EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0780

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 780/2013, annettu 14 päivänä elokuuta 2013 , sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 219, 15.8.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/780/oj

15.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 780/2013,

annettu 14 päivänä elokuuta 2013,

sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten unioniin tuonnin ja unionin kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan, 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 7 artiklan e alakohdan, 8 artiklan c alakohdan ja 13 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (2) vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat muun muassa tiettyjen sorkka- ja kavioeläinten tuontia unionin alueelle. Mainittua asetusta ei sovelleta tuotaessa muita kuin kotieläiminä pidettyjä eläimiä hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun direktiivin 92/65/ETY (3) 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa.

(2)

Se, ettei hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin unionin alueelle tuotaville sorkka- ja kavioeläimille ole asetettu erityisiä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia, aiheuttaa tällaisille rakenteille käytännön ongelmia ja rajoittaa niiden toimintaa suuresti, koska ne joutuvat tuomaan kyseisiä eläimiä unionin alueelle.

(3)

On aiheellista vahvistaa hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin unionin alueelle tuotaville sorkka- ja kavioeläimille eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joissa otetaan huomioon tällaisten eläinten erityistilanne. Unionin lainsäädännön yksinkertaistamiseksi on aiheellista, että tällaiset säännöt vahvistetaan asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Mainitun asetuksen soveltamisalaa olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 206/2010 säädetään, että unionin alueelle saa tuoda vain sellaisia sorkka- ja kavioeläinten lähetyksiä, jotka tulevat mainitun asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa luetelluista kolmansista maista ja kolmansilta alueilta tai näiden osista.

(5)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston direktiivissä 2002/99/EY (4) säädetään, että komissio hyväksyy luettelot kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittu.

(6)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston direktiivissä 2009/156/EY (5) säädetään, että hevoseläimiä saa tuoda unioniin ainoastaan niistä kolmansista maista, jotka mainitaan luettelossa, joka on laadittava tai jota on muutettava kyseisessä direktiivissä vahvistettua menettelyä noudattaen.

(7)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston direktiivissä 2009/158/EY (6) säädetään, että unioniin tuotavien siipikarjan ja siitosmunien on oltava peräisin sellaisesta kolmannesta maasta tai sen osasta, joka sisältyy luetteloon, jonka komissio on laatinut kyseisessä direktiivissä vahvistettua menettelyä noudattaen.

(8)

Sorkka- ja kavioeläinten tuonnin hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin unionin alueelle olisi erityisesti täytettävä elävien eläinten tuontia unionin alueelle koskevat yleiset vaatimukset ja erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset sekä tarjottava erityiset takeet sen varmistamiseksi, että unionin alueelle tuotavat eläimet eivät vaaranna eläinten terveystilannetta unionissa.

(9)

Elävien eläinten tuontia unionin alueelle koskevat yleiset vaatimukset, jotka koostuvat toimivasta eläinlääkintäpalvelujen järjestelmästä, joka vastaa eläinten terveyden valvonnasta, täyttyvät tällä hetkellä niissä kolmansissa maissa, niillä kolmansilla alueilla ja näiden osissa, jotka on lueteltu direktiivien 2002/99/EY, 2009/156/EY ja 2009/158/EY nojalla.

(10)

Elävien eläinten tuontia unionin alueelle koskevat yleiset vaatimukset eivät kuitenkaan takaa, että sorkka- ja kavioeläimet ovat taudeista vapaita. Yksittäiset eläimet saattavat kantaa tartuntatauteja, jotka voivat levitä unionin alueelle ja siten vaarantaa eläinten terveyden unionissa. Sorkka- ja kavioeläimiä olisi siksi tuotava hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin unionin alueelle suoraan vain sellaisesta yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta, joka täyttää tietyt vaatimukset ja jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet siinä kolmannessa maassa, sillä kolmannella alueella tai näiden osassa, jossa se sijaitsee.

(11)

On aiheellista, että määräjäsenvaltio laatii luettelon tällaisista yhteisöistä, laitoksista tai keskuksista sen jälkeen, kun kaikki asiaa koskevat tiedot on arvioitu.

(12)

Eläinten terveyden suojelemiseksi unionissa on ratkaisevan tärkeää, että hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin unionin alueelle tuotavat sorkka- ja kavioeläinten lähetykset kuljetetaan suoraan ja viipymättä määräpaikkaansa suljetuissa konteissa ja että tällaisten eläinten muita siirtoja unionin alueella rajoitetaan.

(13)

Jotta voidaan vastata erikoistilanteisiin, joita ovat esimerkiksi eläinten hyvinvointiin liittyvät ongelmat, uhanalaisten lajien suojeleminen, äkilliset luonnonkatastrofit tai poliittinen rauhattomuus ja joissa ei ole mahdollista täyttää kaikkia eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ja varsinkaan niitä, jotka koskevat alkuperänä olevan yhteisön, laitoksen tai keskuksen hyväksymistä, jäsenvaltioiden olisi tietyin edellytyksin voitava tuoda tiettyjä sorkka- ja kavioeläimiä alueelleen hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin. Näissä tapauksissa olisi kuitenkin vaadittava lupa sen varmistamiseksi, että eläinten terveydelle aiheutuva riski on riittävän pieni.

(14)

Asetusta (EU) N:o 206/2010 olisi sen vuoksi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 206/2010 seuraavasti:

1)

Poistetaan 1 artiklan 3 kohta.

2)

Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten tuontia koskevat edellytykset

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tuoda asianomaisen jäsenvaltion alueelle hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin sellaisten sorkka- ja kavioeläinlajien lähetyksiä, jotka on lueteltu liitteessä VI olevassa 1 osassa olevissa taulukoissa 1, 2 ja 3, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tehnyt arvion eläinten terveysriskeistä, joita kustakin lähetyksestä voi aiheutua unionille;

b)

asianomaiset lähetykset tulevat sellaisesta kolmannesta maasta, sellaiselta kolmannelta alueelta tai sellaisesta näiden osasta, joka sisältyy johonkin niistä luetteloista, jotka vahvistetaan

i)

tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa tai liitteessä II olevassa 1 osassa,

ii)

päätöksessä 2004/211/EY (7), päätöksessä 2007/777/EY (8), asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (9), asetuksessa (EY) N:o 119/2009 (10) ja asetuksessa (EU) N:o 605/2010 (11);

c)

sorkka- ja kavioeläimet ovat peräisin yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta, joka sijaitsee edellä a alakohdassa tarkoitetussa sellaisessa kolmannessa maassa, sellaisella kolmannella alueella tai sellaisessa näiden osassa, joka sisältyy 3 c artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon;

d)

sorkka- ja kavioeläimiä on pidetty karanteenissa tartunnanlevittäjiltä suojassa c alakohdassa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai keskuksen tiloissa ajanjaksona, joka vahvistetaan asiaa koskevissa todistuksissa;

e)

sorkka- ja kavioeläimet lähetetään suoraan määräjäsenvaltiossa sijaitsevaan hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen;

f)

sorkka- ja kavioeläinten mukana on asianmukainen eläinlääkärintodistus, joka on laadittu liitteessä VI olevassa 1 osassa olevissa taulukoissa 1, 2 ja 3 tarkoitetun asiaa koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin mukaisesti ja vahvistettu mainitussa liitteessä olevassa 2 osassa;

g)

sorkka- ja kavioeläimet täyttävät f alakohdassa tarkoitetussa eläinlääkärintodistuksen mallissa esitetyt vaatimukset.

Määräjäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa oleville jäsenvaltioille ensimmäisen kohdan nojalla myönnetystä luvasta ennen sorkka- ja kavioeläinten tuontia alueelleen.

2.   Jos 1 kohdan c ja d alakohdan noudattaminen on erityisolosuhteiden vuoksi mahdotonta, määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tuoda määräjäsenvaltion alueelle sorkka- ja kavioeläinlajeja, jotka on lueteltu liitteessä VI olevassa 1 osassa olevissa taulukoissa 1, 2 ja 3, muilta tiloilta, jotka eivät täytä kyseisissä alakohdissa asetettuja vaatimuksia, jos 1 kohdan a, b ja e–g alakohdassa asetetut vaatimukset ja seuraavat lisäedellytykset täyttyvät:

a)

omistaja tai omistajaa edustava luonnollinen henkilö on aiemmin jättänyt lupahakemuksen ja määräjäsenvaltio on myöntänyt tällaisen luvan tehtyään riskinarvioinnin, joka osoitti, ettei asianomaisten sorkka- ja kavioeläinten tuonti määräjäsenvaltion alueelle aiheuta riskiä eläinten terveydelle unionissa;

b)

sorkka- ja kavioeläimiä on pidetty karanteenissa niiden alkuperänä olevassa kolmannessa maassa, niiden alkuperänä olevalla kolmannella alueella tai näiden osassa virallisessa valvonnassa niin kauan, että ne täyttävät eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu f alakohdassa tarkoitetussa eläinlääkärintodistuksen mallissa:

i)

paikassa, jonka eläinten alkuperänä olevan kolmannen maan, alueen tai näiden osan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt;

ii)

niiden järjestelyjen mukaisesti, jotka on määritelty luvassa ja joiden on annettava vähintään samat takeet kuin ne järjestelyt, jotka vahvistetaan 1 kohdan a, b ja e–g alakohdassa.

Kun sorkka- ja kavioeläimiä tuodaan unionin alueelle ensimmäisen alakohdan nojalla, niitä on pidettävä karanteenissa niiden määräpaikkana olevassa hyväksytyssä yhteisössä, laitoksessa tai keskuksessa vähintään kuuden kuukauden ajan alkaen siitä ajankohdasta, jona ne tuotiin unionin alueelle, ja tänä aikana toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa neuvoston direktiivin 90/425/ETY 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jäsenvaltion, joka antaa luvan tuoda alueelleen sorkka- ja kavioeläimiä ensimmäisen alakohdan nojalla, on ilmoitettava komissiolle ja muille elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa oleville jäsenvaltioille tällaisesta luvasta ennen sorkka- ja kavioeläinten tuontia alueelleen.

3)

Lisätään 3 b artikla seuraavasti:

”3 b artikla

Edellytykset, jotka koskevat hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen tuotavien sorkka- ja kavioeläinten tuloa muuhun jäsenvaltioon kuin määräjäsenvaltioon ja kuljetusta tällaisen jäsenvaltion alueen kautta

Edellä 3 a artiklassa tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten kuljettaminen toisen jäsenvaltion kautta määräjäsenvaltioon sallitaan vain, jos kauttakulkujäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa siihen luvan. Tällainen lupa voidaan myöntää vain kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tekemän riskinarvioinnin perusteella ottaen huomioon määräjäsenvaltion toimittamat tiedot.

Määräjäsenvaltion on ennen kauttakulkua ilmoitettava komissiolle ja muille elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa oleville jäsenvaltioille eläinten tuonnille 3 a artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti myönnetystä luvasta.”

4)

Lisätään 3 c artikla seuraavasti:

”3 c artikla

Luettelo kolmansissa maissa, kolmansilla alueilla ja näiden osissa sijaitsevista hyväksytyistä yhteisöistä, laitoksista tai keskuksista

1.   Kukin jäsenvaltio voi 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten noudattamista koskevan arvioinnin perusteella laatia luettelon yhteisöistä, laitoksista ja keskuksista, joista sorkka- ja kavioeläinten tuonti sen alueelle sallitaan 3 a artiklan 1 kohdan nojalla.

2.   Kolmannessa maassa, kolmannella alueella tai näiden osassa sijaitsevan yhteisön, laitoksen tai keskuksen saa sisällyttää 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon vain, jos seuraavia edellytyksiä noudatetaan:

a)

yhteisö, laitos tai keskus täyttää liitteessä VI olevassa 3 osassa esitetyt vaatimukset;

b)

yhteisö, laitos tai keskus on sellaisen kolmannen maan, alueen tai näiden osan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä, jossa kyseinen yhteisö, laitos tai keskus sijaitsee;

c)

kolmannen maan, alueen tai näiden osan toimivaltainen viranomainen antaa riittävät takeet siitä, että liitteessä VI olevassa 4 osassa vahvistettuja yhteisön, laitoksen tai keskuksen hyväksymistä koskevia edellytyksiä noudatetaan.

3.   Jäsenvaltio voi sisällyttää 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon sellaisia kolmansien maiden yhteisöjä, laitoksia tai keskuksia, jotka jokin muu jäsenvaltio on jo sisällyttänyt tällaiseen luetteloon, ilman että sen on ensin tehtävä arvio 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten noudattamisesta.

4.   Jäsenvaltioiden on pidettävä 1 kohdassa tarkoitetut luettelot ajan tasalla ottaen samalla huomioon erityisesti kaikki sellaiset keskeytykset tai peruutukset, jotka koskevat kolmannen maan, alueen tai näiden osan toimivaltaisen viranomaisen myöntämää hyväksyntää sellaisille yhteisöille, laitoksille tai keskuksille, jotka sijaitsevat asianomaisessa maassa, asianomaisella alueella tai näiden osassa ja jotka on sisällytetty näihin luetteloihin.

5.   Jäsenvaltioiden on internetpohjaisten tietosivujen välityksellä julkaistava 1 kohdassa tarkoitetut luettelot ja pidettävä kyseiset internetpohjaiset tietosivut ajantasaisina.

6.   Jäsenvaltioiden on toimitettava internetpohjaisten tietosivujensa internetosoite komissiolle.”

5)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten tiettyjen lähetysten keräyskeskuksia koskevat edellytykset

1.   Sellaisia sorkka- ja kavioeläinten lähetyksiä, jotka sisältävät useammalta kuin yhdeltä tilalta peräisin olevia eläviä eläimiä, saa tuoda unionin alueelle ainoastaan, jos ne on koottu eläinten alkuperänä olevan kolmannen maan, alueen tai näiden osan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä keräyskeskuksissa liitteessä I olevassa 5 osassa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Sorkka- ja kavioeläinten lähetykset, jotka tuodaan unioniin 3 a tai 6 artiklan mukaisesti, eivät saa olla peräisin useammalta kuin yhdeltä tilalta eikä niitä saa koota keräyskeskuksissa.”

6)

Korvataan 8 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

purkaa tai, jos kuljetus tapahtuu ilmateitse, siirtää toiseen ilma-alukseen, tai kuljettaa maanteitse, rautateitse tai siirtää jalan sellaisen kolmannen maan tai alueen tai näiden osan kautta, josta asianomaisten eläinten tuonti unioniin ei ole sallittu.”

7)

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Muut kuin 3 a artiklassa tarkoitetut sorkka- ja kavioeläinten lähetykset on unionin alueelle tuonnin jälkeen viipymättä lähetettävä tartunnanlevittäjiltä suojatulla kuljetusvälineellä määräpaikkana olevalle tilalle.

Nämä sorkka- ja kavioeläimet on pidettävä kyseisellä tilalla vähintään 30 päivän ajan, ellei niitä kuljeteta suoraan teurastamoon.”

8)

Lisätään 13 a artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Edellytykset, joita on sovellettava sen jälkeen, kun hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin on tuotu sorkka- ja kavioeläinten lähetyksiä

1.   Kun hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin tarkoitetut sorkka- ja kavioeläinten lähetykset on tuotu unionin alueelle, ne on viipymättä kuljetettava määräpaikkana olevaan hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen kuljetusvälineellä, joka on suojattu tartunnanlevittäjiltä ja rakennettu siten, etteivät eläimet pääse pakenemaan siitä eikä kuljetusvälineestä tai säiliöstä voi kuljetuksen aikana valua tai pudota ulosteita, virtsaa, kuivikkeita, rehua, jätettä tai muuta materiaalia.

2.   Eläimet on pidettävä tartunnanlevittäjiltä suojatuissa karanteenitiloissa määräjäsenvaltion hyväksytyn yhteisön, laitoksen tai keskuksen tiloissa vähintään 30 päivän ajan. Näiden vähintään 30 karanteenipäivän jälkeen eläimet voidaan siirtää toiseen hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen.

3.   Hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen tuodut eläimet saa siirtää muuhun määräpaikkaan kuin hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen ainoastaan, jos

a)

niiden tuonnista unionin alueelle on kulunut vähintään kuusi kuukautta; ja

b)

siirto tapahtuu direktiivin 92/65/ETY liitteessä C olevan 4 kohdan mukaisesti.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, eläimet saa viedä pois hyväksytystä yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta ennen mainitussa kohdassa säädetyn kuuden kuukauden ajanjakson päättymistä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

eläimet viedään kolmanteen maahan, kolmannelle alueelle tai näiden osaan;

b)

eläimet kuljetetaan a alakohdassa tarkoitettua vientiä varten kuljetusvälineessä, joka on suojattu tartunnanlevittäjiltä ja rakennettu siten, etteivät eläimet pääse pakenemaan siitä eikä kuljetusvälineestä tai säiliöstä voi kuljetuksen aikana valua tai pudota ulosteita, virtsaa, kuivikkeita, rehua, jätettä tai muuta materiaalia.”

9)

Lisätään liite VI, jonka teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(5)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(6)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(7)  EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1.

(8)  EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.

(9)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(10)  EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12.

(11)  EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1.”


LIITE

”LIITE VI

1   OSA

Taulukko 1

 

”RUM-A”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli jäljempänä luetelluille eläinlajeille, jotka ovat peräisin hyväksytystä yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta ja jotka on tarkoitettu tällaiseen yhteisöön, laitokseen tai keskukseen.

Lahko

Heimo

Suku/laji

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (myös Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (myös anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (myös Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (myös Nemorhaedus ja Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (myös Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.


Taulukko 2

 

”SUI-A”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli jäljempänä luetelluille eläinlajeille, jotka ovat peräisin hyväksytystä yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta ja jotka on tarkoitettu tällaiseen yhteisöön, laitokseen tai keskukseen.

Lahko

Heimo

Suku/laji

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.


Taulukko 3

 

”TRE-A”

:

Eläinlääkärintodistuksen malli jäljempänä luetelluille eläinlajeille, jotka ovat peräisin hyväksytystä yhteisöstä, laitoksesta tai keskuksesta ja jotka on tarkoitettu tällaiseen yhteisöön, laitokseen tai keskukseen.

Lahko

Heimo

Suku/laji

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

 

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

2   OSA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3   OSA

Kolmansissa maissa sijaitsevia yhteisöjä, laitoksia tai keskuksia koskevat vaatimukset

Kolmannessa maassa sijaitsevalta yhteisöltä, laitokselta tai keskukselta vaaditaan, että

a)

se on selkeästi rajattu ja erotettu ympäristöstään;

b)

sillä on riittävät keinot eläinten kiinniottoa, telkeämistä ja eristämistä varten sekä riittävät karanteenitilat ja hyväksytyt vakiotoimintamenettelyt eläimille, jotka tulevat tuntemattomasta lähteestä;

c)

sillä on käytössä tartunnanlevittäjiltä suojattu rakenne, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

i)

sen sisääntulo- ja poistumispaikoissa on asianmukaiset fyysiset esteet,

ii)

sen aukot on suojattu tartunnanlevittäjiltä verkolla, jossa on asianmukainen silmäkoko ja joka säännöllisesti käsitellään sallitulla hyönteismyrkyllä valmistajan ohjeiden mukaan,

iii)

tartunnanlevittäjiä seurataan ja valvotaan tartunnanlevittäjiltä suojatun rakenteen sisällä ja ympärillä,

iv)

tartunnanlevittäjiltä suojatun rakenteen läheisyydessä toteutetaan toimenpiteitä tartunnanlevittäjien lisääntymispaikkojen vähentämiseksi tai poistamiseksi;

v)

käytössä on vakiomenettelyt, mukaan lukien varmistus- ja hälytysjärjestelmien kuvaukset, tartunnanlevittäjiltä suojatun rakenteen toimintaa varten ja eläinten kuljettamiseksi kyseisestä rakenteesta lastauspaikkaan;

d)

se pitää vähintään kymmenen vuoden ajan ajantasaista rekisteriä seuraavista tiedoista:

i)

kunkin sen tiloissa pidettävän lajin eläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (ikä, sukupuoli, laji ja yksilölliset tunnistusmerkinnät, jos tarpeen),

ii)

sen tiloihin saapuvien tai tiloista lähtevien eläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (ikä, sukupuoli, laji ja yksilölliset tunnistusmerkinnät, jos tarpeen) sekä näiden eläinten alkuperä tai määräpaikka, kuljetusväline ja terveydentila,

iii)

niiden verikokeiden tai mahdollisten muiden diagnostisten menettelyiden tulokset, joita eläimille on tehty sen tiloissa,

iv)

tautitapaukset ja tarvittaessa niiden hoitotoimet,

v)

sen tiloissa kuolleille eläimille, mukaan lukien kuolleena syntyneet eläimet, tehtyjen post mortem -tutkimusten tulokset,

vi)

eristys- tai karanteeniaikana tehdyt havainnot;

e)

se on ollut ainakin kolmen edeltävän vuoden ajan vapaa taudeista, jotka luetellaan direktiivin 92/65/ETY liitteessä A tai mainitaan asiaa koskevien lajien eläinlääkärintodistuksissa, jotka on esitetty tämän asetuksen liitteessä VI olevassa 2 osassa; tämä on dokumentoitava d alakohdan mukaisesti pidettävässä rekisterissä ja eläimille niiden tiloissa tehtyjen kliinisten ja laboratoriotestien tuloksilla;

f)

se joko tekee sopimuksen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän laboratorion kanssa post mortem -tutkimusten suorittamiseksi tai tarjoaa käyttöön yhden tai useamman tilan, jossa nämä tutkimukset voidaan tehdä hyväksytyn eläinlääkärin alaisuudessa;

g)

se varmistaa tautiin kuolleiden tai lopetettujen eläinten ruhojen hävittämisen;

h)

se varmistaa sopimuksella tai oikeudellisella välineellä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän ja tämän alaisuudessa toimivan eläinlääkärin palvelut; kyseisen eläinlääkärin on vähintään varmistettava, että

i)

kyseiseen yhteisöön, laitokseen tai keskukseen sovelletaan asianmukaisia taudinvalvonta- ja -torjuntatoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden on oltava sellaisen kolmannen maan, alueen tai näiden osan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä, jossa yhteisö, laitos tai keskus sijaitsee; toimenpiteissä on otettava huomioon tautitilanne, ja niihin on sisällyttävä vähintään

vuotuinen taudinvalvontasuunnitelma, joka koskee zoonooseja tilalla olevissa eläimissä, mukaan lukien asianmukaiset torjuntatoimet,

sellaisille eläimille tehtävät kliiniset, laboratorio- ja post mortem -testit, joiden epäillään sairastuneen tarttuvaan tautiin ja zoonoosiin,

taudille alttiiden eläinten rokottaminen tartuntatauteja ja zoonooseja vastaan;

ii)

kaikki epäilyttävät kuolemantapaukset tai kaikkien muiden sellaisten oireiden esiintyminen, jotka antavat olettaa, että eläimiin on tarttunut yksi tai useampi tauti, joka on lueteltu direktiivin 92/65/ETY liitteessä A tai mainittu asiaa koskevien lajien eläinlääkärintodistuksissa, jotka on esitetty tämän asetuksen liitteessä VI olevassa 2 osassa, ilmoitetaan viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle, kun kyseinen tauti kuuluu ilmoitettaviin tauteihin asianomaisessa kolmannessa maassa, asianomaisella kolmannella alueella tai näiden osassa;

iii)

saapuvia eläimiä on tarvittaessa pidetty karanteenissa toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti;

iv)

niitä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia noudatetaan, jotka eläinten on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda unionin alueelle.

4   OSA

Edellytykset kolmansissa maissa sijaitsevien yhteisöjen, laitosten tai keskusten hyväksymiselle

1.

Hyväksynnän saa myöntää vain niille yhteisöille, laitoksille tai keskuksille, jotka täyttävät 3 osassa asetetut vaatimukset.

2.

Kun suojautumista tartunnanlevittäjiltä edellytetään, rakenne hyväksytään tartunnanlevittäjiltä suojatuksi rakenteeksi vain, jos 3 osan c alakohdassa esitetyt perusteet täyttyvät. Ennen hyväksynnän myöntämistä toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava vähintään kolme kertaa vaaditun suojakauden aikana (kauden alussa, aikana ja lopussa) suojatoimenpiteiden toimivuus käyttäen tartunnanlevittäjien pyydystä tartunnanlevittäjiltä suojatun rakenteen sisällä.

3.

Kullekin hyväksytylle yhteisölle, laitokselle ja keskukselle on annettava hyväksyntänumero.

4.

Hyväksyntä on voimassa yhtä kauan kuin seuraavat edellytykset täyttyvät:

tilat ovat virallisen eläinlääkärin valvonnassa, ja virallisen eläinlääkärin on vähintään

i)

tarkastettava yhteisön, laitoksen tai keskuksen tilat ainakin kerran vuodessa,

ii)

tarkastettava 3 osan h alakohdassa tarkoitetun eläinlääkärin toiminta ja h alakohdan i alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun vuotuisen taudinvalvontasuunnitelman toteuttaminen,

iii)

varmistettava, että 3 ja 4 osassa vahvistetut säännökset täyttyvät,

iv)

todennettava, että

niitä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia noudatetaan, jotka eläinten on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda unionin alueelle,

eläimille tehtyjen kliinisten, post mortem- ja laboratoriotestien tulokset osoittavat, ettei eläimissä esiinny tauteja, jotka on lueteltu direktiivin 92/65/ETY liitteessä A tai mainittu asiaa koskevien lajien eläinlääkärintodistuksissa, jotka on esitetty tämän asetuksen liitteessä VI olevassa 2 osassa.

5.

Hyväksyntä on peruutettava, kun toimivaltainen viranomainen katsoo, etteivät 3 osassa asetetut vaatimukset enää täyty.

6.

Kun annetaan ilmoitus tapauksesta, jossa epäillään esiintyvän tautia, joka on lueteltu direktiivin 92/65/ETY liitteessä A tai mainittu tämän asetuksen liitteessä VI olevassa 2 osassa vahvistetuissa asiaa koskevien lajien eläinlääkärintodistuksissa, toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä yhteisön, laitoksen tai keskuksen hyväksyntä, kunnes tautiepäilys on virallisesti suljettu pois. Hyväksynnän keskeyttäminen voi asianomaisesta taudista ja taudin leviämisvaarasta riippuen koskea koko yhteisöä, laitosta tai keskusta tai ainoastaan joitakin kyseiselle taudille alttiita eläinryhmiä. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että toteutetaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen epäilyksen vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi ja taudin mahdollisen leviämisen välttämiseksi.

7.

Kun 6 kohdassa tarkoitettu tautiepäily vahvistetaan, yhteisön, laitoksen tai keskuksen hyväksyntä on peruutettava.

8.

Kun yhteisön, laitoksen tai keskuksen hyväksyntä on peruutettu, hyväksyntä voidaan palauttaa vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tauti ja tartuntalähde on hävitetty asianomaisen yhteisön, laitoksen tai keskuksen tiloista;

b)

asianomaisen yhteisön, laitoksen tai keskuksen tilat on puhdistettu ja desinfioitu asianmukaisesti;

c)

asianomainen yhteisö, laitos tai keskus täyttää 3 osan a–d ja f–h alakohdassa asetetut vaatimukset.

9.

Yhteisön, laitoksen tai keskuksen hyväksyneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hyväksynnän keskeyttämisestä, peruuttamisesta tai palauttamisesta jäsenvaltioille, jotka ovat sisällyttäneet yhteisön, laitoksen tai keskuksen luetteloihinsa hyväksytyistä yhteisöistä, laitoksista tai keskuksista.”


Top