajoittamattomille velkapapereille kentän 22 arvoksi annetaan 9999-12-31.

23.

Tarjottu määrä

Tarjottujen arvopapereiden määrä

Sovelletaan vain omaan pääomaan

Kenttä toistetaan jokaisen sovellettavan ISIN-tunnuksen osalta

{INTEGER-18}

Joko yksittäinen arvo, arvojen vaihteluväli tai enimmäisarvo

24.

Tarjottu hinta

Tarjottu arvopaperin yksikköhinta rahamääräisenä. Hinta esitetään liikkeeseenlaskuvaluutassa

Sovelletaan vain omaan pääomaan

Kenttä toistetaan jokaisen sovellettavan ISIN-tunnuksen osalta

{DECIMAL-18/5}

Joko yksittäinen arvo, arvojen vaihteluväli tai enimmäisarvo

”PNDG”, jos tarjottu hinta ei ole vielä saatavilla

”NOAP”, jos tarjottu hinta ei ole sovellettavissa

25.

Tarjottu vastike

Tarjottu kokonaismäärä, liikkeeseenlaskuvaluutassa rahamääräisesti ilmaistuna

Tämä kenttä toistetaan jokaisen ISIN-tunnuksen osalta

{DECIMAL-18/5}

Joko yksittäinen arvo, arvojen vaihteluväli tai enimmäisarvo

”PNDG”, jos tarjottu vastike ei ole vielä saatavilla

”NOAP”, jos tarjottu vastike ei ole sovellettavissa

26.

Arvopaperin tyyppi

Osakesidonnaisten ja muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden luokittelu

Kenttä toistetaan jokaisen ISIN-tunnuksen osalta

Valinta ennalta määriteltyjen kenttien luettelosta:

Oma pääoma

”SHRS”: Osake

”UCEF”: Osuus tai osake suljetussa rahastossa

”CVTS”: Vaihdettava arvopaperi

”DRCP”: Talletustodistus

”OTHR”: Muu oma pääoma

Velkapaperi

”DWLD”: Velkapaperi, jonka yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa

”DWHD”: Velkapaperi, jonka yksikkökohtainen nimellisarvo on pienempi kuin 100 000 euroa

”DLRM”: Velkapaperi, jonka yksikkökohtainen nimellisarvo on pienempi kuin 100 000 euroa ja jolla käydään kauppaa säännellyllä markkinalla, jolle ainoastaan kokeneilla sijoittajilla on pääsy

”ABSE”: Omaisuusvakuudellinen arvopaperi (ABS)

”DERV”: Johdannaisarvopaperi

27.

Tarjouksen / kaupankäynnin kohteeksi ottamisen tyyppi

Esiteasetuksen ja rahoitusmarkkinadirektiivin / rahoitusmarkkina-asetuksen mukainen luokitus

Valinta ennalta määriteltyjen kenttien luettelosta:

”IOWA”: Ensimmäinen tarjous ilman kaupankäynnin kohteeksi ottamista / listausta

”SOWA”: Tarjous jälkimarkkinoilla ilman kaupankäynnin kohteeksi ottamista / listausta

”IRMT”: Ensimmäinen säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottaminen

”IPTM”: Ensimmäinen säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottaminen, kun ollut aiemmin kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä

”IMTF”: Ensimmäinen kaupankäynnin kohteeksi ottaminen monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä yleisölle suunnatulla annilla

”SIRM”: Listautumisen jälkeinen liikkeeseenlasku säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä

28.

Sen kauppapaikan ominaispiirteet, jossa arvopaperi otetaan ensimmäistä kertaa kaupankäynnin kohteeksi

Esiteasetuksen ja rahoitusmarkkinadirektiivin / rahoitusmarkkina-asetuksen mukainen luokitus

Valinta ennalta määriteltyjen kenttien luettelosta:

”RMKT”: Kaikille sijoittajille avoin säännelty markkina

”RMQI”: Säännelty markkina, joka on kokonaan tai osittain suunnattu pelkästään kokeneille sijoittajille

”MSGM”: Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, joka on pk-yritysten kasvumarkkina

”MLTF”: Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, joka ei ole pk-yritysten kasvumarkkina

29.

Julkistamisjärjestelmä

Komission delegoidun asetuksen (EU) [] liite, jonka mukaan esite laaditaan

Kun ilmoitus on tehtävä useista liitteistä, on kenttä 29 täytettävä niin monta kertaa kuin se on tarpeen

{INTEGER-2} 1–[29]

30.

EU:n kasvuesitteen luokka

Syy, jonka perusteella on käytetty EU:n kasvuesitettä

Valinta ennalta määriteltyjen kenttien luettelosta:

”S15A”: Esiteasetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pk-yritys

”I15B”: Esiteasetuksen 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu liikkeeseenlaskija, joka ei ole pk-yritys

”I15C”: Esiteasetuksen 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu liikkeeseenlaskija, joka ei ole pk-yritys

”O15D”: Esiteasetuksen 15 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu arvopapereiden tarjoaja


Taulukko 2

Tunnus

Tietotyyppi

Määritelmä

{ALPHANUM-n}

Enintään n aakkosnumeerista merkkiä

Vapaatekstikenttä

{CFI_CODE}

6 merkkiä

Standardin ISO 10962 mukainen CFI-koodi

{COUNTRYCODE_2}

2 aakkosnumeerista merkkiä

Standardin ISO 3166–1 alfa-2 mukainen kaksikirjaiminen maakoodi

{DATEFORMAT}

Päivämäärä seuraavassa muodossa VVVV-KK-PP

Päivämäärät ilmoitetaan UTC-aikoina

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa

{LANGUAGE}

Kaksikirjaiminen koodi

ISO 639–1

{LEI}

20 aakkosnumeerista merkkiä

Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus

{FISN}

35 aakkosnumeerista merkkiä seuraavassa muodossa

Standardin ISO 18774 mukainen FISN-koodi

{ISIN}

12 aakkosnumeerista merkkiä

Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi

{CURRENCYCODE_3}

3 aakkosnumeerista merkkiä

Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi

{DECIMAL-n/m}

Desimaaliluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa, joista enintään m numeroa voi olla desimaaleja

Numeerinen kenttä

Desimaalierotin on ”.” (piste)

Arvot pyöristetään, ei lyhennetä

{INTEGER-n}

Kokonaisluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa

Numeerinen kenttä

{INDEX}

4 aakkosnumeerista merkkiä

”EONA” – EONIA

”EONS” – EONIA SWAP

”EURI” – EURIBOR

”EUUS” – EURODOLLAR

”EUCH” – EuroSwiss

”GCFR” – GCF REPO

”ISDA” – ISDAFIX

”LIBI” – LIBID

”LIBO” – LIBOR

”MAAA” – Muni AAA

”PFAN” – Pfandbriefe

”TIBO” – TIBOR

”STBO” – STIBOR

”BBSW” – BBSW

”JIBA” – JIBAR

”BUBO” – BUBOR

”CDOR” – CDOR

”CIBO” – CIBOR

”MOSP” – MOSPRIM

”NIBO” – NIBOR

”PRBO” – PRIBOR

”TLBO” – TELBOR

”WIBO” – WIBOR

”TREA” – Treasury

”SWAP” – SWAP

”FUSW” – Future SWA


Top