Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0886

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 886/2013, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä datan ja menettelyjen osalta, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 247, 18.9.2013, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/886/oj

18.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/6


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 886/2013,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä datan ja menettelyjen osalta, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU (1) ja erityisesti sen 3 artiklan c alakohdan ja 6 artiklan 1 kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/40/EU 3 artiklan c alakohdassa mainitaan yhtenä ensisijaisena toimena datat ja menettelyt, joilla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot ilmaiseksi käyttäjille.

(2)

Direktiivin 2010/40/EU 6 artiklan 1 kohdan mukaan komissio vahvistaa yksityiskohtaiset määritykset, jotka tarvitaan yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi älykkäiden liikennejärjestelmien (Intelligent Transport Systems, ITS) käyttöönotossa ja operatiivisessa käytössä ensisijaisten toimien osalta.

(3)

Tiedonannossa ”Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020” (2) todetaan seuraavaa: ”Älykkäillä liikennejärjestelmillä voi olla merkittävä asema tieliikenneturvallisuuden parantamisessa. Esimerkiksi onnettomuuksia havaitsevat ja liikennettä valvovat järjestelmät antavat tienkäyttäjille reaaliaikaista tietoa.”

(4)

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY (3) vahvistetaan tietopalvelujen tarjoamisen osalta vähimmäissäännöt, jotka koskevat julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä Euroopan unionissa, ja kannustetaan jäsenvaltioita menemään näitä vähimmäissääntöjä pitemmälle ja ottamaan käyttöön periaatteita, jotka mahdollistavat julkisen sektorin elinten hallussa olevan tiedon laajan käytön.

(5)

Käyttöönotossa ja käytössä ITS-sovellusten ja -palvelujen henkilötietoja olisi käsiteltävä noudattaen unionin lainsäädäntöä, erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (4) ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY (5) (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi). ITS-sovelluksiin ja -palveluihin olisi siksi sovellettava käyttötarkoitusrajoitetta ja datan minimointia koskevia periaatteita.

(6)

Yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden saavuttamiseksi on tarpeen määrittää liikenneturvallisuuteen liittyville yleisille liikennetietopalveluille vähimmäisvaatimukset. Näiden vaatimusten olisi liityttävä loppukäyttäjille ilmoitettavista turvallisuuteen liittyvistä liikennetapahtumista tai -olosuhteista laadittavaan vakiomuotoiseen luetteloon ja sen käyttöön sekä loppukäyttäjille annettavien tietojen sisältöön. Jos loppukäyttäjät saavat tietoja eri jakelukanavien kautta, jotka ovat julkisten ja/tai yksityisten tienpitäjien, palveluntarjoajien ja liikennetiedotukseen keskittyvien lähetystoiminnan harjoittajien hallinnassa, nämä tiedot eivät saisi olla ristiriitaisia ja siksi niiden olisi muodostuttava samoista osatekijöistä ja perustuttava samoihin kuvauksiin kyseisestä tapahtumasta tai olosuhteesta.

(7)

Liikenneturvallisuuteen liittyvä data on olennaista liikenneturvallisuuteen liittyvien yleisten vähimmäisliikennetietojen tarjoamisessa. Dataa keräävät ja säilyttävät julkiset ja/tai yksityiset tienpitäjät ja palveluntarjoajat. Jotta tämä data olisi tietopalvelujen tarjoamiseksi helposti saatavilla datan vaihtamista ja uudelleenkäyttöä varten, julkisten ja/tai yksityisten tienpitäjien ja palveluntarjoajien olisi asetettava ne saataville yksittäisten yhteyspisteiden kautta tai varmistettava, että ne ovat saatavilla jäsenvaltioiden perustamien ja ylläpitämien kansallisten yhteyspisteiden kautta. Nämä kansalliset yhteyspisteet voidaan toteuttaa tietovarastona, rekisterinä, verkkoportaalina tai vastaavana.

(8)

Tieliikenteen turvallisuuteen liittyvät liikennetiedot olisi asetettava saataville tietosuojavaatimusten mukaisesti (esim. henkilötietojen anonymisointi). Jos tietopalvelun on määrä perustua datan, paikantaminen mukaan luettuna, keräämiseen loppukäyttäjiltä itseltään tai myöhemmin vuorovaikutteisista järjestelmistä, loppukäyttäjille olisi selvästi ilmoitettava tällaisen datan keruusta, järjestelyistä datan keräämiseksi sekä mahdollisesta seurannasta ja siitä, miten kauan dataa säilytetään. Julkisten ja/tai yksityisten tienpitäjien, palveluntarjoajien ja autoteollisuuden olisi otettava käyttöön sopivat tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan loppukäyttäjältä tai hänen ajoneuvostaan saadun datan anonymiteetti.

(9)

Niiden jäsenvaltioiden, joiden alueella tarjotaan jo jonkinlaisia tieliikenteen turvallisuuteen liittyviä liikennetietoja, olisi annettava jatkaa nykyisten menetelmiensä käyttämistä, siltä osin kuin ne täyttävät tämän asetuksen vaatimukset. Liikenneturvallisuuteen liittyvien yleisten vähimmäisliikennetietojen tarjoamisen olisi oltava yhteensopivaa, yhteentoimivaa ja jatkuvaa kaikissa jäsenvaltioissa ja se olisi pidettävä laadultaan vähimmäistasoisena ja, jos mahdollista, loppukäyttäjille ilmaisena, jotta tietopalvelujen myönteiset vaikutukset tieliikenteen turvallisuuteen ja liikenneolosuhteisiin saataisiin maksimoitua tieliikenneonnettomuuksien ja liikennekuolemien määrän vähenemisenä unionissa.

(10)

Jotta kaikki jäsenvaltiot pyrkisivät yhdenmukaistetusti ja saumattomasti liikenneturvallisuuteen liittyvien yleisten vähimmäisliikennetietojen tarjontaan kaikkialla unionissa, on tärkeää määritellä koko unionin alueelle vaatimukset, joita sovelletaan liikenneturvallisuuteen liittyvän yleisen vähimmäistason liikennetietopalvelun tarjoamiseen. Jäsenvaltiot voivat käyttää eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointielinten laatimia olemassa olevia teknisiä ratkaisuja ja avoimia standardeja varmistaakseen liikenneturvallisuuteen liittyvien yleisten vähimmäisliikennetietojen tarjoamisen yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden unionissa.

(11)

Sen varmistamiseksi, että liikenneturvallisuuteen liittyvien yleisten vähimmäisliikennetietojen tarjonta on sekä luotettavaa että tarkoituksenmukaista, laadun suhteen olisi saavutettava vähimmäistaso. Jäsenvaltioiden olisi edelleen kehitettävä tarvittavia laatuvaatimuksia, laadun mittaus- ja seurantamenetelmiä sekä kaikenlaisiin tieliikenteen turvallisuuteen liittyviin tapahtumiin tai olosuhteisiin, tieverkkoihin ja/tai toimintaympäristöihin liitettäviä laatutavoitteita sekä vaihdettava tietoa näistä saamistaan kokemuksista. Jäsenvaltioiden olisi jaettava tietoa ja parhaita käytäntöjä ilmoittamalla komissiolle asiaan liittyvien analyysiensa tuloksista ja kokemuksistaan.

(12)

Vaikka liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot olisi mahdollisuuksien mukaan annettava loppukäyttäjille yleispalveluna maksutta, jälkimmäisille voi koitua kustannuksia tiedonsiirrosta, radioluvista tai tarvittavien laitteiden hankinnasta.

(13)

Liikenneturvallisuuteen liittyvien yleisten vähimmäisliikennetietojen olisi saavutettava niin monta loppukäyttäjää kuin on teknisesti mahdollista, ottaen huomioon markkinoilla olevat ajoneuvojen erilaiset tekniset valmiudet, jakelukanavat ja vastaanottolaitteet.

(14)

Julkisten ja yksityisten tienpitäjien ja palveluntarjoajien olisi pyrittävä yhdenmukaistamaan loppukäyttäjille tarjottavien tietojen sisällön esitystapa niiden kielestä riippumatta. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet, olisi tukeuduttava liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan vuoden 1968 Wienin yleissopimukseen, josta Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaalineuvosto sopi 8 päivänä marraskuuta 1968 ja erityisesti maantieliikenneturvallisuuden YK-työryhmän maantieliikenneturvallisuuden liikennemerkeistä ja -opasteista laatimaan konsolidoituun päätöslauselmaan (6).

(15)

Kansallisen arvioinnin perusteella jäsenvaltioiden olisi voitava rajata liikenneturvallisuuteen liittyvän yleisen vähimmäistason liikennetietopalvelun kattavuus Euroopan laajuisessa tieverkossa alueellaan niin, että keskitytään niihin tieosuuksiin ja alueisiin, joilla liikenne- ja turvallisuusolosuhteet edellyttävät tietopalvelujen tarjoamista ja riittävät perusteeksi niihin liittyville investoinneille. On kuitenkin selvää, ettei tämän asetuksen vaatimuksia pitäisi erilaisten tilanteiden ja sidosryhmien vuoksi soveltaa kaupunkisolmukohtiin. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi tietopalvelun kansallinen rajaus.

(16)

Direktiivin 2010/40/EU 17 artiklan 4 kohdan mukaan komission on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka kolmas vuosi kertomus jäsenvaltioiden edistymisestä direktiivin täytäntöönpanossa. Kertomukseen olisi liityttävä analyysi 5–11 artiklan ja 16 artiklan toimivuudesta ja täytäntöönpanosta, ja siinä olisi arvioitava, onko direktiiviä muutettava. Uudelleentarkastelussa olisi myös arvioitava, onko ensisijaisia toimia varten hyväksyttyjä määrityksiä tarpeen muuttaa ja/tai täydentää niiden kansallisen käyttöönoton, teknologian kehityksen ja standardoinnin kehityksen perusteella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan tarvittavat määritykset, joilla varmistetaan, että datan ja menettelyjen, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille unionin tasolla direktiivin 2010/40/EU mukaisesti, käyttöönotto ja käyttö tapahtuvat yhteensopivasti, yhteentoimivasti ja jatkuvuuden turvaavalla tavalla.

Sitä sovelletaan liikenneturvallisuuteen liittyvien yleisten vähimmäistason liikennetietopalvelujen tarjontaan Euroopan laajuisessa tieverkossa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’Euroopan laajuisella tieverkolla’ tieverkkoa sellaisena kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 661/2010/EU (7) liitteessä I olevassa 2 jaksossa, kaupunkisolmukohtia lukuun ottamatta;

b)

’tilapäisesti liukkaalla tiellä’ ennakoimattomia tienpinnan olosuhteita, joiden vuoksi tienpinta on tietyn ajan liukas ja ajoneuvon renkaiden pito on heikentynyt;

c)

’tiellä olevalla eläimellä, ihmisellä, esteillä, rojulla’ tarkoitetaan tilannetta, jossa tiellä on eläimiä, rojua, esteitä tai ihmisiä paikassa, jossa niitä ei olettaisi olevan, niin että niihin törmäämisen estämiseksi saatetaan tarvita hätäohjausliikettä;

d)

’suojaamattomalla onnettomuuspaikalla’ aluetta, jolla on tapahtunut onnettomuus ja jota toimivaltaiset viranomaiset eivät vielä ole eristäneet;

e)

’lyhytaikaisilla tietöillä’ tilapäisiä tietöitä, joita tehdään tiellä tai tien vierellä ja jotka on merkitty ainoastaan vähimmäisopasteilla, koska työt ovat luonteeltaan lyhytaikaisia;

f)

’heikentyneellä näkyvyydellä’ näkyvyyttä, johon vaikuttaa mikä tahansa kuljettajan näkömahdollisuuksia heikentävä syy ja joka saattaa vaikuttaa ajoturvallisuuteen;

g)

’väärään suuntaan ajavalla kuljettajalla’ ajoneuvoa, joka kulkee jaetun ajoradan väärällä puolella tulevaa liikennettä vastaan;

h)

’hallitsemattomalla tiesululla’ mitä tahansa tien osittain tai kokonaan sulkevaa estettä, jota ei ole asianmukaisesti eristetty ja merkitty;

i)

’poikkeuksellisilla sääoloilla’ epätavallisia, ankaria tai vuodenajalle epätyypillisiä sääolosuhteita, joilla voi olla vaikutusta ajoturvallisuuteen;

j)

’liikenneturvallisuuteen liittyvien yleisten vähimmäisliikennetietojen käyttäjällä’ oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka osallistuu liikenneturvallisuuteen liittyvien yleisten vähimmäistason liikennetietopalvelujen tarjoamiseen, kuten julkisia ja yksityisiä tienpitäjiä, liikenteen hallinnoijia, palveluntarjoajia ja liikennetiedotukseen keskittyviä lähetystoiminnan harjoittajia;

k)

’loppukäyttäjällä’ mitä tahansa kuljettajaa, joka voi hyödyntää liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäistason liikennetietopalveluja;

l)

’liikenneturvallisuuteen liittyvällä yleisellä vähimmäistason liikennetietopalvelulla’ reaaliaikaista liikennetietopalvelua, joka tarjoaa sovitun liikenneturvallisuuteen liittyvän vähimmäissisällön ja joka on mahdollisimman monen loppukäyttäjän saatavissa mahdollisimman helposti;

m)

’liikenneturvallisuuteen liittyvällä liikennedatalla’ dataa, jota tarvitaan liikenneturvallisuuteen liittyvän yleisen vähimmäistason liikennetietopalvelun tarjoamiseen ja joka kerätään minkä tahansa yksityisen tai julkisen lähteen kautta;

n)

’liikenneturvallisuuteen liittyvillä yleisillä vähimmäisliikennetiedoilla’ julkisten ja/tai yksityisten tienpitäjien ja/tai palveluntarjoajien loppukäyttäjille minkä tahansa jakelukanavan kautta tarjoamaa liikenneturvallisuuteen liittyvää kerättyä, koottua ja käsiteltyä liikennedataa;

o)

’yhteyspisteellä’ digitaalista yhteyspistettä, jossa liikenneturvallisuuteen liittyvien vähimmäisliikennetietojen tuottamisen edellyttämä tieliikenneturvallisuuteen liittyvä liikennedata kerätään, muokataan ja asetetaan saataville vaihtoa ja uudelleenkäyttöä varten;

p)

’ilmaisella’ tarkoitetaan liikenneturvallisuuteen liittyvän yleisen vähimmäistason liikennetietopalvelun tarjoamista loppukäyttäjille ilman ylimääräisiä kustannuksia käyttöpaikassa.

3 artikla

Luettelo tieliikenneturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tai olosuhteista

Liikenneturvallisuuteen liittyvän yleisen vähimmäistason liikennetietopalvelun kattamientapahtumien tai olosuhteiden on koostuttava vähintään yhdestä seuraavista luokista:

a)

tilapäisesti liukas tie;

b)

eläimiä, ihmisiä, esteitä, rojua tiellä;

c)

suojaamaton onnettomuuspaikka;

d)

lyhytaikaiset tietyöt;

e)

heikentynyt näkyvyys;

f)

väärään suuntaan ajava kuljettaja;

g)

hallitsematon tiesulku;

h)

poikkeukselliset sääolosuhteet.

4 artikla

Tietojen sisältö

1.   Tieliikenneturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tai olosuhteista annettaviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat osatekijät:

a)

tapahtuman tai olosuhteen sijaintipaikka;

b)

tapahtuman tai olosuhteen luokka 3 artiklan mukaisesti ja tarvittaessa lyhyt kuvaus siitä;

c)

ajokäyttäytymisohjeet, jos se on tarkoituksenmukaista.

2.   Tieto on peruutettava, kun tapahtuma tai olosuhde on ohi, tai sitä on muutettava, jos tapahtuma tai olosuhde muuttuu.

5 artikla

Tietopalvelun tarjoaminen

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä Euroopan laajuisen tieverkon osuudet, joilla on liikenne- ja turvallisuusolosuhteiden vuoksi otettava käyttöön liikenneturvallisuuteen liittyvä yleinen vähimmäistason liikennetietopalvelu.

Niiden on annettava nämä tieosuudet tiedoksi komissiolle.

2.   Tietopalvelun tarjoamisen on täytettävä 6–8 artiklassa asetetut vaatimukset.

6 artikla

Tapahtumien tai olosuhteiden havaitseminen ja datan kerääminen

Julkisten ja yksityisten tienpitäjien ja/tai palveluntarjoajien on yksinomaan tietopalvelun tarjoamista varten luotava tai käytettävä menetelmiä, joilla tapahtumat havaitaan ja olosuhteet tunnistetaan, ja kerättävä asiaankuuluva tieliikenneturvallisuuteen liittyvä liikennedata.

Näitä menetelmiä on käytettävä kansallisessa lainsäädännössä asetettujen edellytysten ja vaatimusten mukaisesti.

7 artikla

Datan saatavuus, vaihtaminen ja uudelleenkäyttö

1.   Julkisten ja/tai yksityisten tienpitäjien ja/tai palveluntarjoajien on jaettava ja vaihdettava 6 artiklan nojalla keräämäänsä dataa. Tätä varten niiden on asetettava data saataville yhteyspisteen kautta DATEX II (CEN/TS 16157) -muodossa tai missä tahansa muodossa, joka on täysin yhteensopiva ja yhteentoimiva koneluettavan DATEX II -muodon kanssa.

2.   Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä 1 kohdassa tarkoitetun datan kansallista yhteyspistettä, joka kokoaa yhteen niiden alueella toimivien yksityisten ja/tai julkisten tienpitäjien ja/tai palveluntarjoajien yhteyspisteet.

3.   Tämän datan on oltava kaikkien liikenneturvallisuuteen liittyvien vähimmäisliikennetietojen käyttäjien saatavilla vaihtoa ja uudelleenkäyttöä varten

a)

syrjimättömästi;

b)

unionin alueella sijoittautumisjäsenvaltiosta riippumatta;

c)

direktiivissä 2003/98/EY määriteltyjen käyttöoikeuksien ja menettelyjen mukaisesti;

d)

tietopalvelun oikea-aikaisen tarjoamisen varmistavassa aikataulussa;

e)

kansallisen yhteyspisteen kautta.

4.   Julkisten ja yksityisten tienpitäjien ja palveluntarjoajien on varmistettava niiden yhteyspisteen kautta saatavilla olevan datan oikea-aikainen uusiminen ja laatu.

8 artikla

Tietojen jakaminen

1.   Julkisten tienpitäjien, palveluntarjoajien ja liikennetiedotukseen keskittyvien lähetystoiminnan harjoittajien on annettava loppukäyttäjille liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot ennen muuhun kuin turvallisuuteen liittyvien liikennetietojen antamista.

2.   Tietopalvelun on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

se on tarjottava siten, että sillä varmasti saavutetaan mahdollisimman moni loppukäyttäjä, jota kyseinen 3 artiklassa tarkoitettu tapahtuma tai olosuhde koskee;

b)

julkisten ja/tai yksityisten tienpitäjien ja/tai palveluntarjoajien ja/tai liikennetiedotukseen keskittyvien lähetystoiminnan harjoittajien on asetettava se mahdollisuuksien mukaan loppukäyttäjien saataville ilmaiseksi.

3.   Julkisten ja yksityisten tienpitäjien ja palveluntarjoajien on pyrittävä yhdenmukaistamaan loppukäyttäjille tarjottavien tietojen sisällön esitystapa.

Niiden on tiedotettava loppukäyttäjille tietopalvelusta ja sen kattavuudesta.

9 artikla

Vaatimusten täyttymisen arvioiminen

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä puolueeton ja riippumaton kansallinen elin, jolla on toimivalta arvioida, täyttävätkö julkiset ja yksityiset tienpitäjät ja palveluntarjoajat ja liikennetiedotukseen keskittyvät lähetystoiminnan harjoittajat 3–8 artiklassa vahvistetut vaatimukset. Useampi jäsenvaltio voi nimetä yhteisen elimen, jolla on toimivalta arvioida näiden vaatimusten täyttymistä niiden alueilla.

Jäsenvaltioiden on annettava kansalliset elimet tiedoksi komissiolle.

2.   Julkisten ja yksityisten tienpitäjien, palveluntarjoajien ja liikennetiedotukseen keskittyvien lähetystoiminnan harjoittajien on annettava nimetyille kansallisille elimille tunnistetietonsa ja kuvaus tarjoamastaan tietopalvelusta ja esitettävä vakuutus 3–8 artiklassa vahvistettujen vaatimusten täyttymisestä.

Tässä vakuutuksessa on oltava soveltuvin osin seuraavat tiedot:

a)

tietopalvelun kattamat tieliikenneturvallisuuteen liittyvät luokat ja tieverkon kattavuus;

b)

tiedot niiden tieliikenneturvallisuuteen liittyvän liikennedatan yhteyspisteestä ja sen käyttöehdoista;

c)

niiden yhteyspisteen kautta saatavilla olevan tieliikenneturvallisuuteen liittyvän liikennedatan muoto;

d)

menetelmä, jolla tietopalvelu tarjotaan loppukäyttäjille.

Julkisten ja yksityisten tienpitäjien, palveluntarjoajien ja liikennetiedotukseen keskittyvien lähetystoiminnan harjoittajien on viipymättä päivitettävä vaatimusten täyttämistä koskevaa vakuutustaan, jos niiden palvelun tarjonnassa tapahtuu muutoksia.

3.   Nimettyjen kansallisten elinten on tarkastettava satunnaisesti joidenkin julkisten ja yksityisten tienpitäjien, palveluntarjoajien ja liikennetiedotukseen keskittyvien lähetystoiminnan harjoittajien vakuutusten oikeellisuus ja pyydettävä todisteet siitä, että 3–8 artiklassa vahvistetut vaatimukset täyttyvät.

Nimettyjen kansallisten elinten on vuosittain raportoitava kansallisille viranomaisille niille annetuista vakuutuksista ja satunnaistarkastusten tuloksista.

10 artikla

Seuranta

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta komissiolle seuraavat tiedot:

a)

kansallinen elin, joka on nimetty arvioimaan 3–8 artiklassa vahvistettujen vaatimusten täyttymistä;

b)

kuvaus käytössä olevasta ja suunnitellusta kansallisesta yhteyspisteestä.

2.   Viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen joka kalenterivuosi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

edistyminen tietopalvelun toteuttamisessa, mukaan lukien palvelun laadun tason määrittelemisessä käytettävät perusteet ja laadun seurannassa käytettävät menetelmät;

b)

3–8 artiklassa vahvistettujen vaatimusten täyttymisen arvioinnin tulokset;

c)

kuvaus kansallista yhteyspistettä koskevista mahdollisista muutoksista.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2013. Kun on kyse tietopalvelusta, joka on jo käytössä tämän asetuksen tullessa voimaan, sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä lokakuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1.

(2)  KOM(2010) 389 lopullinen.

(3)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(6)  Yhdistyneet kansakunnat – ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2–27. toukokuuta 2010.

(7)  EUVL L 204, 5.8.2010, s. 1.


Top