Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1940

Komission asetus (EU) 2015/1940, annettu 28 päivänä lokakuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta tiettyjen käsittelemättömien viljojen torajyväpahkojen enimmäismäärien sekä seurantaa ja raportointia koskevien säännösten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 283, 29.10.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1940/oj

29.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1940,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2015,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta tiettyjen käsittelemättömien viljojen torajyväpahkojen enimmäismäärien sekä seurantaa ja raportointia koskevien säännösten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan tiettyjen elintarvikkeissa esiintyvien vierasaineiden enimmäismäärät.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’EFSA’, alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta, jäljempänä ’CONTAM-lautakunta’ on antanut lausunnon (3) elintarvikkeissa ja rehussa olevista torajyväalkaloideista. CONTAM-lautakunta määritti ryhmäkohtaiseksi akuutin altistumisen viiteannokseksi 1 μg painokiloa kohti ja ryhmäkohtaiseksi siedettäväksi päiväsaanniksi 0,6 μg painokiloa kohti.

(3)

Torajyväalkaloidien esiintyminen viljanjyvissä liittyy tietyssä määrin torajyväpahkojen esiintymiseen viljanjyvissä. Ne eivät välttämättä esiinny yhdessä vaan torajyväalkaloideja voi esiintyä myös viljanjyviin adsorboituneista torajyväpahkoista peräisin olevassa pölyssä. Sen vuoksi on tärkeää vahvistaa ensimmäisenä askeleena torajyväpahkojen enimmäismäärät ja kerätä samalla lisää tietoa torajyväalkaloidien esiintymisestä viljoissa ja viljatuotteissa. On kuitenkin todettava, ettei torajyväpahkojen enimmäismäärän noudattaminen välttämättä takaa elintarvikkeiden turvallisuutta torajyväalkaloidien esiintymisen osalta. Tämän vuoksi toimivaltaiset viranomaiset voivat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (4) 14 artiklan 8 kohdan mukaisesti toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, joilla rajoitetaan elintarvikkeiden markkinoille saattamista tai vaaditaan tällaisten elintarvikkeiden poistamista markkinoilta, jos kyseistä elintarviketta ei voida torajyväalkaloidien määrän vuoksi pitää turvallisena, vaikka torajyväpahkojen enimmäismäärä ei ylity.

(4)

On tarpeen määrittää, missä kaupan pitämisen vaiheessa torajyväpahkojen enimmäismääriä sovelletaan, koska puhdistus ja lajittelu voivat vähentää torajyväpahkojen esiintymistä. Torajyväpahkojen enimmäismääriä on aiheellista soveltaa viljanjyviin samassa kaupan pitämisen vaiheessa kuin muiden mykotoksiinien enimmäismääriä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 soveltamisesta saatu kokemus osoittaa, että on aiheellista selventää termiä ”ensimmäinen jalostusaste” erityisesti, kun kyseessä ovat integroidut tuotanto- ja jalostusjärjestelmät ja hankauspesu.

(6)

On tärkeää kerätä tietoja torajyväalkaloidien esiintymisestä viljassa ja viljatuotteissa torajyväalkaloidien esiintymisen ja torajyväpahkojen esiintymisen välisen suhteen määrittämiseksi. Torajyväalkaloideja koskevista havainnoista olisi ilmoitettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2016, jotta voidaan määritellä asianmukaiset ja noudatettavissa olevat torajyväalkaloidien enimmäismäärät, jotka antavat korkean suojan tason ihmisten terveydelle.

(7)

Vaikka on tärkeää jatkaa okratoksiini A -saastumisen välttämiseksi ja vähentämiseksi toteutettavia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, havainnoista, tutkimusten tuloksista ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden soveltamisessa edistymisestä ei ole tarpeen raportoida vuosittain. On aiheellista päivittää asetuksen (EY) N:o 1881/2006 9 artiklassa olevia seurantaa ja raportointia koskevia säännöksiä.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1881/2006 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1881/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Seuranta ja raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on seurattava niiden vihannesten nitraattipitoisuutta, joissa pitoisuus saattaa olla merkittävä, erityisesti vihreitä lehtivihanneksia, ja ilmoitettava seurannan tulokset säännöllisesti EFSA:lle.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yhteenveto komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 884/2014 (5) mukaisesti saaduista aflatoksiineihin liittyvistä havainnoista ja jäsenvaltioiden on raportoitava yksittäisistä esiintymistiedoista EFSA:lle.

3.   Jäsenvaltioiden ja ammatillisten sidosryhmäorganisaatioiden on ilmoitettava vuosittain komissiolle toteuttamiensa tutkimusten tulokset ja tiedot edistymisestä sellaisten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden soveltamisessa, joilla pyritään estämään saastuminen okratoksiini A:lla, deoksinivalenolilla, zearalenonilla, fumonisiineillä B1 ja B2 sekä T-2- ja HT-2-toksiineilla. Komissio toimittaa kyseiset tulokset jäsenvaltioille. Niihin liittyvät esiintymistiedot on ilmoitettava EFSA:lle.

4.   Jäsenvaltioita ja ammatillisia sidosryhmäorganisaatioita kehotetaan voimakkaasti seuraamaan torajyväalkaloidien esiintymistä viljoissa ja viljatuotteissa.

Jäsenvaltioita ja ammatillisia sidosryhmäorganisaatioita kehotetaan voimakkaasti raportoimaan EFSA:lle torajyväalkaloideja koskevista havainnoistaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2016. Näihin havaintoihin on sisällytettävä esiintymistiedot ja erilliset tiedot torajyväpahkojen esiintymisen ja yksittäisten torajyväalkaloidien määrän välisestä suhteesta.

Komissio antaa nämä havainnot jäsenvaltioiden käyttöön.

5.   EFSA:lle voidaan raportoida muiden kuin 1–4 kohdassa tarkoitettujen vierasaineiden esiintymistiedoista, joita jäsenvaltiot ja ammatilliset sidosryhmäorganisaatiot ovat keränneet.

6.   Esiintymistiedot on toimitettava EFSA:lle EFSA:n tietojen esitysmuodossa, joka on elintarvikkeiden ja rehujen osalta käytettävää näytteen standardikuvausta (SSD) (6) koskevissa EFSA:n ohjeissa esitettyjen vaatimusten ja muiden vierasaineita koskevien EFSA:n erityisten raportointivaatimusten mukainen. Ammatillisten sidosryhmäorganisaatioiden keräämät esiintymistiedot voidaan tarvittaessa toimittaa EFSA:lle yksinkertaistetussa tietojen esitysmuodossa, jonka EFSA määrittää.

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 884/2014, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja asetuksen (EY) N:o 1152/2009 kumoamisesta (EUVL L 242, 14.8.2014, s. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm”"

2)

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2012;10(7):2798. [158 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite seuraavasti:

1)

Lisätään 2 jaksoon 2.9 kohta seuraavasti:

”2.9

Torajyväpahkat ja torajyväalkaloidit

 

2.9.1

Torajyväpahkat

 

2.9.1.1

Käsittelemättömät viljat (18), lukuun ottamatta maissia ja riisiä

0,5 g/kg (1)

2.9.2

Torajyväalkaloidit (2)

 

2.9.2.1

Käsittelemättömät viljat (18), lukuun ottamatta maissia ja riisiä

 (3)

2.9.2.2

Viljasta valmistetut myllytuotteet, lukuun ottamatta maissista ja riisistä valmistettuja myllytuotteita

 (3)

2.9.2.3

Leipä (mukaan luettuna pienet leipomotuotteet), kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät, viljavälipalat, aamiaishiutaleet ja pasta

 (3)

2.9.2.4

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset ruoat

 (3)

2)

Korvataan alaviite 18 seuraavasti:

”(18)

Enimmäismäärää sovelletaan käsittelemättömään viljaan, joka on saatettu markkinoille ensiasteen jalostusta varten.

Ensiasteen jalostuksella tarkoitetaan kaikkea jyvälle tehtävää fyysistä tai lämpökäsittelyä, kuivausta lukuun ottamatta. Puhdistusta, hankauspesu mukaan luettuna, lajittelua tai kuivausta ei pidetä ensiasteen jalostuksena, mikäli koko jyvä säilyy ehjänä puhdistuksen ja lajittelun jälkeen.

Hankauspesu on viljan puhdistamista harjaamalla ja/tai hiomalla sitä voimakkaasti.

Jos käytetään hankauspesua, kun torajyväpahkoja esiintyy, vilja on esipuhdistettava ennen hankauspesua. Hankauspesua, jossa käytetään pölyä imevää laitetta, seuraa värilajittelu ennen jauhatusta.

Integroiduilla tuotanto- ja jalostusjärjestelmillä tarkoitetaan järjestelmiä, joissa kaikki sisään tulevat viljaerät puhdistetaan, lajitellaan ja jalostetaan samassa tuotantolaitoksessa. Tällaisissa integroiduissa tuotanto- ja jalostusjärjestelmissä enimmäismäärää sovelletaan käsittelemättömään viljaan puhdistuksen ja lajittelun jälkeen mutta ennen ensiasteen jalostusta.

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava enimmäismäärän noudattaminen HACCP-järjestelmään perustuvilla menettelyillään, joilla otetaan käyttöön tässä kriittisessä valvontavaiheessa toteutettava tehokas seurantamenettely.”


(1)  Näytteenotto on suoritettava komission asetuksen (EY) N:o 401/2006 liitteessä I olevan B kohdan mukaisesti (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analyysi on tehtävä mikroskooppisena tutkimuksena.

(2)  Kahdentoista torajyväalkaloidin summa: ergokristiini/ergokristiniini ergotamiini/ergotaminiini ergokryptiini/ergokryptiniini ergometriini/ergometriniini ergosiini/ergosiniini ergokorniini/ergokorniniini.

(3)  Asianmukaiset ja noudatettavissa olevat torajyväalkaloidien enimmäismäärät, jotka antavat korkean suojan tason ihmisten terveydelle, annetaan näille elintarvikeryhmille viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2017.”


Top