Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0404

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 404/2014, annettu 17 päivänä helmikuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen II muuttamisesta monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurannan osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 121, 24.4.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/404/oj

24.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 121/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 404/2014,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen II muuttamisesta monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurannan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 11 päivänä toukokuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 9 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 (2) liitteessä XII säädetään uudesta menetelmästä, jolla määritetään hiilidioksidipäästöt sekä polttoaineen kulutus, kun kyseessä ovat N1-luokan ajoneuvot, joihin sovelletaan monivaiheista tyyppihyväksyntää, jäljempänä ’monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot’. Tätä uutta menetelmää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014, mutta sitä voidaan soveltaa vapaaehtoiselta pohjalta jo 1 päivästä tammikuuta 2013.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II olevan B osan 7 kohdassa säädetään, että monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen tapauksessa valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt kohdennetaan perusajoneuvon valmistajalle. Tämä edellyttää sitä, että valmistuneet monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot voidaan havaita seurantaprosessissa ja että perusajoneuvon valmistaja voidaan tunnistaa. Se edellyttää myös sitä, että tietyt perusajoneuvoa koskevat tiedot voidaan määrittää asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XII esitettyjen menetelmien mukaisesti.

(3)

Perusajoneuvojen valmistajilla on asetuksen (EU) N:o 510/2011 8 artiklan 5 kohdan nojalla oikeus tarkastaa monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja koskevat tiedot, joiden perusteella niiden hiilidioksidipäästötavoitteet lasketaan. Sen vuoksi on tarpeen toimittaa tietoparametrit, joiden avulla voidaan varmistaa, että todentaminen voidaan tosiasiallisesti suorittaa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XII esitettyjä menetelmiä sovelletaan keskeneräisiin ja valmistuneisiin ajoneuvoihin. Kuitenkin kun valmista ajoneuvoa muunnetaan edelleen ennen ensimmäistä rekisteröintiä, olisi selvennettävä, että perusajoneuvona, jota olisi seurattava ja joka olisi otettava huomioon päästötavoitteiden laskemista varten, käytetään ajokuntoisen ajoneuvon massaa sekä valmiin ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä.

(5)

Lisäksi on tarpeen määrittää tarkemmin tiedot, jotka olisi toimitettava sen varmistamiseksi, että monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä voidaan seurata ja ne voidaan todentaa asianmukaisesti ja tehokkaasti.

(6)

Ajoneuvon tunnistamiseen käytetään ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) eli aakkosnumeerista koodia, jonka valmistaja on antanut komission asetuksen (EU) N:o 19/2011 (3) mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (4) liitteessä XVII olevassa 4 osassa säädetään, että yleisenä sääntönä perusajoneuvon valmistenumero on säilytettävä kaikissa tyyppihyväksyntäprosessin vaiheissa, jotta prosessin ’jäljitettävyys’ voidaan varmistaa. Ajoneuvon valmistenumeron avulla pitäisi siis olla mahdollista yhdistää valmistunut ajoneuvo perusajoneuvoon ja siten määrittää perusajoneuvon valmistaja, joka on vastuussa hiilidioksidipäästöistä. Ajoneuvon valmistenumeron olisi mahdollistettava se, että perusajoneuvon valmistaja voi todentaa perusajoneuvoon liittyvät tiedot. Koska muilla parametreilla ei voida varmistaa kyseisenkaltaista yhteyttä, on syytä vaatia jäsenvaltioita seuraamaan ja raportoimaan ensirekisteröityjen N1-ajoneuvojen valmistenumerot komissiolle Euroopan ympäristökeskuksen tietojenkeruujärjestelmän kautta.

(7)

Jotta voidaan laskea päästötavoitteet monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluville ajoneuvoille, on asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II olevan B osan 7 kohdan mukaisesti tarpeen ottaa huomioon oletuslisämassa, joka määritetään asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XII olevan 5.3 kohdan mukaisesti. Oletuslisämassan määrittäminen edellyttää ajokuntoisen perusajoneuvon massan sekä kyseisen ajoneuvon suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan seurantaa ja siitä raportointia tai vaihtoehtoisesti on seurattava itse oletuslisämassaa ja raportoitava siitä. Lisäksi jotta voidaan määrittää, kuuluuko monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn kattama ajoneuvo asetuksen (EU) N:o 510/2011 soveltamisalaan, on tarpeen varmistaa, että valmistuneen ajoneuvon vertailumassa ei ylitä kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja rajoja.

(8)

Jos jäsenvaltiot eivät pysty toimittamaan kaikkia asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II vaadittuja parametreja uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintijärjestelmänsä rakenteen vuoksi, valmistajat voivat toimittaa kyseiset parametrit asetuksen (EU) N:o 510/2011 8 artiklan 5 kohdan mukaisessa ilmoituksessa.

(9)

Samasta syystä valmistajat voivat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 293/2012 (5) mukaisesti toimittaa komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle niille ajoneuvoille antamansa valmistenumerot, jotka on myyty edeltävänä kalenterivuonna tai joita varten on myönnetty takuu kyseisenä vuonna.

(10)

Sen jälkeen kun ajoneuvot on rekisteröity tieliikennekäyttöä varten, niiden valmistenumerot voidaan yhdistää tietoihin, joiden perusteella ajoneuvon omistaja voidaan tunnistaa. Ajoneuvon valmistusnumeroon sinänsä ei sisälly henkilötietoja eikä tietojen käsittely asetusta (EU) N:o 510/2011 varten edellytä siihen liittyvien henkilötietojen käyttöä tai käsittelyä. Ajoneuvojen valmistusnumeron seurannan ja niistä raportoinnin ei sen vuoksi katsota kuuluvan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (6) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (7) soveltamisalaan. Tästä huolimatta tunnustetaan, että ajoneuvojen valmistusnumerot voidaan katsoa arkaluonteiseksi tiedoiksi muun muassa ajoneuvojen varkauksien ehkäisemiseen liittyen, ja sen vuoksi on asianmukaista varmistaa, että komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle toimitettuja ajoneuvojen valmistusnumeroita ei julkisteta.

(11)

Yhdistämällä jäsenvaltioiden ilmoittamat ajoneuvojen valmistusnumerot valmistajien ilmoittamiin ajoneuvojen valmistusnumeroihin komission olisi Euroopan ympäristökeskuksen tukemana tunnistettava kyseessä olevat valmistajat ja ajoneuvot ja valmisteltava alustavat tiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 293/2012 10 b artiklan mukaisesti.

(12)

Jotta voidaan varmistaa täysi vastaavuus asetuksessa (EU) N:o 510/2011 esitettyjen seurantavaatimusten sekä komission asetuksessa (EY) N:o 443/2009 (8) esitettyjen henkilöautoihin sovellettavien vaatimusten kanssa, on tarpeen mukauttaa asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II esitetyt vaatimukset yhdistettyjen tietojen toimittamisesta ja kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidiseurantatietojen määrittelymenetelmistä.

(13)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitettä II olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 510/2011 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 19/2011, annettu 11 päivänä tammikuuta 2011, valmistajan lakisääteisten kilpien tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valmistenumeroista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 8, 12.1.2011, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 293/2012, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2012, uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti (EUVL L 98, 4.4.2012, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 510/2011 liite II seuraavasti:

1)

Muutetaan A osa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Yksityiskohtaiset tiedot

1.1   N1-ajoneuvoina rekisteröidyt valmiit ajoneuvot

Kun kyseessä ovat EU-tyyppihyväksynnän saaneet N1-ajoneuvoiksi rekisteröidyt ajoneuvot, jäsenvaltioiden on kunakin kalenterivuonna kirjattava seuraavat yksityiskohtaiset tiedot kustakin uudesta kevyestä kuljetusajoneuvosta, kun se rekisteröidään ensimmäistä kertaa niiden alueella:

a)

valmistaja;

b)

tyyppihyväksynnän numero ja sen laajennus;

c)

tyyppi, variantti ja versio;

d)

merkki;

e)

hyväksytyn ajoneuvotyypin luokka;

f)

rekisteröidyn ajoneuvon luokka;

g)

hiilidioksidipäästöt;

h)

ajokuntoisen ajoneuvon massa;

i)

suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa;

j)

jalanjälki: akseliväli, ohjaavan akselin ja muun akselin raideväli;

k)

polttoainetyyppi ja polttoaineen käyttötapa;

l)

moottorin kapasiteetti;

m)

sähköenergian kulutus;

n)

innovatiivisen teknologian tai innovatiivisten teknologioiden ryhmän koodi sekä kyseisen teknologian avulla saavutetut hiilidioksidipäästövähennykset;

o)

ajoneuvon valmistenumero.

Tietojen toimittamisessa käytetään C osan 2 jaksossa esitettyä muotoa.

1.2   Monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat ja N1-luokan ajoneuvoiksi rekisteröidyt ajoneuvot

Kun kyseessä ovat monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat ja N1-luokan ajoneuvoiksi rekisteröidyt ajoneuvot, jäsenvaltioiden on kunakin kalenterivuonna kirjattava seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:

a)

(keskeneräiset) perusajoneuvot: 1.1 kohdan a, b, c, d, e, g, h, i, n ja o alakohdissa tarkoitetut tiedot, tai h ja i alakohdissa tarkoitettujen tietojen sijaan oletuslisämassa, joka on toimitettu osana direktiivin 2007/46/EY liitteessä I olevassa 2.17.2 kohdassa tarkoitetut tyyppihyväksyntätiedot;

b)

(valmis) perusajoneuvo: 1.1 kohdan a, b, c, d, e, g, h, i, n ja o alakohdassa tarkoitetut tiedot;

c)

valmistunut ajoneuvo: 1.1 kohdan a, f, g, h, j, k, l, m ja o alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Jos perusajoneuvosta ei voida toimittaa tämän kohdan a ja b alakohdissa tarkoitettuja tietoja, jäsenvaltion on sen sijaan toimitettava tiedot valmistuneesta ajoneuvosta.

Valmistuneiden N1-ajoneuvojen osalta tietojen toimittamisessa käytetään C osan 2 jaksossa esitettyä muotoa.

1.1 kohdan o alakohdassa tarkoitettua ajoneuvon valmistusnumeroa ei julkisteta”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Jäsenvaltioiden on kultakin kalenterivuodelta määritettävä:

a)

1 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseen käytetyt lähteet;

b)

EY:n tyyppihyväksynnän alaisuuteen kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintien kokonaismäärä;

c)

EY:n monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintien kokonaismäärä;

d)

yksittäin hyväksyttyjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen uusien rekisteröintien kokonaismäärä;

e)

kansallisesti pieninä sarjoina hyväksyttyjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen uusien rekisteröintien kokonaismäärä.”

2)

Muutetaan B osa seuraavasti:

a)

muutetaan johdanto-osa ja 1 kohta seuraavasti:

”B.   Uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidiseurantatietojen määrittelymenetelmät

Seurantatiedot, jotka jäsenvaltioiden on määritettävä tämän liitteen A osan 1 ja 3 kohdan mukaisesti, määritetään tässä osassa esitettyjen menetelmien avulla.

1.   Rekisteröityjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen lukumäärä

Jäsenvaltioiden on määritettävä alueellaan asianomaisena seurantavuonna rekisteröityjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen lukumäärä jaoteltuna sen mukaan, sovelletaanko ajoneuvoon EY:n tyyppihyväksyntää, yksittäishyväksyntää vai kansallista pienten sarjojen hyväksyntää, sekä mikäli mahdollista, monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen määrä.”

b)

poistetaan 4 kohta;

c)

lisätään 7 kohtaan seuraava kappale:

”Huolimatta siitä, että oletuslisämassa otetaan huomioon tämän liitteen C osaa varten, 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun päästötavoitteen alustavaa laskelmaa varten voidaan käyttää ajokuntoisten valmistuneiden ajoneuvojen massaa, jos massa-arvoa ei voida määrittää.

Kun perusajoneuvo on valmis ajoneuvo, päästötavoitteen laskelmaa varten käytetään kyseisen ajokuntoisen ajoneuvon massaa. Kuitenkin jos massa-arvoa ei voida määrittää, päästötavoitteen alustavaa laskelmaa varten voidaan käyttää valmistuneen ajokuntoisen ajoneuvon massaa.”

3)

Korvataan C osa seuraavasti:

”C.   Toimitettavien tietojen muoto

Kunakin vuonna jäsenvaltioiden on toimitettava A osan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot seuraavissa muodoissa:

Jakso 1 — Yhdistetyt seurantatiedot

Jäsenvaltio (1):

 

Vuosi

 

Tietolähde

 

EY:n tyyppihyväksynnän alaisuuteen kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintien kokonaismäärä

 

yksittäin hyväksyttyjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen uusien rekisteröintien kokonaismäärä

 

kansallisesti pieninä sarjoina hyväksyttyjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen uusien rekisteröintien kokonaismäärä

 

monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintien kokonaismäärä (mikäli saatavilla)

 


Jakso 2 — Yksityiskohtaiset seurantatiedot — yhtä ajoneuvoa koskeva tietue

Viittaus A osan 1.1 jaksoon

Yksityiskohtaiset tiedot kutakin rekisteröityä ajoneuvoa kohti (2)

a)

Valmistajan nimi — EU:n vakionimike (3)

Valmistajan nimi, OEM-ilmoitus

VALMIS AJONEUVO/PERUSAJONEUVO (4)

Valmistajan nimi, OEM-ilmoitus

VALMISTUNUT AJONEUVO (4)

Valmistajan nimi jäsenvaltion rekisterissä (3)

b)

Tyyppihyväksynnän numero ja laajennus

c)

Tyyppi

Variantti

Versio

d)

Merkki

e)

Hyväksytyn ajoneuvotyypin luokka

f)

Rekisteröidyn ajoneuvon luokka

g)

Hiilidioksidipäästöt

h)

Ajokuntoisen ajoneuvon massa

PERUSAJONEUVO

Ajokuntoisen ajoneuvon massa

VALMISTUNUT AJONEUVO/VALMIS AJONEUVO

i) (5)

Suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa

j)

Akseliväli

Ohjaavan akselin raideväli (akseli 1)

Toisen akselin raideväli (akseli 2)

k)

Polttoainetyyppi

Polttoaineen käyttötapa

l)

Moottorin kapasiteetti (cm3)

m)

Sähköenergian kulutus (Wh/km)

n)

Innovatiivinen teknologia tai innovatiivisten teknologioiden ryhmä

Innovatiivisten teknologioiden avulla saavutettu päästövähennys

o)

Ajoneuvon valmistenumero

Direktiivi 2007/46/EY, liite I, 2.17.2 kohta (6)

Oletuslisämassa (mikäli sovellettavissa, kun kyseessä ovat monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot)


(1)  ISO 3166 alpha-2 -koodit, lukuun ottamatta Kreikkaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, joiden koodit ovat vastaavasti ’EL’ ja ’UK’.

(2)  Jos monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen osalta ei voida toimittaa tietoja perusajoneuvosta, jäsenvaltion on toimitettava vähintään tässä muodossa määritetyt tiedot valmistuneesta ajoneuvosta. Jos ajoneuvon valmistusnumeroa ei voida toimittaa, on toimitettava kaikki yksityiskohtaiset tiedot valmiista ajoneuvosta, valmistuneesta ajoneuvosta sekä perusajoneuvosta tämän liitteen A osan 1.2 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti.

(3)  Kun kyseessä on kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä (NSS) tai yksittäishyväksyntä (IVA), valmistajan nimi ilmoitetaan sarakkeessa ’Valmistajan nimi jäsenvaltion rekisterissä’ ja sarakkeessa ’Valmistajan nimi — EU:n vakionimike’ ilmoitetaan yksi seuraavista: ’AA-NSS’ tai ’AA-IVA’ tapauksen mukaan.

(4)  Kun kyseessä on monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluva ajoneuvo, ilmoitetaan (keskeneräisen/valmiin) perusajoneuvon valmistaja. Jos perusajoneuvon valmistajaa ei ole saatavilla, ilmoitetaan ainoastaan valmistuneen ajoneuvon valmistaja.

(5)  Kun kyseessä ovat monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot, ilmoitetaan perusajoneuvon suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa.

(6)  Kun kyseessä ovat monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot, ajokuntoisen ajoneuvon massa ja suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa perusajoneuvon osalta voidaan korvata oletuslisämassalla, joka määritetään tyyppihyväksyntätiedoissa direktiivin 2007/46/EY liitteessä I olevassa 2.17.2 kohdassa.”


Top