Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1372

Komission asetus (EU) N:o 1372/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2013 , sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 346, 20.12.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1372/oj

20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/27


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1372/2013,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2013,

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

(ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004, (1)

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 987/2009 (2) ja erityisesti sen 92 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot esittivät sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevälle hallintotoimikunnalle pyyntöjä asetuksen (EY) N:o 883/2004 liitteiden VIII ja XI sekä asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteiden 1 ja 5 muuttamiseksi, jotta ne voidaan saattaa linjaan kansallisen lainsäädännön kehityksen kanssa tai jotta voidaan yksinkertaistaa kyseisten asetusten soveltamista.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 883/2004 liitteiden tarkoituksena on esittää yleiskatsaus niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät sovella pro rata -laskelmaa vanhuus- ja perhe-eläkkeiden laskemiseen, ja erityisiin säännöksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamista.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 987/2009 liitteiden tarkoituksena on esittää yleiskatsaus voimassa pysyvien tai voimaan tulevien kahdenvälisten sopimusten täytäntöönpanosäännöksiin ja niihin jäsenvaltioihin, jotka käyttävät työttömyysetuuksien korvaamisen enimmäismäärien määrittämisessä perustana edellisenä kalenterivuotena niiden lainsäädännön mukaisesti myönnettyjen työttömyysetuuksien keskimäärää.

(4)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta on hyväksynyt pyydetyt muutokset ja esittänyt komissiolle asiaan liittyviä ehdotuksia teknisiksi mukautuksiksi asetuksen (EY) N:o 987/2009 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 liitteisiin.

(5)

Komissio voi hyväksyä johdanto-osan 4 kappaleessa mainitut ehdotukset liitteiden teknisiksi mukautuksiksi.

(6)

Asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 883/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan liitteessä VIII oleva 2 osa seuraavasti:

a)

korvataan kohdassa ”ITÄVALTA” a alakohta seuraavasti:

”a)

Yleisen eläkelain (APG), annettu 18 päivänä marraskuuta 2004, mukaiset eläketiliin perustuvat vanhuuseläkkeet ja niistä johdettu perhe-eläke;”

b)

lisätään kohdan ”BULGARIA” jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”TŠEKKI

Eläkesäästöistä annetulla lailla N:o 426/2011 Kok. perustetusta toisen pilarin järjestelmästä maksetut eläkkeet.”

2)

Lisätään liitteessä XI kohtaan ”ALANKOMAAT” f alakohdan jälkeen fa alakohta seuraavasti:

”fa)

Hoitovakuutuslain (Zorgverzekeringswet) 69 pykälän 1 momentissa tarkoitettuja henkilöitä, jotka sitä kuukautta, jona he täyttävät 65 vuotta, edeltävän kuukauden viimeisenä päivänä saavat eläkettä tai etuutta, jota käsitellään tämän jakson 1 kohdan f alakohdan perusteella Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti maksettavana eläkkeenä, on pidettävä tämän asetuksen 22 artiklassa tarkoitettuina eläkkeenhakijoina, kunnes he saavuttavat yleisen vanhuuseläkelain (Algemene Ouderdomswet – AOW) 7a pykälässä tarkoitetun eläkeiän.”

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 987/2009 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite 1 seuraavasti:

a)

poistetaan kohta ”TANSKA–RANSKA”;

b)

poistetaan kohta ”TANSKA–ALANKOMAAT”;

c)

poistetaan kohta ”KREIKKA–ALANKOMAAT”;

d)

poistetaan kohta ”ESPANJA–ALANKOMAAT”;

e)

kohdassa ”RANSKA–LUXEMBURG”

i)

poistetaan a ja b alakohta;

ii)

korvataan c ja d alakohta seuraavasti:

”a)

Sopimus korvauksista luopumisesta hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten osalta, josta säädetään 21 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan 2 kohdassa, tehty 2 päivänä heinäkuuta 1976.

b)

Kirjeenvaihto 17 päivältä heinäkuuta ja 20 päivältä syyskuuta 1995, joka koskee yksityiskohtaisia sääntöjä vastavuoroisten saatavien selvittämisestä asetuksen (ETY) N:o 574/72 93, 95 ja 96 artiklan nojalla.”

f)

kohdassa ”RANSKA – ALANKOMAAT”

i)

poistetaan b ja c alakohta;

ii)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”Sopimus hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten korvaamisesta luopumisesta asetuksen (ETY) N:o 574/72 105 artiklan mukaisesti, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1997.”

g)

poistetaan kohta ”ITALIA–ALANKOMAAT”;

h)

kohdassa ”ALANKOMAAT–YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

i)

poistetaan b alakohta;

ii)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”Sopimuksen, tehty 11 päivänä elokuuta 1954, täytäntöönpanemiseksi 12 päivänä kesäkuuta 1956 tehdyn hallinnollisen järjestelyn 3 artiklan toinen virke.”

2)

Lisätään 5 osaan kohdan ”SAKSA” jälkeen uusi kohta ”ALANKOMAAT”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top