EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0022

Neuvoston direktiivi 2013/22/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013 , tiettyjen liikennepolitiikan alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

OJ L 158, 10.6.2013, p. 356–361 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 284 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/22/oj

10.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/356


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/22/EU,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

tiettyjen liikennepolitiikan alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty mainitussa liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tätä varten tarvittavat säädökset, jos alkuperäinen säädös ei ole komission antama.

(2)

Kroatian liittymissopimuksen laatineen ja hyväksyneen konferenssin päätösasiakirjassa todettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja pyydettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin oikeuden kehityksen huomioon ottamiseksi.

(3)

Sen vuoksi direktiivit, 91/672/ETY (1), 92/106/ETY (2), 1999/37/EY (3), 1999/62/EY (4), 2003/59/EY (5), 2006/87/EY (6) ja 2006/126/EY (7) olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 91/672/ETY, 92/106/ETY, 1999/37/EY, 1999/62/EY, 2003/59/EY, 2006/87/EY ja 2006/126/EY tämän direktiivin liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Kroatian tasavalta liittyy unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä siitä päivästä, jona Kroatia liittyy unioniin.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että mainittu sopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 29).

(2)  Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38).

(3)  Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta (EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4).

(6)  2006/87/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista (EUVL L 389, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18).


LIITE

A   OSA

MAANTIELIIKENNE

1.

Lisätään direktiivin 92/106/ETY 6 artiklan 3 kohdassa olevaan luetteloon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

Kroatia:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila”.

2.

Muutetaan direktiivi 1999/37/EY seuraavasti:

a)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

lisätään II.4 kohdan toiseen luetelmakohtaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”HR

:

Kroatia”,

ii)

lisätään III.1 kohdassa olevan A kohdan b alakohtaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”HR

:

Kroatia”.

b)

Muutetaan liite II seuraavasti:

i)

lisätään II.4 kohdan toiseen luetelmakohtaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”HR

:

Kroatia”,

ii)

lisätään III.1 kohdassa olevan A kohdan b alakohdassa olevaan luetteloon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”HR

:

Kroatia”.

3.

Lisätään direktiivin 1999/62/EY 3 artiklan 1 kohdassa olevaan luetteloon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”—

Kroatia:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,”.

4.

Muutetaan direktiivin 2003/59/EY liitteessä II oleva 2 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään c alakohtaan ilmaisun ”Etupuolella on:” alle Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”HR

:

Kroatia”,

b)

Lisätään e alakohdassa olevaan luetteloon ilmaisun ”Etupuolella on:” alle maininnan ”cárta cáilíochta tiomána” jälkeen seuraava:

”kvalifikacijska kartica vozača”.

c)

Korvataan ilmaisun ”Kääntöpuolella on” alla olevan b alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi. tanska, tšekki, unkari tai viro, sen on laadittava kuljettajan ammattipätevyyskortti kaksikielisenä käyttäen myös jotakin edellä mainituista kielistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen muiden säännösten soveltamista.”

5.

Muutetaan direktiivin 2006/126/EY liitteessä I oleva 3 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään c alakohtaan ilmaisun ”Etupuolella on” alle olevaan luetteloon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”HR

:

Kroatia”.

b)

Lisätään e alakohtaan ilmaisun ”Etupuolella on” alla olevaan luetteloon ilmaisun ”Ceadúas Tiomána” jälkeen seuraava:

”Vozačka dozvola”,

c)

Korvataan b alakohdassa ilmaisun ”Kääntöpuolella on” alla oleva toinen kohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, puola, portugali, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro, sen on laadittava ajokortti kahdella kielellä käyttäen jotakin edellä mainituista kielistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tämän liitteen säännösten soveltamista.”

B   OSA

SISÄVESIKULJETUKSET

1.

Lisätään direktiivin 91/672/ETY liitteessä I olevan otsikon ”RYHMÄ B” alle seuraava:

”Kroatian tasavalta:

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

(Todistus ammatillisesta pätevyydestä – laivuri, tyyppi A)

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

(Todistus ammatillisesta pätevyydestä – laivuri, tyyppi B)

(laivurien ammatillisia nimikkeitä ja pätevyyksiä koskevan määräyksen mukaisesti, virallinen lehti N:o 73/09)”.

2.

Muutetaan direktiivi 2006/87/EY seuraavasti:

a)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

lisätään 2 luvussa esitettyyn vyöhykkeeseen 3 Ranskan tasavaltaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatian tasavalta

Tonava: 1 295 + 500 joki-km – 1 433 joki-km

Dravajoki: 0 joki-km – 198 + 600 joki-km

Savajoki: 211 joki-km – 594 joki-km

Kupajoki: 0 joki-km – 5 + 900 joki-km

Unajoki: 0 joki-km – 15 joki-km”,

ii)

lisätään 3 luvussa esitettyyn vyöhykkeeseen 4 Ranskan tasavaltaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatian tasavalta

Kaikki muut vesiväylät, joita ei ole lueteltu vyöhykkeessä 3”.

b)

Lisätään liitteen II lisäyksessä VI olevan IV osan 1 kohdan 1 osan alla olevaan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25 Kroatia”.

c)

Muutetaan liite IX seuraavasti:

i)

lisätään I osan 7 artiklan 2 kohdassa olevaan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25= Kroatia”,

ii)

lisätään II osan 1.06 artiklan 2 kohdassa olevaan luetteloon Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”25= Kroatia”,

iii)

muutetaan V osa seuraavasti:

korvataan 1 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”Maa

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Belgia

 

 

 

 

Bulgaria

 

 

 

 

Tanska

 

 

 

 

Saksa

 

 

 

 

Viro

 

 

 

 

Suomi

 

 

 

 

Ranska

 

 

 

 

Kreikka

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

Irlanti

 

 

 

 

Kroatia

 

 

 

 

Latvia

 

 

 

 

Liettua

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Alankomaat

 

 

 

 

Itävalta

 

 

 

 

Puola

 

 

 

 

Portugali

 

 

 

 

Romania

 

 

 

 

Ruotsi

 

 

 

 

Sveitsi

 

 

 

 

Espanja

 

 

 

 

Slovakia

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

Tšekki

 

 

 

 

Unkari

 

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

 

 

Kypros

 

 

 

 

Jos viranomaista ei mainita, kyseinen maa ei ole ilmoittanut toimivaltaista viranomaista.”

lisätään 4 kohtaan Irlantia koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

Esineen numero

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Jos hyväksyttyä yritystä ei ole mainittu, kyseisessä maassa ei ole myönnetty hyväksyntää.”


Top