Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0131(01)

Komission päätös, annettu 24 päivänä tammikuuta 2017, komission asiantuntijaryhmän ”eläinten hyvinvointia käsittelevä foorumi” perustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/0280

OJ C 31, 31.1.2017, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

31.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 31/61


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2017,

komission asiantuntijaryhmän ”eläinten hyvinvointia käsittelevä foorumi” perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 31/12)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa tunnustetaan eläimet tunteviksi olennoiksi ja edellytetään unionin ja jäsenvaltioiden ottavan eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin maatalous-, kalastus- ja liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita sekä politiikkaa tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja avaruuden aloilla kunnioittaen samalla erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä.

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26 artiklassa edellytetään, että unioni hyväksyy toimenpiteet, joiden tarkoituksena on toteuttaa sisämarkkinat ja varmistaa niiden toiminta tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaan liikkuvuuden myötä.

(4)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 38 artiklassa annetaan unionin tehtäväksi yhteisen maatalouspolitiikan määrittely ja sen toteuttaminen.

(5)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179 artiklassa määrätään, että unioni pyrkii toiminnallaan lujittamaan tieteellistä ja teknologista perustaansa toteuttamalla eurooppalaisen tutkimusalueen. Mainitun perussopimuksen 180 artiklan b alakohdan mukaan unioni edistää yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa unionin tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn alalla.

(6)

Komissio perusti vuonna 2011 eläinten hyvinvointia käsittelevän asiantuntijaryhmän (1) avustamaan ja opastamaan komissiota eläinten hyvinvointia koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja helpottamaan tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön alalla.

(7)

Euroopan parlamentti (2) ja Euroopan unionin neuvosto (3) ovat peräänkuuluttaneet eläinten hyvinvointia käsittelevän unionin foorumin perustamista, jotta parannettaisiin sidosryhmien välistä vuoropuhelua ja voitaisiin jakaa kokemuksia, asiantuntemusta ja näkemyksiä.

(8)

Jotta voitaisiin vastata parlamentin ja neuvoston pyyntöihin, uuden asiantuntijaryhmän ”eläinten hyvinvointia käsittelevä foorumi”, jäljempänä ’foorumi’, olisi avustettava komissiota ja autettava käymään säännöllistä vuoropuhelua eläinten hyvinvointiin välittömästi liittyvistä unionin tason näkökohdista, kuten lainsäädännön täytäntöönpanosta, tieteellisen tiedon, innovaatioiden ja eläinten hyvinvointia koskevien hyvien käytäntöjen/aloitteiden vaihdosta tai eläinten hyvinvointiin liittyvistä kansainvälisistä toimista. Foorumin olisi lisäksi avustettava komissiota sellaisissa unionin kannalta merkityksellisissä aiheissa, joilla voi olla vaikutusta eläinten hyvinvointia koskeviin kysymyksiin, esimerkkeinä kauppa, mikrobilääkeresistenssi, elintarvikkeiden turvallisuus, tutkimus tai ympäristö. Koska foorumilla on sama toimeksianto kuin nykyisellä eläinten hyvinvointia käsittelevällä asiantuntijaryhmällä, jälkimmäistä ei ole tarpeen säilyttää.

(9)

Foorumin olisi työskentelyssään otettava asianmukaisesti huomioon eläinten hyvinvoinnin parissa työskentelevien muiden keskeisten keskusteluryhmien tai verkostojen toiminta – näitä ovat esimerkiksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tai Maailman eläintautijärjestön alainen eläinten hyvinvointia Euroopassa ajava alueellinen foorumi.

(10)

Foorumi muodostuu seuraavien edustajista: kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, elinkeinoelämän järjestöt, jotka ovat Euroopan unionin tasolla mukana elintarvikeketjussa ja eläinten pitämisessä muihin tuotantotarkoituksiin, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jotka ovat Euroopan unionin tasolla mukana eläinten hyvinvointiin liittyvässä työssä, sekä eläinten hyvinvointiin liittyvällä tieteenalalla toimivat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Foorumin jäseniksi voivat tulla myös sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden toimivaltaisten viranomaisten asiantuntijat, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolia, sekä kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen asiantuntijat.

(11)

Olisi vahvistettava säännöt, joita noudattaen foorumin jäsenet saavat antaa tietoja.

(12)

Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (4).

(13)

On syytä vahvistaa tämän päätöksen soveltamisaika. Komissio harkitsee hyvissä ajoin, onko päätöksen voimassaolon jatkaminen aiheellista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

Perustetaan asiantuntijaryhmä ”eläinten hyvinvointia käsittelevä foorumi”, jäljempänä ’foorumi’.

2 artikla

Tehtävät

Foorumin tehtävänä on

a)

avustaa komissiota sellaisten koordinoitujen toimien kehittämisessä ja vaihtamisessa, joiden tarkoituksena on edesauttaa eläinten hyvinvointia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista sekä eläinten hyvinvointia koskevan unionin lainsäädännön ja kansainvälisten normien ymmärtämistä unionissa ja sen ulkopuolella;

b)

helpottaa eläinten hyvinvoinnin kohentamiseksi annettavien vapaaehtoisten sitoumusten kehittämistä ja käyttöä yrityksissä;

c)

myötävaikuttaa eläinten hyvinvointia koskevien unionin normien edistämiseen, jotta voidaan lisätä unionin tuotteiden markkina-arvoa maailmanlaajuisesti;

d)

edistää vuoropuhelua toimivaltaisten viranomaisten, yritysten, kansalaisyhteiskunnan, korkeakoulujen, tiedemaailman ja kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen kesken eläinten hyvinvointiin liittyvistä unionin kannalta merkityksellisistä aiheista;

e)

edistää kokemusten ja hyvien käytäntöjen, tieteellisen tiedon ja innovaatioiden vaihtoa eläinten hyvinvointiin liittyvistä unionin kannalta merkityksellisistä aiheista;

f)

jakaa tietoja politiikan kehityksestä edellä mainituilla aloilla ja edellä mainittujen toimintojen osalta.

3 artikla

Kuuleminen

Komissio voi kuulla foorumia kaikista eläinten hyvinvointiin liittyvistä unionin kannalta merkityksellisistä asioista.

4 artikla

Jäsenyys

1.   Foorumiin kuuluu enintään 75 jäsentä.

2.   Foorumin jäseniä ovat seuraavat:

a.

eläinten hyvinvoinnista vastaavat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-jäsenet’, sopimuspuolia;

b.

elinkeinoelämän järjestöt ja ammattialajärjestöt, joilla on unionin tasolla toimintaa elintarvikeketjussa eläinten tai eläintuotteiden osalta tai jotka ovat osallisina eläinten pitämisessä muihin tuotantotarkoituksiin;

c.

kansalaisyhteiskunnan järjestöt, joilla on unionin tasolla toimintaa eläinten hyvinvoinnin alalla;

d.

sellaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten riippumattomat asiantuntijat, joiden eläinten hyvinvointia käsittelevään tieteenalaan liittyvällä toiminnalla on vaikutusta unionin politiikkaan;

e.

eläinten hyvinvoinnin alalla toimivat kansainväliset hallitustenväliset järjestöt (5);

f.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen.

3.   Edellä 2 kohdan d alakohdassa luetellut jäsenet nimitetään yksityishenkilöinä, ja he toimivat riippumattomina ja yleisen edun mukaisesti.

4.   Edellä 2 kohdan b ja c alakohdassa luetellut jäsenet valitaan 5 artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen. Niiden on nimettävä edustajansa foorumiin johtavassa asemassa olevien henkilöiden joukosta, ja ne ovat vastuussa sen varmistamisesta, että niiden edustajat ovat pysyviä ja tarjoavat riittävän korkeatasoista asiantuntemusta. Komissio voi kieltäytyä nimittämästä näiden jäsenten nimeämää edustajaa, jos se katsoo foorumin hakuilmoituksen säännöissä määritellyistä perustelluista syistä, että nimeäminen ei ole asianmukainen. Tällaisessa tapauksessa kyseistä järjestöä pyydetään nimeämään toinen edustaja.

6.   Edellä 2 kohdan a, e ja f alakohdassa lueteltujen jäsenten on nimettävä eläinten hyvinvoinnista vastaavat edustajansa, ja ne ovat vastuussa sen varmistamisesta, että niiden edustajat tarjoavat riittävän korkeatasoista asiantuntemusta.

7.   Jäseniä, jotka eivät enää pysty osallistumaan tehokkaasti asiantuntijaryhmän toimintaan ja jotka eivät terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston mielestä täytä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklassa asetettuja edellytyksiä tai jotka eroavat, ei enää kutsuta osallistumaan foorumin kokouksiin, ja heidät voidaan korvata jäljellä olevan toimikautensa ajaksi toisella jäsenellä.

5 artikla

Valintaprosessi

1.   Edellä 4 artiklan 2 kohdan b–d alakohdassa lueteltujen foorumin jäsenten valinta suoritetaan julkisella hakuilmoituksella, joka julkaistaan komission asiantuntijaryhmien ja muiden vastaavanlaisten elinten rekisterissä, jäljempänä ’asiantuntijaryhmärekisteri’. Hakuilmoitus voidaan lisäksi julkaista muilla keinoin, kuten erityisellä verkkosivustolla.

Hakuilmoituksessa on selvästi ilmoitettava valintaperusteet, mukaan luettuina vaadittava asiantuntemus ja suoritettavaan työhön nähden edustettavina olevat edut. Hakemusten jättämiselle asetettu vähimmäismääräaika on neljä viikkoa.

2.   Edellä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa lueteltujen jäsenten on ilmoitettava kaikki olosuhteet, joista voi syntyä eturistiriita. Komissio edellyttää, että tällaisten henkilöiden on osana hakemustaan toimitettava sidonnaisuuksia koskeva ilmoituslomake asiantuntijaryhmiä koskevan vakiomuotoisen sidonnaisuuksia koskevan ilmoituslomakkeen pohjalta sekä ajan tasalle saatettu ansioluettelo. Asianmukaisesti täytetyn sidonnaisuuksia koskevan ilmoituslomakkeen toimittaminen on tarpeen, jotta henkilö voidaan nimittää jäseneksi yksityishenkilönä. Eturistiriitoja koskeva arviointi on tehtävä asiantuntijaryhmiä koskevien komission horisontaalisten sääntöjen, jäljempänä ’horisontaaliset säännöt’, mukaisesti (6).

3.   Jotta 4 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa luetellut järjestöt voidaan nimittää, niiden on oltava rekisteröityjä avoimuusrekisteriin.

4.   Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja nimittää 4 artiklan 2 kohdan b–d alakohdassa luetellut jäsenet niiden hakijoiden joukosta, joilla on riittävästi pätevyyttä 2 artiklassa tarkoitetuilla aloilla ja jotka ovat vastanneet hakuilmoitukseen.

5.   Jäsenet nimitetään 31 päivään joulukuuta 2019 saakka. He toimivat tehtävässään toimikautensa päättymiseen asti. Toimikausi voidaan uusia.

6.   Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja nimittää 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa lueteltujen jäsenten osalta varajäsenet samoin edellytyksin kuin jäsenet, ja nämä korvaavat poissa olevat tai estyneet jäsenet automaattisesti. Pääjohtaja laatii soveltuvien ehdokkaiden suostumuksella varallaololuettelon, josta voidaan nimetä jäsenen tilalle toinen jäsen.

6 artikla

Puheenjohtaja

Foorumin puheenjohtajana toimii terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja tai hänen edustajansa.

7 artikla

Toiminta

1.   Foorumi toimii puheenjohtajan pyynnöstä horisontaalisia sääntöjä noudattaen.

2.   Foorumi kokoontuu periaatteessa vähintään kahdesti vuodessa komission toimipaikassa sekä aina, kun komissio katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

3.   Komission yksiköt huolehtivat sihteeripalveluista. Komission muiden pääosastojen virkamiehet, joita asia koskee, voivat osallistua foorumin ja sen alaryhmien kokouksiin.

4.   Foorumi voi puheenjohtajan suostumuksella ja jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä päättää, että asian käsittely on julkista.

5.   Esityslistan kustakin kohdasta käyty keskustelu ja keskustelujen päätelmät on merkittävä pöytäkirjaan täsmällisesti ja kattavasti. Sihteeristö laatii pöytäkirjan puheenjohtajan alaisuudessa.

6.   Foorumi antaa raporttinsa tai päätelmänsä yhteisymmärryksessä. Äänestyksissä äänestyksen tulos määräytyy jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Vastaan äänestäneillä jäsenillä on oikeus siihen, että vastaavaan raporttiin tai päätelmään liitetään yhteenveto heidän kantansa perusteluista.

8 artikla

Alaryhmät

1.   Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja voi perustaa alaryhmiä tarkastelemaan erityisiä kysymyksiä komission määrittelemän toimeksiannon perusteella. Alaryhmät noudattavat toiminnassaan horisontaalisia sääntöjä ja raportoivat foorumille. Ne lakkautetaan heti kun ne ovat suorittaneet toimeksiantonsa.

2.   Ne alaryhmien jäsenet, jotka eivät ole foorumin jäseniä, valitaan julkisella hakuilmoituksella 5 artiklan ja horisontaalisten sääntöjen (7) mukaisesti.

9 artikla

Kutsutut asiantuntijat

Puheenjohtaja voi kutsua henkilöitä, joilla on erityisasiantuntemusta jostakin esityslistalla olevasta asiasta, osallistumaan foorumin tai alaryhmien työskentelyyn tapauskohtaisesti.

10 artikla

Tarkkailijat

1.   Yksityishenkilöille, järjestöille tai julkisyhteisöille voidaan myöntää tarkkailijan asema suoralla kutsulla tai hakuilmoituksen perusteella horisontaalisia sääntöjä noudattaen.

2.   Tarkkailijan aseman saaneet järjestöt tai julkisyhteisöt nimeävät edustajansa.

3.   Puheenjohtaja voi sallia tarkkailijoiden ja niiden edustajien osallistumisen foorumin keskusteluihin ja asiantuntemuksensa jakamisen. Heillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta eivätkä he osallistu foorumin raporttien tai päätelmien laatimiseen.

4.   Foorumiin voi kuulua enintään viisi tarkkailijaa.

11 artikla

Työjärjestys

Foorumi vahvistaa työjärjestyksensä jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä puheenjohtajan ehdotuksesta ja tämän suostumuksella asiantuntijaryhmien työjärjestysmallia ja horisontaalisia sääntöjä noudattaen.

12 artikla

Salassapitovelvollisuus ja turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittely

Foorumin jäsenten ja näiden edustajien sekä kutsuttujen asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden on noudatettava salassapitovelvollisuuksia, joita perussopimusten ja niiden täytäntöönpanosääntöjen nojalla sovelletaan kaikkiin toimielinten jäseniin ja niiden henkilöstöön, sekä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevia komission sääntöjä, jotka on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 (8) ja (EU, Euratom) 2015/444 (9). Komissio voi toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvollisuuksia.

13 artikla

Suhde Euroopan parlamenttiin

Euroopan parlamentti pidetään ajan tasalla foorumin työskentelystä. Komissio voi Euroopan parlamentin pyynnöstä ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyssä puitesopimuksessa (10) vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti pyytää parlamenttia lähettämään asiantuntijoita osallistumaan kokouksiin.

14 artikla

Avoimuus

1.   Foorumi ja sen alaryhmät on rekisteröitävä asiantuntijaryhmärekisteriin.

2.   Asiantuntijaryhmärekisterissä julkaistaan ryhmästä seuraavat tiedot:

a)

yksityishenkilöinä nimitettyjen jäsenten nimet;

b)

jäsenjärjestöjen nimet; edustettuina olevat edut;

c)

muiden julkisyhteisöjen nimet;

d)

tarkkailijoiden nimet.

3.   Kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, kuten kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja osallistujien kannanotot, on asetettava saataville joko asiantuntijaryhmärekisterissä tai erityisellä verkkosivustolla, johon on linkki rekisteristä. Pääsy tällaiselle verkkosivustolle ei saa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä eikä sitä saa rajoittaa millään muullakaan tavalla. Varsinkin esityslista ja muut olennaiset tausta-asiakirjat on julkaistava hyvissä ajoin ennen kokousta ja pöytäkirja pian kokouksen jälkeen. Julkaisemisesta voi poiketa vain silloin kun katsotaan, että asiakirjan sisältämien tietojen ilmaiseminen vaarantaisi julkisen tai yksityisen edun suojan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (11) 4 artiklassa määritellyllä tavalla.

15 artikla

Kokouskulut

1.   Foorumin ja alaryhmien toimintaan osallistuvat henkilöt eivät saa palkkiota tarjoamistaan palveluista.

2.   Komissio korvaa foorumin ja alaryhmien toimintaan osallistuvien henkilöiden matka- ja oleskelukulut. Kulut korvataan voimassa olevien komission säännösten mukaisesti ja vuosittaisessa määrärahojen kohdentamista koskevassa menettelyssä komission pääosastoille myönnettyjen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

16 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2019.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  Eläinten hyvinvointia käsittelevä asiantuntijaryhmä E02668.

(2)  Euroopan parlamentin päätöslauselma uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosiksi 2016–2020, 24 päivänä marraskuuta 2015 (2015/2957(RSP)).

(3)  3464. neuvoston kokous – maatalous ja kalastus – 17 päivänä toukokuuta 2016.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Esimerkiksi Maailman eläintautijärjestö (OIE) ja Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO).

(6)  Komission päätös, annettu 30 päivänä toukokuuta 2016, komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta.

(7)  Katso horisontaalisten sääntöjen 10 ja 14.2 artikla.

(8)  EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41.

(9)  EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53.

(10)  EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top