EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0723

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/723, annettu 2 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden toimittamissa vuosikertomuksissa käytettävän vakiomallilomakkeen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/3190

OJ L 124, 13.5.2019, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/723/oj

13.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 124/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/723,

annettu 2 päivänä toukokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden toimittamissa vuosikertomuksissa käytettävän vakiomallilomakkeen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 113 artiklan 2 kohdan ja 134 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2017/625 113 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä elokuuta vuosikertomus, joka koskee sen suorittamaa virallista valvontaa, vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyviä tapauksia ja monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman täytäntöönpanoa. Ensimmäinen tällainen kertomus on määrä toimittaa viimeistään 31 päivänä elokuuta 2021.

(2)

Jäsenvaltioiden vuosikertomusten yhtenäisen esittämistavan varmistamiseksi olisi hyväksyttävä vakiomallilomake.

(3)

Jäsenvaltioiden toimittamissa vuosikertomuksissa käytettävään vakiomallilomakkeeseen olisi sisällytettävä muita, olemassa olevia komission antamia vakiomallilomakkeita, joita käytetään toimitettaessa virallisia tarkastuksia koskevat kertomukset, jotka toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamiseksi toimitettava komissiolle. Tavoitteena on välttää moninkertainen raportointi ja tarpeettoman hallinnollisen rasitteen luominen.

(4)

Jäsenvaltiot olisi velvoitettava täyttämään vakiomallilomake sähköisessä muodossa, koska siten helpotetaan tietojen kokoamista ja vältetään kopiointivirheet.

(5)

Jotta voitaisiin käyttää kehittyneitä viestintäjärjestelmiä ja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti vuosikertomusten sisältämiä tietoja, sähköisessä virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmässä (IMSOC) olisi oltava käytettävissä vakiomallilomake, ja jäsenvaltioiden olisi toimitettava vuosikertomukset IMSOC-järjestelmää käyttäen.

(6)

Vakiomallilomakkeessa vahvistetaan tietyt tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle, mukaan lukien tiedot tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Komission päätöksessä 2006/778/EY (2) vahvistetaan nykyisellään vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen tuotantoeläintilojen tarkastusten aikana kerättäviä tietoja ja näiden tietojen toimittamista komissiolle. Näin ollen päätös 2006/778/EY olisi johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(7)

Vakiomallilomake sisältää myös eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevat tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle. Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana tehtyjä tarkastuksia koskevien vuotuisten kertomusten säännöistä säädetään nykyisellään komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/188/EU (3). Näin ollen täytäntöönpanopäätös 2013/188/EU olisi johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(8)

Koska asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, tätä asetusta olisi myös sovellettava kyseisestä päivästä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan vakiomallilomake niitä tietoja varten, jotka on sisällytettävä kunkin jäsenvaltion asetuksen (EU) 2017/625 113 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamaan vuosikertomukseen.

2 artikla

Vakiomallilomake

Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EU) 2017/625 113 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot tämän asetuksen liitteessä vahvistetulla vakiomallilomakkeella. Tämä on tehtävä käyttäen sähköisessä virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmässä (IMSOC) olevaa vakiomallilomakkeen sähköistä muotoa.

3 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2006/778/EY ja täytäntöönpanopäätös 2013/188/EU 14 päivästä joulukuuta 2019.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission päätös 2006/778/EY, tehty 14 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen tuotantoeläintilojen tarkastusten aikana kerättäviä tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 314, 15.11.2006, s. 39).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/188/EU, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 nojalla tehtyjä syrjimättömiä tarkastuksia koskevista vuotuisista kertomuksista (EUVL L 111, 23.4.2013, s. 107).


LIITE

(jäsenvaltion) toimittama vuosikertomus ajalta 1.1.(xxxx) – 31.12.(xxxx)

I OSA

1.

Johdanto

 

 

 

2.

Monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman tehokkaan toiminnan varmistamiseksi toteutetut toimenpiteet, myös täytäntöönpanotoimenpiteet ja toimenpiteiden tulokset

 

 

3.

Monivuotisiin kansallisiin valvontasuunnitelmiin tehdyt muutokset

 

 

4.

Maksut

 

II OSA

1.   Elintarvikkeet ja elintarviketurvallisuus sekä elintarvikkeiden laatu ja terveellisyys kaikissa elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa, mukaan luettuna säännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa kaupan rehelliset menettelytavat ja suojella kuluttajien etuja ja kuluttajille annettavia tietoja, sekä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistus ja käyttö

1.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 


1.2

Toimijoiden/laitosten virallinen valvonta

Hyväksytyt laitokset

Laitosten lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Yleiset laitokset (kylmävarastot, uudelleenkäärimis- ja uudelleenpakkaamislaitokset, tukkuliikkeet, kylmäkuljetusalukset)

 

 

Kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten liha

 

 

Siipikarjanliha ja jäniseläinten liha

 

 

Tarhatun riistan liha

 

 

Luonnonvaraisen riistan liha

 

 

Jauheliha, raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha

 

 

Lihavalmisteet

 

 

Elävät simpukat

 

 

Kalastustuotteet

 

 

Ternimaito, raakamaito, ternimaito- ja maitotuotteet

 

 

Munat ja munatuotteet

 

 

Sammakonreidet ja etanat

 

 

Sulatettu eläinrasva ja proteiinijäännös

 

 

Käsitellyt mahat, rakot ja suolet

 

 

Gelatiini

 

 

Kollageeni

 

 

Pitkälle jalostetut kondroitiinisulfaatti, hyaluronihappo, muut hydroloidut rustotuotteet, kitosaani, glukosamiini, juoksute, kalanrakkoselvikkeet ja aminohapot

 

 

Hunaja

 

 

Idut

 

 

Rekisteröidyt toimijat/laitokset

Toimijoiden/laitosten lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Kasvinviljely

 

 

Kotieläintalous

 

 

Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)

 

 

Metsästys

 

 

Kalastus

 

 

Vesiviljely

 

 

Hedelmien ja vihannesten jalostus ja säilöntä

 

 

Kasviöljyjen ja -rasvojen valmistus

 

 

Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus

 

 

Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus

 

 

Muiden elintarvikkeiden valmistus

 

 

Juomien valmistus

 

 

Tukkukauppa

 

 

Vähittäiskauppa

 

 

Kuljetus ja varastointi

 

 

Ravitsemistoiminta

 

 

Muut

 

 

 

Laitosten lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Elintarvikekontaktimateriaaleja valmistavat laitokset

 

 


1.3

Viralliset tarkastukset, jotka edellyttävät toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön tai edustajien jatkuvaa tai säännöllistä läsnäoloa toimijoiden tiloissa

Toimijoiden tilojen tyypit

Laitosten lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä (ruhojen lukumäärä tai paino tonneina)

Hylkäämiset

Kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten liha – teurastamot

 

 

 

Siipikarjanliha ja jäniseläinten liha – teurastamot

 

 

 

Tarhatun riistan liha – teurastamot

 

 

 

Luonnonvaraisen riistan liha – riistan käsittelylaitokset

 

 

 


1.4

Tuotteita/tavaroita koskevat viralliset tarkastukset jaoteltuna horisontaalisen säännön ja elintarvikeryhmän mukaan

Horisontaalisen säännön mukaan

Elintarvikeryhmän mukaan

Mikrobiologiset vaatimukset

Elintarvikkeiden sisältämät torjunta-ainejäämät

Elintarvikkeiden sisältämät vierasaineet

Elintarvikkeiden sisältämät eläinlääkejäämät

Merkinnät ja ravitsemus- ja terveysväitteet

Elintarvikkeiden sisältämät muuntogeeniset organismit (GMO)

Elintarvikeparanteet (lisäaineet, entsyymit, aromiaineet, valmistuksen apuaineet)

Säteilytys

Elintarvikekontaktimateriaalien siirtymisen aiheuttama saastuminen

Muut

1.

Maitotuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Maitotuotteille vaihtoehtoiset tuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Rasvat ja öljyt sekä rasva- ja öljyemulsiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Hedelmät ja vihannekset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Makeistuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vilja ja viljatuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Leipomotuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Tuore liha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotieläiminä pidettävät sorkka- ja kavioeläimet*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siipikarja ja jäniseläimet*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarhattu riista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnonvarainen riista*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Jauheliha, raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauheliha*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raakalihavalmisteet*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekaanisesti erotettu liha*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Lihavalmisteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsitellyt mahat, rakot ja suolet*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelatiini, kollageeni ja piparjuuriperoksidaasi (HRP)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kala ja kalastustuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elävät simpukat*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalastustuotteet*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Munat ja munatuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Sokerit, siirapit, hunaja ja pöytämakeuttajat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Suolat, mausteet, keitot, kastikkeet, salaatit ja proteiinituotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 609/2013 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Juomat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholittomat juomat*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pikkusuolaiset ja välipalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Jälkiruoat lukuun ottamatta ryhmiin 1, 3 ja 4 kuuluvia tuotteita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (2) 2 artiklan a kohdassa määritellyt ravintolisät, paitsi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ravintolisät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Jalostetut elintarvikkeet, jotka eivät kuulu ryhmiin 1–17, paitsi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Muut – elintarvikkeet, jotka eivät kuulu ryhmiin 1–21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elintarvikekontaktimateriaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5

Kommenttikenttä*

 

 


1.6

Vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

Toimijoiden/laitosten vaatimustenvastaisuudet

Hallinnolliset

Oikeudelliset

 

Havaittu virallisissa tarkastuksissa

Tarkastettujen toimijoiden/laitosten kokonaismäärä*

Niiden tarkastettujen toimijoiden/laitosten lukumäärä, joiden osalta havaittiin vaatimustenvastaisuuksia*

Hyväksytyt laitokset

 

 

 

 

 

Yleiset laitokset (kylmävarastot, uudelleenkäärimis- ja uudelleenpakkaamislaitokset, tukkuliikkeet, kylmäkuljetusalukset)

 

 

 

 

 

Kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten liha

 

 

 

 

Siipikarjanliha ja jäniseläinten liha

 

 

 

 

Tarhatun riistan liha

 

 

 

 

Luonnonvaraisen riistan liha

 

 

 

 

Jauheliha, raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha

 

 

 

 

Lihavalmisteet

 

 

 

 

Elävät simpukat

 

 

 

 

Kalastustuotteet

 

 

 

 

Ternimaito, raakamaito, ternimaito- ja maitotuotteet

 

 

 

 

Munat ja munatuotteet

 

 

 

 

Sammakonreidet ja etanat

 

 

 

 

Sulatettu eläinrasva ja proteiinijäännös

 

 

 

 

Käsitellyt mahat, rakot ja suolet

 

 

 

 

Gelatiini

 

 

 

 

Kollageeni

 

 

 

 

Piparjuuriperoksidaasi (HRP)

 

 

 

 

Hunaja

 

 

 

 

Idut

 

 

 

 

Rekisteröidyt toimijat/laitokset

 

 

 

 

 

Kasvinviljely

 

 

 

 

 

Kotieläintalous

 

 

 

 

Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)

 

 

 

 

Metsästys

 

 

 

 

Kalastus

 

 

 

 

Vesiviljely

 

 

 

 

Hedelmien ja vihannesten jalostus ja säilöntä

 

 

 

 

Kasviöljyjen ja -rasvojen valmistus

 

 

 

 

Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus

 

 

 

 

Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus

 

 

 

 

Muiden elintarvikkeiden valmistus

 

 

 

 

Juomien valmistus

 

 

 

 

Tukkukauppa

 

 

 

 

Vähittäiskauppa

 

 

 

 

Kuljetus ja varastointi

 

 

 

 

Ravitsemistoiminta

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elintarvikekontaktimateriaaleja valmistavat laitokset

 

 

 

 

 

Elintarvikkeiden vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

 

Virallisissa tarkastuksissa havaitut vaatimustenvastaisuudet

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Mikrobiologiset vaatimukset

Elintarvikkeiden sisältämät torjunta-ainejäämät

Elintarvikkeiden sisältämät vierasaineet

Elintarvikkeiden sisältämät eläinlääkejäämät

Merkinnät ja ravitsemus- ja terveysväitteet

Elintarvikeparanteet (lisäaineet, entsyymit, aromiaineet, valmistuksen apuaineet)

Muut

1.

Maitotuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Maitotuotteille vaihtoehtoiset tuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Rasvat ja öljyt sekä rasva- ja öljyemulsiot

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Hedelmät ja vihannekset

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Makeistuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vilja ja viljatuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Leipomotuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Tuore liha

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotieläiminä pidettävät sorkka- ja kavioeläimet*

 

 

 

 

 

 

 

 

Siipikarja ja jäniseläimet*

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarhattu riista*

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnonvarainen riista*

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Jauheliha, raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauheliha*

 

 

 

 

 

 

 

 

Raakalihavalmisteet*

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekaanisesti erotettu liha*

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Lihavalmisteet

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsitellyt mahat, rakot ja suolet*

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelatiini, kollageeni ja piparjuuriperoksidaasi (HRP)*

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kala ja kalastustuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

Elävät simpukat*

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalastustuotteet*

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Munat ja munatuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Sokerit, siirapit, hunaja ja pöytämakeuttajat

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Suolat, mausteet, keitot, kastikkeet, salaatit ja proteiinituotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EU) N:o 609/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Juomat

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholittomat juomat*

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholijuomat, mukaan luettuina niiden alkoholittomat ja vähän alkoholia sisältävät vastineet*

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pikkusuolaiset ja välipalat

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Jälkiruoat lukuun ottamatta ryhmiin 1, 3 ja 4 kuuluvia tuotteita

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Direktiivin 2002/46/EY 2 artiklan a kohdassa määritellyt ravintolisät, paitsi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ravintolisät

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Jalostetut elintarvikkeet, jotka eivät kuulu ryhmiin 1–17, paitsi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Muut – elintarvikkeet, jotka eivät kuulu ryhmiin 1–21

 

 

 

 

 

 

 

 

Horisontaalisiin sääntöihin liittyvät vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

 

Virallisissa tarkastuksissa havaitut vaatimustenvastaisuudet

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Elintarvikkeiden sisältämät muuntogeeniset organismit (GMO):

 

Kielletyt muuntogeeniset organismit

 

 

 

Muuntogeenisiä organismeja koskevat merkinnät

 

 

Säteilytys

 

 

 

Uuselintarvikkeet

 

 

 

Elintarvikekontaktimateriaalit

 

 

 

Petolliset ja vilpilliset menettelytavat

 


1.7

Kommenttikenttä*

 

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

2.   Muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoa varten

2.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 

 


2.2

Viralliset tarkastukset

 

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Muuntogeenisten organismien kaupallinen viljely elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoa varten (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (3) C osa)

 

Elintarvikkeisiin ja rehuihin liittyvä muuntogeenisten organismien kokeellinen levittäminen (direktiivin 2001/18/EY B osa)

 

Siemenet ja kasvien lisäysaineisto elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoa varten

 


2.3

Kommenttikenttä*

 

 


2.4

Vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

 

Havaittu virallisissa tarkastuksissa

Tarkastettujen toimijoiden kokonaismäärä*

Niiden tarkastettujen toimijoiden lukumäärä, joiden osalta havaittiin vaatimustenvastaisuuksia*

Hallinnolliset

Oikeudelliset

1.

Muuntogeenisten organismien kaupallinen viljely elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoa varten

 

 

 

 

 

2.

Elintarvikkeisiin ja rehuihin liittyvä muuntogeenisten organismien kokeellinen levittäminen

 

 

 

 

3.

Siemenet ja kasvien lisäysaineisto elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoa varten

 

 

 

 

3.1

Siementen ja kasvien lisäysaineiston sisältämät kielletyt muuntogeeniset organismit

 

 

 

 

3.2

Siementen ja kasvien lisäysaineiston sisältämiä muuntogeenisiä organismeja koskevat merkinnät

 

 

 

 

Petolliset ja vilpilliset menettelytavat

 


2.5

Kommenttikenttä*

 

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

3.   Rehut ja rehuturvallisuus missä tahansa rehujen tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheessa ja rehujen käytössä, mukaan luettuna säännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa kaupan rehelliset menettelytavat ja suojella kuluttajien terveyttä, etuja ja kuluttajille annettavia tietoja

3.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 

 


3.2

Viralliset tarkastukset

Jaoteltuna laitosten mukaan

Laitosten lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 (4) 10 artiklan mukaisesti hyväksytyt laitokset

 

 

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 artiklan mukaisesti hyväksytyt alkutuottajat*

 

 

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 9 artiklan mukaisesti rekisteröidyt laitokset, alkutuotantoa lukuun ottamatta

 

 

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 9 artiklan mukaisesti rekisteröidyt alkutuottajat, jotka ovat kyseisen asetuksen liitteen I säännösten mukaisia*

 

 

Rehua käyttävät toimijat (viljelijät)

 

 

Lääkerehuja valmistavat ja/tai myyvät toimijat

 

 

Jaoteltuna horisontaalisen säännön mukaan

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Rehujen merkinnät

 

Rehujen jäljitettävyys

 

Rehujen lisäaineet (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003 (5))

 

Rehujen sisältämät haitalliset aineet (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY (6) 2 artikla)

 

Rehujen sisältämät kielletyt aineet (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 (7) liite III)

 

Lääkerehut (neuvoston direktiivi 90/167/ETY (8))

 

Rehujen sisältämät torjunta-aineet

 

Rehujen sisältämät muuntogeeniset organismit

 


3.3

Kommenttikenttä*

 

 


3.4

Vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

Jaoteltuna laitosten mukaan

Havaittu virallisissa tarkastuksissa

Tarkastettujen laitosten kokonaismäärä*

Niiden tarkastettujen laitosten lukumäärä, joissa havaittiin vaatimustenvastaisuuksia*

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 artiklan mukaisesti hyväksytyt laitokset*

 

 

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 artiklan mukaisesti hyväksytyt alkutuottajat*

 

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 9 artiklan mukaisesti rekisteröidyt laitokset, alkutuotantoa lukuun ottamatta

 

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 9 artiklan mukaisesti rekisteröidyt alkutuottajat, jotka ovat kyseisen asetuksen liitteen I säännösten mukaisia*

 

 

 

 

Rehua käyttävät toimijat (viljelijät)

 

 

 

 

Lääkerehuja valmistavat ja/tai myyvät toimijat

 

 

 

 

Jaoteltuna horisontaalisen säännön mukaan

Havaittujen vaatimustenvastaisuuksien määrä

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Tuotteiden vaatimustenvastaisuus:

markkinoille saatettujen/saatettavien rehujen merkinnät/jäljitettävyys

 

 

 

Tuotteiden vaatimustenvastaisuus:

markkinoille saatettujen/saatettavien rehujen turvallisuus

 

 

Rehujen lisäaineet (asetus (EY) N:o 1831/2003)

 

 

Rehujen sisältämät haitalliset aineet (direktiivin 2002/32/EY 2 artikla)

 

 

Rehujen sisältämät kielletyt aineet (asetuksen (EY) N:o 767/2009 liite III)

 

 

Lääkerehut (neuvoston direktiivi 90/167/ETY)

 

 

Rehujen sisältämät torjunta-aineet

 

 

Rehujen sisältämät kielletyt muuntogeeniset organismit

 

 

Rehujen sisältämiä muuntogeenisiä organismeja koskevat merkinnät

 

 

Petolliset ja vilpilliset menettelytavat

 


3.5

Kommenttikenttä*

 

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

4.   Eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

4.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 

 


4.2

Viralliset tarkastukset

 

Tilojen/laitosten lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Rekisteröityjen eläinten lukumäärä

Tarkastettujen eläinten lukumäärä

Nautaeläinten tunnistus ja rekisteröinti

 

 

(raportointikauden alussa tai muuna eläintilastojen kansallisena viitepäivämääränä)

 

 

Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti

 

 

(raportointikauden vuoden alussa tai muuna eläintilastojen kansallisena viitepäivämääränä)

 

 

Hyväksytyt (nauta-, lammas-, vuohi-, sika-, hevoseläinten) keräyskeskukset

 

 

 

Hyväksytyt (nauta-, lammas-, vuohi-, sikaeläinten) kauppiaat

 

 

Tarkastusasemat (neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97 (9))

 

 

Hyväksytyt yhteisöt, laitokset ja keskukset (neuvoston direktiivi 92/65/ETY (10))

 

 

Siipikarjan ja siitosmunien EU-kauppaa varten hyväksytyt laitokset

 

 

Karanteenilaitokset linnuille

 

 

Hyväksytyt vesiviljelylaitokset:

 

 

Hyväksytyt kalanviljelylaitokset*

 

 

Hyväksytyt elävien simpukoiden viljelylaitokset*

 

 

Hyväksytyt äyriäistenviljelylaitokset*

 

 

Hyväksytyt vesiviljelyeläinten jalostuslaitokset

 

 

Keinosiemennysasemat:

 

 

Nautaeläimet*

 

 

Sikaeläimet*

 

 

Lammas-/vuohieläimet*

 

 

Hevoseläimet*

 

 

Siemennesteen varastointiasemat:

 

 

Nautaeläimet*

 

 

Lammas-/vuohieläimet*

 

 

Hevoseläimet*

 

 

Alkionsiirto-/alkiontuotantoryhmät:

 

 

Nautaeläimet*

 

 

Sikaeläimet*

 

 

Lammas-/vuohieläimet*

 

 

Hevoseläimet*

 

 


4.3

Kommenttikenttä*

 

 


4.4

Vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

 

Niiden tilojen/laitosten lukumäärä, joissa esiintyi vaatimustenvastaisuuksia

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Yksittäisten eläinten siirtämistä koskeva rajoitus

Kaikkien eläinten siirtämistä koskeva rajoitus

Eläinten hävittäminen

Nautaeläinten tunnistus ja rekisteröinti

 

 

 

Asianomaiset eläimet

Asianomaiset tilat

Asianomaiset eläimet

Asianomaiset tilat

Asianomaiset eläimet

Asianomaiset tilat

 

 

 

 

 

 

Lammas- ja vuohieläinten tunnistus ja rekisteröinti

 

 

 

Hyväksytyt (nauta-, lammas-, vuohi-, sika-, hevoseläinten) keräyskeskukset

 

 

Hyväksytyt (nauta-, lammas-, vuohi-, sikaeläinten) kauppiaat

 

 

Tarkastusasemat (asetus (EY) N:o 1255/97)

 

 

Hyväksytyt yhteisöt, laitokset ja keskukset (direktiivi 92/65/ETY)

 

 

Siipikarjan ja siitosmunien EU-kauppaa varten hyväksytyt laitokset

 

 

Karanteenilaitokset linnuille

 

 

Hyväksytyt vesiviljelylaitokset:

 

 

Hyväksytyt kalanviljelylaitokset*

 

 

Hyväksytyt elävien simpukoiden viljelylaitokset*

 

 

Hyväksytyt äyriäistenviljelylaitokset*

 

 

Hyväksytyt vesiviljelyeläinten jalostuslaitokset

 

 

Keinosiemennysasemat:

 

 

Nautaeläimet*

 

 

Sikaeläimet*

 

 

Lammas-/vuohieläimet*

 

 

Hevoseläimet*

 

 

Siemennesteen varastointiasemat:

 

 

Nautaeläimet*

 

 

Lammas-/vuohieläimet*

 

 

Hevoseläimet*

 

 

Alkionsiirto-/alkiontuotantoryhmät:

 

 

Nautaeläimet*

 

 

Sikaeläimet*

 

 

Lammas-/vuohieläimet*

 

 

Hevoseläimet*

 

 

Petolliset ja vilpilliset menettelytavat

 


4.5

Kommenttikenttä*

 

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

5.   Eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien ehkäiseminen ja minimoiminen

5.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 

 


5.2

Viralliset tarkastukset

Jaoteltuna laitosten mukaan

Laitosten lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (11) 24 artiklan mukaisesti hyväksytyt laitokset

 

 

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 23 artiklan mukaisesti rekisteröidyt laitokset

 

 

Jaoteltuna horisontaalisen säännön mukaan

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden merkinnät ja jäljitettävyys

 


5.3

Kommenttikenttä*

 

 


5.4

Vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

Jaoteltuna laitosten mukaan

Havaittu virallisissa tarkastuksissa

Tarkastettujen laitosten kokonaismäärä*

Niiden tarkastettujen laitosten lukumäärä, joissa havaittiin vaatimustenvastaisuuksia*

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan mukaisesti rekisteröidyt laitokset

 

 

 

 

 

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 23 artiklan mukaisesti rekisteröidyt laitokset

 

 

 

 

Jaoteltuna horisontaalisen säännön mukaan

Havaittujen vaatimustenvastaisuuksien määrä

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Tuotteiden vaatimustenvastaisuus: eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden merkinnät ja jäljitettävyys

 

 

 

Luokat 1 ja 2*

 

 

Luokka 3*

 

 

Tuotteiden vaatimustenvastaisuus: eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden turvallisuus

 

 

Luokat 1 ja 2*

 

 

Luokka 3*

 

 

Petolliset ja vilpilliset menettelytavat

 


5.5

Kommenttikenttä*

 

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

6.   Eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset

6.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 

 


6.2

Eläinten hyvinvointi maatiloilla (neuvoston direktiivi 98/58/EY  (12) )

Tuotantoeläimet

(eläinryhmä)

Tuotantopaikkojen lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

Tarkastettujen tuotantopaikkojen kokonaismäärä*

Niiden tarkastettujen tuotantopaikkojen lukumäärä, joissa havaittiin vaatimustenvastaisuuksia*

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Siat (sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivissä 2008/120/EY (13))

 

 

 

 

 

 

Munivat kanat (sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivissä 1999/74/EY (14))

 

 

 

 

 

Kanat (sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivissä 2007/43/EY (15))

 

 

 

 

 

Vasikat (sellaisina kuin ne määritellään neuvoston direktiivissä 2008/119/EY (16))

 

 

 

 

 

Muu (täsmennettävä)

 

 

 

 

 


6.3

Eläinten hyvinvointia maatiloilla koskeva analyysi ja toimintasuunnitelma

 

 


6.4

Eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana (neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005  (17) )

Eläinten suojelu kuljetuksen aikana

(eläinlajeittain)

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Vaatimustenvastaisuuksien määrä ja luokka

Toimet/toimenpiteet

1.

Eläinten kunto

2.

Kuljetuskäytännöt, tilavaatimus, korkeus

3.

Kuljetusväline

4.

Vesi, rehu, matka- ja lepoaika

5.

Asiakirjat

6.

Muu

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Nautaeläimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikaeläimet

 

 

 

 

 

 

 

 

Lammas-/vuohieläimet

 

 

 

 

 

 

 

 

Hevoseläimet

 

 

 

 

 

 

 

 

Siipikarja

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

 


6.5

Eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskeva analyysi ja toimintasuunnitelma

 

 


6.6

Eläinten hyvinvointi lopetuksen yhteydessä (neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009  (18) )

 

 


6.7

Kommenttikenttä*

 

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

7.   Suojatoimenpiteet kasvintuhoojien torjumiseksi

7.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 

 


7.2

Viralliset tarkastukset

 

Toimijoiden lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Toimijat, joilla on lupa myöntää kasvipasseja

 

 

Toimijat, joilla on lupa tehdä merkki (puiseen pakkausmateriaaliin, puuhun tai muihin tavaroihin)

 

 


7.3

Kommenttikenttä*

 

 


7.4

Vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

 

Havaittu virallisissa tarkastuksissa

Tarkastettujen toimijoiden kokonaismäärä*

Niiden tarkastettujen toimijoiden lukumäärä, joiden osalta havaittiin vaatimustenvastaisuuksia*

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Toimijat, joilla on lupa myöntää kasvipasseja

 

 

 

 

 

Toimijat, joilla on lupa tehdä merkki (puiseen pakkausmateriaaliin, puuhun tai muihin tavaroihin)

 

 

 

 

 

Petolliset ja vilpilliset menettelytavat

 


7.5

Kommenttikenttä*

 

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

8.   Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskevat vaatimukset ja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevat vaatimukset, lukuun ottamatta torjunta-aineiden levityskalustoa

8.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 

 


8.2

Viralliset tarkastukset

Kasvinsuojeluaineiden kaupan pitämistä koskevat

Toimijoiden lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Maahantulopaikat

 

 

Valmistajat/formuloijat

 

 

Pakkaajat / uudelleen pakkaajat / uudelleen etiketöijät

 

 

Jakelijat/tukkukauppiaat/vähittäismyyjät – ammatti- ja/tai harrastuskäyttöön tarkoitetut kasvinsuojeluaineet

 

 

Varastointipaikat/liikenteenharjoittajat/logistiikkayritykset

 

 

Luvanhaltija tai rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan luvan haltija

 

 

Muut

 

 

Kasvinsuojeluaineiden ja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevat

Toimijoiden lukumäärä

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Maatalouskäyttäjät

 

 

EU:n perustukijärjestelmän tai maaseudun kehittämisjärjestelmän piiriin kuuluvat hakijat, joille tehdään täydentävien ehtojen tarkastuksia*

 

 

Maatalouskäyttäjät, jotka eivät kuulu täydentävien ehtojen tarkastusten piiriin*

 

 

Muut ammattikäyttäjät

 

 

Teollinen käyttö, esim. rautatiet ja maantiet*

 

 

Siementen käsittelystä vastaavat toimijat*

 

 

Ruiskutusurakoitsijat / ruiskutupalvelujen tarjoajat*

 

 

Metsätalous*

 

 

Muut kuin maatalousalueet (golfkentät / muut julkiset alueet)*

 

 

Muut

 

 


8.3

Kommenttikenttä*

 

 


8.4

Vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevat

Havaittu virallisissa tarkastuksissa

Tarkastettujen toimijoiden kokonaismäärä*

Niiden tarkastettujen toimijoiden lukumäärä, joiden osalta havaittiin vaatimustenvastaisuuksia*

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Maahantulopaikat

 

 

 

 

 

Valmistajat/formuloijat

 

 

 

 

Pakkaajat / uudelleen pakkaajat / uudelleen etiketöijät

 

 

 

 

Jakelijat/tukkukauppiaat/vähittäismyyjät – ammatti- ja/tai harrastuskäyttöön tarkoitetut kasvinsuojeluaineet

 

 

 

 

Varastointipaikat/liikenteenharjoittajat/logistiikkayritykset

 

 

 

 

Luvanhaltija tai rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevan luvan haltija

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

Kasvinsuojeluaineiden ja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevat

Havaittu virallisissa tarkastuksissa

Tarkastettujen toimijoiden kokonaismäärä*

Niiden tarkastettujen toimijoiden lukumäärä, joiden osalta havaittiin vaatimustenvastaisuuksia*

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Maatalouskäyttäjät

 

 

 

 

 

EU:n perustukijärjestelmän tai maaseudun kehittämisjärjestelmän piiriin kuuluvat hakijat, joille tehdään täydentävien ehtojen tarkastuksia*

 

 

 

 

Maatalouskäyttäjät, jotka eivät kuulu täydentävien ehtojen tarkastusten piiriin*

 

 

 

 

Muut ammattikäyttäjät

 

 

 

 

Teollinen käyttö, esim. rautatiet ja maantiet*

 

 

 

 

Siementen käsittelystä vastaavat toimijat*

 

 

 

 

Ruiskutusurakoitsijat / ruiskutupalvelujen tarjoajat*

 

 

 

 

Metsätalous*

 

 

 

 

Muut kuin maatalousalueet (golfkentät / muut julkiset alueet)*

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

Petolliset ja vilpilliset menettelytavat

 


8.5

Kommenttikenttä*

 

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

9.   Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät

9.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 

 

 

Jäsenvaltioiden on komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 (19) 92 f artiklan (luettuna yhdessä asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä V olevan ensimmäisen vastaavuustaulukon kanssa) mukaisesti varmistettava, että niiden asetuksen (EU) 2017/625 109 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut monivuotiset kansalliset valvontasuunnitelmat kattavat luonnonmukaiselle tuotannolle tehtävien tarkastusten valvonnan asetuksen (EY) N:o 889/2008 mukaisesti, ja sisällytettävä kyseistä valvontaa koskevat tiedot, jäljempänä ’luomuvalvontatiedot’, asetuksen (EU) 2017/625 113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun vuosikertomukseen. Luomuvalvontatietoihin on sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä XIII b luetellut seikat. Luomuvalvontatietojen on perustuttava tarkastuslaitosten ja/tai tarkastusviranomaisten sekä toimivaltaisen viranomaisen tekemiä tarkastuksia koskeviin tietoihin. Tiedot on esitettävä asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteissä XIII b ja XIII c esitettyjen mallien mukaisesti.

 

9.3

Kommenttikenttä*

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

10.   Suojattujen alkuperänimitysten, suojattujen maantieteellisten merkintöjen ja aitojen perinteisten tuotteiden käyttö ja merkinnät

10.1

Yleispäätelmä saavutetusta vaatimustenmukaisuuden tasosta

 

 


10.2

Viralliset tarkastukset

 

Tehtyjen virallisten tarkastusten lukumäärä

Ennen markkinoille saattamista

 

Tavanomaiset markkinat

 

Sähköinen kaupankäynti

 


10.3

Kommenttikenttä*

 

 


10.4

Vaatimustenvastaisuudet

Toimet/toimenpiteet

 

Havaittu virallisissa tarkastuksissa

Tarkastettujen toimijoiden kokonaismäärä*

Niiden tarkastettujen toimijoiden lukumäärä, joiden osalta havaittiin vaatimustenvastaisuuksia*

Hallinnolliset

Oikeudelliset

Ennen markkinoille saattamista

 

 

 

 

 

Tavanomaiset markkinat

 

 

 

 

Sähköinen kaupankäynti

 

 

 

 

Petolliset ja vilpilliset menettelytavat

 


10.5

Kommenttikenttä*

 

 

*

Jäsenvaltiot voivat täyttää asteriskilla (*) merkityt tekstikentät tai kohdat tai jättää ne tyhjiksi.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta (EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1).

(8)  Neuvoston direktiivi 90/167/ETY, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1990, lääkkeitä sisältävien rehujen valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhteisössä (EYVL L 92, 7.4.1990, s. 42).

(9)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta (EYVL L 174, 2.7.1997, s. 1).

(10)  Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten suojelusta (EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23).

(13)  Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 47, 18.2.2009, s. 5).

(14)  Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53).

(15)  Neuvoston direktiivi 2007/43/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 182, 12.7.2007, s. 19).

(16)  Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 10, 15.1.2009, s. 7).

(17)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).

(18)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (EUVL L 303, 18.11.2009, s. 1).

(19)  Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1).


Top