Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1227, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2017, edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisten liimapuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 15497 mukaisen sormijatketun rakennesahatavaran luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta ja päätöksen 2005/610/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 177/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1227,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2017,

edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisten liimapuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 15497 mukaisen sormijatketun rakennesahatavaran luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta ja päätöksen 2005/610/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2016/364 (2) vahvistettiin rakennusalan tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskeva luokitusjärjestelmä. Liimapuutuotteet ja sormijatkettu rakennesahatavara kuuluvat niihin rakennustuotteisiin, joihin kyseistä delegoitua asetusta sovelletaan.

(2)

Komission päätöksen 2005/610/EY (3) liitteen taulukossa 1 vahvistetaan paloteknistä käyttäytymistä koskevat luokat yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisille liimapuutuotteille. Näille tuotteille tehtyjen lisätestien perusteella on kuitenkin perusteltua muuttaa näille tuotteille kyseisessä päätöksessä vahvistettuja edellytyksiä.

(3)

Testit ovat osoittaneet, että yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisten liimapuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 15497 mukaisen sormijatketun rakennesahatavaran palotekninen käyttäytyminen on vakaata ja ennustettavaa, kun tuotteet täyttävät tietyt edellytykset, jotka koskevat puun vähimmäiskeskitiheyttä ja tuotteen vähimmäiskeskipaksuutta.

(4)

Yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisten liimapuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 15497 mukaisen sormijatketun rakennesahatavaran pitäisi sen vuoksi katsoa olevan tietyn delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/364 vahvistetun paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokan mukaisia kyseisten edellytysten mukaisesti ilman, että vaadittaisiin lisätestausta.

(5)

Oikeusvarmuuden nimissä olisi sen vuoksi poistettava päätöksen 2005/610/EY liitteen taulukko 1 ja sovellettava yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisiin liimapuutuotteisiin sen sijaan tämän asetuksen liitettä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisten liimapuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 15497 mukaisen sormijatketun rakennesahatavaran, jotka täyttävät liitteessä vahvistetut edellytykset, katsotaan olevan liitteessä esitettyjen suoritustasoluokkien mukaisia ilman testausta.

2 artikla

Poistetaan päätöksen 2005/610/EY liitteen taulukko 1.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/364, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2015, rakennustuotteiden paloteknisen käyttäytymisen luokittelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti (EUVL L 68, 15.3.2016, s. 4).

(3)  Komission päätös 2005/610/EY, tehty 9 päivänä elokuuta 2005, paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille (EUVL L 208, 11.8.2005, s. 21).


LIITE

Tuotteet (1)

Keskitiheys vähintään (2)

(kg/m3)

Kokonaispaksuus vähintään

(mm)

Luokka (3)

Yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaiset liimapuutuotteet ja yhdenmukaistetun standardin EN 15497 mukainen sormijatkettu rakennesahatavara

380

22

D-s2, d0


(1)  Sovelletaan kaikkiin tuotestandardien kattamiin puulajeihin ja liimoihin.

(2)  Käsittely standardin EN 13238 mukaisesti.

(3)  Delegoidun asetuksen (EU) 2016/364 liitteen taulukon 1 mukainen luokka.


Top