Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1352/2013, annettu 4 päivänä joulukuuta 2013 , teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädettyjen lomakkeiden vahvistamisesta

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1352/2013,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2013,

teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädettyjen lomakkeiden vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 608/2013 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan 7 kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädetään tulliviranomaisten toimia koskevat edellytykset ja menettelyt, kun teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden suhteen on suoritettu tai olisi pitänyt suorittaa tullivalvontaa tai tullitarkastuksia neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaisesti henkilöt ja tahot, joilla on oikeus esittää hakemus, voivat toimittaa hakemuksen toimivaltaiselle tullin yksikölle ja pyytää, että tulliviranomaiset toteuttavat kyseessä olevia tavaroita koskevia toimia (hakemus) ja että sitä määräaikaa pidennetään, jonka kuluessa tulliviranomaisten on määrä toteuttaa toimia aiemmin hyväksytyn hakemuksen mukaisesti (pidennyspyyntö).

(3)

Jotta hakemusta ja pidennyspyyntöä koskevat edellytykset olisivat yhdenmukaiset, olisi vahvistettava vakiomuotoiset lomakkeet.

(4)

Kyseisten vakiomuotoisten lomakkeiden olisi korvattava lomakkeet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1383/2003 (3), joka kumotaan asetuksella (EU) N:o 608/2013, täytäntöönpanoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1891/2004 (4).

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1891/2004 olisi kumottava.

(6)

Asetusta (EU) N:o 608/2013 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014, minkä vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 608/2013 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tullikoodeksikomitean antaman lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 608/2013 6 artiklassa tarkoitettu hakemus, jolla tulliviranomaisia pyydetään toteuttamaan toimia epäiltäessä tavaroiden rikkovan teollis- ja tekijänoikeutta (hakemus), on laadittava asetuksen liitteessä I olevalle lomakkeelle.

2.   Asetuksen (EU) N:o 608/2013 12 artiklassa tarkoitettu pyyntö, jolla pyydetään sen määräajan pidentämistä, jonka kuluessa tulliviranomaisten on määrä toteuttaa toimia (pidennyspyyntö), on laadittava asetuksen liitteessä II olevalle lomakkeelle.

3.   Liitteissä I ja II olevat lomakkeet on täytettävä liitteessä III olevien täyttöohjeiden mukaisesti.

2 artikla

Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 608/2013 5 artiklan 6 kohdan soveltamista, tämän asetuksen liitteissä I ja II olevat lomakkeet voidaan tarvittaessa täyttää käsin helposti luettavasti.

Lomakkeissa ei saa olla poispyyhittyjä eikä päällekirjoitettuja sanoja eikä muita muutoksia ja ne on laadittava kahtena kappaleena.

Käsin täytettävät lomakkeet on täytettävä mustekynällä suuraakkosin.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1891/2004.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 16).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1891/2004, annettu 21 päivänä lokakuuta 2004, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 soveltamista koskevista säännöksistä (EUVL L 328, 30.10.2004, s. 16).


LIITE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image

Image

Image


LIITE III

TÄYTTÄMISOHJEET

I.   LIITTEESSÄ I OLEVAN TOIMINTAHAKEMUSLOMAKKEEN KOHDAT, JOTKA HAKIJAN ON TÄYTETTÄVÄ

Asteriskilla (*) merkityt kentät on pakko täyttää.

Jos yhdessä kohdassa yksi tai useampi kenttä on merkitty plus-merkillä (+), ainakin yksi kyseisistä kentistä on täytettävä.

Kohtiin, joissa on ilmaisu ”viranomainen täyttää”, ei saa merkitä tietoja.

Kohta 1:   Hakija

Hakijaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan. Siinä on mainittava hakijan nimi ja täydellinen osoite sekä puhelin-, matkapuhelin- tai faksinumero. Hakija voi soveltuvin osin merkitä verotunnistenumeronsa, mahdollisen muun kansallisen rekisteröintinumeronsa ja taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumeronsa (EORI-numero), joka on jonkin jäsenvaltion tulliviranomaisen tullitoimintaa harjoittaville talouden toimijoille antama yksilöllinen numero. Hakija voi myös soveltuvin osin merkitä sähköpostiosoitteensa ja verkkosivunsa.

Kohta 2:   Unionihakemus/kansallinen hakemus

Rastitaan asianmukainen kohta ilmaisemaan, onko kyseessä asetuksen (EU) N:o 608/2013 2 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu kansallinen hakemus vai asetuksen (EU) N:o 608/2013 2 artiklan 11 kohdassa tarkoitettu unionihakemus.

Kohta 3:   Hakijan asema

Rastitaan asianmukainen kohta ilmaisemaan asetuksen (EU) N:o 608/2013 3 artiklassa tarkoitetun hakijan asema. Hakemukseen on liitettävä asiakirjoja, joista käy toimivaltaista tullin yksikköä tyydyttävällä tavalla ilmi, että hakija saa jättää hakemuksen.

Kohta 4:   Edustaja, joka jättää hakemuksen hakijan puolesta

Jos hakemuksen jättää hakijan puolesta toimiva edustaja, kyseistä edustajaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan. Hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että edustajalla on hakemuksen jättämisjäsenvaltion lainsäädännön mukaiset valtuudet toimia edustajana, ja asianomainen kohta on rastittava.

Kohta 5:   Oikeuden tyyppi, jota hakemus koskee

Valvottava teollis- ja tekijänoikeuden tyyppi ilmaistaan rastittamalla asianmukainen kohta.

Kohta 6:   Tullin toimia pyydetään toteutettaviksi seuraavassa jäsenvaltiossa tai, kun kyseessä on unionihakemus, seuraavissa jäsenvaltioissa:

Jäsenvaltio, jossa tullin toimia pyydetään, tai kun kyseessä on unionihakemus, jäsenvaltiot, joissa tullin toimia pyydetään, ilmaistaan rastittamalla asianmukainen kohta.

Kohta 7:   Oikeudellisten asioiden edustaja

Hakijan nimittämää oikeudellisia asioita hoitavaa edustajaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan.

Kohta 8:   Teknisten asioiden edustaja

Jos teknisten asioiden edustaja ei ole sama kuin 7 kohtaan merkitty edustaja, teknisten asioiden edustajaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan.

Kohta 9:   Tiedot nimitetyistä unionihakemuksen teknisiä ja oikeudellisia asioita hoitavista edustajista

Kun kyseessä on unionihakemus, tiedot edustajista, jotka hakija on nimittänyt hoitamaan teknisiä tai oikeudellisia asioita kohtaan 6 merkityissä jäsenvaltioissa, on annettava erillisessä liitteessä, jossa on kohdissa 7 ja 8 vaadittavat tiedot. Jos edustaja on nimitetty useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, on ilmaistava selkeästi, mihin jäsenvaltioon edustaja on nimitetty.

Kohta 10:   Pieniä lähetyksiä koskeva menettely

Tämä kohta rastitaan, kun hakija haluaa pyytää asetuksen (EU) N:o 608/2013 26 artiklassa säädettyä pieniin lähetyksiin sisältyvien tavaroiden tuhoamista koskevaa menettelyä.

Kohta 11:   Luettelo oikeuksista, joita hakemus koskee

Tiedot valvottavista oikeuksista merkitään tähän kohtaan.

Sarakkeeseen ”Nro” merkitään järjestysnumerot kustakin teollis- ja tekijänoikeudesta, jota hakemus koskee.

Sarakkeeseen ”Oikeuden tyyppi” merkitään teollis- ja tekijänoikeuden tyyppi käyttäen kohdassa 5 suluissa olevia asianmukaisia lyhenteitä.

Sarakkeeseen ”Luettelo tavaroista, joita oikeus koskee” merkitään niiden tavaroiden tyyppi, joita asiaankuuluvat teollis- ja tekijänoikeus koskee ja joiden tullivalvontaa hakija haluaa pyytää.

Kohtien 12–28 alakohta ”Rajoitettu käsittely”

Tämä alakohta rastitaan, kun hakija haluaa pyytää, että hakijan itsensä kohtiin 12–28 merkitsemiin tietoihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 608/2013 31 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua rajoitettua käsittelyä.

Sivu 2:   Aitoja tavaroita koskevat tiedot kohdissa 12–19

Hakija merkitsee asianmukaiseen 12–19 kohtaan aitoja tavaroita koskevat erityiset ja tekniset tiedot sekä tarvittavat tiedot, joiden avulla tulliviranomaiset voivat helposti yksilöidä teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäillyt tavarat, ja tiedot, joita tarvitaan tulliviranomaisten tekemää analyysia ja asianomaisen teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisvaaran arviointia varten.

Kohta 12:   Tavaroita koskevat tiedot

Kohtaan 12 lisätään kuvaus aidoista tavaroista, mukaan lukien niiden ulkoasu, graafinen merkki, yhdistetyn nimikkeistön koodi ja arvo EU:n sisämarkkinoilla. Hakijan on tarvittaessa annettava kuvia näistä tavaroista. Tiedot järjestetään tavaratyypeittäin tai -lajeittain.

Kohta 13:   Tavaroiden ominaiset piirteet

Kohtaan 13 merkitään aitojen tavaroiden tyypilliset piirteet, kuten merkinnät, etiketit, varmuuslangat, hologrammit, painikkeet, roikkuvat merkkilaput ja viivakoodi, sekä tarkat tiedot siitä, missä ne ovat tavarassa, ja tavaran ulkoasu.

Kohta 14:   Tuotantopaikka

Kohtaan 14 merkitään tiedot aitojen tavaroiden tuotantopaikasta

Kohta 15:   Osallisina olevat yritykset

Kohtaan 15 merkitään tiedot valtuutetuista tuojista, hankkijoista, valmistajista, liikenteenharjoittajista, vastaanottajista tai viejistä. Tiedot järjestetään tavaratyypeittäin.

Kohta 16:   Toimijat

Kohtaan 16 merkitään tiedot henkilöistä tai tahoista, joilla on lupa käydä kauppaa tuotteilla käyttäen sitä teollis- ja tekijänoikeutta, jota koskevaa valvontaa pyydetään. Näissä tiedoissa on oltava kyseisten henkilöiden tai tahojen nimi, osoite ja rekisteröintinumerot, kuten EORI-numero. Näissä tiedoissa on mainittava, kuinka luvan haltijat voivat osoittaa, että heillä on lupa käyttää asianomaista teollis- ja tekijänoikeutta.

Kohta 17:   Tavaroiden tulliselvitystä ja jakelua koskevat tiedot

Kohtaan 17 merkitään tiedot aitojen tavaroiden jakelukanavista, kuten keskusvarastoihin, lähettäviin osastoihin, kuljetusvälineisiin, kuljetusreitteihin ja toimituspaikkoihin liittyvät tiedot, sekä tiedot tullimenettelyistä ja toimipaikoista, joissa aitojen tavaroiden tulliselvitys tehdään.

Kohta 18:   Pakkaukset

Tähän kohtaan merkitään mm. seuraavat tiedot aitojen tavaroiden pakkauksista:

a)

pakkausten laji komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) liitteessä 38 olevia asiaankuuluvia koodeja käyttäen;

b)

pakkausten tyypilliset piirteet (esim. merkinnät, etiketit, turvalangat, hologrammit, painikkeet, roikkuvat merkkilaput ja viivakoodi) sekä tarkat tiedot siitä, missä ne ovat tavarassa;

c)

pakkauksen erityinen ulkoasu (väri, muoto);

d)

tarvittaessa kuvia tavaroista.

Kohta 19:   Liiteasiakirjat

Kohtaan 19 merkitään tiedot aitojen tavaroiden mukana olevista asiakirjoista, kuten esitteistä, käyttöohjeista, takuutodistuksista jne.

Sivu 3:   Tiedot teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäillyistä tavaroista kohdissa 20–27

Hakija merkitsee kohtiin 20–27 tarvittaessa tiedot tulliviranomaisten analyysista ja asianomaisen teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisvaaran arvioinnista.

Kohta 20:   Tavaroita koskevat tiedot

Kohdassa 20 kuvataan teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäillyt tavarat, mukaan lukien niiden ulkoasu ja graafiset merkit. Hakijan on tarvittaessa annettava kuvia näistä tavaroista. Tiedot järjestetään tavaratyypeittäin tai -lajeittain.

Kohta 21:   Tavaroiden ominaiset piirteet

Kohtaan 21 merkitään tiedot teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden tyypillisistä piirteistä, kuten merkinnät, etiketit, varmuuslangat, hologrammit, painikkeet, roikkuvat merkkilaput ja viivakoodi, sekä tarkat tiedot siitä, missä ne ovat tavarassa, ja tavaroiden ulkoasu.

Kohta 22:   Tuotantopaikka

Kohtaan 22 merkitään tiedot teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden tunnetusta tai arvellusta alkuperä-, lähtö- ja toimituspaikasta.

Kohta 23:   Osallisina olevat yritykset

Kohtaan 23 merkitään tiedot tuojista, hankkijoista, valmistajista, liikenteenharjoittajista, vastaanottajista tai viejistä, joiden epäillään olevan osallisina asiaankuuluvan teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamiseen.

Kohta 24:   Toimijat

Kohtaan 24 merkitään tiedot henkilöistä tai tahoista, joilla ei ole lupaa käydä kauppaa tuotteilla käyttäen sitä teollis- ja tekijänoikeutta, jota koskevaa valvontaa pyydetään, ja jotka ovat käyneet tuotteilla kauppaa unionissa jo aiemmin.

Kohta 25:   Tavaroiden jakelua koskevat tiedot

Kohtaan 25 merkitään tiedot teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden jakelukanavista, kuten varastoihin, lähettäviin osastoihin, kuljetusvälineisiin, kuljetusreitteihin ja toimituspaikkoihin liittyvät tiedot, sekä tiedot tullimenettelyistä ja toimipaikoista, joissa kyseisten tavaroiden tulliselvitys tehdään.

Kohta 26:   Pakkaukset

Tähän kohtaan merkitään mm. seuraavat tiedot teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden pakkauksista:

a)

pakkausten laji komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 38 olevia asiaankuuluvia koodeja käyttäen;

b)

pakkausten tyypilliset piirteet (esim. merkinnät, etiketit, hologrammit, painikkeet, roikkuvat merkkilaput ja viivakoodi) sekä tarkat tiedot siitä, missä ne ovat tavarassa;

c)

pakkauksen erityinen ulkoasu (väri, muoto);

d)

tarvittaessa kuvia tavaroista.

Kohta 27:   Liiteasiakirjat

Kohtaan 27 merkitään tiedot teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden mukana olevista asiakirjoista, kuten esitteistä, käyttöohjeista, takuutodistuksista jne.

Kohta 28:   Lisätiedot

Hakija voi merkitä kohtaan 28 lisätietoja, joista on hyötyä tulliviranomaisten analyysille ja asianomaisen teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisvaaran arvioimiselle. Tällaisia lisätietoja voivat olla esim. tiedot teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden suunnitelluista toimituksista sekä kuljetusvälineistä, konteista ja asianomaisista henkilöistä.

Kohta 29:   Sitoumus

Tämän kohdan sanamuotoa ei saa muuttaa eikä kohtaan saa lisätä tietoja.

Kohta 30:   Allekirjoitus

Hakija tai kohtaan 4 merkitty hakijan edustaja merkitsee tähän kohtaan hakemuksen täyttöpaikan ja -päivämäärän sekä allekirjoituksensa. Allekirjoittajan nimi on kirjoitettava suuraakkosin.

II.   LIITTEESSÄ II OLEVAN PIDENNYSPYYNTÖLOMAKKEEN KOHDAT, JOTKA PÄÄTÖKSEN HALTIJAN ON TÄYTETTÄVÄ

Asteriskilla (*) merkityt kentät on pakko täyttää.

Jos kohdan yksi tai useampi kenttä on merkitty plus-merkillä (+), ainakin yksi kyseisistä kentistä on täytettävä.

Kohtiin, joissa on ilmaisu ”viranomainen täyttää”, ei saa merkitä tietoja.

Kohta 1:   Päätöksen haltijaa koskevat tiedot

Päätöksen haltijaa koskevat tiedot merkitään tähän kohtaan.

Kohta 2:   Pidennyspyyntö

Tähän kohtaan merkitään hakemuksen rekisteröintinumero sekä luvan myöntäneen jäsenvaltion ISO alpha 2 -maakodin kaksi ensimmäistä numeroa. Päätöksen haltijan on ilmoitettava rastimalla asianomainen kohta, pyydetäänkö hakemukseen sisältyvien tietojen muuttamista.

Kohta 3:   Allekirjoitus

Päätöksen haltija tai päätöksen haltijan edustaja merkitsee kohtaan 3 hakemuksen täyttöpaikan ja -päivämäärän sekä allekirjoituksensa. Allekirjoittajan nimi on kirjoitettava suuraakkosin.


(1)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).


Top