EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0854

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 854/2013, annettu 4 päivänä syyskuuta 2013 , asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista scrapien osalta jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen lammas- ja vuohieläinten unioniin tuontia koskevassa eläinlääkärintodistuksen mallissa ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 237, 5.9.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/854/oj

5.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 854/2013,

annettu 4 päivänä syyskuuta 2013,

asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista scrapien osalta jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen lammas- ja vuohieläinten unioniin tuontia koskevassa eläinlääkärintodistuksen mallissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan e alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (2) vahvistetaan muun muassa eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset, kun unionin alueelle tuodaan eläviä eläimiä tai tuoretta lihaa sisältäviä tiettyjä lähetyksiä. Siinä säädetään, että sorkka- ja kavioeläinten lähetyksiä saa tuoda unionin alueelle ainoastaan, jos ne täyttävät tietyt vaatimukset ja niiden mukana on asianmukainen eläinlääkärintodistus, joka on laadittu kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 2 osassa esitetyn asianomaisen mallin mukaisesti.

(2)

Jalostukseen tarkoitettujen lammas- ja vuohieläinten tuontia unioniin koskeva todistusmalli on esitetty asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I mallina ”OVI-X”. Kyseinen malli sisältää takeet scrapien varalta.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (3) vahvistetaan säännöt tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE:iden) ehkäisemisestä, valvonnasta ja hävittämisestä nauta-, lammas- ja vuohieläimissä. Kyseisen asetuksen liitteessä VIII olevassa A luvussa vahvistetaan elävien eläinten, siemennesteen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa koskevat edellytykset. Lisäksi kyseisen asetuksen liitteessä IX vahvistetaan elävien eläinten, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden unioniin tuontia koskevat edellytykset.

(4)

Asetusta (EY) N:o 999/2001 muutettiin uuden tieteellisen näytön pohjalta komission asetuksella (EU) N:o 630/2013 (4). Asetukseen (EY) N:o 999/2001 tehdyillä muutoksilla poistetaan useimmat epätyypillistä scrapieta koskevat rajoitukset. Lisäksi niillä saatetaan elävien lammas- ja vuohieläinten tuonnissa sovellettavat klassista scrapieta koskevat säännöt vastaamaan paremmin Maailman eläinjärjestön (OIE) normeja, jotta voidaan ottaa huomioon tiukempi toimintamalli.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I esitettyä todistusmallia ”OVI-X” olisi tämän vuoksi muutettava, jotta otetaan huomioon asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 630/2013, vahvistetut lammas- ja vuohieläinten tuontia koskevat vaatimukset.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 206/2010 olisi muutettava.

(7)

Jotta vältetään häiriöt lammas- ja vuohieläinten lähetysten tuonnissa unioniin, asetuksen (EU) N:o 206/2010 – ennen siihen tällä asetuksella tehtyjä muutoksia – mukaisesti annettujen eläinlääkärintodistusten käyttö olisi sallittava siirtymäkauden aikana tiettyjen edellytysten täyttyessä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 2 osassa eläinlääkärintodistuksen malli ”OVI-X” tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on 31 päivään joulukuuta 2013 jatkuvan siirtymäkauden aikana sallittava sellaisten jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen elävien lammas- ja vuohieläinten lähetysten tuonti unioniin, joiden mukana on eläinlääkärintodistus, joka on täytetty ja allekirjoitettu asetuksen (EU) N:o 206/2010, sellaisena kuin se on ennen tämän asetuksen voimaantuloa, liitteessä I olevassa 2 osassa esitetyn mallin ”OVI-X” mukaisesti, edellyttäen että todistukset on täytetty ja allekirjoitettu ennen 1 päivää joulukuuta 2013.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä syyskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 630/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 179, 29.6.2013, s. 60).


LIITE

”Malli OVI-X

Image

Image

Image

Image

Image


Top