EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0885

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 885/2014, annettu 13 päivänä elokuuta 2014 , okran ja curryn lehtien tuontiin Intiasta sovellettavista erityisehdoista ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 91/2013 kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 242, 14.8.2014, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2018; Kumoaja 32018R1660 . Latest consolidated version: 06/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/885/oj

14.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 885/2014,

annettu 13 päivänä elokuuta 2014,

okran ja curryn lehtien tuontiin Intiasta sovellettavista erityisehdoista ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 91/2013 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii luetelmakohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaisia unionin kiireellisiä toimenpiteitä kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (3) säädetään tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnin asettamisesta tehostettuun viralliseen valvontaan.

(3)

Tehostettuun viralliseen valvontaan asetettiin yli kahdeksi vuodeksi muun muassa curryn lehtien tuonti Intiasta ja lähes kahdeksi vuodeksi okran tuonti Intiasta torjunta-ainejäämien varalta.

(4)

Tehostetun valvonnan tulokset osoittavat, että unionin lainsäädännössä vahvistetut torjunta-ainejäämien enimmäismäärät ylittyvät edelleen erittäin usein, ja useasti on havaittu näiden aineiden erittäin suuria pitoisuuksia. Nämä tulokset osoittavat, että kyseisten elintarvikkeiden tuonti aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Unionin rajoilla toteutetun tehostetun valvonnan jälkeen tilanteessa ei havaittu parannuksia. Euroopan komission nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta Intian viranomaisilta ei myöskään saatu konkreettista ja tyydyttävää toimintasuunnitelmaa, jolla voitaisiin korjata tuotanto- ja valvontajärjestelmien viat ja puutteet.

(5)

Ihmisten terveyden suojelemiseksi unionissa on tarpeen säätää kyseisiä Intiasta tuotavia elintarvikkeita koskevista lisätakeista. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 91/2013 (4) säädettiin sen vuoksi, että kaikkien Intiasta tuotavien curryn lehtien ja okran lähetysten mukana olisi sen vuoksi oltava todistus siitä, että tuotteista on otettu näytteet ja että ne on analysoitu torjunta-ainejäämien varalta ja todettu unionin lainsäädännön mukaisiksi.

(6)

Jotta varmistettaisiin, että tuonnin yhteydessä tapahtuvat tarkastukset, jotka koskevat aflatoksiinien esiintymistä tietyistä kolmansista maista peräisin olevissa tietyissä elintarvikkeissa ja rehuissa, on järjestetty tehokkaasti ja että ne ovat jokseenkin yhdenmukaisia unionin tasolla, kaikki kolmansista maista peräisin olevat elintarvikkeet ja rehut, joihin kohdistuu erityisehtoja aflatoksiinien esiintymisen vuoksi, on aiheellista mainita yhdessä asetuksessa. Näin ollen maapähkinöiden tuontia Intiasta ja Ghanasta ja vesimelonin siementen tuontia Nigeriasta koskevat säännökset olisi yhdistettävä yhdeksi asetukseksi, joka sisältää komission asetuksen (EY) N:o 1152/2009 (5) edellyttämät säännökset.

(7)

Jotta varmistettaisiin, että tuonnin yhteydessä tapahtuvat tarkastukset on järjestetty tehokkaasti ja että ne ovat jokseenkin yhdenmukaisia unionin tasolla, tässä asetuksessa on aiheellista säätää Intiasta tuotavissa curryn lehdissä ja okrassa olevien torjunta-ainejäämien fyysisiä tarkastuksia koskevista valvontamenettelyistä, jotka vastaavat voimassa olevia toimenpiteitä sellaisina kuin niistä säädetään asetuksessa (EY) N:o 669/2009.

(8)

Lähetyksiin liittyvä näytteenotto ja analysointi olisi toteutettava asiaankuuluvan unionin lainsäädännön mukaisesti. Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 396/2005 (6). Torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa tapahtuvaa näytteenottoa koskevat säännökset on vahvistettu komission direktiivillä 2002/63/EY (7).

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan seuraavien elintarvikkeiden lähetyksiin, jotka luokitellaan liitteessä I esitettyihin CN-koodeihin ja Taric-nimikkeisiin:

a)

Intiasta peräisin oleva tai lähetetty okra (elintarvikkeet, tuoreet ja jäädytetyt);

b)

Intiasta peräisin olevat tai lähetetyt curryn lehdet (elintarvikkeet, yrtit).

2.   Tätä asetusta sovelletaan myös koostettuihin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät 1 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita enemmän kuin 20 prosenttia.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden lähetyksiin, jotka on tarkoitettu yksityishenkilölle yksinomaan henkilökohtaiseen kulutukseen ja käyttöön. Epävarmoissa tapauksissa todistustaakka on lähetyksen vastaanottajalla.

2 artikla

Määritelmät

Tämän asetuksen soveltamiseksi sovelletaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 ja 3 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 882/2004 2 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 669/2009 3 artiklassa säädettyjä määritelmiä.

Tässä asetuksessa ”lähetys” vastaa direktiivissä 2002/63/EY tarkoitettua ”erää”.

3 artikla

Tuonti unioniin

Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden lähetykset voidaan tuoda unioniin ainoastaan tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Tällaisia elintarvikkeita sisältävät lähetykset voivat tulla unioniin ainoastaan nimetyn saapumispaikan kautta.

4 artikla

Näytteenoton ja analysoinnin tulokset

1.   Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden lähetysten mukana on oltava alkuperämaan tai sen maan, josta lähetys lähetetään, jos kyseinen maa ei ole sama kuin alkuperämaa, toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien näytteenottojen ja analyysin tulokset, jotta varmistetaan torjunta-ainejäämien enimmäismääriä koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden osalta, mukaan lukien tällaisia elintarvikkeita enemmän kuin 20 prosenttia sisältävät koostetut elintarvikkeet.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu näytteenotto on toteutettava torjunta-ainejäämien osalta direktiivin 2002/63/EY mukaisesti.

5 artikla

Terveystodistus

1.   Lähetysten mukana on oltava myös liitteessä II esitetyn mallin mukainen terveystodistus.

2.   Terveystodistuksen on oltava alkuperämaan tai sen maan, josta lähetys lähetetään, jos kyseinen maa ei ole sama kuin alkuperämaa, toimivaltaisen viranomaisen valtuutetun edustajan täyttämä, allekirjoittama ja vahvistama.

3.   Terveystodistus on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä, jossa nimetty saapumispaikka sijaitsee. Jäsenvaltio voi kuitenkin suostua siihen, että terveystodistukset laaditaan jollakin toisella unionin virallisella kielellä.

4.   Terveystodistus on voimassa vain neljä kuukautta sen antamispäivästä.

6 artikla

Tunnistetiedot

Kukin 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden lähetys on yksilöitävä tunnistuskoodilla, joka vastaa 4 artiklassa tarkoitetuissa näytteenottojen ja analyysin tuloksissa ja 5 artiklassa tarkoitetussa terveystodistuksessa mainittua tunnistuskoodia. Jokainen lähetykseen kuuluva yksittäinen pussi tai muu pakkaus on merkittävä kyseisellä tunnistuskoodilla.

7 artikla

Ennakkoilmoitus lähetyksistä

1.   Elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on annettava nimetyn saapumispaikan toimivaltaisille viranomaisille ennakkoilmoitus 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden lähetysten fyysisen saapumisen arvioidusta päivästä ja kellonajasta sekä lähetyksen luonteesta.

2.   Ennakkoilmoitusta varten niiden on täytettävä yhteisen tuloasiakirjan (CED) osa I ja toimitettava kyseinen asiakirja nimetyn saapumispaikan toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään yksi työpäivä ennen lähetyksen fyysistä saapumista.

3.   Täyttäessään yhteisen tuloasiakirjan tämän asetuksen mukaisesti elintarvikealan toimijoiden on otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteessä II vahvistetut ohjeet yhteistä tuloasiakirjaa varten, kun kyse on tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista elintarvikkeista, mukaan lukien tällaisia elintarvikkeita enemmän kuin 20 prosenttia sisältävät koostetut elintarvikkeet.

8 artikla

Viralliset tarkastukset

1.   Nimetyn saapumispaikan toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden kunkin lähetyksen asiakirjat sen varmistamiseksi, että lähetys on 4 ja 5 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukainen.

2.   Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen koostettujen elintarvikkeiden tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset on tehtävä asetuksen (EY) N:o 669/2009 8, 9 ja 19 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteessä I vahvistetulla tiheydellä.

3.   Kun tarkastukset on tehty, toimivaltaisten viranomaisten on

a)

täytettävä yhteisen tuloasiakirjan osan II asiaankuuluvat kohdat;

b)

liitettävä mukaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen näytteenottojen ja analyysin tulokset;

c)

annettava CED-viitenumero ja kirjattava se yhteiseen tuloasiakirjaan;

d)

leimattava ja allekirjoitettava yhteisen tuloasiakirjan alkuperäiskappale;

e)

otettava allekirjoitetusta ja leimatusta yhteisestä tuloasiakirjasta kopio ja säilytettävä se.

4.   Yhteisen tuloasiakirjan ja terveystodistuksen alkuperäiskappaleiden sekä mukaan liitettyjen 4 artiklassa tarkoitettujen näytteenottojen ja analyysin tulosten on seurattava lähetyksen mukana sen kuljetuksen ajan, kunnes se luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Jos 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden lähetysten edelleenkuljetukselle myönnetään lupa ennen kuin fyysisten tarkastusten tulokset on saatu, tätä varten on annettava oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä yhteisestä tuloasiakirjasta.

9 artikla

Lähetyksen jakaminen osiin

1.   Lähetyksiä ei saa jakaa osiin ennen kuin kaikki viralliset tarkastukset on tehty ja toimivaltaiset viranomaiset ovat täyttäneet yhteisen tuloasiakirjan kokonaisuudessaan 8 artiklan mukaisesti.

2.   Jos lähetys jaetaan osiin, sen kunkin osan mukana on seurattava kuljetuksen ajan oikeaksi todistettu kopio yhteisestä tuloasiakirjasta, kunnes se luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.

10 artikla

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Lähetyksiä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajan on esitettävä (fyysisesti tai sähköisesti) tulliviranomaisille yhteinen tuloasiakirja, jonka toimivaltainen viranomainen on asianmukaisesti täyttänyt kaikkien virallisten tarkastusten jälkeen. Tulliviranomaisten on luovutettava lähetys vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos toimivaltaisen viranomaisen myönteinen päätös esitetään yhteisen tuloasiakirjan ruudussa II.14 ja allekirjoitus ruudussa II.21.

11 artikla

Säännösten noudattamatta jättäminen

Jos virallisessa valvonnassa todetaan, ettei asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä ole noudatettu, toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä yhteisen tuloasiakirjan osa III, ja on toteutettava asetuksen (EY) N:o 882/2004 19, 20 ja 21 artiklan mukaiset toimet.

12 artikla

Raportit

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka kolmas kuukausi raportti kaikista elintarvikelähetyksille tämän asetuksen nojalla tehtyjen virallisten tarkastusten määritystuloksista. Raportti on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana.

Raportin on sisällettävä seuraavat tiedot:

tuotujen lähetysten määrä;

niiden lähetysten määrä, joista on otettu näyte analyysia varten;

8 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tarkastusten tulokset.

13 artikla

Kustannukset

Elintarvikealan toimijat vastaavat kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat virallisesta valvonnasta, kuten näytteenotosta, analysoinnista, varastoinnista ja mahdollisista vaatimustenvastaisuuden johdosta toteutetuista toimenpiteistä.

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 91/2013.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 91/2013, annettu 31 päivänä tammikuuta 2013, maapähkinöiden tuontiin Ghanasta ja Intiasta, curryn lehtien ja okran tuontiin Intiasta ja vesimelonin siementen tuontiin Nigeriasta sovellettavista erityisehdoista sekä komission asetusten (EY) N:o 669/2009 ja (EY) N:o 1152/2009 muuttamisesta (EUVL L 33, 2.2.2013, s. 2).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 1152/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja päätöksen 2006/504/EY kumoamisesta (EUVL L 313, 28.11.2009, s. 40).

(6)  Torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

(7)  Komission direktiivi 2002/63/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoamisesta (EYVL L 187, 16.7.2002, s. 30).


LIITE I

Muut kuin eläinperäiset elintarvikkeet, jotka kuuluvat tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalaan:

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%)

Okra

(Elintarvikkeet — tuoreet ja jäädytetyt)

ex 0709 99 90

20

Intia (IN)

Torjuntaainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (2)

20

Curryn lehdet (Bergera/Murraya koenigii)

(Elintarvikkeet — yrtit — tuoreet, kuivatut ja jäädytetyt)

ex 1211 90 86

10

Intia (IN)

Torjuntaainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana GC-MS ja LC-MS, tai yhden jäämän menetelmillä (3)

20


(1)  Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen koodin osalta, CN-koodi on merkitty tunnuksella ”ex”.

(2)  Alkuperämaan todistus ja jäsenvaltioiden suorittama valvonta tuonnin yhteydessä, jotta varmistetaan torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1) noudattaminen, erityisesti seuraavien jäämien osalta: asefaatti, metamidofossi, triatsofossi, endosulfaani, monokrotofossi, metomyyli, tiodikarbi, diafentiuroni, tiametoksaami, fiproniili, oksamyyli, asetamipridi, indoksakarbi, mandipropamidi.

(3)  Alkuperämaan todistus ja jäsenvaltioiden suorittama valvonta tuonnin yhteydessä, jotta varmistetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 noudattaminen, erityisesti seuraavien jäämien osalta: triatsofossi, oksidemetonimetyyli, klorpyrifossi, asetamipridi, tiametoksaami, klotianidiini, metamidofossi, asefaatti, propargiitti, monokrotofossi.


LIITE II

Image


Top