Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0337

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/337, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi, annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/1239

OJ L 65, 8.3.2018, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/337/oj

8.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/337,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018,

deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi, annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY (1) ja erityisesti sen 10 b artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2403 (2) vahvistetaan säännöt ja tekniset eritelmät ampuma-aseiden deaktivoinnista unionissa sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi. Mainitussa asetuksessa myös kuvataan, miten jäsenvaltioiden viranomaisten on tarkastettava ja varmennettava ampuma-aseiden deaktivointi, ja vahvistetaan säännöt deaktivoitujen ampuma-aseiden merkitsemisestä.

(2)

Jotta varmistetaan mahdollisimman korkea turvallisuustaso ampuma-aseiden deaktivoinnin yhteydessä, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2403 säädetään asetuksessa vahvistettujen teknisten eritelmien säännöllisestä uudelleentarkastelusta ja päivittämisestä ottaen huomioon kokemus, jonka jäsenvaltiot ovat saaneet näiden sääntöjen ja muiden mahdollisten deaktivointitoimenpiteiden soveltamisesta.

(3)

Komissio perusti tätä tarkoitusta varten syyskuussa 2016 ampuma-aseiden deaktivointia käsittelevän, kansallisista asiantuntijoista koostuvan työryhmän direktiivillä 91/477/ETY perustetun komitean yhteyteen. Työryhmä keskittyi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 liitteessä I esitettyjen, ampuma-aseiden deaktivointia koskevien teknisten eritelmien tarkistukseen tavoitteenaan parantaa näiden eritelmien selkeyttä, välttää toimijoiden parissa syntyvää epäselvyyttä sekä varmistaa, että tekniset eritelmät ovat sovellettavissa kaikentyyppisiin ampuma-aseisiin.

(4)

Direktiiviä 91/477/ETY on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/853 (3). Muutettu direktiivi koskee myös deaktivoituja ampuma-aseita, ja siinä säädetään lisäksi niiden luokittelusta. Se sisältää deaktivoituja ampuma-aseita koskevan määritelmän, jossa otetaan huomioon ampuma-aseiden deaktivointia koskevat yleiset periaatteet. Nämä periaatteet vahvistetaan ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevassa pöytäkirjassa. Pöytäkirja on liitetty neuvoston päätökseen 2014/164/EU (4), jolla kyseinen pöytäkirja on saatettu osaksi unionin lainsäädäntöä.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2403 säädettyjen, ampuma-aseiden deaktivointia koskevien sääntöjen olisi heijastettava direktiivissä (EU) 2017/853 käyttöönotettuja deaktivointia koskevia uusia sääntöjä ja oltava niiden kanssa yhdenmukaiset.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 soveltamisalan olisi katettava kaikkien direktiivin 91/477/ETY liitteessä I olevassa II osassa lueteltujen luokkien ampuma-aseet.

(7)

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevien teknisten eritelmien olisi estettävä se, että ampuma-aseet voitaisiin tavanomaisin työvälinein tehdä uudelleen ampumakelpoisiksi.

(8)

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevissa teknisissä eritelmissä keskitytään direktiivissä 91/477/ETY määriteltyjen ampuma-aseiden olennaisten osien deaktivointiin. Tämä johtuu siitä, että direktiivissä 91/477/ETY esitetään myös määritelmä deaktivoidulle ampuma-aseelle. Määritelmän mukaan on varmistettava, että kaikki kyseisen ampuma-aseen olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa millään tavalla siten, että ampuma-ase voitaisiin uudelleen tehdä ampumakelpoiseksi. Ampuma-aseiden deaktivointia koskevia teknisiä eritelmiä olisi myös sovellettava vaihtopiippujen deaktivointiin, sillä vaihtopiiput ovat erillisiä osia, jotka teknisesti liittyvät ja jotka on tarkoitus asentaa deaktivoitavaan ampuma-aseeseen.

(9)

Kansallisista deaktivoinnin asiantuntijoista koostuvan työryhmän pyynnöstä kansalliset aseiden deaktivoijat stressitestasivat tarkistettuja teknisiä eritelmiä viiden viikon ajan 9 päivästä helmikuuta20 päivään maaliskuuta 2017. Stressitestin tulos johti erityisesti päätökseen tarkistaa deaktivointia koskevien eritelmien esitysmuotoa. Deaktivointitoimet olisi selkeyden vuoksi esitettävä niin, että erityyppiset ampuma-aseet erotellaan toisistaan.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 91/477/ETY perustetun komitean lausunnon mukaiset.

(11)

Jotta jäsenvaltiot voivat tehdä tarvittavat hallinnolliset muutokset ja saattaa käytäntönsä tämän muutetun täytäntöönpanoasetuksen mukaisiksi, tätä asetusta olisi ryhdyttävä soveltamaan kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2403 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tätä asetusta sovelletaan kaikkien direktiivin 91/477/ETY liitteessä I olevassa II osassa lueteltujen luokkien ampuma-aseisiin.”

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on tarkastaa, että ampuma-aseen deaktivointi on suoritettu liitteessä I esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti, jäljempänä ’tarkastusyksikkö’.”

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Deaktivoitujen ampuma-aseiden merkintä

Deaktivoidut ampuma-aseet on varustettava liitteessä II esitetyn mallin mukaisella yhteisellä yksilöivällä merkinnällä sen osoittamiseksi, että ne on deaktivoitu liitteessä I esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti. Tarkastusyksikön on kiinnitettävä merkintä kaikkiin ampuma-aseen deaktivoimiseksi muutettuihin olennaisiin osiin, ja merkinnän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

se on selvästi erottuva eikä se ole irrotettavissa;

b)

siinä on tiedot jäsenvaltiosta, jossa deaktivointi on suoritettu, sekä tarkastusyksiköstä, joka on varmentanut deaktivoinnin;

c)

ampuma-aseen alkuperäinen (alkuperäiset) sarjanumero(t) säilytetään.”

4)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

5)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

6)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä kesäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2403, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi (EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (EUVL L 137, 24.5.2017, s. 22).

(4)  Neuvoston päätös 2014/164/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 89, 25.3.2014, s. 7).


LIITE I

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevat tekniset eritelmät

Deaktivointitoimet, jotka on suoritettava ampuma-aseiden tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomiksi, määritetään kolmen taulukon perusteella:

Taulukossa I luetellaan ampuma-aseiden eri tyypit.

Taulukossa II kuvataan yleiset periaatteet, joita on noudatettava, kun ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi.

Taulukossa III kuvataan erityiset toimet, jotka on suoritettava kunkin ampuma-aseen tyypin osalta ampuma-aseen tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomaksi.

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevien teknisten eritelmien olisi estettävä se, että ampuma-aseet voitaisiin tavanomaisin työvälinein tehdä uudelleen ampumakelpoisiksi.

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevissa teknisissä eritelmissä keskitytään direktiivissä 91/477/ETY määriteltyjen ampuma-aseiden olennaisten osien deaktivointiin. Liitteessä I vahvistettuja ampuma-aseiden deaktivointia koskevia teknisiä eritelmiä sovelletaan myös vaihtopiippujen deaktivointiin, sillä vaihtopiiput ovat erillisiä osia, jotka teknisesti liitetään ja jotka on tarkoitus asentaa deaktivoitavaan ampuma-aseeseen.

Jotta voidaan varmistaa ampuma-aseiden deaktivointitoimien virheetön ja yhdenmukainen soveltaminen, komissio laatii määritelmiä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Taulukko I

Luettelo ampuma-aseiden tyypeistä

Ampuma-aseiden tyypit

1

Pistoolit (yksipatruunaiset, itselataavat)

2

Revolverit (mukaan lukien rullarevolverit)

3

Pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet (paitsi taittuvapiippuiset)

4

Taittuvapiippuiset ampuma-aseet (esim. sileäpiippuiset, rihlatut, yhdistelmäaseet, rullalukkoiset/kiilalukkoiset, lyhyet ja pitkät tuliaseet)

5

Pitkät lippaalliset kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

6

Pitkät lippaalliset itselataavat kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

7

Sarjatuliaseet: esim. rynnäkkökiväärit, konepistoolit ja konekiväärit, automaattipistoolit

8

Suusta ladattavat ampuma-aseet, myös taittuvapiippuiset (lukuun ottamatta rullarevolvereita)

Taulukko II

Yleiset periaatteet

Ampuma-aseiden olennaisten osien purkaminen estetään hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

Kansallisesta lainsäädännöstä riippuen tämä prosessi voidaan suorittaa kansallisen viranomaisen tarkastuksen jälkeen.

Lisättävien osien kovuus: Deaktivoivan yksikön on varmistettava, että käytettyjen tappien/pulttien/tankojen kovuus on vähintään 40 HRC ja että hitsauksessa käytetyillä materiaaleilla varmistetaan pysyvä ja tosiasiallinen liitos.

Taulukko III

Erityiset toimet kunkin ampuma-aseen tyypin osalta

1.

PISTOOLIT (YKSIPATRUUNAISET, ITSELATAAVAT)

1.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus).

1.2

Piippu: Kaikkiin pistooleihin, paitsi taittuvapiippuisiin, on porattava patruunapesän molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

1.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

1.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 1.2.

1.5

Piippu: Vaihtopiipuille, jotka eivät sisälly johonkin pistooliin, tehdään tapauksen mukaan toimet 1.1–1.4 ja 1.19. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

1.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

1.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

1.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

1.9

Luisti: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko pinnan osuudelta.

1.10

Luisti: Iskuri poistetaan.

1.11

Luisti: Poistetaan luistin sulkukorvakkeet.

1.12

Luisti: Jyrsitään soveltuvin osin ulosheittoaukon sulkuolakkeen sisäpuoli luistissa 45–75 asteen kulmaan.

1.13

Luisti: Jos sulkukappale voidaan ottaa pois luistirungosta, deaktivoitu sulkukappale on kiinnitettävä pysyvästi luistirunkoon.

1.14

Kehys/runko: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

1.15

Kehys/runko: Jyrsitään vähintään 2/3 luistin kiskoista kehyksen molemmilta puolilta.

1.16

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

1.17

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

1.18

Automaattijärjestelmä: Tuhotaan kaasumäntä, kaasuputki ja kaasuportti leikkaamalla tai hitsaamalla.

1.19

Automaattijärjestelmä: Jos kaasumäntää ei ole, poistetaan kaasuputki. Jos piippua käytetään kaasumäntänä, deaktivoitu piippu hitsataan runkoon. Mahdollinen kaasunpoistoventtiili suljetaan hitsaamalla.

1.20

Lippaat: Hitsataan lipas käyttämällä pistehitsausta tai toteutetaan aseen tyypin ja materiaalin mukaan asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jotta lipasta ei voi poistaa.

1.21

Lippaat: Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai toteutetaan lippaan sijoituskohdassa muita aiheellisia toimia taikka kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

1.22

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

1.23

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


2.

REVOLVERIT (MUKAAN LUKIEN RULLAREVOLVERIT)

2.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

2.2

Piippu: Piipun molempien seinämien läpi (lähelle supistajaa) on porattava reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia kaliiperista, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti piippuun voidaan luotettavasti hitsata sopiva karkaistu teräspultti (pituus: vähintään puolet rullan patruunapesän pituudesta) rullan puolelta alkaen.

2.3

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi kehykseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 2.2.

2.4

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 2.1–2.3. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

2.5

Rulla: Poistetaan rullasta työstämällä kaikki väliseinämät vähintään 2/3 pituudelta. Poistetaan rullasta väliseinämiä mahdollisimman paljon, mieluiten hylsyn halkaisijaan asti puhkaisematta ulkoseinämää.

2.6

Rulla: Jos mahdollista, estetään hitsaamalla rullan poistaminen kehyksestä tai toteutetaan muita asianmukaisia toimenpiteitä, kuten tapittaminen, jotka tekevät poistamisen mahdottomaksi.

2.7

Rulla: Vararullille, joita ei ole liitetty johonkin ampuma-aseeseen, tehdään toimi 2.5. Lisäksi rullan liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

2.8

Kehys/runko: Laajennetaan iskurin aukko vähintään kolminkertaiseksi sen alkuperäiseen kokoon verrattuna.

2.9

Kehys/runko: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

2.10

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

2.11

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

2.12

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

2.13

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


3.

PITKÄT YKSIPATRUUNAISET KERTATULIASEET (PAITSI TAITTUVAPIIPPUISET)

3.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus).

3.2

Piippu: Patruunapesään on porattava molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

3.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

3.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 3.2.

3.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 3.1–3.4. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

3.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

3.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

3.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

3.9

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

3.10

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

3.11

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

3.12

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


4.

TAITTUVAPIIPPUISET AMPUMA-ASEET (esim. SILEÄPIIPPUISET, RIHLATUT, YHDISTELMÄASEET, RULLALUKKOISET/KIILALUKKOISET, LYHYET JA PITKÄT TULIASEET)

4.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus). Jos ampuma-aseessa ei ole piippuun kuuluvaa patruunapesää, leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

4.2

Piippu: Sopiva tiukka pultti, joka on vähintään 2/3 patruunapesän pituudesta, on luotettavasti hitsattava patruunapesään asettaen se mahdollisimman lähelle lukkokehystä.

4.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

4.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

4.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 4.1–4.4. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

4.6

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

4.7

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

4.8

Lukkorunko: Työstetään iskupohjaan kartioupotus, jossa kartion kulma on vähintään 60 astetta, jotta saadaan iskupohjan upotuksen suurimmaksi halkaisijaksi vähintään 10 mm tai iskupohjan halkaisijan koko.

4.9

Lukkorunko: Poistetaan iskuri, laajennetaan iskurin aukkoa läpimitaltaan vähintään 5 mm:iin ja hitsataan iskurin aukko umpeen.

4.10

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

4.11

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


5.

PITKÄT LIPPAALLISET KERTATULIASEET (SILEÄPIIPPUISET, RIHLATUT)

5.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus). Jos ampuma-aseessa ei ole piippuun kuuluvaa patruunapesää, leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

5.2

Piippu: Patruunapesään on porattava molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

5.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

5.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 5.2.

5.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 5.1–5.4. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

5.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

5.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

5.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

5.9

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

5.10

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

5.11

Lippaat: Hitsataan lipas käyttämällä pistehitsausta tai toteutetaan aseen tyypin ja materiaalin mukaan asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jotta lipasta ei voi poistaa.

5.12

Lippaat: Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai toteutetaan lippaan sijoituskohdassa muita aiheellisia toimia taikka kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

5.13

Lippaat: Jos kyseessä on putkimakasiini, työnnetään yksi tai useampi karkaistu terästappi makasiinin, patruunapesän ja kehyksen läpi yhdistäen ne pysyvästi toisiinsa. Varmistetaan hitsaamalla.

5.14

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

5.15

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


6.

PITKÄT LIPPAALLISET ITSELATAAVAT KERTATULIASEET (SILEÄPIIPPUISET, RIHLATUT)

6.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus). Jos ampuma-aseessa ei ole piippuun kuuluvaa patruunapesää, leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

6.2

Piippu: Patruunapesään on porattava molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

6.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

6.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 6.2.

6.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 6.1–6.4 ja 6.12. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

6.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

6.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

6.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

6.9

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

6.10

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

6.11

Automaattijärjestelmä: Tuhotaan kaasumäntä, kaasuputki ja kaasuportti leikkaamalla tai hitsaamalla.

6.12

Automaattijärjestelmä: Jos kaasumäntää ei ole, poistetaan kaasuputki. Jos piippua käytetään kaasumäntänä, deaktivoitu piippu hitsataan runkoon. Mahdollinen kaasunpoistoventtiili suljetaan hitsaamalla.

6.13

Automaattijärjestelmä: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta ja muualta niin, että lukko/sulkukappale pienenee vähintään 50 prosenttia alkuperäisestä massasta. Sulkukappale kiinnitetään pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

6.14

Automaattijärjestelmä: Jos lukon etupäät sisältyvät luistiin, luistia on pienennettävä vähintään 50 prosenttia. Lukon etupää on kiinnitettävä pysyvästi luistiin, ja luisti on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

6.15

Lippaat: Hitsataan lipas käyttämällä pistehitsausta tai toteutetaan aseen tyypin ja materiaalin mukaan asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jotta lipasta ei voi poistaa.

6.16

Lippaat: Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai toteutetaan lippaan sijoituskohdassa muita aiheellisia toimia taikka kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

6.17

Lippaat: Jos kyseessä on putkimakasiini, työnnetään yksi tai useampi karkaistu terästappi makasiinin, patruunapesän ja kehyksen läpi yhdistäen ne pysyvästi toisiinsa. Varmistetaan hitsaamalla.

6.18

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

6.19

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


7.

SARJATULIASEET: esim. RYNNÄKKÖKIVÄÄRIT, KONEPISTOOLIT JA KONEKIVÄÄRIT, AUTOMAATTIPISTOOLIT

7.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus).

7.2

Piippu: Patruunapesään on porattava molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

7.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

7.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 7.2.

7.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 7.1–7.3. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

7.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

7.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

7.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

7.9

Luisti (automaattipistoolien osalta): Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko pinnan osuudelta.

7.10

Luisti (automaattipistoolien osalta): Iskuri poistetaan.

7.11

Luisti (automaattipistoolien osalta): Poistetaan luistin sulkukorvakkeet.

7.12

Luisti (automaattipistoolien osalta): Jyrsitään soveltuvin osin ulosheittoaukon sulkuolakkeen sisäpuoli luistissa 45–75 asteen kulmaan.

7.13

Luisti (automaattipistoolien osalta): Jos sulkukappale voidaan ottaa pois luistirungosta, deaktivoitu sulkukappale on kiinnitettävä pysyvästi luistirunkoon.

7.14

Kehys/runko (automaattipistoolien osalta): Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

7.15

Kehys/runko (automaattipistoolien osalta): Jyrsitään vähintään 2/3 luistin kiskoista kehyksen molemmilta puolilta.

7.16

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

7.17

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

7.18

Automaattijärjestelmä: Tuhotaan kaasumäntä, kaasuputki ja kaasuportti leikkaamalla tai hitsaamalla.

7.19

Automaattijärjestelmä: Jos kaasumäntää ei ole, poistetaan kaasuputki. Jos piippua käytetään kaasumäntänä, deaktivoitu piippu hitsataan runkoon. Mahdollinen kaasunpoistoventtiili suljetaan hitsaamalla.

7.20

Automaattijärjestelmä: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta ja muualta niin, että lukko/sulkukappale pienenee vähintään 50 prosenttia alkuperäisestä massasta. Sulkukappale kiinnitetään pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

7.21

Automaattijärjestelmä: Jos lukon etupäät sisältyvät luistiin, luistia on pienennettävä vähintään 50 prosenttia. Lukon etupää on kiinnitettävä pysyvästi luistiin, ja luisti on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

7.22

Lippaat: Hitsataan lipas käyttämällä pistehitsausta tai toteutetaan aseen tyypin ja materiaalin mukaan asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jotta lipasta ei voi poistaa.

7.23

Lippaat: Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai toteutetaan lippaan sijoituskohdassa muita aiheellisia toimia taikka kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

7.24

Lippaat: Jos kyseessä on putkimakasiini, työnnetään yksi tai useampi karkaistu terästappi makasiinin, patruunapesän ja kehyksen läpi yhdistäen ne pysyvästi toisiinsa. Varmistetaan hitsaamalla.

7.25

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

7.26

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


8.

SUUSTA LADATTAVAT AMPUMA-ASEET, MYÖS TAITTUVAPIIPPUISET (LUKUUN OTTAMATTA RULLAREVOLVEREITA)

8.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen palotilaisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: kolme kertaa luodin läpimitta). Jos ampuma-aseessa ei ole piippuun kuuluvaa palotilaista patruunapesää, leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

8.2

Piippu: Kaikkiin ampuma-aseisiin, joissa on piippuun kuuluva palotilainen patruunapesä, on porattava patruunapesän molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon.

Ampuma-aseisiin, joissa ei ole piippuun kuuluvaa palotilaista patruunapesää, hitsataan luotettavasti sopiva karkaistu teräspultti (pituus: vähintään kaksi kertaa luodin läpimitta) piippuun supistajasta katsottuna.

8.3

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 8.1–8.2. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

8.4

Taittuvapiippuiset: Työstetään iskupohjaan kartioupotus, jossa kartion kulma on vähintään 60 astetta, jotta saadaan iskupohjan upotuksen suurimmaksi halkaisijaksi vähintään 10 mm tai iskupohjan halkaisijan koko.

8.5

Taittuvapiippuiset: Poistetaan iskuri, laajennetaan iskurin aukkoa läpimitaltaan vähintään 5 mm:iin ja hitsataan iskurin aukko umpeen.

8.6

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

8.7

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

8.8

Nallitapit/reiät: Poistetaan tai hitsataan nallitappi (nallitapit), hitsataan reikä (reiät) umpeen.

8.9

Erilliset (useat) palotilaiset patruunapesät (ei rulla): Jos ampuma-aseessa on erillisiä tai useita palotilaisia patruunapesiä, palotilaisesta patruunapesästä / palotilaisista patruunapesistä poistetaan työstämällä väliseinämää/väliseinämiä vähintään 2/3 pituudelta. Poistetaan väliseinämää/väliseinämiä mahdollisimman paljon, mieluiten kaliiperin halkaisijan verran.


LIITE II

Deaktivoitujen ampuma-aseiden merkinnän malli

Image

(1)

Deaktivointimerkki (jää muotoon ”EU” kaikissa kansallisissa merkinnöissä)

(2)

Deaktivointimaa – virallinen kansainvälinen koodi

(3)

Ampuma-aseen deaktivoinnin varmentaneen yksikön tunnus

(4)

Deaktivointivuosi

Koko merkintä kiinnitetään ainoastaan ampuma-aseen kehykseen, mutta deaktivointimerkki (1) ja deaktivointimaa (2) merkitään kaikkiin muihin olennaisiin osiin.


LIITE III

Deaktivoituja ampuma-aseita koskevan todistuksen malli

(todistus on laadittava paperille, jota ei voi väärentää)

EU:n tunnus

 

Deaktivoinnin vaatimustenmukaisuuden tarkastaneen ja varmentaneen yksikön nimi

Tunnus

DEAKTIVOINTITODISTUS

Todistuksen numero:

Deaktivointitoimenpiteet ovat 5 päivänä maaliskuuta 2018 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/337 liitteessä I esitettyjen, ampuma-aseiden deaktivointia koskevien teknisten eritelmien vaatimusten mukaiset.

Deaktivoinnin suorittaneen yksikön nimi:

Maa:

Deaktivoinnin varmentamispäivä/-vuosi:

Deaktivoidun ampuma-aseen valmistaja/tuotemerkki:

Tyyppi:

Merkki/malli:

Kaliiperi:

Sarjanumero(t):

Huomautukset:

 

 

 

EU:n virallinen deaktivointimerkki

Vastuuhenkilön nimi, asema ja allekirjoitus

 

 

Huom. Tämä todistus on tärkeä asiakirja. Deaktivoidun ampuma-aseen omistajan olisi pidettävä se pysyvästi saatavilla. Deaktivoidun ampuma-aseen olennaiset osat, joita tämä todistus koskee, on merkitty virallisella tarkastusmerkinnällä. Näitä merkintöjä ei saa poistaa eikä muuttaa.

VAROITUS: Deaktivointitodistuksen väärentäminen voi olla rikos kansallisen lainsäädännön nojalla.


Top