Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0576

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/576, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten vuosittain julkistamia tietoja toteuttamispaikkojen nimistä ja toteutusten laadusta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2016/3337

OJ L 87, 31.3.2017, p. 166–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/576/oj

31.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/166


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/576,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten vuosittain julkistamia tietoja toteuttamispaikkojen nimistä ja toteutusten laadusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 10 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On erittäin tärkeää antaa yleisölle ja sijoittajille mahdollisuus arvioida sijoituspalveluyrityksen toteuttamiskäytänteitä ja saada tietoonsa viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa, joissa sijoituspalveluyritykset ovat edellisenä vuonna toteuttaneet asiakastoimeksiantoja. Jotta olisi mahdollista tehdä tarkoituksenmukaisia vertailuja ja analysoida viiden tärkeimmän toteuttamispaikan valintaa, on tarpeen, että sijoituspalveluyritykset julkistavat tiedot rahoitusvälinelajeittain. Jotta sijoittajat ja yleisö pystyisivät kaikilta osin arvioimaan asiakastoimeksiantoihin perustuvaa toimeksiantovirtaa toteuttamispaikkoihin, niiden olisi voitava tunnistaa selvästi, onko kyseinen sijoituspalveluyritys itse kuulunut viiteen tärkeimpään toteuttamispaikkaan kunkin rahoitusvälinelajin tapauksessa.

(2)

Jotta olisi mahdollista arvioida kaikilta osin niiden toteuttamispaikkojen toteutuksen laatua, joita sijoituspalveluyritykset käyttävät asiakastoimeksiantojen toteutukseen, kolmansissa maissa sijaitsevat toteuttamispaikat mukaan luettuina, on aiheellista, että sijoituspalveluyritykset julkistavat tässä asetuksessa edellytetyt tiedot niin, että ne kattavat kauppapaikat, markkinatakaajat tai muut likviditeetintarjoajat taikka yhteisöt, jotka harjoittavat kolmannessa maassa vastaavanlaista toimintaa kuin mikä tahansa edellä mainituista.

(3)

Jotta annettavat tiedot olisivat tarkkoja ja vertailukelpoisia, on tarpeen vahvistaa rahoitusvälinelajit ottaen huomioon niiden ominaispiirteet julkistamiselle asetettujen tavoitteiden kannalta. Rahoitusvälinelajin olisi oltava tarpeeksi suppea, jotta toimeksiantojen toteuttamista koskevassa käyttäytymisessä olevat lajien väliset erot tulisivat esiin, mutta samalla tarpeeksi laaja, jotta sijoituspalveluyritysten ilmoitusvelvollisuus olisi oikeasuhteinen. Koska oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet muodostavat laajan rahoitusvälinelajin, on aiheellista jaotella se alalajeihin likviditeetin mukaan. Likviditeetti on olennainen toteuttamiskäyttäytymistä ohjaava tekijä, ja toteuttamispaikat kilpailevatkin usein keskenään, kun ne pyrkivät houkuttelemaan toimeksiantoja osakkeista, joilla käydään eniten kauppaa. Näin ollen on asianmukaista luokitella oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet niiden likviditeetin mukaan, kuten direktiivissä 2014/65/EU säädetyssä hinnanmuutosvälijärjestelyssä on määritetty.

(4)

Kun sijoituspalveluyritykset julkistavat asiakastoimeksiantojansa toteuttavien viiden tärkeimmän toteuttamispaikan nimet, niiden on aiheellista julkistaa tiedot kussakin toteuttamispaikassa toteutettujen asiakastoimeksiantojen volyymista ja lukumäärästä, jotta sijoittajat voivat muodostaa käsityksen yrityksestä toteuttamispaikkaan suuntautuvasta toimeksiantovirrasta. Jos sijoituspalveluyritys toteuttaa yhden tai useamman rahoitusvälinelajin toimeksiantoja vain hyvin vähän, tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta eivät olisi kovin tarkoituksenmukaisia eivätkä edustaisi toimeksiantojen toteuttamista koskevia järjestelyjä. Sen vuoksi on asianmukaista edellyttää, että sijoituspalveluyritykset ilmoittavat selvästi, minkä rahoitusvälinelajien toimeksiantoja ne toteuttavat erittäin vähän.

(5)

Jotta voidaan estää markkinoiden kannalta mahdollisesti arkaluonteisten tietojen julkistaminen sijoituspalveluyrityksen harjoittaman liiketoiminnan volyymista, toteuttamisvolyymi ja toteutettujen toimeksiantojen lukumäärä olisi ilmaistava absoluuttisten arvojen asemasta pikemminkin prosenttiosuutena sijoituspalveluyrityksen kokonaisvolyymeista ja toteutettujen toimeksiantojen kokonaislukumäärästä kyseisen rahoitusvälinelajin osalta.

(6)

On aiheellista velvoittaa sijoituspalveluyritykset julkistamaan tiedot, joilla on merkitystä niiden käyttäytymiseen toimeksiantojen toteuttamisen yhteydessä. Jotta sijoituspalveluyrityksiä ei saatettaisi vastuuseen sellaisista toimeksiantojen toteuttamista koskevista päätöksistä, jotka eivät kuulu niiden vastuulle, niiden on aiheellista julkistaa, mikä prosenttiosuus kussakin viidessä tärkeimmässä toteuttamispaikassa toteutetuista toimeksiannoista on sellaisia, joissa asiakkaat ovat määränneet valittavan toteuttamispaikan.

(7)

On olemassa useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sijoituspalveluyritysten käyttäytymiseen toimeksiantojen toteuttamisen yhteydessä, kuten läheiset sidokset sijoituspalveluyritysten ja toteuttamispaikkojen välillä. Nämä tekijät saattavat olla olennaisia, minkä vuoksi on asianmukaista edellyttää niiden tarkastelua kaikkien toteuttamispaikkojen toteutusten laatua arvioitaessa.

(8)

Eri toimeksiantotyypit voivat olla tärkeä taustatekijä sille, miten ja miksi sijoituspalveluyritykset toteuttavat toimeksiantoja tietyssä toteuttamispaikassa. Kyseinen tekijä voi myös vaikuttaa tapaan, jolla sijoituspalveluyritys kehittää toteuttamisstrategiansa, mukaan lukien toimeksiantojen älykkäiden reitittimien ohjelmointi kyseisille toimeksiannoille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi on aiheellista, että tiedoissa tehdään selvä ero eri toimeksiantotyyppien välillä.

(9)

Jotta tietoja voidaan analysoida asianmukaisesti, on tärkeää, että käyttäjät pystyvät erottamaan toisistaan ammattimaisten asiakkaiden ja yksityisasiakkaiden toimeksiantoihin käytetyt toteuttamispaikat, sillä sijoituspalveluyritykset käyttävät yksityisasiakkaiden tapauksessa varsin erilaisia keinoja kuin ammattimaisten asiakkaiden tapauksessa pyrkiessään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen; sijoituspalveluyritysten on arvioitava lähinnä hinta- ja kustannustekijöitä, kun ne toteuttavat yksityisasiakkailta saatuja toimeksiantoja. Sen vuoksi on aiheellista esittää tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta erikseen yksityisasiakkaiden ja ammattimaisten asiakkaiden osalta, sillä se mahdollistaa kyseisiin paikkoihin suuntautuvan toimeksiantovirran laadullisen arvioinnin.

(10)

Jotta sijoituspalveluyritykset täyttäisivät parasta toteutusta koskevan lakisääteisen velvoitteensa, ne eivät yleensä (sovellettaessa parhaan toteutuksen kriteereitä ammattimaisten asiakkaiden yhteydessä) käytä samoja toteutuspaikkoja arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin ja muihin liiketoimiin. Tämä johtuu siitä, että arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia käytetään rahoituslähteenä, jossa sitoudutaan siihen, että lainaksiottaja palauttaa vastaavat arvopaperit tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa, ja että vastapuolet määrittelevät arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ehdot yleensä kahdenvälisesti ennen toteutusta. Sen vuoksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien toteutuspaikkoja on vähemmän kuin muiden liiketoimien yhteydessä, kun otetaan huomioon, että toteutuspaikan valintaan vaikuttavat vastapuolten etukäteen määrittelemät tietyt ehdot sekä se, onko näillä toteutuspaikoilla erityistä kysyntää kyseisille rahoitusvälineille. Sen vuoksi on aiheellista, että sijoituspalveluyritykset kokoavat ja julkistavat ne viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa, joissa ne toteuttivat arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, erillisinä tietoina, jotta on mahdollista tehdä kyseisiin paikkoihin suuntautuvan toimeksiantovirran laadullinen arviointi. Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet voivat erityisluonteensa ja suuren kokonsa vuoksi todennäköisesti vääristää edustavampaa asiakkaiden liiketoimien (niiden, joihin ei sisälly arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia) joukkoa, ja siksi ne on myös syytä jättää pois taulukoista, joissa luetellaan viisi tärkeintä toteuttamispaikkaa, joissa sijoituspalveluyritykset toteuttavat muita asiakastoimeksiantoja.

(11)

On aiheellista edellyttää, että sijoituspalveluyritykset julkistavat kaikkien käyttämiensä toteuttamispaikkojen toteutusten laatua koskevan arvioinnin. Nämä tiedot antavat selkeän kuvan toteuttamisstrategioista ja välineistä, joita käytetään kyseisten toteuttamispaikkojen toteutusten laadun arvioimiseen. Näiden tietojen ansiosta sijoittavat pystyvät myös arvioimaan, miten tehokkaasti sijoituspalveluyritykset seuraavat kyseisiä toteuttamispaikkoja.

(12)

Varsinkin arvioitaessa kaikkien toteuttamispaikkojen toteutusten laatua suhteessa kustannuksiin, sijoituspalveluyrityksen on aiheellista analysoida myös sen ja kyseisten toteuttamispaikkojen väliset järjestelyt, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja. Tällaisen arvioinnin myötä yleisöllä pitäisi olla mahdollisuus punnita, miten tällaiset järjestelyt vaikuttavat sijoittajalle aiheutuviin kustannuksiin ja miten hyvin ne vastaavat direktiivin 2014/65/EU 27 artiklan 2 kohtaa.

(13)

Lisäksi on aiheellista määrittää tällaisen julkistamisen laajuus ja sen keskeiset ominaisuudet, mukaan lukien se, miten sijoituspalveluyritykset käyttävät toteutusten laatua koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/575 (2) soveltamisalaan kuuluvista toteuttamispaikoista.

(14)

Toteuttamispaikkojen nimeä ja toteutuksen laatua koskevat tiedot olisi julkistettava vuosittain, ja niistä olisi käytävä ilmi toimeksiantojen toteuttamista koskeva käyttäytyminen kunkin rahoitusvälinelajin osalta, jotta olisi mahdollista saada kuva edellisen kalenterivuoden aikana tapahtuneista olennaisista muutoksista.

(15)

Sijoituspalveluyrityksiä ei pitäisi estää ottamasta käyttöön myös yksityiskohtaisempaa raportointia, mikäli lisätiedot täydentävät tässä asetuksessa vaadittuja tietoja eivätkä korvaa niitä.

(16)

Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä sekä asiaa koskevia direktiivin 2014/65/EU kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä sovelletaan samasta päivämäärästä lähtien.

(17)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.

(18)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt niiden tietojen sisällöstä ja muodosta, jotka sijoituspalveluyritysten on julkistettava vuosittain asiakastoimeksiannoista, jotka on toteutettu kauppapaikoissa, kauppojen sisäisissä toteuttajissa, markkinatakaajissa tai muissa likviditeetintarjoajissa taikka yhteisöissä, jotka harjoittavat kolmannessa maassa vastaavanlaista toimintaa kuin mikä tahansa edellä mainituista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’passiivisella toimeksiannolla’ tarjouskirjaan tallennettua toimeksiantoa, joka on tuottanut likviditeettiä;

b)

’aggressiivisella toimeksiannolla’ tarjouskirjaan tallennettua toimeksiantoa, joka on vaatinut likviditeettiä;

c)

’kohdennetulla toimeksiannolla’ toimeksiantoa, jossa asiakas on määrittänyt tietyn toteuttamispaikan ennen toimeksiannon toteuttamista.

3 artikla

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta

1.   Sijoituspalveluyritysten on julkistettava viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa kaikkien toteutettujen asiakastoimeksiantojen osalta liitteessä I tarkoitettujen rahoitusvälinelajien mukaan. Yksityisasiakkaita koskevat tiedot on julkistettava liitteessä II olevassa taulukossa 1 vahvistetussa muodossa, ja ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot on julkistettava liitteessä II olevassa taulukossa 2 vahvistetussa muodossa. Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet on jätettävä julkistettujen tietojen ulkopuolella, ja julkistettuihin tietoihin on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

rahoitusvälineiden laji;

b)

toteuttamispaikan nimi ja tunniste;

c)

kyseisessä toteuttamispaikassa toteutettujen asiakastoimeksiantojen volyymi ilmaistuna prosenttiosuutena toteutettujen toimeksiantojen kokonaisvolyymista;

d)

kyseisessä toteuttamispaikassa toteutettujen asiakastoimeksiantojen lukumäärä ilmaistuna prosenttiosuutena toteutettujen toimeksiantojen kokonaislukumäärästä;

e)

passiivisten ja aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus d alakohdassa tarkoitetuista toteutetuista toimeksiannoista;

f)

kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus d alakohdassa tarkoitetuista toimeksiannoista;

g)

vahvistus siitä, onko sijoituspalveluyritys toteuttanut edellisenä vuonna keskimäärin alle yhden kaupan pankkipäivää kohden kyseisen rahoitusvälinelajin osalta.

2.   Sijoituspalveluyritysten on julkistettava viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa kaikkien arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien toteutettujen asiakastoimeksiantojen osalta kunkin liitteessä I tarkoitetun rahoitusvälinelajin mukaan liitteessä II olevassa taulukossa 3 vahvistetussa muodossa. Julkistettuihin tietoihin on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

kyseisessä toteuttamispaikassa toteutettujen asiakastoimeksiantojen volyymi ilmaistuna prosenttiosuutena toteutettujen toimeksiantojen kokonaisvolyymista;

b)

kyseisessä toteuttamispaikassa toteutettujen asiakastoimeksiantojen lukumäärä ilmaistuna prosenttiosuutena toteutettujen toimeksiantojen kokonaislukumäärästä;

c)

vahvistus siitä, onko sijoituspalveluyritys toteuttanut edellisenä vuonna keskimäärin alle yhden kaupan pankkipäivää kohden kyseisen rahoitusvälinelajin osalta.

3.   Sijoituspalveluyritysten on julkistettava rahoitusvälinelajeittain kooste analyyseistä ja päätelmistä, joita ne ovat tehneet seurattuaan yksityiskohtaisesti toteutusten laatua toteuttamispaikoissa, joissa ne ovat toteuttaneet kaikki asiakastoimeksiannot edellisenä vuonna. Tietoihin on sisällyttävä

a)

selvitys siitä, miten suuren suhteellisen merkityksen sijoituspalveluyritys on antanut toteutuksen laatua arvioidessaan hinnalle, kustannuksille, nopeudelle, toteutuksen todennäköisyydelle tai mahdollisille muille toteuttamiseen liittyville tekijöille, mukaan lukien laadulliset tekijät;

b)

kuvaus mahdollisista läheisistä sidoksista, eturistiriidoista ja yhteisomistuksista mihin tahansa toimeksiantojen toteuttamisessa käytettyyn toteuttamispaikkaan nähden;

c)

kuvaus minkä tahansa toteuttamispaikan kanssa tehdyistä erityisjärjestelyistä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja;

d)

selvitys tekijöistä, jotka johtivat sijoituspalveluyrityksen toteuttamisperiaatteisiin kirjatun toteuttamispaikkojen luettelon muuttamiseen, jos tällainen muutos on tapahtunut;

e)

selvitys siitä, miten toimeksiantojen toteuttaminen vaihtelee asiakkaiden luokittelun mukaan, jos sijoituspalveluyritys käsittelee asiakkaiden luokkia eri tavoin ja jos sillä on mahdollisesti vaikutusta toimeksiantojen toteuttamista koskeviin järjestelyihin;

f)

selvitys siitä, onko muita perusteita pidetty välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä merkittävämpinä yksityisasiakkaiden toimeksiantoja toteutettaessa ja missä määrin tällaiset muut perusteet ovat olleet ratkaisevan tärkeitä asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi kokonaissuoritusta tarkasteltaessa;

g)

selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on käyttänyt toteutuksen laatuun liittyviä tietoja tai välineitä, mukaan lukien mahdolliset delegoidun asetuksen (EU) 2017/575 mukaisesti julkistetut tiedot;

h)

tarvittaessa selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on käyttänyt konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan mukaisesti tuottamia tietoja.

4 artikla

Tietojen julkistamismuoto

Sijoituspalveluyritysten on julkistettava 3 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot verkkosivustoillaan täyttämällä tiedot liitteessä II vahvistettuihin taulukoihin sähköisessä, koneellisesti luettavassa ja yleisön ladattavissa olevassa muodossa, ja 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot on julkistettava sijoituspalveluyritysten verkkosivustoilla sähköisessä, yleisön ladattavissa olevassa muodossa.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/575, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamispaikkojen julkistettavaksi kuuluvia, liiketoimien toteutuksen laatuun liittyviä tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (katso tämän virallisen lehden sivu 152).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE I

Rahoitusvälineiden lajit

a)

Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset

i)

Hinnanmuutosväli, likviditeettiryhmät 5 ja 6 (2 000 kaupasta alkaen päivää kohden)

ii)

Hinnanmuutosväli, likviditeettiryhmät 3 ja 4 (80–1 999 kauppaa päivää kohden)

iii)

Hinnanmuutosväli, likviditeettiryhmät 1 ja 2 (0–79 kauppaa päivää kohden)

b)

Velkainstrumentit

i)

Joukkovelkakirjalainat

ii)

Rahamarkkinavälineet

c)

Korkojohdannaiset

i)

Futuurit ja optiot, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa

ii)

Swapit, termiinit ja muut korkojohdannaiset

d)

Luottojohdannaiset

i)

Futuurit ja optiot, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa

ii)

Muut luottojohdannaiset

e)

Valuuttajohdannaiset

i)

Futuurit ja optiot, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa

ii)

Swapit, termiinit ja muut valuuttajohdannaiset

f)

Strukturoidut rahoitusvälineet

g)

Osakejohdannaiset

i)

Optiot ja futuurit, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa

ii)

Swapit ja muut osakejohdannaiset

h)

Arvopaperistetut johdannaiset

i)

Optiotodistukset ja sertifikaatit

ii)

Muut arvopaperistetut johdannaiset

i)

Hyödykejohdannaiset ja päästöoikeusjohdannaiset

i)

Optiot ja futuurit, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa

ii)

Muut hyödykejohdannaiset ja päästöoikeusjohdannaiset

j)

Hinnanerosopimukset

k)

Pörssilistatut tuotteet (pörssilistatut rahastot, pörssilistatut velkakirjat ja pörssilistatut hyödykkeet)

l)

Päästöoikeudet

m)

Muut instrumentit


LIITE II

Taulukko 1

Rahoitusvälinelaji

 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden

KYLLÄ/EI

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)

Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista

Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä

Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus

Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus

Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 


Taulukko 2

Rahoitusvälinelaji

 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden

KYLLÄ/EI

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)

Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista

Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toteutetusta kokonaislukumäärästä

Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus

Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus

Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

 

 

 


Taulukko 3

Rahoitusvälinelaji

 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden

KYLLÄ/EI

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)

Osuus toteutetusta volyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toteutetusta kokonaisvolyymista

Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toteutetusta kokonaislukumäärästä

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

 

 


Top