Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0723

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/723, annettu 16 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta

C/2017/0805

OJ L 107, 25.4.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/723/oj

25.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 107/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/723,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 77 artiklan 7 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin myönnettävän tuen, jäljempänä ’viherryttämistuki’, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (2) III osaston 3 luvussa, käyttöönoton jälkeen saatujen kokemusten perusteella on aiheellista yksinkertaistaa tiettyjä komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 640/2014 (3) vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat viherryttämistuen laskentamenetelmää.

(2)

Yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä tuki, jonka tuensaaja voi saada, lasketaan viljelykasviryhmän käsitteen perusteella. On kuitenkin ilmeistä, ettei kyseinen käsite ole tarpeellinen viherryttämistuen yhteydessä, koska viherryttämistuen on perustuttava tilan kokonaispinta-alaan. Yksinkertaistamisen vuoksi viljelykasviryhmän käsite olisi näin ollen poistettava viherryttämistuen yhteydestä.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 24 ja 26 artiklassa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat viherryttämistuen vähennystä tapauksissa, joissa ei noudateta viljelyn monipuolistamisen vaatimuksia tai ekologisen alan vaatimuksia. Siihen liittyvissä laskelmissa käytetään virheen suhdelukua ja 50 prosentin vähennyskerrointa. Selvyyden vuoksi on perusteltua muotoilla kyseiset säännökset uudelleen ja korvata kertoimella virheen suhdeluku ja 50 prosentin vähennyskerroin, muuttamatta kuitenkaan vähennysten tasoa.

(4)

Jotta vähennysten vakavuusaste ja tarve säilyttää oikeasuhteiset ja oikeudenmukaiset vähennykset saadaan paremmin tasapainoon, on aiheellista pienentää viherryttämistuen vähennystä tapauksissa, joissa viljelyn monipuolistamisvelvoite edellyttää kolmen eri viljelykasvin kasvattamista.

(5)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 640/2014 olisi muutettava.

(6)

Jotta vältytään siltä, että jäsenvaltioiden olisi mukautettava hakuvuotta 2016 koskevaa tukilaskentajärjestelmäänsä maksukauden aikana, ja jotta tuensaajat voisivat ennakoida, mitä sääntöjä tukilaskelmiin sovelletaan, tätä asetusta olisi sovellettava 16 päivästä lokakuuta 2017 niihin hakuvuosiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sen jälkeen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Yleisperiaatteet

Tämän jakson soveltamiseksi silloin, kun sama pinta-ala on määritetty useampaa kuin yhtä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisaa maatalouskäytäntöä varten, kyseinen pinta-ala on otettava kunkin kyseisen käytännön osalta huomioon erikseen ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä koskevan tuen, jäljempänä ’viherryttämistuki’, laskemiseksi.”

2)

Korvataan 23 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Jos perustuen tai yhtenäisen pinta-alatuen yhtenäishakemuksessa ilmoitettu pinta-ala ylittää määritetyn pinta-alan, viherryttämistukea laskettaessa on käytettävä määritettyä pinta-alaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 28 artiklan mukaisesti sovellettavia hallinnollisia seuraamuksia.”

3)

Korvataan 24 artikla seuraavasti:

”24 artikla

Viherryttämistuen vähennys, jos säännöksiä viljelyn monipuolistamisesta ei noudateta

1.   Jos peltoalalla, jolla on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 44 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia ja jolla pääkasvin osuus saa olla enintään 75 prosenttia kokonaispeltoalasta, pääkasville määritetyn alan osuus on kuitenkin suurempi kuin 75 prosenttia määritetystä kokonaispeltoalasta, pinta-alasta, jota käytetään viherryttämistuen laskemisessa tämän asetuksen 23 artiklan mukaisesti, vähennetään kaksinkertaisena se pääkasvin pinta-alan osuus, joka ylittää 75 prosentin osuuden määritetystä kokonaispeltoalasta.

2.   Jos peltoalalla, jolla on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 44 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan viljeltävä vähintään kolmea eri viljelykasvia ja jolla pääkasvin osuus saa olla enintään 75 prosenttia kokonaispeltoalasta, pääkasville määritetyn alan osuus on kuitenkin suurempi kuin 75 prosenttia määritetystä kokonaispeltoalasta, pinta-alasta, jota käytetään viherryttämistuen laskemisessa tämän asetuksen 23 artiklan mukaisesti, vähennetään se pääkasvin pinta-alan osuus, joka ylittää 75 prosentin osuuden määritetystä kokonaispeltoalasta.

3.   Jos peltoalalla, jolla on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 44 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan viljeltävä vähintään kolmea eri viljelykasvia ja jolla kahden pääviljelykasvin osuus saa olla enintään 95 prosenttia kokonaispeltoalasta, kahdelle pääviljelykasville määritetyn alan osuus on kuitenkin suurempi kuin 95 prosenttia määritetystä kokonaispeltoalasta, pinta-alasta, jota käytetään viherryttämistuen laskemisessa tämän asetuksen 23 artiklan mukaisesti, vähennetään viisinkertaisena se kahden pääviljelykasvin pinta-alan osuus, joka ylittää 95 prosentin osuuden määritetystä kokonaispeltoalasta.

4.   Jos tiloilla, joiden osalta asetuksen (EU) N:o 1307/2013 44 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että pääkasvin osuus jäljellä olevasta peltoalasta on enintään 75 prosenttia, pääkasville määritetty osuus on kuitenkin suurempi kuin 75 prosenttia jäljellä olevasta määritetystä peltoalasta, pinta-alasta, jota käytetään viherryttämistuen laskemisessa tämän asetuksen 23 artiklan mukaisesti, vähennetään kaksinkertaisena se pääkasvin pinta-alan osuus, joka ylittää 75 prosentin osuuden kyseisestä määritetystä jäljellä olevasta peltoalasta.

5.   Jos todetaan, ettei tuensaaja ole noudattanut tässä artiklassa tarkoitettua viljelyn monipuolistamista kolmeen vuoteen, pinta-ala, jolla viherryttämistuen laskemisessa käytettävää pinta-alaa seuraavina vuosina on vähennettävä 1–4 kohdan mukaisesti, on kerrottava kahdella.”

4)

Korvataan 26 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Jos vaadittu ekologinen ala ylittää määritetyn ekologisen alan, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 1307/2013 46 artiklan 3 kohdassa säädetty ekologisten alojen painotus, pinta-alasta, jota käytetään viherryttämistuen laskemisessa tämän asetuksen 23 artiklan mukaisesti, vähennetään puuttuva ekologinen ala kymmenkertaisena.

Kun sovelletaan ensimmäistä alakohtaa, määritetty ekologinen ala ei saa olla suurempi kuin ilmoitettujen ekologisten alueiden osuus ilmoitetulla kokonaispeltoalalla.

3.   Jos todetaan, ettei tuensaaja ole noudattanut tässä artiklassa tarkoitettuja ekologista alaa koskevia vaatimuksia kolmeen vuoteen, pinta-ala, jolla viherryttämistuen laskemisessa käytettävää pinta-alaa seuraavina vuosina on vähennettävä 2 kohdan mukaisesti, on kerrottava kahdella.”

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2017 viherryttämistukea koskeviin hakemuksiin ja yhtenäishakemuksiin, jotka koskevat 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sen jälkeen alkavia hakuvuosia.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta (EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48).


Top