EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1030

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1030/2013, annettu 24 päivänä lokakuuta 2013 , luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta

OJ L 283, 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1030/2013,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2013,

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan, 15 artiklan 2 kohdan ja 40 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistetaan merilevien ja vesiviljelyeläinten luonnonmukaisen tuotannon perusvaatimukset. Kyseisten vaatimusten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008 (2), sellaisena kuin se on muutettuna erityisesti komission asetuksella (EY) N:o 710/2009 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 95 artiklan 11 kohdan mukaisesti kansalliset viranomaiset voivat sallia, että ne vakiintuneet vesiviljelyn ja merilevien tuotantoyksiköt, jotka harjoittivat tuotantoa kansallisesti hyväksyttyjen luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2009, säilyttävät luonnonmukaisen statuksensa tietyin edellytyksin 1 päivään heinäkuuta 2013 asti.

(3)

Seitsemän jäsenvaltiota on äskettäin pyytänyt luonnonmukaisessa vesiviljelyssä käytettäviä tuotteita, aineita ja tekniikoita koskevien sääntöjen tarkistamista. Komission päätöksellä 2009/427/EY (4) perustetun luonnonmukaista tuotantoa koskevaa teknistä neuvontaa antavan asiantuntijaryhmän olisi arvioitava kyseiset pyynnöt.

(4)

Merilevien ja vesiviljelyeläinten luonnonmukainen tuotanto on edelleen suhteellisen uusi ala, jolle on ominaista monimuotoisuus ja tekninen monimutkaisuus, ja on käynyt ilmeiseksi, että tarvitaan pidempi siirtymäkausi.

(5)

Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus, varata riittävästi aikaa jäsenvaltioiden esittämien pyyntöjen vaadittua arviointia varten ja välttää niiden vakiintuneiden tuotantoyksiköiden toiminnan keskeytyminen, jotka ennen 1 päivää tammikuuta 2009 harjoittivat tuotantoa kansallisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti, on aiheellista pidentää asetuksen (EY) N:o 889/2008 95 artiklan 11 kohdassa asetettua siirtymäkautta.

(6)

Sen varmistamiseksi, ettei kyseisten tuotantoyksiköiden luonnonmukainen status keskeytyisi, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2013.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 889/2008 95 artiklan 11 kohdassa ilmaisu ”1 päivään heinäkuuta 2013” ilmaisulla ”1 päivään tammikuuta 2015”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 204, 6.8.2009, s. 15.

(4)  EUVL L 139, 5.6.2009, s. 29.


Top