Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0585

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/585, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen viitetietoja koskevia normeja ja muotoja sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamiin järjestelyihin liittyviä teknisiä toimenpiteitä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2016/4405

OJ L 87, 31.3.2017, p. 368–381 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj

31.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/368


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/585,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen viitetietoja koskevia normeja ja muotoja sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamiin järjestelyihin liittyviä teknisiä toimenpiteitä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa tehokasta markkinavalvontaa, rahoitusvälineiden viitetiedot olisi ilmoitettava yhtenäisessä muodossa ja yhtenäisten normien mukaisesti.

(2)

Viitetietojen raportointi ja julkistaminen ladattavissa olevassa ja koneellisesti luettavassa sähköisessä muodossa helpottaa kyseisten tietojen tehokasta käyttöä ja vaihtoa.

(3)

Toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) voivat varmistaa tietojen laadun ja valvoa markkinoita tehokkaasti ja siten edistää markkinoiden eheyttä, jos ne saavat nopeasti viitetiedot kaikista rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä.

(4)

Sen varmistamiseksi, että kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat toimittavat täydelliset ja tarkat viitetiedot ja että toimivaltaiset viranomaiset voivat vastaanottaa ja käyttää kyseisiä tietoja oikea-aikaisesti, olisi vahvistettava asianmukaiset toimittamista koskevat määräajat. Epätarkkuuksien ja puutteiden tunnistamiseksi olisi varattava riittävästi aikaa ennen julkistamista. Sen varmistamiseksi, että toimitetut viitetiedot ovat johdonmukaisia asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan mukaisesti toimitettujen vastaavien tietojen kanssa, toimivaltaisten viranomaisten olisi validoidessaan ja vaihtaessaan tietyn päivän liiketoimia koskevia ilmoituksia käytettävä samaa päivää koskevia viitetietoja.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti viitetietojen lähettäjien ja vastaanottajien on varmistettava tietojen tosiasiallinen vastaanottaminen, tehokas vaihtaminen ja tietojen laatu. Lisäksi niiden on varmistettava, että tiedot ovat yhdenmukaisia saman asetuksen 26 artiklassa säädettyjen vastaavien liiketoimia koskevien ilmoitusten kanssa. Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien olisi sen vuoksi annettava täydelliset ja tarkat viitetiedot, ja niiden olisi ilmoitettava viipymättä toimivaltaisille viranomaisille tiedoissa havaituista puutteista tai virheistä. Niiden olisi myös pidettävä yllä riittäviä järjestelmiä ja valvontaa viitetietojen oikeellista, täydellistä ja oikea-aikaista toimittamista varten.

(6)

Viitetietojen tehokasta käyttöä ja vaihtoa varten ja sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia liiketoimia koskevissa ilmoituksissa annettujen vastaavien tietojen kanssa, kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on yksilöitävä viitetietoihin sisällytettävät rahoitusvälineet ja oikeushenkilöt yhdenmukaisesti hyväksyttyjen normien perusteella. Erityisesti, ja sen varmistamiseksi, että viitetiedot sovitetaan yhteen vastaavien liiketoimia koskevien ilmoitusten kanssa, kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien olisi varmistettava ISO 6166 -standardin mukaisten rahoitusvälineisiin liittyvien ISIN-koodien (International Securities Identification Number) saanti ja niiden sisällyttäminen ilmoitettuihin tietoihin.

(7)

Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 säännöksiä sovelletaan samasta päivämäärästä lähtien.

(8)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(9)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Viitetietojen sisältö sekä niitä koskevat normit ja muodot

Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki liitteessä olevassa taulukossa 3 tarkoitetut rahoitusvälineen tiedot, jäljempänä ’viitetiedot’, jotka liittyvät kyseiseen rahoitusvälineeseen. Kaikki annettavat tiedot on toimitettava liitteessä olevassa taulukossa 3 määritettyjen standardien ja muotojen mukaisesti sähköisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa käyttämällä yhteistä XML-mallia ISO 20022 -menetelmän mukaisesti.

2 artikla

Viitetietojen toimivaltaisille viranomaisille antamisen ajoitus

1.   Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on jokaisena päivänä, jona ne ovat avoinna kaupantekoa varten, viimeistään kello 21.00 Keski-Euroopan aikaa annettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kaikkia sellaisia rahoitusvälineitä koskevat viitetiedot, jotka ovat olleet jonkin seuraavan toimen kohteena: kaupankäynnin kohteeksi ottaminen tai kaupankäynti, mukaan luettuina tapaukset, joissa toimeksiantoja tai noteerauksia tehdään kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien järjestelmän välityksellä kyseisenä päivänä ennen kello 18.00 Keski-Euroopan aikaa.

2.   Kun rahoitusväline otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai sillä käydään kauppaa, mukaan luettuina tapaukset, joissa toimeksiantoja tai noteerauksia tehdään ensimmäistä kertaa, kello 18.00 jälkeen Keski-Euroopan aikaa sellaisena päivänä, jona kauppapaikka tai kauppojen sisäinen toteuttaja on avoinna kaupantekoa varten, kyseistä rahoitusvälinettä koskevat viitetiedot on annettava viimeistään kello 21.00 Keski-Euroopan aikaa seuraavana päivänä, jona kauppapaikka tai kauppojen sisäinen toteuttaja on avoinna kaupantekoa varten.

3 artikla

Rahoitusvälineiden ja oikeushenkilöiden yksilöinti

1.   Kauppapaikan tai kauppojen sisäisen toteuttajan on hankittava rahoitusvälineelle ISO 6166 -standardin mukainen kansainvälinen arvopapereiden tunnistenumero (International Securities Identifying Number), jäljempänä ’ISIN-koodi’, ennen rahoitusvälinettä koskevan kaupankäynnin aloittamista jossakin kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä.

2.   Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on varmistettava, että viitetietoihin sisältyvät oikeushenkilötunnukset ovat ISO 17442:2012 -standardin mukaisia, liittyvät asianomaiseen liikkeeseenlaskijaan ja että ne on lueteltu maailmanlaajuisessa oikeushenkilötunnukset sisältävässä tietokannassa, jota ylläpitää maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten järjestelmän valvontaelimen nimeämä keskustoimintayksikkö.

4 artikla

Viitetietojen tosiasiallisen vastaanottamisen varmistamista koskevat järjestelyt

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava ja arvioitava kauppapaikalta tai kauppojen sisäiseltä toteuttajalta saamiensa viitetietojen täydellisyyttä ja sitä, että kyseiset tiedot ovat liitteessä olevassa taulukossa 3 määritettyjen normien ja muotojen mukaisia.

2.   Saatuaan viitetiedot jokaiselta päivältä, jona kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat ovat avoinna kaupantekoa varten, toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kauppapaikoille ja kauppojen sisäisille toteuttajille kyseisissä tiedoissa olevat mahdolliset puutteet ja se, onko viitetietoja jätetty toimittamatta 2 artiklassa vahvistetuissa määräajoissa.

3.   EAMV:n on valvottava ja arvioitava toimivaltaisilta viranomaisilta saamiensa viitetietojen täydellisyyttä ja sitä, että tiedot ovat liitteessä olevassa taulukossa 3 määritettyjen normien ja muotojen mukaisia.

4.   Saatuaan viitetiedot toimivaltaisilta viranomaisilta EAMV:n on ilmoitettava niille kyseisissä tiedoissa olevat mahdolliset puutteet ja se, onko viitetietoja jätetty toimittamatta 7 artiklan 1 kohdassa vahvistetuissa määräajoissa.

5 artikla

Viitetietojen laadun varmistamista koskevat järjestelyt

Toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen viitetietojen sisältöä ja oikeellisuutta koskeva laadun arviointi vähintään neljännesvuosittain.

6 artikla

Viitetietojen toimittamisessa sovellettavat menetelmät ja järjestelyt

1.   Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on varmistettava, että ne toimittavat täydelliset ja tarkat viitetiedot niiden toimivaltaisille viranomaisille 1 ja 3 artiklan mukaisesti.

2.   Kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien on otettava käyttöön menettelyt ja järjestelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa aiemmin toimitetut puutteelliset tai virheelliset tiedot. Kauppapaikan tai kauppojen sisäisen toteuttajan, joka havaitsee, että toimitetut tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, on viipymättä ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselleen ja toimitettava sille täydelliset ja paikkansapitävät asiaankuuluvat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

7 artikla

Järjestelyt viitetietojen tehokasta vaihtoa ja julkistamista varten

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava täydelliset ja tarkat viitetiedot EAMV:lle päivittäin viimeistään kello 23.59 Keski-Euroopan aikaa käyttämällä toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n välille tätä tarkoitusta varten perustettua suojattua sähköistä viestintäkanavaa.

2.   Seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viitetiedot on vastaanotettu 1 kohdan mukaisesti, EAMV konsolidoi kultakin toimivaltaiselta viranomaiselta saadut viitetiedot.

3.   EAMV asettaa konsolidoidut tiedot kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saataville viimeistään kello 8.00 Keski-Euroopan aikaa sitä päivää seuraavana päivänä, jolloin se vastaanottaa tiedot, käyttäen 1 kohdassa tarkoitettuja suojattuja sähköisiä viestintäkanavia.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä tiettyä päivää koskevia konsolidoituja tietoja kyseisenä päivänä toteutettuja ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan mukaisesti ilmoitettuja liiketoimia koskevien ilmoitusten validoimiseksi.

5.   Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä tiettyä päivää koskevia konsolidoituja tietoja kyseisenä päivänä toimitettuja liiketoimia koskevien ilmoitusten vaihtamiseksi asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

6.   EAMV julkistaa viitetiedot sähköisessä, ladattavissa olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 55 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE

Taulukko 1

Taulukon 3 selitteet

SYMBOLI

TIETOTYYPPI

MÄÄRITELMÄ

{ALPHANUM-n}

Enintään n aakkosnumeerista merkkiä

Vapaa tekstikenttä

{CFI_CODE}

6 merkkiä

ISO 10962 -standardin mukainen CFI-koodi

{COUNTRYCODE_2}

2 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 3166–1 alpha-2 -standardin mukainen 2-kirjaiminen maakoodi

{CURRENCYCODE_3}

3 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 4217 -standardin mukainen 3-kirjaiminen valuuttakoodi

{DATE_TIME_FORMAT}

Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa

Päivämäärä ja kellonaika seuraavassa muodossa:

VVVV-KK-PPThh:mm:ss.ddddddZ.

”VVVV” on vuosi;

”KK” on kuukausi;

”PP” on päivä;

”T” tarkoittaa, että on käytettävä kirjainta ”T”;

”hh” on tunti;

”mm” on minuutti;

”ss.dddddd” on sekunti ja sen desimaalit;

”Z” on UTC-kellonaika.

Päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan UTC-aikoina.

{DATEFORMAT}

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.

Päivämäärät esitetään seuraavassa muodossa:

VVVV-KK-PP

{DECIMAL-n/m}

Desimaaliluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa, joista enintään m numeroa voi olla desimaaleja

Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia arvoja.

desimaalierotin on ”.” (piste);

negatiivisten lukujen edessä on ”–” (miinusmerkki);

arvot pyöristetään, eikä niitä lyhennetä.

{INDEX}

4 aakkosnumeerista merkkiä

”EONA” – EONIA

”EONS” – EONIA SWAP

”EURI” – EURIBOR

”EUUS” – EURODOLLAR

”EUCH” – EuroSwiss

”GCFR” – GCF REPO

”ISDA” – ISDAFIX

”LIBI” – LIBID

”LIBO” – LIBOR

”MAAA” – Muni AAA

”PFAN” – Pfandbriefe

”TIBO” – TIBOR

”STBO” – STIBOR

”BBSW” – BBSW

”JIBA” – JIBAR

”BUBO” – BUBOR

”CDOR” – CDOR

”CIBO” – CIBOR

”MOSP” – MOSPRIM

”NIBO” – NIBOR

”PRBO” – PRIBOR

”TLBO” – TELBOR

”WIBO” – WIBOR

”TREA” – Treasury

”SWAP” – SWAP

”FUSW” – Future SWAP

{INTEGER-n}

Kokonaisluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa

Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kokonaislukujen arvoja.

{ISIN}

12 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi

{LEI}

20 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus

{MIC}

4 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi

{FISN}

35 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 18774 -standardin mukainen FISN-koodi


Taulukko 2

Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelu taulukkoa 3 varten (kentät 35–37)

Perustuote

Alatuote

Alatuotteen jaottelu

”AGRI” – maatalous

”GROS” – jyvät ja öljysiemenet

”FWHT” – rehuvehnä

”SOYB” – soijapavut

”CORN” – maissi

”RPSD” – rapsinsiemenet

”RICE” – riisi

”OTHR” – muu

”SOFT” – viljellyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs)

”CCOA” – kaakao

”ROBU” – kahvi (robusta)

”WHSG” – valkoinen sokeri

”BRWN” – raakasokeri

”OTHR” – muu

”POTA” – peruna

 

”OOLI” – oliiviöljy

”LAMP” – oliivilamppuöljy

”DIRY”– maitotuotteet

 

”FRST” – metsätalous

 

”SEAF” – kalat ja äyriäiset

 

”LSTK” – kotieläimet

 

”GRIN” – vilja

”MWHT” – myllyvehnä

”NRGY”– energia

”ELEC” – sähkö

”BSLD” – peruskuormitus

”FITR” – finanssisiirto-oikeudet

”PKLD” – huippukuormitus

”OFFP” – huippukuormitusajan ulkopuolinen

”OTHR” – muu

”NGAS” – maakaasu

”GASP” – GASPOOL

”LNGG” – LNG

”NBPG” – NBP

”NCGG” – NCG

”TTFG” – TTF

”OILP” – öljy

”BAKK” – Bakken

”BDSL” – biodiesel

”BRNT” – Brent

”BRNX” – Brent NX

”CNDA” – Canadian

”COND” – kondensaatti

”DSEL” – diesel

”DUBA” – Dubai

”ESPO” – ESPO

”ETHA” – etanoli

”FUEL” – polttoaine

”FOIL” – polttoöljy

”GOIL” – kaasuöljy

”GSLN” – bensiini

”HEAT” – lämmitysöljy

”JTFL” – lentopetroli

”KERO” – kerosiini

”LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

”MARS” – Mars

”NAPH” – Naphtha

”NGLO” – nesteytetty maakaasu (LNG)

”TAPI” – Tapis

”URAL” – Urals

”WTIO” – WTI

”COAL” – hiili

”INRG” – energialajien välinen

”RNNG” – uusiutuva energia

”LGHT” – kevyet jalosteet

”DIST” – tisleet

 

”ENVR” – ympäristö

”EMIS” – päästöt

”CERE” – CER

”ERUE” – ERU

”EUAE” – EUA

”EUAA” – EUAA

”OTHR” – muu

”WTHR” – sää

”CRBR” – hiileen liittyvä

 

”FRGT” – rahti

”WETF” – nestemäinen rahti

”TNKR” – säiliöalukset

”DRYF” – kuivarahti

”DBCR” – kuivairtolastialukset

”CSHP” – konttialukset

 

”FRTL” – lannoite

”AMMO” – ammoniakki

”DAPH” – DAP (diammoniumfosfaatti)

”PTSH” – kalium

”SLPH” – rikki

”UREA” – urea

”UAAN” – UAN (urea ja ammoniumnitraatti)

 

”INDP” – teollisuustuotteet

”CSTR” – rakentaminen

”MFTG” – valmistus

 

”METL” – metallit

”NPRM” – muut kuin jalometallit

”ALUM” – alumiini

”ALUA” – alumiiniseokset

”CBLT” – koboltti

”COPR” – kupari

”IRON” – rautamalmi

”LEAD” – lyijy

”MOLY” – molybdeeni

”NASC” – NASAAC

”NICK” – nikkeli

”STEL” – teräs

”TINN” – tina

”ZINC” – sinkki

”OTHR” – muu

”PRME” – jalometallit

”GOLD” – kulta

”SLVR” – hopea

”PTNM” – platina

”PLDM” – palladium

”OTHR” – muu

”MCEX” – monta hyödykettä käsittävä eksoottinen (Multi Commodity Exotic)

 

 

”PAPR” – paperi

”CBRD” – pakkauskartonki

”NSPT” – sanomalehtipaperi

”PULP” – sellu

”RCVP” – keräyspaperi

 

”POLY” – polypropeeni

”PLST” – muovi

 

”INFL” – inflaatio

 

 

”OEST” – viralliset taloustilastot

 

 

”OTHC” – muut C10, kuten määritellään komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/583 (1) liitteessä III olevan taulukon 10.1 jaksossa 10

 

 

”OTHR” – muu

 

 


Taulukko 3

Rahoitusvälineen viitetietoina ilmoitettavat tiedot

Nro

KENTTÄ

ILMOITETTAVA SISÄLTÖ

RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT MUODOT JA STANDARDIT

Yleisiin tietoihin liittyvät kentät

1

Instrumentin tunnistekoodi

Koodi, jolla rahoitusinstrumentti yksilöidään

{ISIN}

2

Instrumentin täydellinen nimi

Rahoitusinstrumentin nimi lyhentämättömänä

{ALPHANUM-350}

3

Instrumentin luokittelu

Taksonomia, jonka mukaisesti rahoitusinstrumentti luokitellaan.

Ilmoitetaan täydellinen ja tarkka CFI-koodi (Classification of Financial Instruments).

{CFI_CODE}

4

Hyödyke- tai päästöoikeusjohdannaisen indikaattori

Tieto siitä, kuuluuko rahoitusinstrumentti asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 30 alakohdassa olevan hyödykejohdannaisen määritelmän soveltamisalaan tai onko kyseessä direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 4 kohdassa tarkoitettu päästöoikeuksiin liittyvä johdannainen.

”true” – Kyllä

”false” – Ei

Liikkeeseenlaskijaan liittyvät kentät

5

Liikkeeseenlaskijan tai kauppapaikan ylläpitäjän koodi

Liikkeeseenlaskijan tai kauppapaikan ylläpitäjän LEI-koodi.

{LEI}

Kauppapaikkaan liittyvät kentät

6

Kauppapaikka

Kauppapaikan tai kauppojen sisäisen toteuttajan ”Segment MIC” -koodi, jos sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa ”Operating MIC” -koodi.

{MIC}

7

Rahoitusinstrumentin lyhytnimi

Rahoitusinstrumentin lyhytnimi ISO 18774 -standardin mukaisesti.

{FISN}

8

Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeva liikkeeseenlaskijan pyyntö

Ilmoitetaan, onko rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskija pyytänyt tai hyväksynyt, että sen rahoitusinstrumentilla käydään kauppaa tai että se otetaan kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa.

”true” – Kyllä

”false” – Ei

9

Kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hyväksymispäivä

Päivämäärä ja kellonaika, jona liikkeeseenlaskija on hyväksynyt, että sen rahoitusinstrumentit otetaan kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan pyynnön päivämäärä

Kaupankäynnin kohteeksi ottamista kauppapaikassa koskevan pyynnön päivämäärä ja kellonaika.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Kaupankäynnin kohteeksi ottamisen päivämäärä tai ensimmäisen kaupanteon päivämäärä

Päivämäärä ja kellonaika, jona instrumentti otettiin kauppapaikassa kaupankäynnin kohteeksi, tai päivämäärä ja kellonaika, jona instrumentilla käytiin ensimmäisen kerran kauppaa tai kauppapaikka sai ensimmäisen kerran toimeksiannon tai noteerauksen.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Päättymispäivä

Päivämäärä ja kellonaika (jos ne ovat saatavilla) jona rahoitusinstrumentilla ei enää käydä kauppaa tai sitä ei enää oteta kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa.

{DATE_TIME_FORMAT}

Nimellisarvoon liittyvät kentät

13

Nimellisvaluutta 1

Valuutta, jonka määräinen nimellisarvo on.

Jos kyseessä on korko- tai valuuttajohdannainen, tämä valuutta on ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta tai valuuttaparin ensimmäinen valuutta.

Jos kyseessä ovat swaptiot, joiden kohde-etuutena oleva swap-sopimus käsittää yhden valuutan, tässä ilmoitetaan kohde-etuutena olevan swap-sopimuksen nimellisvaluutta. Jos swaption kohde-etuus käsittää useamman valuutan, tässä ilmoitetaan swap-sopimuksen ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta.

{CURRENCYCODE_3}

Joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopaperistettuihin velan muotoihin liittyvät kentät

14

Liikkeeseen laskettu kokonaisnimellismäärä

Liikkeeseen laskettu kokonaisnimellismäärä rahamääräisesti ilmaistuna.

{DECIMAL-18/5}

15

Erääntymispäivä

Raportoitavan rahoitusinstrumentin erääntymispäivä.

Tämä kenttä koskee vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joilla on määrätty erääntymispäivä.

{DATEFORMAT}

16

Nimellisarvon valuutta

Vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien nimellisarvon valuutta.

{CURRENCYCODE_3}

17

Nimellisarvo instrumenttia kohden / pienin mahdollinen kaupankäynnin arvo

Kunkin instrumentin nimellisarvo. Jos tietoa ei ole saatavilla, kohtaan merkitään pienin mahdollinen kaupankäynnin arvo.

{DECIMAL-18/5}

18

Kiinteä tuottoprosentti

Vieraan pääoman ehtoisen instrumentin kiinteä tuottoprosentti, kun instrumenttia pidetään erääntymispäivään asti.

{DECIMAL-11/10}

Prosentteina ilmaistuna (esimerkiksi 7.0 on 7 % ja 0.3 on 0,3 %)

19

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon tunniste

Jos tunniste on olemassa.

{ISIN}

20

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon nimi

Jos tunnistetta ei ole olemassa, ilmoitetaan indeksin nimi.

{INDEX}

tai

{ALPHANUM-25} – jos indeksin nimeä ei ole luettelossa {INDEX}

21

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon voimassaoloaika

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon voimassaoloaika Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.

{INTEGER-3}+”DAYS” – päivää

{INTEGER-3}+”WEEK” – viikkoa

{INTEGER-3}+”MNTH” – kuukautta

{INTEGER-3}+”YEAR” – vuotta

22

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon spread peruspisteinä (Base Point Spread)

Hinnan laskemiseen käytetyn indeksin ylittävä tai alittava osuus peruspisteinä.

{INTEGER-5}

23

Joukkovelkakirjan etuoikeusasema

Yksilöidään joukkovelkakirjan laji: etuoikeutettu, mezzanine-luokka, toissijainen tai etuoikeusasemaltaan huonompi.

”SNDB” – etuoikeutettu velka

”MZZD” – mezzanine-luokka

”SBOD” – toissijainen velka

”JUND” – etuoikeusasemaltaan huonompi velka

Johdannaisiin ja arvopaperistettuihin johdannaisiin liittyvät kentät

24

Erääntymispäivä

Rahoitusinstrumentin erääntymispäivä.

Kenttä koskee vain sellaisia johdannaisia, joilla on määrätty erääntymispäivä.

{DATEFORMAT}

25

Hintakerroin

Yhteen johdannaissopimukseen kuuluvien kohde-etuusinstrumentin yksiköiden lukumäärä.

Indeksiin sidotun futuurin tai option tapauksessa määrä indeksipistettä kohden.

Spread betting -instrumentin tapauksessa sen kohde-etuusinstrumentin hinnan muutos, johon spread betting perustuu.

{DECIMAL-18/17}

26

Kohde-etuutena olevan instrumentin koodi

Kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi

Kun kyseessä ovat amerikkalaiset talletustodistukset (ADR), maailmanlaajuiset talletustodistukset (GDR) ja vastaavat instrumentit, ilmoitetaan niiden perustana olevan instrumentin ISIN-koodi.

Vaihtovelkakirjalainojen osalta ilmoitetaan sen instrumentin ISIN-koodi, johon velkakirjalaina voidaan vaihtaa.

Kun kyseessä ovat johdannaiset tai muut instrumentit, joilla on kohde-etuus, ilmoitetaan kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi, jos kohde-etuus on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jos sillä käydään kauppaa kauppapaikassa. Jos kohde-etuutena on osakkeina jaettava osinko, ilmoitetaan kohde-etuutena olevaan osinkoon oikeuttavan osakkeen ISIN-koodi.

Luottoriskinvaihtosopimusten tapauksissa on ilmoitettava referenssiomaisuuden ISIN-koodi.

Jos kohde-etuutena on ISIN-koodilla yksilöity indeksi, ilmoitetaan kyseisen indeksin ISIN-koodi.

Kun kohde-etuus on kori, ilmoitetaan ISIN-koodi jokaisesta koriin kuuluvasta osasta, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään kauppaa kauppapaikassa. Kenttien 26 ja 27 tiedot on ilmoitettava niin monta kertaa kuin on tarpeen korin kaikkien instrumenttien luettelemiseksi.

{ISIN}

27

Kohde-etuuden liikkeeseenlaskija

Jos instrumentissa viitataan liikkeeseenlaskijaan eikä yksittäiseen instrumenttiin, ilmoitetaan liikkeeseenlaskijan LEI-koodi.

{LEI}

28

Kohde-etuutena olevan indeksin nimi

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin nimi.

{INDEX}

tai

{ALPHANUM-25} – jos indeksin nimeä ei ole luettelossa {INDEX}

29

Kohde-etuutena olevan indeksin voimassaoloaika

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin voimassaoloaika.

{INTEGER-3}+”DAYS” – päivää

{INTEGER-3}+”WEEK” – viikkoa

{INTEGER-3}+”MNTH” – kuukautta

{INTEGER-3}+”YEAR” – vuotta

30

Option tyyppi

Ilmoitetaan, onko johdannaissopimus osto-optio (oikeus ostaa tietty kohde-etuus) vai myyntioptio (oikeus myydä tietty kohde-etuus) vai onko mahdotonta määrittää, onko sopimus osto- vai myyntioptio toteutushetkellä. Swaptiot ovat

myyntioptioita, kun ne ovat saajatyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus saada suorituksina kiinteää korkoa;

osto-optioita, kun ne ovat maksutyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus maksaa kiinteää korkoa.

Enimmäis- ja vähimmäiskorkojen vaihtosopimukset ovat

myyntioptioita, kun kyseessä on korkolattia;

osto-optioita, kun kyseessä on korkokatto. Kenttä koskee ainoastaan sellaisia johdannaisia, jotka ovat optioita tai warrantteja.

”PUTO” – myyntioptio

”CALL” – osto-optio

”OTHR” – jollei voida määrittää, onko kyseessä osto- vai myyntioptio

31

Toteutushinta

Ennalta määrätty hinta, jolla haltijan on ostettava tai myytävä kohde-etuutena oleva instrumentti, tai maininta siitä, että hintaa ei voida määrittää toteutusajankohtana.

Kenttä koskee ainoastaan optioita tai warrantteja, joiden toteutushinta voidaan määrittää toteutusajankohtana.

Jos hintaa ei ole raportointihetkellä saatavilla mutta asia on vireillä, merkitään ”PNDG”.

Jos toteutushinta ei ole sovellettavissa, kenttä jätetään tyhjäksi.

{DECIMAL-18/13}, jos hinta ilmaistaan rahamääräisesti

{DECIMAL-11/10}, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona

{DECIMAL-18/17}, jos hinta ilmaistaan peruspisteinä

”PNDG”, jos hintaa ei ole saatavilla

32

Toteutushinnan valuutta

Toteutushinnan valuutta

{CURRENCYCODE_3}

33

Option toteutustapa

Ilmoitetaan, voiko option toteuttaa vain tiettynä päivänä (eurooppalainen ja aasialainen tapa), tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä (bermudalainen tapa) vai milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana (amerikkalainen tapa).

Tämä kenttä koskee ainoastaan optioita, warrantteja ja sertifikaatteja.

”EURO” – eurooppalainen

”AMER” – amerikkalainen

”ASIA” – aasialainen

”BERM” – bermudalainen

”OTHR” – muun tyyppinen

34

Toimitustapa

Ilmoitetaan, onko rahoitusinstrumentin toimitusmuoto fyysinen vai käteinen.

Jos toimitustapaa ei voida määrittää toteutusajankohtana, merkitään ”OPTL”.

Tämä kenttä koskee ainoastaan johdannaisia.

”PHYS” – fyysinen selvitys

”CASH” – käteisselvitys

”OPTL” – vastapuolen valittavissa tai kolmannen osapuolen päättämä

Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaiset

35

Perustuote

Kohde-etuusluokan perustuote, siten kuin se on mainittu hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa.

Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon ”Perustuote”-sarakkeen arvot ovat sallittuja.

36

Alatuote

Kohde-etuusluokan alatuote, siten kuin se on mainittu hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa.

Kentän edellytyksenä on perustuote.

Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon ”Alatuote”-sarakkeen arvot ovat sallittuja.

37

Alatuotteen jaottelu

Kohde-etuusluokan alatuotteen jaottelu, siten kuin se on esitetty hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa.

Kentän edellytyksenä on alatuote.

Ainoastaan hyödykejohdannaisten jaottelutaulukon ”Alatuotteen jaottelu” -sarakkeen arvot ovat sallittuja.

38

Liiketoimen tyyppi

Kauppapaikan määrittämä liiketoimen tyyppi

”FUTR” – futuurit

”OPTN” – optiot

”TAPO” – TAPOS

”SWAP” – swapit

”MINI” – Minis

”OTCT” – OTC

”ORIT” – Outright

”CRCK” – Crack

”DIFF” – Differential

”OTHR” – muu

39

Lopullisen hinnan tyyppi

Kauppapaikan määrittämä lopullisen hinnan tyyppi

”ARGM” – Argus/McCloskey

”BLTC” – Baltic

”EXOF” – Exchange

”GBCL” – GlobalCOAL

”IHSM” – IHS McCloskey

”PLAT” – Platts

”OTHR” – muu

Korkojohdannaiset

Tämän jakson kentät on täytettävä vain sellaisten instrumenttien osalta, joiden kohde-etuutena on korkotyyppinen mutta rahoitusvälineisiin kuulumaton instrumentti.

40

Viitekorko

Viitekoron nimi

{INDEX}

tai

{ALPHANUM-25} – jos viitekorkoa ei ole luettelossa {INDEX}

41

Korko (IR) – Sopimuksen voimassaoloaika

Jos omaisuuserän luokkana on ”korko”, tähän kenttään merkitään sopimuksen voimassaoloaika. Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.

{INTEGER-3}+”DAYS” – päivää

{INTEGER-3}+”WEEK” – viikkoa

{INTEGER-3}+”MNTH” – kuukautta

{INTEGER-3}+”YEAR” – vuotta

42

Nimellisvaluutta 2

Jos swap-sopimus käsittää useamman valuutan tai jos kyseessä on koron- ja valuutanvaihtosopimus, ilmoitetaan sopimuksen toisen korkovirran valuutta.

Jos swaption kohde-etuus on useamman valuutan käsittävä swap-sopimus, ilmoitetaan swap-sopimuksen toisen korkovirran valuutta.

{CURRENCYCODE_3}

43

Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi

Ilmoitetaan ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa.

{DECIMAL -11/10}

Prosentteina ilmaistuna (esimerkiksi 7.0 on 7 % ja 0.3 on 0,3 %)

44

Toisen korkovirran kiinteä kurssi

Ilmoitetaan toisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa

{DECIMAL -11/10}

Prosentteina ilmaistuna (esimerkiksi 7.0 on 7 % ja 0.3 on 0,3 %)

45

Toisen korkovirran vaihtuva kurssi

Ilmoitetaan toisen korkovirran kurssi, jos sovellettavissa.

{INDEX}

tai

{ALPHANUM-25} – jos viitekorkoa ei ole luettelossa {INDEX}

46

Korko (IR) – Sopimuksen voimassaoloaika toisen korkovirran osalta

Ilmoitetaan viitekausi korolle, joka määritetään ennalta määrätyin väliajoin markkinoiden viitekurssin mukaisesti. Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.

{INTEGER-3}+”DAYS” – päivää

{INTEGER-3}+”WEEK” – viikkoa

{INTEGER-3}+”MNTH” – kuukautta

{INTEGER-3}+”YEAR” – vuotta

Valuuttajohdannaiset

Tämän jakson kentät on täytettävä vain sellaisten instrumenttien osalta, joiden kohde-etuutena on valuuttatyyppinen mutta rahoitusvälineisiin kuulumaton instrumentti.

47

Nimellisvaluutta 2

Kenttään merkitään kohde-etuutena olevan valuuttaparin toinen valuutta (ensimmäinen valuutta merkitään kenttään 13 ”Nimellisvaluutta 1”).

{CURRENCYCODE_3}

48

Valuutta (FX) – Tyyppi

Kohde-etuutena olevan valuutan tyyppi.

”FXCR” – ristikkäiskurssit

”FXEM” – kehittyvät markkinat

”FXMJ” – majors


(1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/583, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 229).


Top