Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0735

Neuvoston asetus (EU) 2015/735, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 748/2014 kumoamisesta

OJ L 117, 8.5.2015, p. 13–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/735/oj

8.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/13


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/735,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2015,

Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 748/2014 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 748/2014 (1) pannaan täytäntöön neuvoston päätös 2014/449/YUTP (2), jossa säädetään sellaisten henkilöiden maahanpääsyä koskevista rajoituksista sekä varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä, jotka vaikeuttavat Etelä-Sudanin poliittista prosessia muun muassa väkivaltaa käyttämällä tai tulitaukosopimuksia rikkomalla, samoin kuin sellaisten henkilöiden varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Etelä-Sudanissa.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 3 päivänä maaliskuuta 2015 päätöslauselman 2206 (2015), jossa määrätään sellaisten henkilöiden maahanpääsyä koskevista rajoituksista sekä varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä, jotka ovat suoraan tai välillisesti vastuussa Etelä-Sudanin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista taikka suoraan tai välillisesti myötävaikuttaneet tai osallistuneet tällaisiin toimiin tai politiikkoihin.

(3)

Päätöksessä (YUTP) 2015/740 (3) neuvosto päätti yhdistää yhdeksi oikeudelliseksi asiakirjaksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2206 (2015) määrätyt rajoittavat toimenpiteet ja päätöksellä 2014/449/YUTP säädetyt rajoittavat toimenpiteet.

(4)

Osa näistä toimenpiteistä kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan varsinkin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita ja erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava kyseisiä oikeuksia kunnioittaen.

(6)

Kun otetaan huomioon Etelä-Sudanin tilanteen aiheuttama erityinen uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle alueella ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen (YUTP) 2015/740 liitteiden muuttamis- ja tarkistamismenettelyn kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtaa muuttaa tämän asetuksen liitteitä I ja II.

(7)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja jotta voidaan taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus unionissa, on niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit on tämän asetuksen mukaisesti jäädytettävä, nimet ja muut asiaan vaikuttavat tiedot on julkaistava. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (5).

(8)

Asetus (EU) N:o 748/2014 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’välityspalveluilla’

i)

sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelemistä, joiden tavoitteena on tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen osto, myynti tai toimittaminen kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan; tai

ii)

kolmansissa maissa sijaitsevien tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa niiden siirtämiseksi johonkin toiseen kolmanteen maahan;

b)

’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i)

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

ii)

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

iii)

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;

iv)

vastavaade:

v)

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön missä tahansa annettu tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös, mukaan lukien eksekvatuurimenettelyllä;

c)

’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat siihen tai ovat yhteydessä siihen;

d)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla;

e)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

f)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

g)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

h)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat; sekä

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

i)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; siihen kuuluu myös avun antaminen suullisesti;

j)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

Kielletään

1)

sellaisen teknisen avun tai välityspalveluiden tarjoaminen, joka liittyy sotilastoimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja niihin tarkoitettujen varaosien, toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti Etelä-Sudanissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille tai käytettäväksi Etelä-Sudanissa;

2)

sotilastoimintaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka niihin liittyvän teknisen avun antamiseen suoraan tai välillisesti Etelä-Sudanissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille tai käytettäväksi Etelä-Sudanissa.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sellaisen rahoituksen tai rahoitustuen, teknisen avun ja välityspalveluiden tarjoamiseen, joka koskee

a)

pelkästään humanitaariseen toimintaan, ihmisoikeuksien valvontaan tai suojaavaan käyttöön taikka yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Afrikan unionin (AU), Euroopan unionin (EU) ja Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) ohjelmiin tarkoitettuja ei-tappavia puolustustarvikkeita;

b)

EU:n, YK:n ja AU:n kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettuja tarvikkeita;

c)

miinanraivauslaitteita ja miinanraivausoperaatioissa käytettäviä tarvikkeita ja materiaaleja;

d)

tukea turvallisuussektorin uudistamisprosessille Etelä-Sudanissa.

2.   Lupaa ei anneta, jos on kyse jo tapahtuneesta toiminnasta.

4 artikla

Edellä olevaa 2 artiklaa ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota EU:n tai sen jäsenvaltioiden, YK:n ja IGADin henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Etelä-Sudaniin yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

5 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit. Liitteessä I luetellaan sellaiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2206 (2015) 16 kohdan mukaisesti perustettu YK:n turvallisuusneuvoston alainen komitea, jäljempänä ’pakotekomitea’, on todennut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2206 (2015) 6, 7, 8 ja 12 kohdan mukaisesti olevan suoraan tai välillisesti vastuussa Etelä-Sudanin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista taikka suoraan tai välillisesti myötävaikuttaneen tai osallistuneen tällaisiin toimiin tai politiikkoihin.

2.   Jäädytetään kaikki liitteessä II luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit. Liite II käsittää sellaiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden neuvosto on päätöksen (YUTP) 2015/740 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti todennut olevan vastuussa Etelä-Sudanin poliittisen prosessin vaikeuttamisesta muun muassa käyttämällä väkivaltaa tai rikkomalla tulitaukosopimuksia, sekä henkilöt, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Etelä-Sudanissa, ja näitä henkilöitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet.

3.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä I ja II lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

6 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

asianomainen toimivaltainen viranomainen on todennut, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

i)

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien maksut, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

ii)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

iii)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

ja

b)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle a alakohdan mukaisesta toteamuksesta ja aikeestaan myöntää lupa, eikä pakotekomitea ole viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

asianomainen toimivaltainen viranomainen on todennut, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten;

b)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut tästä toteamuksesta pakotekomitealle, joka on hyväksynyt sen.

8 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä II lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten sekä kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien maksut, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

9 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2206 (2015) hyväksymispäivää perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen mainittua päivää antama ratkaisu;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu eikä ratkaisua annettu liitteessä I tai II luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista;

e)

jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle.

10 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä II olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen tai viranomaisen jäsenvaltiossa antama päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä I tai II luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

11 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut kaikki seuraavat seikat:

a)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;

b)

maksusuoritus ei riko 5 artiklan 3 kohtaa;

c)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle kymmenen työpäivää etukäteen aikomuksestaan myöntää lupa.

12 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä II mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen II, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut kaikki seuraavat seikat:

a)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä II mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;

b)

maksusuoritus ei riko 5 artiklan 3 kohtaa.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

13 artikla

1.   Edellä oleva 5 artiklan 3 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansilta osapuolilta luettelossa olevan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät määrät jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä olevaa 5 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta mihinkään seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 5 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen I tai II.

3.   Liitteessä II lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta 5 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta jäädytetyille tileille lisättäviin jäsenvaltiossa annettujen tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettaviin maksuihin, edellyttäen, että nämä maksut jäädytetään 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

14 artikla

1.   Asiassa sovellettavien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista rajoittamatta luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 5 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle joko suoraan tai asianomaisen jäsenvaltion välityksellä; ja

b)

toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2.   Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot annetaan jäsenvaltioiden käyttöön.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

15 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on 2 ja 5 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

16 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Luonnollisten, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he/ne eivät tienneet eikä heillä/niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän/niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

17 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, tämän asetuksen nojalla määrätyt toimenpiteet, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää

a)

liitteessä I tai II nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, ettei vaateen täyttämistä ole kielletty 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

18 artikla

1.   Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti seuraavien osalta:

a)

5 artiklan nojalla jäädytetyt varat sekä 3 ja 6–12 artiklan nojalla myönnetyt luvat;

b)

rikkomukset ja täytäntöönpanossa ilmenneet ongelmat sekä kansallisten tuomioistuinten antamat tuomiot.

2.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevat tiedot, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

19 artikla

Siirretään komissiolle valta muuttaa liitettä III jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

20 artikla

1.   Jos YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen ja on esittänyt syyt nimeämiselle, neuvosto lisää asianomaisen luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen liitteeseen I. Neuvosto antaa päätöksensä ja nimeämisen syyt kyseessä olevalle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle tiedoksi joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa asianomaiselle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.   Jos huomautuksia esitetään tai jos toimitetaan uusia merkityksellisiä todisteita, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianmukaisesti kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

3.   Jos YK päättää poistaa henkilön, yhteisön tai elimen luettelosta tai muuttaa luetteloon merkittyä henkilöä, yhteisöä tai elintä koskevia yksilöintitietoja, neuvosto muuttaa liitettä I sen mukaisesti.

21 artikla

Liite I sisältää YK:n turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen kyseessä olevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai yhteisöjen tunnistamista varten, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta näihin tietoihin voivat kuulua nimet, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä tehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta näihin tietoihin voivat kuulua nimet, rekisteröintipaikka ja -aika, rekisterinumero ja liiketoimintapaikka. Liitteeseen I merkitään myös YK:n turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean suorittaman nimeämisen päivämäärä.

22 artikla

1.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen tai oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä sen mukaisesti.

2.   Neuvosto antaa päätöksensä ja luetteloon merkitsemisen perusteet tiedoksi kyseessä olevalle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle tiedoksi joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa asianomaiselle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia esitetään tai jos toimitetaan uusia merkityksellisiä todisteita, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianmukaisesti kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.   Liitteessä II olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisesti ja vähintään 12 kuukauden välein.

23 artikla

1.   Liitteeseen II sisällytetään luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.

2.   Liitteeseen II sisällytetään tiedot, jotka ovat tarpeen kyseessä olevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai yhteisöjen tunnistamista varten, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta näihin tietoihin voivat kuulua nimet, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä tehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta näihin tietoihin voivat kuulua nimet, rekisteröintipaikka ja -aika, rekisterinumero ja liiketoimintapaikka.

24 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista niihin myöhemmin tehtävistä muutoksista.

25 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä III lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä III.

26 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella sen ilmatila mukaan lukien;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

unionin alueella tai muualla olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

27 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  Neuvoston asetus (EU) N:o 748/2014, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2014, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 203, 11.7.2014, s. 13).

(2)  Neuvoston päätös 2014/449/YUTP, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2014, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 203, 11.7.2014, s. 100).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/740, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2014/449/YUTP kumoamisesta (ks. tämän virallisen lehden s. 52).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE I

Luettelo 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A.

LUONNOLLISET HENKILÖT

B.

OIKEUSHENKILÖT, YHTEISÖT JA ELIMET


LIITE II

Luettelo 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perustelut

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Santino DENG

(alias: Santino Deng Wol)

Sudanin kansan vapautusarmeijan (SPLA) 3. jalkaväkidivisioonan komentaja

Santino Deng on SPLA:n 3. jalkaväkidivisioonan komentaja. Kyseinen jalkaväkidivisioona osallistui Bentiun takaisinvaltaamiseen toukokuussa 2014. Santino Deng on näin ollen vastuussa 23. tammikuuta tehdyn vihollisuuksien lopettamista koskevan sopimuksen rikkomisesta.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Hallituksen vastaisten nuer-heimon joukkojen johtaja. Syntymäpaikka: Mayomin piirikunta Unityn osavaltiossa

Peter Gadet on hallituksen vastaisten nuer-heimon joukkojen johtaja, joka teki joukkoineen hyökkäyksen Bentiuun 15.–17. huhtikuuta 2014, mikä loukkasi 23. tammikuuta tehtyä vihollisuuksien lopettamista koskevaa sopimusta. Hyökkäyksessä surmattiin yli 200 siviiliä. Peter Gadet on näin ollen vastuussa väkivallan kierteen ruokkimisesta ja siten Etelä-Sudanin poliittisen prosessin vastustamisesta sekä vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

11.7.2014


LIITE III

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ALANKOMAAT

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TEHTÄVIÄ ILMOITUKSIA VARTEN:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top