Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0346

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013 , eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 115, 25.4.2013, p. 18–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 12 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj

25.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/18


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 346/2013,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013,

eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kun sijoittajat entistä useammin pyrkivät myös yhteiskunnallisiin tavoitteisiin pelkän taloudellisen tuoton tavoittelun sijasta, unionissa ovat alkaneet muotoutua yhteiskunnallisesti vastuullisten sijoitusten markkinat, joista osan muodostavat yhteiskunnallisiin yrityksiin suuntautuneet sijoitusrahastot. Tällaiset sijoitusrahastot rahoittavat yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka tarjotessaan yhteiskunnallisiin ongelmiin innovatiivisia ratkaisuja toimivat yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaajina esimerkiksi auttamalla tasaamaan rahoituskriisin sosiaalisia vaikutuksia ja vaikuttamalla merkittävästi 3 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” esitettyjen Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen.

(2)

Tämä asetus on osa yhteiskunnallisen yrittäjyyden aloitetta, jonka komissio esitti 25 päivänä lokakuuta 2011 antamassaan tiedonannossa ”Sosiaalisen yrittäjyyden aloite – Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille”.

(3)

On tarpeen vahvistaa yhteiset säännöt, jotka koskevat ”EuSEF”-nimityksen käyttöä tarkoittamaan vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja ja jotka koskevat erityisesti tätä nimitystä käyttävien rahastojen sijoitussalkun koostumusta, kyseisille rahastoille sallittavia sijoituskohteita ja -välineitä sekä sijoittajaryhmiä, jotka voivat sijoittaa unionissa kyseisiin rahastoihin yhdenmukaisten sääntöjen nojalla. Ilman tällaista yhteistä kehystä vaarana on, että jäsenvaltiot toteuttavat kansallisella tasolla toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, joilla on välitön kielteinen, esteitä luova vaikutus sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, koska koko unionin alueella toimimaan pyrkiviin rahastoihin sovellettavat säännöt vaihtelisivat jäsenvaltioittain. Lisäksi sijoitussalkun koostumusta, sijoituskohteita ja kelpoisuusehdot täyttäviä sijoittajia koskevien vaatimusten erilaisuudesta saattaisi olla seurauksena sijoittajansuojan vaihtelua sekä epäselvyyttä vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista. Sijoittajien olisi myös voitava verrata erilaisten vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia. On tarpeen poistaa merkittävät esteet vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen rajat ylittävältä varainhankinnalta, torjua rahastojen välisen kilpailun vääristyminen ja estää kaikenlaisten todennäköisten kaupan esteiden ja merkittävien kilpailun vääristymien syntyminen jatkossa. Sopivin oikeusperusta tälle asetukselle on näin ollen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla, sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan unionin tuomioistuimen yhtenäisessä oikeuskäytännössä.

(4)

On tarpeen hyväksyä asetus, jolla vahvistetaan vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevat yhdenmukaiset säännöt ja säädetään vastaavista velvoitteista niiden kaikissa jäsenvaltioissa toimiville hoitajille, jotka haluavat kerätä pääomia koko unionin alueella ”EuSEF”-nimitystä käyttäen. Näillä vaatimuksilla olisi voitava varmistaa tällaisiin rahastoihin sijoittamisesta kiinnostuneiden sijoittajien luottamus. Asetusta ei olisi sovellettava nykyisiin kansallisiin järjestelyihin, jotka mahdollistavat yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen sijoittamisen ja joissa ei käytetä ”EuSEF”-nimitystä.

(5)

Määrittelemällä ”EuSEF”-nimityksen käyttöön liittyvät laatuvaatimukset asetuksen muodossa varmistetaan, että näitä vaatimuksia sovelletaan suoraan sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka käyttävät tätä nimitystä varainhankinnassa. Näin myös varmistetaan yhdenmukaiset edellytykset tämän nimityksen käytölle ja estetään toisistaan poikkeavat kansalliset vaatimukset, jotka aiheutuisivat direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Mainittua nimitystä käyttävien yhteissijoitusyritysten hoitajien olisi noudatettava samoja sääntöjä koko unionin alueella, mikä myös lisäisi sijoittajien luottamusta. Tällä asetuksella vähennetään sääntelyn monimutkaisuutta ja tällaisia rahastoja koskevien, usein toisistaan poikkeavien kansallisten säännösten noudattamisesta rahastojen hoitajille aiheutuvia kustannuksia, erityisesti sellaisille rahastojen hoitajille, jotka haluavat kerätä pääomia yli rajojen. Sillä myös edistetään kilpailun vääristymien poistamista.

(6)

Vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja olisi oltava mahdollista hoitaa joko ulkopuolelta tai sisäisesti. Kun vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa hoidetaan sisäisesti, tämä rahasto on myös rahaston hoitaja, ja sen olisi siksi noudatettava kaikkia tämän asetuksen mukaisia rahastojen hoitajia koskevia aiheellisia vaatimuksia ja se olisi rekisteröitävä tämän asetuksen mukaisesti. Sisäisesti hoidetun vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ei olisi kuitenkaan sallittava toimia muiden yhteissijoitusyritysten tai siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten ulkopuolisena hoitajana.

(7)

Tämän asetuksen sekä muiden yhteissijoitusyrityksiä ja niiden hoitajia koskevien sääntöjen välisen suhteen selventämiseksi on tarpeen säätää, että tätä asetusta sovelletaan vain sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka eivät kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (4) soveltamisalaan, jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja jotka niiden kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (5) mukaisesti, edellyttäen että nämä hoitajat hallinnoivat vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen sijoitussalkkuja. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ulkopuolisten hoitajien, jotka on rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti, olisi kuitenkin sallittava hoitaa myös siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, edellyttäen että niillä on direktiivin 2009/65/EY mukainen toimilupa.

(8)

Lisäksi tätä asetusta sovelletaan vain sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka hallinnoivat sijoituskohteita, joiden yhteisarvo ei ylitä direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kynnysarvoa. Sovellettaessa tätä asetusta kynnysarvo lasketaan samalla tavoin kuin direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kynnysarvo.

(9)

Tämän asetuksen mukaisesti rekisteröityjen rahastojen hoitajien, jotka hoitavat sijoituskohteita, joiden yhteisarvo myöhemmin ylittää direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon ja joiden on sen vuoksi saatava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupa mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti, olisi kuitenkin voitava edelleen käyttää ”EuSEF”-nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja unionin alueella edellyttäen, että ne täyttävät mainitussa direktiivissä säädetyt vaatimukset ja että ne kaikkina aikoina edelleen noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä ”EuSEF”-nimityksen käyttöä koskevia vaatimuksia vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osalta. Tätä sovelletaan sekä olemassa oleviin vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin että kynnysarvon ylittämisen jälkeen perustettuihin vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin.

(10)

Jos yhteissijoitusyrityksen hoitaja ei halua käyttää ”EuSEF”-nimitystä, tätä asetusta ei sovelleta. Tässä tapauksessa olisi sovellettava edelleen jo olemassa olevia kansallisia sääntöjä ja unionin yleisiä sääntöjä.

(11)

Tässä asetuksessa olisi vahvistettava yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen luonnetta, erityisesti niitä vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä, joihin vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot voivat sijoittaa, sekä käytettäviä sijoitusvälineitä. Tämä on tarpeen, jotta on mahdollista erottaa toisistaan selkeästi vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto sekä toisaalta vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joiden sijoitusstrategiat ovat vähemmän erikoistuneita ja jotka tekevät esimerkiksi yritysostoja, joita tällä asetuksella ei pyritä edistämään.

(12)

Tarvittavan selkeyden ja varmuuden varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi myös säädettävä yhdenmukaisista kriteereistä, joiden perusteella yhteiskunnallisten yritysten voidaan todeta olevan vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä. Yhteiskunnallinen yritys olisi määriteltävä yhteisötalouden toimijana, jonka päätavoitteena on ennemminkin saada aikaan sosiaalinen vaikutus kuin tuottaa voittoa omistajilleen tai osakkailleen. Se toimii tuottamalla markkinoille tavaroita ja palveluita ja käyttää voitot ensisijaisesti yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sitä johdetaan vastuullisella ja avoimella tavalla, erityisesti osallistamalla työntekijät, kuluttajat ja sidosryhmät, joihin sen kaupallinen toiminta vaikuttaa.

(13)

Koska yhteiskunnallisten yritysten ensisijaisena tavoitteena on myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen voittojen maksimoinnin sijasta, tässä asetuksessa olisi edistettävä vain sellaisten vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tukemista, joiden tavoitteena on mitattavissa olevien myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen. Mitattavissa oleviin myönteisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin voisi kuulua palvelujen tuottaminen maahanmuuttajille, jotka jäävät muutoin niiden ulkopuolelle, tai marginalisoituneiden ryhmien palauttaminen työmarkkinoille tarjoamalla työpaikkoja, koulutusta tai muuta tukea. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät tuottojaan ensisijaisen yhteiskunnallisen tavoitteensa saavuttamiseen, ja niitä johdetaan vastuullisella ja avoimella tavalla. Jos vaatimukset täyttävä salkkuyritys haluaa poikkeuksellisesti jakaa voittojaan osakkailleen ja omistajilleen, sillä olisi oltava ennalta määritellyt menettelyt ja säännöt siitä, miten voittoja jaetaan. Näissä säännöissä olisi mainittava, että tällainen voittojen jakaminen ei vaaranna vaatimukset täyttävän yhteiskunnallisen salkkuyrityksen ensisijaisen yhteiskunnallisen tavoitteen saavuttamista.

(14)

Yhteiskunnallisiin yrityksiin kuuluu monenlaisia, oikeudelliselta muodoltaan erilaisia yrityksiä, jotka tuottavat yhteiskunnallisia palveluja tai tuotteita haavoittuvassa asemassa oleville, marginalisoituneille, huono-osaisille tai syrjäytyneille henkilöille. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi asunnonvälitys, terveyspalvelut, iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden avustaminen, lastenhoito, työllisyys- ja koulutuspalvelut sekä huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden hoidon järjestäminen. Yhteiskunnallisia yrityksiä ovat myös yritykset, jotka tuottavat tavaroita tai palveluja käyttäen tuotantomenetelmää, joka on niiden yhteiskunnalliseen tavoitteeseen soveltuva, mutta joiden toiminta voi jäädä yhteiskunnallisten palvelujen tai tavaroiden tuotannon ulkopuolelle. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi sellaisten henkilöiden yhteiskunnallinen ja ammatillinen integroiminen työmahdollisuuksien avulla, jotka ovat haavoittuvassa asemassa erityisesti riittämättömän pätevyyden taikka syrjäytymiseen ja marginalisoitumiseen johtavien sosiaalisten tai ammatillisten ongelmien vuoksi. Tällaiseen toimintaan voi kuulua myös ympäristönsuojelu, jolla on yhteiskunnallista vaikutusta, kuten saastumisen torjunta, kierrättäminen ja uusiutuva energia.

(15)

Koska tavoitteena on määritellä tarkasti tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat yhteissijoitusyritykset ja varmistaa, että niiden sijoitusten kohteena ovat nimenomaan yhteiskunnalliset yritykset, vaatimukset täyttävinä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneina rahastoina olisi pidettävä rahastoja, joiden on tarkoitus sijoittaa yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan vähintään 70 prosenttia tällaisiin yrityksiin. Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ei tulisi sallia sijoittaa yli 30:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin kuin vaatimukset täyttäviin sijoituskohteisiin. Tämä tarkoittaa, että muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten enimmäisrajan kynnysarvona olisi aina oltava 30 prosenttia ja että 70 prosenttia vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston toiminta-ajan sijoituksista olisi varattava vaatimukset täyttäviin sijoituksiin. Nämä kynnysarvot olisi laskettava kaikkien asiaankuuluvien kustannusten sekä käteis- ja sitä vastaavien varojen vähentämisen jälkeen sijoitettavissa olevien määrien perusteella. Tässä asetuksessa olisi täsmennettävä edellä mainittujen kynnysarvojen laskemiseksi tarvittavat tiedot.

(16)

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää yhteiskunnallisten yritysten kasvua unionin alueella. Sijoitukset kolmansiin maihin sijoittautuneisiin vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin voivat tuoda lisää pääomaa vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin ja siten hyödyttää yhteiskunnallisia yrityksiä unionin alueella. Tämä asetus ei saisi kuitenkaan missään olosuhteissa hyödyttää sijoituksia sellaisiin kolmansiin maihin sijoittautuneisiin salkkuyrityksiin, joista puuttuvat asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida, tai joista puuttuu tosiasiallinen tietojenvaihto veroasioissa.

(17)

Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston olisi ensivaiheessa oltava sijoittautunut unioniin, jotta se voi käyttää tässä asetuksessa vahvistettua nimitystä ”EuSEF”. Komission olisi kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä tarkasteltava uudelleen ”EuSEF”-nimityksen käytön rajoittamista unioniin sijoittautuneisiin rahastoihin ja otettava siinä huomioon kokemukset, jotka on saatu sovellettaessa komission suositusta toimenpiteistä, joilla kannustetaan kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotuksen alalla.

(18)

Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien olisi voitava houkutella uusia pääomasitoumuksia rahaston toiminta-aikana. Tällaiset vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston toiminta-aikana saadut uudet pääomasitoumukset olisi otettava huomioon, kun harkitaan seuraavaa sijoitusta muuhun kuin vaatimukset täyttävään sijoituskohteeseen. Uudet pääomasitoumukset olisi sallittava vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistettujen kriteerien ja edellytysten mukaisesti.

(19)

Yhteiskunnallisten yritysten erityiset rahoitustarpeet huomioon ottaen on tarpeen määritellä selkeästi, millaisia välineitä vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston olisi käytettävä tällaiseen rahoitukseen. Tästä syystä tässä asetuksessa säädetään yhtenäisistä säännöistä koskien sijoitusvälineitä, joita vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot voivat käyttää, ja joihin sisältyvät oman pääoman ehtoiset ja oman pääoman luonteiset välineet, velkainstrumentit, kuten omat vekselit ja sijoitustodistukset, sijoitukset muihin vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin, vakuudelliset tai vakuudettomat lainat ja avustukset. Jotta voidaan estää vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin tehtävien sijoitusten heikkeneminen, vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen olisi sallittava sijoittaa muihin vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin vain, kun nämä muut yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin.

(20)

Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ydintoimintoihin kuuluu rahoituksen tarjoaminen yhteiskunnallisille yrityksille ensisijaisten sijoitusten kautta. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ei pitäisi osallistua systeemisesti merkittävään pankkitoimintaan tavanomaisen vakavaraisuutta koskevan sääntelykehyksen ulkopuolella (ns. varjopankkitoimintaan). Niiden ei pitäisi myöskään noudattaa tyypillisiä pääomasijoitusstrategioita, kuten vivutettuja yritysostoja.

(21)

Sijoitussalkulle tarpeellisen joustavuuden säilyttämiseksi vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston olisi voitava sijoittaa muihin kuin vaatimukset täyttäviin kohteisiin, kunhan tällaiset muut sijoitukset eivät ylitä muille kuin vaatimukset täyttäville sijoituksille säädettyä 30 prosentin kynnysarvoa. Käteisvaroja ja sitä vastaavia varoja ei olisi otettava huomioon tätä kynnysarvoa laskettaessa, sillä tällaisia varoja ei tulisi pitää sijoituksina. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen olisi tehtävä sijoituksia tavalla, joka on yhdenmukainen niiden eettisen sijoitusstrategian kanssa, ja niiden ei esimerkiksi pitäisi tehdä sijoituksia, joilla rahoitetaan aseteollisuutta, joilla saatetaan loukata ihmisoikeuksia tai joihin liittyy elektroniikkajätteen valvomatonta hävittämistä.

(22)

Jotta voidaan varmistaa, että ”EuSEF”-nimitys on kaikkien unionin alueen sijoittajien silmissä luotettava ja helposti tunnistettava, ainoastaan tässä asetuksessa säädettyjä yhdenmukaisia laatukriteereitä noudattavien vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien olisi voitava käyttää ”EuSEF”-nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja unionin alueella.

(23)

Vaatimukset täyttävillä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneilla rahastoilla olisi oltava oma, tunnistettava, niiden tarkoitukseen soveltuva profiili, minkä varmistamiseksi tällaisille rahastoille sallittavasta sijoitussalkun koostumuksesta ja sijoitustekniikoista on oltava yhdenmukaiset säännöt.

(24)

Sen varmistamiseksi, että vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot eivät osaltaan myötävaikuta systeemisten riskien muodostumiseen ja että ne sijoitustoiminnassaan keskittyvät vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tukemiseen, rahaston tasolla ei olisi sallittava vivutuksen käyttöä. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien olisi voitava ottaa lainaa, laskea liikkeeseen velkasitoumuksia tai antaa takuita vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tasolla vain, jos tällainen lainanotto tai tällaiset velkasitoumukset tai takuut katetaan maksamattomilla sitoumuksilla eivätkä ne siten kasvata rahaston riskiä sen pääomasitoumusten tasoa suuremmaksi. Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoittajien antamat käteisennakot, jotka katetaan täysin kyseisten sijoittajien pääomasitoumuksilla, eivät kasvata vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston riskiä, joten ne olisi sallittava. Rahaston on myös pystyttävä kattamaan epätavalliset likviditeettitarpeet, joita saattaa syntyä sijoittajien pääomasitoumusten maksun ja näiden pääomien tosiasiallisen tilille saamisen välissä, minkä vuoksi lyhytaikainen lainanotto olisi sallittava edellyttäen, että tällaisen lainan määrä ei ylitä rahaston maksamattomien pääomasitoumusten määrää.

(25)

Vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja on markkinoitava vain sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta, tietoa ja asiantuntemusta tehdä omat sijoituspäätöksensä ja arvioida asianmukaisesti rahastoihin liittyviä riskejä, ja sijoittajien luottamus ja usko vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin on säilytettävä, minkä varmistamiseksi olisi säädettävä eräistä erityisistä suojatoimista. Vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja olisi tästä syystä markkinoitava vain sellaisille sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia asiakkaita tai joita voidaan pitää sellaisina rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (6) nojalla. Jotta vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin tehtäviä sijoituksia varten olisi kuitenkin olemassa riittävän laaja sijoittajapohja, on toivottavaa, että myös tietyillä muilla sijoittajilla, kuten varakkailla yksityishenkilöillä, on mahdollisuus tehdä sijoituksia näihin rahastoihin. Kyseisiä muita sijoittajia varten olisi säädettävä erityisistä suojakeinoista, jotta voidaan varmistaa, että vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja markkinoidaan vain sellaisille sijoittajille, joiden sijoittajaprofiili sopii tällaisten sijoitusten tekemiseen. Nämä suojakeinot sulkevat pois pitkäaikaissäästämiseen perustuvan markkinoinnin. Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan hallinnointiin osallistuvien johtohenkilöiden ja työntekijöiden olisi myös voitava tehdä sijoituksia hoitamaansa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeseen rahastoon, sillä nämä henkilöt ovat riittävän perehtyneitä voidakseen osallistua tällaisiin sijoituksiin.

(26)

Jotta voidaan varmistaa, että vain sellaiset vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, jotka täyttävät yhdenmukaiset markkinakäyttäytymistä koskevat vaatimukset, käyttävät ”EuSEF”-nimitystä, olisi oltava säännöt liiketoiminnan harjoittamisesta sekä kyseisten hoitajien ja niiden sijoittajien välisestä suhteesta. Samasta syystä olisi vahvistettava yhdenmukaiset ehdot, jotka koskevat tällaisten hoitajien eturistiriitojen käsittelyä. Kyseisissä säännöissä ja ehdoissa olisi myös edellytettävä, että hoitajalla on käytössä tarvittavat organisaatio- ja hallintojärjestelyt, joilla eturistiriitojen asianmukainen käsittely voidaan varmistaa.

(27)

Kun vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja aikoo siirtää tehtäviä kolmannelle osapuolelle, tällainen tehtävien siirtäminen kolmannelle osapuolelle ei saisi vaikuttaa hoitajan vastuuseen vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa ja sen sijoittajia kohtaan. Hoitaja ei myöskään saisi siirtää tehtäviään niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsottaisi olevan vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja ja että siitä tulee postilaatikkoyhteisö. Hoitajan olisi oltava edelleen aina vastuussa siirrettyjen tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta sekä tämän asetuksen noudattamisesta. Tehtävien siirto ei saisi vaarantaa hoitajan tehokasta valvontaa eikä varsinkaan estää hoitajaa toimimasta eikä rahastoa tulemasta hoidetuksi sijoittajien parhaan edun mukaisesti.

(28)

Myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen sijoittajien saaman taloudellisen tuoton lisäksi on erityisesti yhteiskunnallisiin yrityksiin keskittyvien sijoitusrahastojen olennainen piirre, joka erottaa ne muista sijoitusrahastoista. Tästä syystä tässä asetuksessa olisi edellytettävä, että vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ottavat käyttöön menettelyitä, joilla vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin sijoittamalla aikaansaatuja myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan mitata.

(29)

Nykyisin yhteiskunnallisiin tuloksiin tai vaikutuksiin tähtäävät rahastot tavallisesti arvioivat ja keräävät tietoa siitä, miten yhteiskunnalliset yritykset saavuttavat tavoittelemansa tulokset tai vaikutukset. Yhteiskunnalliset yritykset voivat pyrkiä monenlaisiin yhteiskunnallisiin tuloksiin tai vaikutuksiin. Siksi on kehitetty erilaisia tapoja, joilla voidaan tunnistaa ja mitata yhteiskunnalliset tulokset ja vaikutukset. Esimerkiksi yritys, joka pyrkii työllistämään huono-osaisia henkilöitä, voi ilmoittaa tällaisten työllistettyjen henkilöiden määrän, joilla ei muuten olisi työpaikkaa, ja yritys, joka pyrkii parantamaan vankien sopeutumista yhteiskuntaan, voi arvioida suoritustaan rikosten uusimista koskevien lukujen perusteella. Rahastot auttavat yhteiskunnallisia yrityksiä valmistelemaan ja tarjoamaan tietoa tavoitteistaan ja saavutuksistaan sekä keräämään sitä sijoittajille. Vaikka tieto yhteiskunnallisista tuloksista ja vaikutuksista on hyvin tärkeää sijoittajille, eri yhteiskunnallisia yrityksiä ja eri rahastoja on vaikeaa vertailla, koska niiden tavoittelemissa yhteiskunnallisissa tuloksissa ja vaikutuksissa on eroja ja koska nykyiset lähestymistavat vaihtelevat. Jotta voidaan edistää tällaisten tietojen yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta pitkällä aikavälillä ja tiedon hankkimista koskevien menettelyjen tehokkuutta, on syytä antaa delegoituja säädöksiä tällä alalla. Delegoiduilla säädöksillä olisi myös varmistettava suurempi selkeys valvonnasta vastaavien tahojen, vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ja yhteiskunnallisten yritysten kannalta.

(30)

”EuSEF”-nimityksen luotettavuuden varmistamiseksi olisi tässä asetuksessa annettava myös vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan organisaatiota koskevia laatuvaatimuksia. Tästä syystä asetuksessa olisi säädettävä yhdenmukaisista ja oikeasuhteisista vaatimuksista, jotka koskevat huolehtimista riittävistä teknisistä ja henkilöstöresursseista.

(31)

Jotta voidaan varmistaa vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen asianmukainen hallinnointi ja rahastojen hoitajien kyky kattaa niiden toiminnasta aiheutuvat mahdolliset riskit, tässä asetuksessa olisi säädettävä vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajiin sovellettavista yhdenmukaisista ja oikeasuhteisista vaatimuksista, jotka koskevat riittävistä omista varoista huolehtimista. Omien varojen määrän olisi oltava riittävä vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston jatkuvuuden ja asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi.

(32)

Sijoittajansuojan vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen varat arvotetaan asianmukaisesti. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen säännöissä tai perustamisasiakirjoissa olisi näin ollen annettava varojen arvostamista koskevat säännökset. Tällä olisi varmistettava arvostamisen luotettavuus ja avoimuus.

(33)

”EuSEF”-nimitystä käyttävien vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien riittävä raportoiminen toiminnastaan on varmistettava antamalla yhdenmukaiset vuosikertomuksia koskevat säännöt.

(34)

Vaikka tähän asetukseen sisältyy suojakeinoja rahastojen asianmukaisen käytön varmistamiseksi, valvontaviranomaisten olisi tehokkaasti varmistettava, että suojakeinoja noudatetaan.

(35)

Jotta ”EuSEF”-nimityksen luotettavuus sijoittajien silmissä voidaan varmistaa, on välttämätöntä, että nimitystä käyttävät vain sellaiset vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, joiden sijoituspolitiikka ja -tavoitteet ovat täysin avoimet. Asetuksessa olisi tämän vuoksi säädettävä yhdenmukaisista säännöistä, jotka koskevat hoitajan tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan. Sääntöjä olisi annettava yhteiskunnallisiin yrityksiin sijoittamiselle ominaisista seikoista, jotta annetut tiedot olisivat yhdenmukaisia ja vertailtavia. Tietoja olisi annettava myös kriteereistä ja menettelyistä, joita käytetään valittaessa tietyt vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä sijoituskohteiksi. Lisäksi olisi annettava tietoja sijoituspolitiikalla aikaansaatavista myönteisistä yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä niiden seurannasta ja arvioinnista. Sijoittajien tällaisia sijoituksia kohtaan tunteman luottamuksen ja uskon takaamiseksi olisi annettava tietoja myös niistä vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoituskohteista, jotka ovat muita kuin vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä, sekä näiden valintaperusteista.

(36)

Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten tehokkaan valvonnan varmistamiseksi kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi valvottava, että vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä yhdenmukaisia vaatimuksia. Tätä varten hoitajan, joka aikoo markkinoida rahastojaan ”EuSEF”-nimityksellä, olisi ilmoitettava aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltaisen viranomaisen olisi rekisteröitävä rahaston hoitaja, jos kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu ja jos tämän asetuksen vaatimusten noudattamista varten tarvittavat järjestelyt ovat käytössä. Tällaisen rekisteröinnin olisi oltava voimassa koko unionin alueella.

(37)

Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tehokkaan rajat ylittävän markkinoinnin helpottamiseksi rahaston hoitajan rekisteröinnin olisi tapahduttava mahdollisimman nopeasti.

(38)

Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi olisi vahvistettava sääntöjä siitä, missä olosuhteissa kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut tiedot on saatettava ajan tasalle.

(39)

Tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten tehokkaan valvonnan vuoksi olisi säädettävä myös toimivaltaisten valvontaviranomaisten välisestä rajat ylittävästä ilmoitusmenettelystä, jolla ilmoitetaan siitä, että vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on rekisteröitynyt omassa kotijäsenvaltiossaan.

(40)

Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien markkinointitoimenpiteitä koskevien edellytysten on säilyttävä avoimina, minkä vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (7) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) (EAMV) olisi annettava tehtäväksi ylläpitää tietokantaa, jossa on lueteltu kaikki tämän asetuksen mukaisesti rekisteröityneet vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ja niiden hoitamat vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot.

(41)

Jos isäntäjäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeitä ja todistettavissa olevia syitä uskoa, että vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja rikkoo tätä asetusta sen alueella, sen olisi ilmoitettava tästä viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka olisi toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

(42)

Jos vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja toimii edelleen tavalla, joka on selvästi ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai siksi, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei toteuta toimenpiteitä kohtuullisen ajan kuluessa, isäntäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet sijoittajien suojelemiseksi, mukaan luettuna mahdollisuus estää kyseistä hoitajaa jatkamasta hoitamiensa vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointia isäntäjäsenvaltion alueella.

(43)

Säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten tehokkaan valvonnan varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava luettelo valvontavaltuuksista, jotka toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytettävissään.

(44)

Asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi tässä asetuksessa säädetään sen keskeisten säännösten rikkomisesta aiheutuvista hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä; keskeisiä säännöksiä ovat ne, jotka koskevat sijoitussalkun koostumusta, kelpoisuusehdot täyttävien sijoittajien henkilöllisyyteen liittyviä takeita sekä vaatimusta, jonka mukaan ”EuSEF”-nimitystä saa käyttää vain tämän asetuksen mukaisesti rekisteröity vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja. Näiden keskeisten säännösten rikkomisen seurauksena nimityksen käyttäminen olisi tarvittaessa kiellettävä ja asianomainen hoitaja poistettava rekisteristä.

(45)

Valvontatietoja olisi vaihdettava koti- ja isäntäjäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä EAMV:n kesken.

(46)

Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten kriteerien noudattamisen valvonnasta vastaavien tahojen tehokas sääntely-yhteistyö edellyttää, että kaikkien kansallisten viranomaisten sekä EAMV:n on noudatettava tiukkaa salassapitovelvollisuutta.

(47)

Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen panos unionin yhteiskunnallisesti vastuullisen sijoittamisen markkinoiden kasvuun riippuu siitä, missä määrin vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ottavat ”EuSEF”-nimityksen käyttöön, ja siitä, tunnistavatko sijoittajat nimityksen ja kehitetäänkö unionin alueella yhteiskunnallisia yrityksiä varten vahva ekosysteemi, jolla autetaan yrityksiä hyödyntämään käytettävissä olevia rahoitusvaihtoehtoja. Tätä varten kaikkien sidosryhmien, markkinatoimijat, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, komissio ja unionin alueen muut asianosaiset tahot mukaan luettuina, olisi pyrittävä varmistamaan, että tämän asetuksen tarjoamista mahdollisuuksista ollaan yleisesti tietoisia.

(48)

Komissiolle olisi tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täsmentämiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla määritellään vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tavoitteena olevien yhteiskunnallisten vaikutusten mittausmenetelmien yksityiskohdat, sellaiset tuotteet tai palvelut sekä tuotteiden tai palvelujen tuotantomenetelmät, jotka ovat yhteiskunnalliseen tavoitteeseen soveltuvia, ja tilanteet, joissa voittoja voidaan jakaa omistajille ja sijoittajille, sijoittajille annettavien tietojen sisältö ja siihen käytettävä menettely sekä se, millaisia eturistiriitoja vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on vältettävä ja mihin toimiin niiden on tämän vuoksi ryhdyttävä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja ottaa huomioon itsesääntelyä koskevat aloitteet sekä käytännesäännöt. Komission olisi otettava mukaan asianosaiset sidosryhmät ja EAMV, kun se toteuttaa kuulemismenettelyjä vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tavoitteena olevien yhteiskunnallisten vaikutusten mittausmenetelmien yksityiskohtia koskevia delegoituja säädöksiä valmistellessaan. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(49)

Rahoituspalveluja koskevilla teknisillä standardeilla olisi varmistettava jatkuva yhdenmukaistaminen sekä huolellinen valvonta koko unionin alueella. EAMV:llä on erittäin erikoistunutta asiantuntemusta, minkä vuoksi on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia, silloin kun niihin ei liity toimintavalintoja, luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi ja toimittaa ne komission hyväksyttäväksi.

(50)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti. EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi laatia tekniset täytäntöönpanostandardit tässä asetuksessa tarkoitetun ilmoituksen muotoa varten.

(51)

Komission olisi suoritettava asetuksen uudelleentarkastelu neljän vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä, jotta voidaan arvioida vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinoilla tapahtuneet muutokset koko unionin alueella. Uudelleentarkasteluun olisi sisällyttävä yleinen selvitys tämän asetuksen sääntöjen toimivuudesta ja niiden soveltamisesta saaduista kokemuksista. Uudelleentarkastelun perusteella komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja tarvittaessa säädösehdotuksia.

(52)

Komission olisi lisäksi neljän vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä aloitettava uudelleentarkastelu, joka koskee tämän asetuksen ja muiden yhteissijoitusyrityksiin ja niiden hoitajiin sovellettavien, erityisesti direktiivin 2011/61/EU, sääntöjen vuorovaikutusta. Uudelleentarkastelussa olisi erityisesti käsiteltävä tämän asetuksen soveltamisalaa ja arvioitava, onko soveltamisalaa tarpeen laajentaa siten, että suurempien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää ”EuSEF”-nimitystä. Uudelleentarkastelun perusteella komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja tarvittaessa säädösehdotuksia.

(53)

Komission olisi uudelleentarkastelun yhteydessä arvioitava esteitä, jotka ovat saattaneet estää sijoittajia hyödyntämästä rahastoja, mukaan luettuna yhteisösijoittajiin mahdollisesti sovellettavan muun vakavaraisuutta koskevan sääntelyn vaikutus kyseisiin sijoittajiin. Komission olisi lisäksi kerättävä tietoa, jonka avulla voidaan arvioida ”EuSEF”-nimityksen vaikutusta Horisontti 2020 -puiteohjelman kaltaisiin unionin muihin ohjelmiin, joilla niin ikään pyritään tukemaan innovointia unionin alueella.

(54)

Toimintasuunnitelmasta pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi 7 päivänä joulukuuta 2011 annetun komission tiedonannon mukaisesti toteutettavan rajat ylittävien riskipääomasijoitusten veroesteitä koskevan komission tutkimuksen ja tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä komission olisi harkittava vastaavan tutkimuksen suorittamista mahdollisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen veroesteistä ja arvioitava mahdollisia veroetuja, joilla kannustettaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen unionissa.

(55)

EAMV:n olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisten valtuuksiensa ja tehtäviensä vastaanottamisesta aiheutuvat henkilöstö- ja resurssitarpeensa ja toimitettava kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

(56)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, mukaan lukien oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioitukseen (7 artikla) sekä elinkeinovapautta (16 artikla).

(57)

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (8) ohjaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa tämän asetuksen puitteissa, kun se tapahtuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien viranomaisten, valvonnassa. Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (9) ohjaa EAMV:tä, kun se käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa.

(58)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden muodostaminen vaatimukset täyttäville yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneille rahastoille säätämällä puitteet vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien rekisteröitymiselle, mikä mahdollistaa vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinoinnin koko unionin alueella, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

LUKU I

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään yhtenäisistä vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajia, jotka haluavat käyttää ”EuSEF”-nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja unionin alueella, ja edistetään näin osaltaan sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan myös yhtenäiset säännökset, jotka koskevat vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointia kelpoisuusehdot täyttäville sijoittajille koko unionin alueella, vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen sijoitussalkkujen koostumusta, vaatimukset täyttäviä sijoitusvälineitä ja -tekniikoita sekä vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja unionin alueella markkinoivien hoitajien organisaatiota, toimintaa ja avoimuutta.

2 artikla

1.   Tätä asetusta sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjen yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

a)

niiden hallinnoimien sijoituskohteiden yhteisarvo ei ylitä direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kynnysarvoa;

b)

ne ovat sijoittautuneet unionin alueelle;

c)

niitä koskee direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta haettava rekisteröinti;

d)

ne hallinnoivat vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen sijoitussalkkuja.

2.   Jos 15 artiklan mukaisesti rekisteröityjen vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien sijoituskohteiden yhteisarvo myöhemmin ylittää direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon ja joiden on sen vuoksi saatava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupa kyseisen direktiivin 6 artiklan mukaisesti, ne voivat edelleen käyttää ”EuSEF”-nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja unionin alueella edellyttäen, että ne

a)

täyttävät direktiivissä 2011/61/EU asetetut vaatimukset, ja

b)

edelleen aina noudattavat tämän asetuksen 3, 5 ja 10 artiklaa, 13 artiklan 2 kohtaa ja 14 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohtaa.

3.   Jos vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ovat ulkopuolisia hoitajia ja ne on rekisteröity tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti, ne voivat hoitaa myös siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä direktiivin 2009/65/EY mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla.

3 artikla

1.   Tässä asetuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

’yhteissijoitusyrityksellä’ tarkoitetaan direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

b)

’vaatimukset täyttävällä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneella rahastolla’ tarkoitetaan yhteissijoitusyritystä, joka

i)

aikoo sijoittaa ainakin 70 prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan vaatimukset täyttäviin sijoituskohteisiin, laskettuna sijoitettavissa olevien summien perusteella sen jälkeen, kun on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset sekä käteis- ja käteistä vastaavat varat, säännöissään tai perustamisasiakirjoissaan vahvistetun määräajan kuluessa;

ii)

ei koskaan käytä yli 30:tä prosenttia rahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten hankintaan, laskettuna sijoitettavissa olevien summien perusteella sen jälkeen, kun on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset sekä käteis- ja käteistä vastaavat varat;

iii)

on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

c)

’vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, jonka säännöllisenä liiketoimena on ainakin yhden vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaminen;

d)

’vaatimukset täyttävällä salkkuyrityksellä’ tarkoitetaan yritystä,

i)

jota vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston siihen tekemän sijoituksen hetkellä ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritellyllä tavalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määritellyllä tavalla;

ii)

joka yhtiöjärjestyksen tai muun lakisääteisen yrityksen perustamisasiakirjan tai muiden sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaan keskittyy päätavoitteenaan sellaisten mitattavien myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseen, jossa yritys

tuottaa palveluita tai tuotteita haavoittuvassa asemassa oleville, marginalisoituneille, huono-osaisille tai syrjäytyneille henkilöille,

käyttää sellaista tuotteiden tai palveluiden tuotantomenetelmää, joka on sen yhteiskunnalliseen tavoitteeseen soveltuva, tai

antaa taloudellista tukea ainoastaan kahdessa edellä olevassa luetelmakohdassa tarkoitetuille yhteiskunnallisille yrityksille;

iii)

jonka voittoja käytetään ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen tai muun lakisääteisen yrityksen perustamisasiakirjan tai muiden sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaiseen yrityksen yhteiskunnalliseen päätavoitteeseen pyrkimiseen. Näissä säännöissä tai perustamisasiakirjoissa on oltava käytössä ennalta määritellyt menettelyt ja säännöt sellaisia tilanteita varten, joissa voittoja jaetaan osakkaille ja omistajille, jotta varmistetaan, ettei voittojen jakaminen vaaranna yrityksen päätavoitteen saavuttamista;

iv)

jonka johtaminen on vastuullista ja avointa, siten että siinä ovat erityisesti mukana työntekijät, asiakkaat ja muut asianosaiset, joihin yrityksen liiketoiminta vaikuttaa;

v)

joka on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle tai kolmanteen maahan, edellyttäen, että kolmas maa

ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing) yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa,

on tehnyt sopimuksen vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida, jotta voidaan varmistaa, että kolmas maa täyttää täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistetut vaatimukset, ja jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto veroasioissa, mahdolliset monenväliset verosopimukset mukaan luettuina;

e)

’vaatimukset täyttävillä sijoituksilla’ tarkoitetaan kaikkia seuraavassa mainittuja välineitä:

i)

oman pääoman ehtoiset tai oman pääoman luonteiset sijoitusvälineet,

jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys ja jotka vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on hankkinut suoraan vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä,

jotka vaatimukset täyttävä salkkuyritys vaihtaa oman pääoman ehtoiseen arvopaperiin, jonka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys, tai

jotka on laskenut liikkeeseen yritys, jonka enemmistöomisteinen tytäryhtiö vaatimukset täyttävä salkkuyritys on ja jonka vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on saanut vaihdossa oman pääoman ehtoiseen sijoitusvälineeseen, jonka vaatimukset täyttävä salkkuyritys on laskenut liikkeeseen;

ii)

arvopaperistetut ja arvopaperistamattomat velkainstrumentit, jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys;

iii)

yhden tai useamman muun vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuudet tai osakkeet, edellyttäen, että kyseiset rahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin;

iv)

vakuudelliset tai vakuudettomat lainat, joita vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto myöntää vaatimukset täyttävälle salkkuyritykselle;

v)

kaikenlainen muu mukanaolo vaatimukset täyttävässä salkkuyrityksessä;

f)

’asiaankuuluvilla kustannuksilla’ tarkoitetaan kaikkia suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettavaksi koituvia ja vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan ja sijoittajien sopimia palkkioita, maksuja ja kuluja;

g)

’omalla pääomalla’ tarkoitetaan yrityksessä omistajuuden kautta syntynyttä osuutta, jota edustavat osakkeet tai muut sijoittajille tarjotut vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen pääomaan osallistumisen muodot;

h)

’oman pääoman luonteisella välineellä’ tarkoitetaan rahoitusvälinetyyppiä, joka on oman ja vieraan pääoman yhdistelmä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin taattu;

i)

’markkinoinnilla’ tarkoitetaan vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan aloitteesta tai sen lukuun tapahtuvaa sen hoitaman vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksien tai osakkeiden suoraa tai välillistä tarjoamista tai kohdentamista sijoittajille, joiden kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on unionissa;

j)

’pääomasitoumuksella’ tarkoitetaan mitä hyvänsä sitoumusta, jonka nojalla sijoittajalla on vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistetun määräajan kuluessa velvollisuus hankkia intressi vaatimukset täyttävästä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneesta rahastosta tai tehdä pääomasijoituksia vaatimukset täyttävään yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeseen rahastoon;

k)

’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalla on kotipaikka ja jossa tätä koskee direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu toimivaltaiselta viranomaiselta haettava rekisteröinti;

l)

’isäntäjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka ei ole kotijäsenvaltio ja jossa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja markkinoi vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja tämän asetuksen mukaisesti;

m)

’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan kansallista viranomaista, jonka kotijäsenvaltio nimeää lailla tai asetuksella ottamaan tehtäväkseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien yhteissijoitusyritysten hoitajien rekisteröinnin.

Ensimmäisen alakohdan c alakohtaa sovellettaessa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston on itse oltava rekisteröity 15 artiklan mukaisesti vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaksi, jos kyseisen rahaston oikeudellinen muoto mahdollistaa sisäisen hoitamisen ja jos sen hallintoelin päättää olla nimeämättä ulkopuolista hoitajaa. Vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa, joka on rekisteröity vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sisäiseksi hoitajaksi, ei voida rekisteröidä muiden yhteissijoitusyritysten vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ulkopuoliseksi hoitajaksi.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään ne tuotteet tai palvelut sekä tuotteiden tai palveluiden tuotantomenetelmät, jotka ovat tämän artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohdassa mainittuun yhteiskunnallisen tavoitteeseen soveltuvia ottaen huomioon vaatimuksen täyttävien salkkuyritysten erilaisuuden sekä tilanteet, joissa voittoja voidaan jakaa omistajille ja sijoittajille.

LUKU II

”EuSEF”-NIMITYKSEN KÄYTÖN EHDOT

4 artikla

Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, jotka noudattavat tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia, voivat käyttää nimitystä ”EuSEF” markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja kaikkialla unionin alueella.

5 artikla

1.   Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan on varmistettava, että muita kuin vaatimukset täyttäviä sijoituskohteita hankittaessa enintään 30 prosenttia vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista käytetään tällaisten sijoitusten hankintaan. Kyseinen 30 prosentin kynnysarvo lasketaan kaikkien asiaankuuluvien kustannusten vähentämisen jälkeen sijoitettavissa olevien määrien perusteella. Tätä kynnysarvoa laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon käteis- ja sitä vastaavia varoja, sillä niitä ei pidetä sijoituksina.

2.   Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja ei saa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston tasolla käyttää mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä lisätään sen pääomasitoumusten tasoa suuremmaksi joko ottamalla lainaksi rahaa tai arvopapereita, rahoitusjohdannaisia käyttämällä tai millään muulla tavalla.

3.   Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja saa ottaa lainaa, laskea liikkeeseen velkasitoumuksia tai antaa takuita vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston tasolla vain, jos tällainen lainanotto tai tällaiset velkasitoumukset tai takuut katetaan maksamattomilla sitoumuksilla.

6 artikla

1.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat saavat markkinoida hallinnoimiensa vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osakkeita ja osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden katsotaan olevan ammattimaisia asiakkaita direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti tai joita voidaan pyynnöstä pitää sellaisina direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, jotka

a)

sitoutuvat sijoittamaan vähintään 100 000 euroa; ja

b)

ilmoittavat kirjallisesti sijoitussitoumuksesta tehtävästä sopimuksesta erillisellä asiakirjalla, että he ovat tietoisia suunniteltuun sitoumukseen liittyvistä riskeistä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sijoituksiin, joita vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan hallinnointiin osallistuvat johtohenkilöt tai työntekijät tekevät hoitamaansa vaatimukset täyttävään yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeseen rahastoon.

7 artikla

Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan on suhteessa hoitamaansa vaatimukset täyttävään yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeseen rahastoon

a)

toimittava rehellisesti, oikeudenmukaisesti sekä pätevästi, varovasti ja huolellisesti;

b)

käytettävä asianmukaisia toimia ja menettelyitä estääkseen väärinkäytökset, joiden voidaan kohtuudella odottaa vaikuttavan sijoittajien sekä vaatimukset täyttävien salkkuyritysten etuihin;

c)

harjoitettava liiketoimintaa siten, että ne edistävät sijoituksen kohteena olevien vaatimukset täyttävien salkkuyritysten myönteistä yhteiskunnallista vaikutusta, hoitamiensa vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ja niiden sijoittajien etua sekä markkinoiden häiriöttömyyttä;

d)

noudatettava suurta huolellisuutta vaatimukset täyttävien salkkuyritysten sijoitusten ja kyseisten yritysten myönteisen yhteiskunnallisen vaikutuksen valinnassa ja jatkuvassa seurannassa;

e)

tunnettava riittävässä määrin vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin ne sijoittavat;

f)

kohdeltava sijoittajia oikeudenmukaisesti;

g)

varmistettava, että yhdellekään sijoittajalle ei anneta suosituimmuuskohtelua, jollei tällainen suosituimmuuskohtelu käy ilmi vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöistä tai perustamisasiakirjoista.

8 artikla

1.   Mikäli vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja siirtää tehtäviään kolmannelle osapuolelle, tehtävien siirtäminen rahaston hoitajalta kolmannelle osapuolelle ei vaikuta hoitajan vastuuseen vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa tai sen sijoittajia kohtaan. Hoitaja ei saa siirtää tehtäviään niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsota olevan vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja ja että siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

2.   Tehtävien siirtäminen 1 kohdan mukaisesti ei saa vaarantaa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan tehokasta valvontaa eikä varsinkaan estää sitä toimimasta eikä vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa tulemasta hoidetuksi sen sijoittajien parhaan edun mukaisesti.

9 artikla

1.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on tunnistettava eturistiriidat ja pyrittävä välttämään niitä ja, ellei niitä kyetä välttämään, hallittava ja seurattava eturistiriitoja ja 4 kohdan mukaisesti ilmoitettava niistä viipymättä, jotta niitä estetään vaikuttamasta haitallisesti vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ja niiden sijoittajien etuihin ja jotta voidaan varmistaa, että rahastojen hoitajien hallinnoimia vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja kohdellaan oikeudenmukaisesti.

2.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on erityisesti tunnistettava sellaiset eturistiriidat, joita saattaa syntyä seuraavien osapuolten välille:

a)

Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat hoitajien liiketoimintaa, työntekijät tai muut henkilöt, jotka suoraan tai epäsuorasti käyttävät valtaa näihin hoitajiin nähden tai johon nämä käyttävät valtaa, sekä näiden hoitajien hallinnoimat vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot tai näiden sijoittajat;

b)

vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto tai sen sijoittajat sekä saman hoitajan hallinnoima toinen vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto, tai sen sijoittajat;

c)

vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto tai sen sijoittajat sekä saman hoitajan hallinnoima yhteissijoitusjärjestely tai yhteissijoitusyritys tai näiden sijoittajat.

3.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on ylläpidettävä ja sovellettava tehokkaita organisaatio- ja hallintojärjestelyjä, jotta ne kykenevät noudattamaan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

4.   Eturistiriidoista on ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti, kun vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi käyttöön ottamat organisaatiojärjestelyt eivät riitä kohtuullisen luotettavasti varmistamaan, että sijoittajien eduille aiheutuvan vahingon riski voidaan estää. Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan on selvästi ilmoitettava sijoittajille eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet, ennen kuin se ryhtyy liiketoimiin näiden puolesta.

5.   Siirretään komissiolle valta antaa 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään tarkemmin

a)

tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen tyypit;

b)

toimenpiteet, jotka vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on toteutettava rakenteiden sekä organisaatiota ja hallintoa koskevien menettelyjen osalta eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja niistä ilmoittamiseksi.

10 artikla

1.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on kaikkia hoitamiaan rahastoja varten otettava käyttöön menettelyt, joilla mitataan sitä, missä määrin vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on sijoittanut, saavuttavat sitoumuksensa mukaiset myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Rahastojen hoitajien on varmistettava, että nämä menettelyt ovat selkeitä ja avoimia ja että niihin sisältyy indikaattoreita, joihin voi vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen yhteiskunnallisesta tavoitteesta ja luonteesta riippuen kuulua yksi tai useampia seuraavista tekijöistä:

a)

työllisyys ja työmarkkinat;

b)

työpaikkojen laatuun liittyvät vaatimukset ja oikeudet;

c)

sosiaalinen osallisuus ja erityisryhmien suojelu;

d)

yhdenvertainen kohtelu, yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys;

e)

kansanterveys ja turvallisuus;

f)

sosiaaliturvan saatavuus, pääsy terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmiin ja niihin kohdistuvat vaikutukset.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritellään tämän artiklan 1 kohdassa mainittujen menettelyjen yksityiskohdat erilaisiin vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin liittyen.

11 artikla

1.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajilla on aina oltava käytössään riittävästi omia varoja sekä vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston asianmukaisen hallinnoinnin kannalta riittävät tekniset ja henkilöstöresurssit.

2.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on aina varmistettava, että ne pystyvät perustelemaan omien varojensa riittävyyden toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi ja ilmoittamaan perusteet, joiden nojalla nämä varat ovat riittäviä 14 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

12 artikla

1.   Varojen arvostamista koskevat säännöt vahvistetaan vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa, ja niillä on varmistettava moitteeton ja avoin arvonmääritys.

2.   Käytettävillä arvonmääritysmenettelyillä on varmistettava, että varojen arvo määritetään asianmukaisesti ja lasketaan vähintään vuosittain.

3.   Koska tarkoituksena on varmistaa vaatimukset täyttävien salkkuyritysten arvostamisen yhtenäisyys, EAMV laatii ohjeet, joissa vahvistetaan yhteiset periaatteet tällaisiin yrityksiin tehtävien sijoitusten käsittelyä varten ottaen huomioon niiden päätavoitteen, joka on mitattavissa olevien myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen, ja sen, että ne käyttävät voittonsa ensisijaisesti tämän vaikutuksen aikaansaamiseen.

13 artikla

1.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on saatettava kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen saataville vuosikertomus jokaisesta hallinnoimastaan vaatimukset täyttävästä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneesta rahastosta enintään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kertomuksessa on selostettava rahaston sijoitussalkun koostumus sekä sen toiminta edellisen vuoden aikana. Siinä on ilmoitettava myös rahaston voitot sen toiminta-ajan lopussa ja soveltuvissa tapauksissa kaikki sen toiminta-aikana jaetut voitot. Kertomukseen on liitettävä myös rahaston tarkastettu tilikirjanpito. Vuosikertomus on laadittava voimassa olevien tilinpäätösstandardien sekä vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien ja sijoittajien keskenään sopimien ehtojen mukaisesti. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on pyynnöstä luovutettava vuosikertomus sijoittajille. Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ja sijoittajat voivat lisäksi sopia muunlaisesta keskinäisestä tiedottamisesta.

2.   Vuosikertomuksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

tarvittavalla tarkkuudella ilmoitetut tiedot sijoituspolitiikan avulla aikaansaaduista yhteiskunnallisista kokonaistuloksista sekä näiden tulosten mittaamisessa käytetyistä menetelmistä;

b)

lausunto, josta käyvät ilmi mahdolliset luopumiset vaatimukset täyttävistä salkkuyrityksistä;

c)

ilmoitus siitä, tapahtuiko vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston muista sellaisista sijoituskohteista luopuminen, joita ei ole investoitu vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin, 14 artiklan 1 kohdan f alakohdassa mainittujen kriteerien mukaisesti;

d)

yhteenveto niistä 14 artiklan 1 kohdan l alakohdan mukaisista toimista, joihin vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on ryhtynyt vaatimukset täyttävien salkkuyritysten suhteen;

e)

tiedot muiden kuin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimukset täyttävien sijoitusten luonteesta ja tarkoituksesta.

3.   Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston tilintarkastus on tehtävä vähintään vuosittain. Tilintarkastuksessa on vahvistettava, että rahaston nimissä säilytetään rahaa ja varoja ja että vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on pitänyt riittävää kirjanpitoa ja harjoittanut riittävää valvontaa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ja sen sijoittajien rahoja ja varoja koskevan toimeksiannon tai määräysvallan yhteydessä.

4.   Jos vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalla on velvollisuus julkaista vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittämiseen erikoistunutta rahastoa koskeva vuositilinpäätös säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (10) 4 artiklan mukaisesti, voidaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitut tiedot antaa erikseen tai vuositilinpäätöksen lisäosana.

14 artikla

1.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on hoitamiinsa vaatimukset täyttäviin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin liittyen annettava sijoittajilleen selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla tietoa seuraavista seikoista ennen sijoittajan sijoituspäätöksen tekemistä:

a)

kyseisen hoitajan sekä kaikkien muiden kyseisen hoitajan palkkaamien rahastojen hallinnoinnissa toimivien palveluntarjoajien henkilöllisyys ja kuvaus näiden henkilöiden tehtävistä;

b)

kyseisen hoitajan käytettävissä oleva omien varojen määrä sekä yksityiskohtainen lausunto siitä, millä perusteella kyseinen hoitaja katsoo tämän määrän olevan riittävä sen vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen asianmukaista hallinnointia varten tarvittavien teknisten ja henkilöstöresurssien kannalta;

c)

kuvaus vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoitusstrategiasta ja -tavoitteista, mukaan lukien kuvaus seuraavista:

i)

sellaisten vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tyypit, joihin se aikoo sijoittaa;

ii)

muut vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot, joihin se aikoo sijoittaa;

iii)

sellaisten vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tyypit, joihin ii alakohdassa tarkoitetut muut vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot aikovat sijoittaa;

iv)

muut kuin vaatimukset täyttävät sijoitukset, joita se aikoo tehdä;

v)

sijoitustekniikat, joita se aikoo käyttää; ja

vi)

kaikki sovellettavat sijoittamista koskevat rajoitukset;

d)

myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset, joihin vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoituspolitiikalla tähdätään, sekä mahdollisuuksien mukaan ennusteita näistä tuloksista sekä tietoa aiemmista tällä alueella saavutetuista tuloksista;

e)

menetelmät, joita yhteiskunnallisten vaikutusten mittaamisessa käytetään;

f)

kuvaus muista sijoituskohteista kuin vaatimukset täyttävistä salkkuyrityksistä sekä menettelystä ja kriteereistä, joita näiden sijoituskohteiden valinnassa käytetään, ellei kyse ole käteis- tai sitä vastaavista varoista;

g)

kuvaus vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston riskiprofiilista sekä kaikista rahaston mahdollisiin sijoituskohteisiin sekä mahdollisesti käytettäviin sijoitustekniikoihin liittyvistä riskeistä;

h)

kuvaus vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoituskohteiden arvostamisessa käytetystä menettelystä ja hinnoittelumenetelmästä, mukaan lukien menetelmät, joita käytetään vaatimukset täyttävien salkkuyritysten arvostamisessa;

i)

kuvaus siitä, miten vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan saama korvaus lasketaan;

j)

kuvaus kaikista asiaankuuluvista kustannuksista sekä niiden enimmäismääristä;

k)

vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston aikaisemman toiminnan tulokset, jos ne ovat saatavilla;

l)

liiketoiminnan tukipalvelut ja muut tukitoimet, joita vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja tarjoaa tai joita tämä on kolmansien osapuolten välityksellä järjestänyt ja joiden tarkoituksena on helpottaa niiden vaatimukset täyttävien salkkuyritysten kehitystä, kasvua tai muun toiminnan jatkumista, joihin vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto sijoittaa tai, jos tällaisia palveluita tai toimia ei tarjota, selvitys syistä;

m)

kuvaus menettelyistä, joilla vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto voi muuttaa sijoitusstrategiaansa tai -politiikkaansa tai molempia.

2.   Kaiken 1 kohdassa tarkoitetun tiedon on oltava tasapuolista ja selkeää, eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja tarvittaessa tarkistettava säännöllisesti.

3.   Jos vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalta edellytetään esitteen julkaisemista arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (11) tai vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan kansallisen lainsäädännön nojalla, voidaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot antaa joko erikseen tai esitteen osana.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään tarkemmin

a)

tämän artiklan 1 kohdan c–f ja l alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö;

b)

se, miten tämän artiklan 1 kohdan c–f ja l alakohdassa tarkoitetut tiedot esitetään yhdenmukaisella tavalla, jotta varmistetaan niiden mahdollisimman hyvä vertailtavuus.

LUKU III

VALVONTA JA HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

15 artikla

1.   Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, jotka aikovat rahastojensa markkinoinnissa käyttää ”EuSEF”-nimitystä, on ilmoitettava tästä aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava seuraavat tiedot:

a)

niiden henkilöiden nimet, jotka tosiasiallisesti hoitavat vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen liiketoimintaa;

b)

niiden vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen nimet, joiden osakkeet tai osuudet ovat markkinoinnin kohteena, sekä niiden sijoitusstrategiat;

c)

tietoa järjestelyistä, joita on tehty luvussa II olevien vaatimusten täyttämiseksi;

d)

luettelo jäsenvaltioista, joissa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja aikoo kutakin vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa markkinoida;

e)

luettelo jäsenvaltioista, joihin vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on perustanut tai aikoo perustaa vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja.

2.   Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa rekisteröidä vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston liiketoimintaa, ovat riittävän hyvämaineisia ja heillä on riittävästi kokemusta myös niistä sijoitusstrategioista, joita vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja käyttää;

b)

kaikki 1 kohdassa edellytetyt tiedot on toimitettu;

c)

edellä olevan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitetut järjestelyt ovat luvussa II olevien vaatimusten täyttämisen kannalta sopivia;

d)

edellä olevan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti toimitettu luettelo osoittaa, että kaikki vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ovat sijoittautuneet tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan mukainen rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella, ja sen turvin vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat voivat markkinoida rahastoja ”EuSEF”-nimityksellä kaikkialla unionissa.

16 artikla

Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on saatettava ajan tasalle kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut tiedot, jos rahaston hoitajat aikovat markkinoida

a)

uutta vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa; tai

b)

olemassa olevaa vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa jäsenvaltiossa, jota ei ole mainittu 15 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa luettelossa.

17 artikla

1.   Kun vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on rekisteröity, uusi vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on lisätty, vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoittautumista varten on lisätty uusi kotipaikka tai on lisätty sellainen uusi jäsenvaltio, jossa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja aikoo markkinoida vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä välittömästi 15 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioille sekä EAMV:lle.

2.   Asetuksen 15 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun isäntäjäsenvaltion ei pidä kohdistaa 15 artiklan mukaisesti rekisteröityyn vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaan mitään vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointiin liittyviä vaatimuksia tai hallinnollisia menettelyitä eikä vaatia markkinoinnilta minkäänlaista hyväksyntää ennen sen aloittamista.

3.   Tämän artiklan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määritelläkseen tämän artiklan mukaisessa ilmoituksessa käytettävän muodon.

4.   EAMV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2014.

5.   Siirretään komissiolle valta hyväksyä 3 kohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

18 artikla

EAMV ylläpitää internetissä julkisesti saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, jossa luetellaan kaikki tämän asetuksen mukaisesti unionin alueella 15 artiklan mukaisesti rekisteröidyt vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ja kaikki vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot, joita ne markkinoivat, sekä maat, joissa näitä rahastoja markkinoidaan.

19 artikla

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen valvoo tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten noudattamista.

2.   Jos isäntäjäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeitä ja todistettavissa olevia syitä uskoa, että vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja rikkoo tätä asetusta sen alueella, sen on ilmoitettava tästä viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

3.   Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai siksi, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei toimi kohtuullisen ajan kuluessa, vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja toimii edelleen tavalla, joka on selvästi ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, isäntäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tämän seurauksena ja ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet sijoittajien suojelemiseksi, mukaan luettuna mahdollisuus estää vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaa jatkamasta hoitamiensa vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointia isäntäjäsenvaltion alueella.

20 artikla

Toimivaltaisille viranomaisille on annettava kansallista lainsäädäntöä noudattaen kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille uskottujen tehtävien hoitamiseksi. Niille on annettava erityisesti seuraavat valtuudet:

a)

oikeus pyytää saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin niiden muodosta riippumatta ja saada tai ottaa niistä jäljennös;

b)

oikeus pyytää vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaa antamaan tietoja viivytyksettä;

c)

oikeus pyytää tietoja keneltä tahansa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan tai vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston toimintaan liittyvältä henkilöltä;

d)

oikeus tehdä tarkastuksia yrityksen tiloissa ilmoittaen tai ilmoittamatta etukäteen;

e)

oikeus varmistaa asianmukaisilla toimenpiteillä, että vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja noudattaa edelleen tämän asetuksen vaatimuksia;

f)

oikeus antaa määräys, jolla varmistetaan, että yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia ja pidättäytyy tekemästä uudelleen mitään sellaista, joka voidaan katsoa tämän asetuksen rikkomiseksi.

21 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava sääntöjä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista ja muista toimenpiteistä ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen hallinnollisten seuraamusten ja muiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetuista säännöistä komissiolle ja EAMV:lle viimeistään 16 päivänä toukokuuta 2015. Niiden on ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle viipymättä kaikista kyseisten sääntöjen muutoksista.

22 artikla

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on suhteellisuusperiaatetta noudattaen ryhdyttävä 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, jos vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja

a)

ei noudata sijoitussalkun koostumusta koskevia vaatimuksia ja rikkoo näin 5 artiklaa;

b)

markkinoi vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia ja osakkeita muille kuin kelpoisuusehdot täyttäville sijoittajille ja rikkoo näin 6 artiklaa;

c)

käyttää ”EuSEF”-nimitystä, vaikkei sen kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole rekisteröinyt sitä 15 artiklan mukaisesti;

d)

käyttää ”EuSEF”-nimitystä markkinoidessaan rahastoja, jotka eivät ole sijoittautuneet 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti;

e)

on saanut rekisteröinnin antamalla virheellisiä tietoja tai muutoin säännösten vastaisella tavalla ja rikkoo näin 15 artiklaa;

f)

ei toimi rehellisesti, oikeudenmukaisesti tai pätevästi, varovasti taikka huolellisesti harjoittaessaan liiketoimintaansa ja rikkoo näin 7 artiklan a alakohtaa;

g)

ei käytä asianmukaisia toimia ja menettelyitä estääkseen väärinkäytökset ja rikkoo näin 7 artiklan b alakohtaa;

h)

jättää toistuvasti noudattamatta vuosikertomusta koskevia 13 artiklan vaatimuksia;

i)

jättää toistuvasti noudattamatta tiedon antamista sijoittajille koskevaa 14 artiklan velvoitetta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen mukaan

a)

toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja noudattaa 5 ja 6 artiklan, 7 artiklan a ja b alakohdan sekä 13, 14 ja 15 artiklan vaatimuksia;

b)

kiellettävä vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalta ”EuSEF”-nimityksen käyttö ja poistettava kyseinen rahaston hoitaja rekisteristä.

3.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä tiedotettava 15 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti isäntäjäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan poistamisesta tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa mainitusta rekisteristä.

4.   Oikeus markkinoida yhtä tai useampaa vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa ”EuSEF”-nimityksellä päättyy välittömästi siitä päivästä alkaen, jolloin toimivaltainen viranomainen on tehnyt 2 kohdan b alakohdassa mainitun päätöksen.

23 artikla

1.   Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV tekevät yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja ja kaikkia asiakirjoja, jotka ovat niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti ja erityisesti tähän asetukseen kohdistuvien rikkomusten tunnistamisen ja niihin puuttumisen kannalta tarpeen.

24 artikla

1.   Kaikkia toimivaltaisten viranomaisten tai EAMV:n palveluksessa tällä hetkellä olevia tai aiemmin olleita henkilöitä sekä toimivaltaisten viranomaisten tai EAMV:n ohjaamia tilintarkastajia ja asiantuntijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Mitään näiden henkilöiden tehtäviään täyttäessään tietoonsa saamaa luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa yhdellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle, paitsi sellaisessa tiivistetyssä tai kootussa muodossa, josta yksittäisiä vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajia tai vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja ei ole mahdollista tunnistaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikoslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tapauksia ja tässä asetuksessa säädettyjä menettelyitä.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tai EAMV:tä ei saa estää vaihtamasta tietoja tämän asetuksen tai muun vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajia tai vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan unionin lainsäädännön nojalla.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset tai EAMV voivat käyttää 2 kohdan mukaisesti saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tehtäviensä suorituksessa sekä hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyjä varten.

25 artikla

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä vallitsee erimielisyys jonkin toimivaltaisen viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai laiminlyönnistä aloilla, joilla tässä asetuksessa edellytetään yhteistyötä tai koordinointia useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä, toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää asian käsittelyn EAMV:lle, joka voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla annettujen valtuuksien mukaisesti, siltä osin kuin erimielisyys ei liity tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohtaan tai 1 kohdan d alakohdan i alakohtaan.

LUKU IV

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

26 artikla

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle neljäksi vuodeksi 15 päivästä toukokuuta 2013. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen neljän vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 5 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

27 artikla

1.   Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen 2 kohdan mukaisesti. Uudelleentarkasteluun sisältyy yleinen selvitys tämän asetuksen sääntöjen toimivuudesta ja niiden soveltamisesta saaduista kokemuksista, mukaan luettuina

a)

se, miten paljon vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ovat käyttäneet ”EuSEF”-nimitystä joko omassa maassaan tai muissa jäsenvaltioissa;

b)

vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tekemien sijoitusten maantieteellinen ja alakohtainen jakautuminen;

c)

edellä 14 artiklassa tarkoitettujen tiedonantovaatimusten tarkoituksenmukaisuus ja erityisesti se, ovatko tiedot riittäviä, jotta sijoittajat voivat tehdä perustellun sijoituspäätöksen;

d)

se, miten vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ovat käyttäneet erilaisia vaatimukset täyttäviä sijoituksia ja miten tämä on vaikuttanut yhteiskunnallisten yritysten kehittymiseen eri puolilla unionia;

e)

mahdollisuus ottaa käyttöön unionin tason merkki yhteiskunnallisia yrityksiä varten;

f)

mahdollisuus sallia kolmansiin maihin sijoittautuneiden yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen käyttää ”EuSEF”-nimitystä ottaen huomioon kokemukset, jotka on saatu sovellettaessa komission suositusta toimenpiteistä, joilla kannustetaan EU:n ulkopuolisia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla;

g)

vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tunnistamiskriteerien käytännön soveltaminen, tämän vaikutus yhteiskunnallisten yritysten kehittymiseen eri puolilla unionia ja yritysten myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus;

h)

analyysi 10 artiklassa tarkoitetuista, vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien täytäntöönpanemista menettelyistä vaatimukset täyttävien salkkuyritysten myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimiseksi ja arvio siitä, olisiko mahdollista ottaa käyttöön yhdenmukaiset vaatimukset yhteiskunnallisen vaikutuksen arviointia varten unionin tasolla tavalla, joka on yhdenmukainen unionin sosiaalipolitiikan kanssa;

i)

mahdollisuus laajentaa vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointia vähittäissijoittajiin;

j)

se, onko vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot aiheellista sisällyttää direktiivin 2009/65/EY mukaisiin sijoituskelpoisiin kohteisiin;

k)

se, onko tätä asetusta aiheellista täydentää säilytysyhteisöjärjestelmällä;

l)

tutkimus mahdollisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen veroesteistä ja arvio mahdollisista veroeduista, joilla kannustettaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen unionissa;

m)

arviointi esteistä, jotka ovat saattaneet estää sijoittamasta ”EuSEF”-nimitystä käyttäviin rahastoihin, mukaan luettuna muun vakavaraisuutta koskevan unionin lainsäädännön vaikutus yhteisösijoittajiin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu uudelleentarkastelu toteutetaan

a)

viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2017 a–e ja g–m alakohdan osalta ja

b)

viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2015 f alakohdan osalta.

3.   Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen ja EAMV:tä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon kuuluu tarvittaessa säädösehdotus.

28 artikla

1.   Komissio aloittaa 22 päivään heinäkuuta 2017 mennessä uudelleentarkastelun, joka koskee tämän asetuksen ja muiden yhteissijoitusyrityksiin ja niiden hoitajiin sovellettavien, erityisesti direktiivissä 2011/61/EU säädettyjen sääntöjen vuorovaikutusta. Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän asetuksen soveltamisalaa. Siinä on kerättävä tietoa sen arvioimiseksi, onko soveltamisalaa tarpeen laajentaa siten, että sellaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja hallinnoivat hoitajat, joiden sijoituskohteiden yhteisarvo ylittää 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn kynnysarvon, voivat toimia vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajina tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen ja EAMV:tä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon kuuluu tarvittaessa säädösehdotus.

29 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 22 päivästä heinäkuuta 2013, lukuun ottamatta 3 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklan 5 kohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa ja 14 artiklan 4 kohtaa, joita sovelletaan 15 päivästä toukokuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä huhtikuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. CREIGHTON


(1)  EUVL C 175, 19.6.2012, s. 11.

(2)  EUVL C 229, 31.7.2012, s. 55.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. maaliskuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21. maaliskuuta 2013.

(4)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

(5)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.

(6)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(8)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

(11)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.


Top