Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0145

Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014 , rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta

OJ L 78, 17.3.2014, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj

17.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/145/YUTP,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet tuomitsivat 6 päivänä maaliskuuta 2014 voimakkaasti Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen ja kehottivat Venäjän federaatiota viipymättä vetämään asevoimansa takaisin niiden pysyviin tukikohtiin asiaankuuluvien sopimusten mukaisesti. He vetosivat Venäjän federaatioon, että se mahdollistaisi viipymättä kansainvälisten tarkkailijoiden pääsyn alueelle. Valtion- tai hallitusten päämiehet katsoivat, että Krimin autonomisen tasavallan ylimmän neuvoston päätös järjestää kansanäänestys alueen tulevasta asemasta on vastoin Ukrainan perustuslakia ja siksi laiton.

(2)

Valtion- tai hallitusten päämiehet päättivät toteuttaa toimia, mukaan lukien neuvoston 3 päivänä maaliskuuta 2014 suunnittelemat toimet, ja erityisesti keskeyttää Venäjän federaation kanssa viisumiasioissa käytävät kahdenväliset neuvottelut sekä Venäjän federaation kanssa uudesta kokonaisvaltaisesta sopimuksesta, jolla korvattaisiin voimassaoleva kumppanuus- ja yhteistyösopimus, käytävät neuvottelut.

(3)

Valtion- tai hallitusten päämiehet korostivat, että kriisiin olisi löydettävä ratkaisu Ukrainan ja Venäjän federaation hallitusten välisissä neuvotteluissa, mukaan lukien mahdolliset monenväliset mekanismit, ja jollei tuloksiin päästä nopeasti, unioni päättää täydentävistä toimista, kuten matkustuskielloista, omaisuuden jäädyttämisistä ja EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen peruuttamisesta.

(4)

Vallitsevissa oloissa olisi asetettava matkustusrajoituksia ja kohdistettava omaisuuden jäädyttämisiä henkilöihin tai yhteisöihin, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, mukaan lukien sellaiset alueen minkä tahansa osan tulevaa asemaa koskevat toimet, jotka ovat Ukrainan perustuslain vastaisia, sekä näihin yhteydessä oleviin henkilöihin, yhteisöihin tai elimiin.

(5)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, sekä näihin yhteydessä olevien luonnollisten henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksien ja vapauksien myöntämistä koskevan monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan soveltuvan myös tapauksiin, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi hallitustenvälisiin kokouksiin ja unionin järjestämiin tai isännöimiin kokouksiin taikka Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimiin kokouksiin, joissa käydään rajoittavien toimenpiteiden poliittisia tavoitteita, mukaan lukien Ukrainan alueellisen koskemattomuuden, suvereniteetin ja itsenäisyyden tukeminen, välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio sallii 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja asianomaisia henkilöitä.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat liitteessä luetelluille luonnollisille henkilöille, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja resurssit, sekä näihin yhteydessä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat tai niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen erityisen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai viranomaisen päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöön pantava tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei estä luetteloon merkittyä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä suorittamasta maksua, joka johtuu sopimuksesta, joka on tehty ennen sitä päivää, jolloin kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä olevaan luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien kyseisiin tileihin on sovellettu 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä; tai

c)

unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden päätösten perusteella suoritettavat maksut,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

3 artikla

1.   Neuvosto tekee päätöksen liitteessä olevan luettelon laatimisesta ja muuttamisesta jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta.

2.   Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen ja luetteloon merkitsemisen perustelut tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4 artikla

1.   Liitteessä esitetään perusteet 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten merkitsemiselle luetteloon.

2.   Liite sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

5 artikla

Jotta 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan 17 päivään syyskuuta 2014.

Tätä päätöstä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


LIITE

Luettelo 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Syntymäaika 26.11.1972

Aksyonov valittiin ”Krimin pääministeriksi” Krimin korkeimmassa neuvostossa 27.2.2014 venäläismielisten aseistettujen miesten läsnäollessa. Oleksandr Turchynov julisti 1.3. hänen "valitsemisensa" perustuslain vastaiseksi. Aksyonov puolsi aktiivisesti 16.3.2014 pidettäväksi aiottua "kansanäänestystä".

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Syntymäaika 19.3.1967

Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston puhemiehenä Konstantinov oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä "kansanäänestyksestä" Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan ja kehotti äänestäjiä äänestämään Krimin itsenäisyyden puolesta.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Syntymäaika 15.8.1976

Krimin ministerineuvoston varapuheenjohtajana Temirgaliev oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä "kansanäänestyksestä" Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän puolsi aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Syntymäaika 15.7.1974

Berezovskiy nimitettiin 1.3.2014 Ukrainan laivaston komentajaksi, ja hän vannoi Krimin asevoimien valan, mikä on hänen antamansa valan vastaista. Ukrainan valtion syyttäjänvirasto aloitti tutkinnan häntä vastaan valtiopetoksesta.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Syntymäaika 13.6.1961

Chaliy julistettiin 23.2.2014 torikokouksessa “Sevastopolin kaupunginjohtajaksi”, ja hän hyväksyi tämän "valinnan". Hän kampanjoi aktiivisesti sen puolesta, että Sevastopolista tulisi Venäjän federaation erillinen yksikkö 16.3.2014 pidettäväksi aiotun kansanäänestyksen jälkeen.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

"Pääministeri" Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hänelle annettiin asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien pääsy Venäjän turvallisuuspalvelun tietokantaan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista.

Hänellä oli merkittävä rooli estettäessä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet vaativat 11.3.2014 itsenäisen Krimin turvallisuuspalvelun perustamista.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Krimin korkeimman neuvoston puhemiehen neuvonantaja, eräs 16.3.2014 pidettäväksi aiotun, Krimin alueellista koskemattomuutta vastaan suunnatun "kansanäänestyksen" johtavista järjestäjistä.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Syntymäaika 28.3.1953

Korkeimman neuvoston varapuhemiehenä Tsekov käynnisti Sergey Aksyonovin kanssa Krimin autonomisen tasavallan hallituksen erottamisen. Hän otti tähän tehtävään mukaan Vladimir Konstantinovin uhaten häntä erottamisella. Hän tunnusti julkisesti, että Krimin parlamentin jäsenet olivat alkuunpanijoita pyydettäessä venäläisiä sotilaita ottamaan haltuunsa Krimin korkein neuvosto. Hän oli yksi ensimmäisistä Krimin johtajista, jotka vaativat julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Syntymäaika ja -paikka

5.1.1958 Abakan, Khakassia

Venäjän federaation liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. 1.3.2014 Ozerov tuki liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Syntymäaika

29.9.1952

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. 1.3.2014 Dzhabarov tuki liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Syntymäaika ja -paikka

9.11.1972 Sverdlovsk

Venäjän federaation liittoneuvoston perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. 1.3.2014 Klishas tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Julkisissa lausunnoissa hän pyrki perustelemaan Venäjän sotilaallista väliintuloa Ukrainassa väittämällä, että Ukrainan presidentti kannattaa Krimin viranomaisten Venäjän federaation presidentille esittämää vetoomusta tarjota kaikenkattavaa apua Krimin kansalaisten puolustamiseksi.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Syntymäaika ja -paikka

28.9.1929 Duleevka, Donetsk region, Ukrainian SSR

Venäjän federaation liittoneuvoston federaatioasioiden, aluepolitiikan ja pohjoisten alueiden asioiden valiokunnan jäsen. 1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Syntymäaika ja -paikka

4.10.1958 Lopatino, Sergachiisky region, RSFSR

Venäjän federaation liittoneuvoston varapuheenjohtaja.1.3.2014 Bushmin tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Syntymäaika ja –paikka 3.3.1957 Ordzhonikidze, North Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kulttuuri-., tiede- ja tietovaliokunnan jäsen

1.3.2014 Totoonov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Syntymäaika ja -paikka

21.7.1952 Zhitnikovskoe, Kurgan region

Parlamentaaristen asioiden valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. 1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Syntymäaika ja -paikka

14.2.1953 Pushkin, Leningrad region

Valtionduuman neuvoston jäsen, duuman Oikeudenmukainen Venäjä -ryhmittymän johtaja. Teki aloitteen laiksi, jonka mukaan Venäjän federaatiolla on lupa liittää alueeseensa Venäjän kansalaisten suojelemiseksi vieraan valtion alueita ilman kyseisen valtion suostumusta tai kansainvälisellä sopimuksella annettua valtuutusta.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Syntymäaika ja -paikka

30.7.1970 St Petersburg (former Leningrad)

Venäjän federaation valtionduuman varapuheenjohtaja. Tukee aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. Hän johti henkilökohtaisesti mielenosoitusta, jolla tuettiin Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Syntymäaika ja -paikka

4.1.1968 Моscow

Venäjän federaation valtionduuman IVY-valiokunnan puheenjohtaja (LDPR:n jäsen). Tukee aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Syntymäaika ja -paikka

13.9.1961 Vitebsk (Belarusian SSR)

Mustanmeren laivaston komentaja, vara-amiraali. Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta vallanneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Komentaja, Venäjän läntinen sotilasalue, jonka yksikköjä on lähetetty Krimille.

Osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä. Avusti Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin toimia, jotka liittyivät kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Komentaja, Venäjän eteläinen sotilasalue, jonka joukkoja on lähetetty Krimille. Mustanmeren laivasto kuuluu Galkinin komentoon; joukkojen siirtyminen Krimille on tapahtunut suurelta osin Venäjän eteläisen sotilasalueen kautta. Osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä. Avusti Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin toimia, jotka liittyivät kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään.

Lisäksi Mustanmeren laivasto kuuluu eteläisen sotilasalueen valvontaan.

17.3.2014


Top