Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0692

Neuvoston asetus (EU) N:o 692/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014 , Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta

OJ L 183, 24.6.2014, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/692/oj

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/9


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 692/2014,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/386/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi voimakkaasti kokouksessaan 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2014 Krimin autonomisen tasavallan, jäljempänä ’Krimi’, ja Sevastopolin kaupungin, jäljempänä ’Sevastopol’, liittämisen Venäjän federaatioon ja korosti, että se ei aio tunnustaa liittämistä. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota arvioimaan mainitun liittämisen oikeudelliset seuraamukset ja ehdottamaan Krimiä koskevia talouteen, kauppaan ja rahoitukseen liittyviä rajoituksia, jotka voidaan panna nopeasti täytäntöön.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous vahvisti 27 päivänä maaliskuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa olevansa sitoutunut Ukrainan suvereniteettiin, poliittiseen riippumattomuuteen, yhtenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä, painotti Krimillä 16 päivänä maaliskuuta järjestetyn kansanäänestyksen pätemättömyyttä ja kehotti kaikkia valtioita olemaan tunnustamatta minkäänlaisia muutoksia Krimin ja Sevastopolin asemaan.

(3)

Neuvosto antoi 23 päivänä kesäkuuta 2014 päätöksen 2014/386/YUTP, joka koskee rajoituksia, jotka Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta asetetaan Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille sekä tällaisten tavaroiden tuontiin liittyvälle suoraan tai välillisesti tapahtuvalle rahoituksen tai rahoitustuen antamiselle taikka vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämiselle. Jotta tällaisten rajoittavien toimenpiteiden vaikutukset talouden toimijoihin olisivat mahdollisimman vähäiset, olisi säädettävä poikkeuksista ja siirtymäkausista — ilmoitusmenettelyä noudattaen — sellaisten tavaroiden kaupan ja niihin liittyvien palvelujen osalta, joiden toimittamista kauppasopimus tai liitännäissopimus edellyttää.

(4)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, sen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i)

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

ii)

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

iii)

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;

iv)

vastavaade;

v)

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön missä tahansa annettu tai tehty tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös esimerkiksi eksekvatuurimenettelyllä;

b)

’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;

c)

’Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevilla tavaroilla’ tavaroita, jotka on tuotettu kokonaan Krimillä tai Sevastopolissa tai joille on suoritettu siellä viimeinen merkittävä valmistustoimi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 23 ja 24 artiklan mukaisesti soveltuvin osin;

d)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan luettuna jäsenvaltioiden ilmatila;

e)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä luetelluilla verkkosivuilla.

2 artikla

Kielletään

a)

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden tuontiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen antaminen taikka vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraavien osalta:

a)

ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;

b)

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 (3) mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

4 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa säädettyjen kieltojen kiertäminen.

5 artikla

Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

6 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a)

neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta;

c)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka on välimiesoikeuden, tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksen perusteella todettu rikkoneen tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja;

d)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jos vaade liittyy sellaisiin tavaroihin, joiden tuonti on kielletty 2 artiklan mukaisesti.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttämistä ei kielletä 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

7 artikla

1.   Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.

8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista myöhemmistä muutoksista.

9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.   Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä.

10 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella, sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

kaikkiin unionin alueella tai sen ulkopuolella oleviin jäsenvaltioiden kansalaisiin;

d)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  Neuvoston päätös 2014/386/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Krimiltä tai Sevastopolista peräisin oleville tavaroille asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta (ks. tämän virallisen lehden s. 70).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(3)  EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1.


LIITE

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top