Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1953

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1953, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, eurooppalaisen matkustusasiakirjan käyttöönotosta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ja 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston suosituksen kumoamisesta

OJ L 311, 17.11.2016, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj

17.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/13


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1953,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

eurooppalaisen matkustusasiakirjan käyttöönotosta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ja 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston suosituksen kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä maahantulon, maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä jäsenvaltioissa, heidän perusoikeuksiaan, etenkin palautuskiellon periaatetta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/115/EY (2) täysimääräisesti noudattaen on olennainen osa kattavia toimia, joilla varmistetaan unionin muuttoliikepolitiikan uskottavuus ja moitteeton ja tehokas toiminta sekä vähennetään ja ehkäistään sääntelemätöntä muuttoliikettä.

(2)

Jäsenvaltioiden kansallisilla viranomaisilla on vaikeuksia sellaisten laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa, joilla ei ole voimassa olevia matkustusasiakirjoja.

(3)

Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön parantaminen keskeisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa on olennaisen tärkeää epätyydyttävän palauttamisasteen nostamiseksi. Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan parantaminen on tältä osin aiheellista.

(4)

Kolmansien maiden viranomaiset eivät laajalti hyväksy nykyistä, 30 päivänä marraskuuta 1994 annetulla neuvoston suosituksella (3) käyttöön otettua matkustusasiakirjan mallia kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten muun muassa sen puutteellisten turvavaatimusten vuoksi.

(5)

Siksi on tarpeen edistää parannetun ja yhtenäisen, laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan hyväksyntää kolmansissa maissa viiteasiakirjana palauttamisten yhteydessä.

(6)

Olisi otettava käyttöön turvallisempi ja yhtenäisempi eurooppalainen matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten (palauttamista varten myönnettävä eurooppalainen matkustusasiakirja), jotta voitaisiin osaltaan helpottaa jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista ja takaisinottoa. Palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan parannettujen turvaominaisuuksien ja teknisten eritelmien olisi helpotettava sen tunnustamista kolmansissa maissa. Kyseisen asiakirjan olisi siksi helpotettava palauttamisten toteutusta unionin tai jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa tekemien takaisinottosopimusten tai muiden järjestelyjen yhteydessä sekä virallisten sopimusten soveltamisalaan kuulumattomassa, palauttamiseen liittyvässä yhteistyössä kolmansien maiden kanssa.

(7)

Omien kansalaisten takaisinotto on kansainvälisen tapaoikeuden mukainen velvoite, jota kaikkien valtioiden on noudatettava. Tunnistettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia ja myönnettäessä asiakirjoja, palauttamista varten myönnettävä eurooppalainen matkustusasiakirja mukaan lukien, olisi tapauksen mukaan tehtävä yhteistyötä diplomaattiedustustojen kanssa ja neuvoteltava niiden kolmansien maiden kanssa, jotka tekevät takaisinottosopimuksia joko unionin tai jäsenvaltioiden kanssa.

(8)

Unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä takaisinottosopimuksissa olisi pyrittävä palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan tunnustamiseen. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan tunnustamiseen kahdenvälisissä sopimuksissa ja muissa järjestelyissä sekä virallisten sopimusten soveltamisalaan kuulumattomassa palauttamiseen liittyvässä yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä varmistamaan palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan tehokas käyttö.

(9)

Palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan olisi osaltaan vähennettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden viranomaisten, mukaan lukien konsulipalvelut, hallinnollisia ja byrokraattisia rasitteita sekä lyhennettävä hallinnollisia menettelyjä, joita tarvitaan laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista ja takaisinottoa varten.

(10)

Tällä asetuksella olisi yhdenmukaistettava ainoastaan palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan malli, turvaominaisuudet ja tekniset eritelmät, mutta ei sääntöjä, jotka koskevat sen myöntämistä.

(11)

Palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan sisältö ja tekniset eritelmät olisi yhdenmukaistettava, jotta se täyttäisi korkeat tekniset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset, ja siinä olisi oltava erityisesti jäljittelyn ja väärentämisen estämiseksi tarvittavat turvaominaisuudet. Palauttamista varten myönnettävässä eurooppalaisessa matkustusasiakirjassa olisi oltava tunnistettavat yhdenmukaiset turvaominaisuudet. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 333/2002 (4) vahvistettuja turvaominaisuuksia ja teknisiä eritelmiä olisi sen vuoksi sovellettava palauttamista varten myönnettävään eurooppalaiseen matkustusasiakirjaan.

(12)

Komissiolle olisi palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan mallin muiden kuin keskeisten osien muuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (5) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(13)

Kun kyse on henkilötietojen käsittelystä tämän asetuksen puitteissa, toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tässä asetuksessa vahvistetut tehtävänsä niiden kansallisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti, joilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (6) on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(14)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään – siltä osin kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 (7) mukaisia maahantulon edellytyksiä – Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(15)

Siltä osin kuin tätä asetusta sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä asetuksen (EU) 2016/399 mukaisia maahantulon edellytyksiä, tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY (8) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(16)

Siltä osin kuin tätä asetusta sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä asetuksen (EU) 2016/399 mukaisia maahantulon edellytyksiä, tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY (9) mukaisesti. Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin. Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(17)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään – siltä osin kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä asetuksen (EU) 2016/399 mukaisia maahantulon edellytyksiä – niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (10) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (11) 1 artiklassa tarkoitettuun alaan.

(18)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään – siltä osin kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä asetuksen (EU) 2016/399 mukaisia maahantulon edellytyksiä – niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (12) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (13) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(19)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään – siltä osin kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä asetuksen (EU) 2016/399 mukaisia maahantulon edellytyksiä – niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (14) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (15) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(20)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(21)

Yhdenmukaisten edellytysten vahvistamiseksi ja käsitteiden selkeyden varmistamiseksi tämä säädös on asianmukaista hyväksyä asetuksen muodossa.

(22)

Jäsenvaltioiden olisi noudatettava kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden mukaisia velvoitteitaan, varsinkin Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, erityisesti 19 artiklassa tarkoitettua suojaa palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa, sekä 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta.

(23)

Sen vuoksi 30 päivänä marraskuuta 1994 annettu neuvoston suositus olisi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella otetaan käyttöön laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten myönnettävä yhtenäinen eurooppalainen matkustusasiakirja (palauttamista varten myönnettävä eurooppalainen matkustusasiakirja) sekä vahvistetaan erityisesti sen malli, turvaominaisuudet ja tekniset eritelmät.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

'kolmannen maan kansalaisella' direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyä kolmannen maan kansalaista;

2)

'palauttamisella' direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 3 kohdassa määriteltyä palauttamista;

3)

'palauttamispäätöksellä' direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyä palauttamispäätöstä.

3 artikla

Palauttamista varten myönnettävä eurooppalainen matkustusasiakirja

1.   Palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan on oltava liitteessä esitetyn mallin mukainen. Palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

kolmannen maan kansalaisen etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, tuntomerkit ja, jos se on tiedossa, osoite kolmannessa maassa, johon hänet palautetaan;

b)

kolmannen maan kansalaisen valokuva;

c)

asiakirjan myöntäneen viranomaisen nimi, myöntämispäivä ja -paikka sekä voimassaoloaika;

d)

tiedot kolmannen maan kansalaisen lähdöstä ja saapumisesta.

2.   Palauttamista varten myönnettävä eurooppalainen matkustusasiakirja on laadittava palauttamispäätöksen tekevän jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, ja se on tarvittaessa annettava myös englanniksi ja ranskaksi.

3.   Palauttamista varten myönnettävä eurooppalainen matkustusasiakirja on voimassa yhden matkan ajan kunnes kolmannen maan kansalainen, josta jokin jäsenvaltio on tehnyt palauttamispäätöksen, on saapunut kolmanteen maahan, johon hänet palautetaan.

4.   Palauttamista varten myönnettävään eurooppalaiseen matkustusasiakirjaan voidaan tarvittaessa liittää kolmansien maiden kansalaisten palauttamisen kannalta välttämättömiä täydentäviä asiakirjoja.

5.   Siirretään komissiolle valta antaa palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan mallin muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 6 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Tekniset eritelmät

1.   Palauttamista varten myönnettävän eurooppalaisen matkustusasiakirjan turvaominaisuuksien ja teknisten eritelmien on oltava sellaiset, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 333/2002 2 artiklassa.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille malli tämän asetuksen mukaisesti laaditusta, palauttamista varten myönnettävästä eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta.

5 artikla

Asiakirjan myöntämisestä veloitettavat maksut

Eurooppalainen matkustusasiakirja palauttamista varten myönnetään kolmannen maan kansalaiselle maksutta.

6 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 7 päivästä joulukuuta 2016 määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 3 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan 30 päivänä marraskuuta 1994 annettu neuvoston suositus.

8 artikla

Uudelleentarkastelu ja kertomukset

Viimeistään 8 päivänä joulukuuta 2018 komissio tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanon tehokkuutta ja laatii siitä kertomuksen. Tämän asetuksen uudelleentarkastelu sisällytetään direktiivin 2008/115/EY 19 artiklassa säädettyyn arviointiin.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LESAY


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. syyskuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. lokakuuta 2016.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

(3)  Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä marraskuuta 1994, matkustusasiakirjan mallin hyväksymisestä kolmansien maiden kansalaisten karkottamista varten (EYVL C 274, 19.9.1996, s. 18).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 4).

(5)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

(8)  Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).

(9)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(10)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(11)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(12)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(13)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(14)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(15)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).


LIITE

Image

Teksti kuva

Top