Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0766

2013/766/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013 , eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2013, vuotta 2009 ja sitä seuraavaa vuotta koskevien vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2008/897/EY muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2012/761/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta tiettyjen kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8891)

OJ L 338, 17.12.2013, p. 109–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/766/oj

17.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/109


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

eläintautien ja zoonoosien eräiden muutettujen hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä vuodeksi 2013, vuotta 2009 ja sitä seuraavaa vuotta koskevien vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2008/897/EY muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2012/761/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin osallistumisesta tiettyjen kyseisellä päätöksellä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8891)

(2013/766/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, jotka säätelevät unionin osallistumista eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen.

(2)

Komission päätöksessä 2008/341/EY (2) säädetään, että jotta ohjelmille voitaisiin myöntää päätöksen 2009/470/EY 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua unionin rahoitustukea, jäsenvaltioiden komissiolle esittämien, kyseisen päätöksen liitteessä I lueteltujen eläintautien ja zoonoosien kansallisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien on täytettävä vähintään päätöksen 2008/341/EY liitteessä vahvistetut vaatimukset.

(3)

Komission päätöksellä 2008/897/EY (3) hyväksyttiin Saksan esittämä ohjelma koikarpin herpesviruksen hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

(4)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä 2012/761/EU (4) hyväksytään tiettyjä kansallisia ohjelmia vuodeksi 2013 ja vahvistetaan unionin rahoituksen osuus ja enimmäismäärä kullekin jäsenvaltioiden esittämälle ohjelmalle.

(5)

Espanja ja Kreikka ovat esittäneet siipikarjapopulaatioissa esiintyvän tietyn zoonoottisen Salmonellan torjuntaa koskevan muutetun ohjelman. Saksa on esittänyt koikarpin herpesviruksen hävittämistä koskevan muutetun ohjelman. Kreikka on esittänyt lampaan ja vuohen luomistaudin hävittämistä koskevan muutetun ohjelman. Unkari ja Romania ovat esittäneet raivotaudin hävittämistä koskevan muutetun ohjelman.

(6)

Komissio on arvioinut kyseiset muutetut ohjelmat sekä eläinlääkinnälliseltä että taloudelliselta kannalta. Ne vastaavat asiaan liittyvää unionin eläinlääkintälainsäädäntöä ja erityisesti päätöksen 2008/341/EY liitteessä vahvistettuja vaatimuksia. Sen vuoksi ne olisi hyväksyttävä.

(7)

Lisäksi komissio on arvioinut jäsenvaltioiden tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 2009/470/EY 27 artiklan 7 kohdan mukaisesti toimittamat ohjelmien tekniset ja rahoitusta koskevat välikertomukset. Arvioinnin tulokset osoittavat, että eräät jäsenvaltiot eivät käytä vuoden 2013 rahoitusosuuttaan kokonaan, kun taas toiset jäsenvaltiot ylittävät osuutensa.

(8)

Näin ollen eräille kansallisille ohjelmille maksettavaa unionin rahoitusosuutta on mukautettava. Kohdennettujen määrärahojen käytön optimoimiseksi on aiheellista siirtää varoja niiltä kansallisilta ohjelmilta, jotka eivät käytä täyttä osuuttaan, niille ohjelmille, joiden odotetaan ylittävän osuutensa kyseisten jäsenvaltioiden odottamattoman eläintautitilanteen vuoksi. Unionin rahoitusosuuden uudelleenkohdentamisen olisi perustuttava tuoreimpiin tietoihin kyseisille jäsenvaltioille todellisuudessa aiheutuneista kustannuksista.

(9)

Uudelleenkohdentaminen edellyttää monia muutoksia täytäntöönpanopäätöksessä 2012/761/EU säädettyihin unionin rahoitusosuuksiin. Avoimuuden vuoksi on aiheellista täsmentää koko unionin rahoitusosuus vuoden 2013 hyväksyttyihin ohjelmiin, joita nämä muutokset koskevat.

(10)

Hiljattaiset kokemukset ovat lisäksi osoittaneet, että täytäntöönpanopäätöksen 2012/761/EU 13 artiklan 3 kohdan kirjaimellinen tulkinta saattaa johtaa epäoikeudenmukaisiin tuloksiin. Kyseinen säännös olisi sen vuoksi poistettava.

(11)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2012/761/EU olisi muutettava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Espanjan ja Kreikan esittämien tietyn zoonoottisen Salmonellan torjuntaa koskevien muutettujen ohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään Espanjan 26 päivänä joulukuuta 2012 esittämä siipikarjapopulaatioissa esiintyvän tietyn zoonoottisen Salmonellan torjuntaa koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

Hyväksytään Kreikan 24 päivänä lokakuuta 2013 esittämä siipikarjapopulaatioissa esiintyvän tietyn zoonoottisen Salmonellan torjuntaa koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Kreikan esittämän lampaan ja vuohen luomistaudin hävittämistä koskevan muutetun ohjelman hyväksyminen

Hyväksytään Kreikan 29 päivänä heinäkuuta 2013 esittämä lampaan ja vuohen luomistaudin hävittämistä koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

3 artikla

Unkarin ja Romanian esittämien raivotaudin hävittämistä koskevien muutettujen ohjelmien hyväksyminen

Hyväksytään Unkarin 1 päivänä lokakuuta 2013 ja Romanian 30 päivänä lokakuuta 2013 esittämä raivotaudin hävittämistä koskeva muutettu ohjelma 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

4 artikla

Komission päätöksen 2008/897/EY muuttaminen

Korvataan päätöksen 2008/897/EY 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Vesiviljelyeläinten taudit

Hyväksytään Tanskan esittämä monivuotinen ohjelma virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS-taudin) hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.

Hyväksytään Saksan esittämä monivuotinen ohjelma koikarpin herpesviruksen (KHV-taudin) hävittämiseksi 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliseksi ajaksi.”

5 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2012/761/EU muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2012/761/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

3 440 000 euroa Espanjan osalta;

ii)

100 000 euroa Kroatian osalta;

iii)

2 000 000 euroa Italian osalta;

iv)

940 000 euroa Portugalin osalta;

v)

800 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

0,5 euroa jokaisesta kotieläimestä, josta on otettu teurastamossa näyte gamma-interferonitestiä varten ja jota epäillään positiiviseksi”

3)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

12 000 000 euroa Irlannin osalta;

ii)

13 390 000 euroa Espanjan osalta;

iii)

400 000 euroa Kroatian osalta;

iv)

4 000 000 euroa Italian osalta;

v)

2 230 000 euroa Portugalin osalta;

vi)

31 900 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

4)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

8 200 000 euroa Espanjan osalta;

ii)

3 380 000 euroa Italian osalta;

iii)

170 000 euroa Kyproksen osalta;

iv)

1 760 000 euroa Portugalin osalta.”

5)

Korvataan 3 artiklan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

on enintään 1 740 000 euroa”.

6)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

on enintään

i)

9 000 euroa Belgian osalta;

ii)

11 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

5 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

86 000 euroa Saksan osalta;

v)

10 000 euroa Irlannin osalta;

vi)

78 000 euroa Kreikan osalta;

vii)

1 200 000 euroa Espanjan osalta;

viii)

650 000 euroa Italian osalta;

ix)

10 000 euroa Latvian osalta;

x)

10 000 euroa Liettuan osalta;

xi)

2 000 euroa Luxemburgin osalta;

xii)

3 000 euroa Unkarin osalta;

xiii)

10 000 euroa Maltan osalta;

xiv)

10 000 euroa Alankomaiden osalta;

xv)

10 000 euroa Itävallan osalta;

xvi)

50 000 euroa Puolan osalta;

xvii)

145 000 euroa Portugalin osalta;

xviii)

130 000 euroa Romanian osalta;

xix)

18 000 euroa Slovenian osalta;

xx)

40 000 euroa Slovakian osalta;

xxi)

10 000 euroa Suomen osalta.”

7)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

910 000 euroa Belgian osalta;

ii)

30 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

810 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

90 000 euroa Tanskan osalta;

v)

790 000 euroa Saksan osalta;

vi)

10 000 euroa Viron osalta;

vii)

160 000 euroa Irlannin osalta;

viii)

970 000 euroa Kreikan osalta;

ix)

1 760 000 euroa Espanjan osalta;

x)

1 210 000 euroa Ranskan osalta;

xi)

200 000 euroa Kroatian osalta;

xii)

3 520 000 euroa Italian osalta;

xiii)

60 000 euroa Kyproksen osalta;

xiv)

200 000 euroa Latvian osalta;

xv)

10 000 euroa Luxemburgin osalta;

xvi)

950 000 euroa Unkarin osalta;

xvii)

40 000 euroa Maltan osalta;

xviii)

2 940 000 euroa Alankomaiden osalta;

xix)

640 000 euroa Itävallan osalta;

xx)

2 900 000 euroa Puolan osalta;

xxi)

25 000 euroa Portugalin osalta;

xxii)

460 000 euroa Romanian osalta;

xxiii)

10 000 euroa Slovenian osalta;

xxiv)

450 000 euroa Slovakian osalta;

xxv)

60 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”an osalta” ”.

8)

Korvataan 6 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

on enintään

i)

200 000 euroa Bulgarian osalta;

ii)

950 000 euroa Saksan osalta;

iii)

100 000 euroa Kroatian osalta;

iv)

224 000 euroa Unkarin osalta;

v)

1 100 000 euroa Romanian osalta;

vi)

25 000 euroa Slovenian osalta;

vii)

400 000 euroa Slovakian osalta.”

9)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

on enintään 1 060 000 euroa.”

10)

Korvataan 8 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

on enintään 1 400 000 euroa.”

11)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

0,5 euroa jokaisesta kotieläimenä pidettävästä linnusta, josta on otettu näyte”

12)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

24 000 euroa Belgian osalta;

ii)

9 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

14 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

53 000 euroa Tanskan osalta;

v)

135 000 euroa Saksan osalta;

vi)

62 000 euroa Irlannin osalta;

vii)

8 000 euroa Kreikan osalta;

viii)

67 000 euroa Espanjan osalta;

ix)

108 000 euroa Ranskan osalta;

x)

40 000 euroa Kroatian osalta;

xi)

1 300 000 euroa Italian osalta;

xii)

4 000 euroa Kyproksen osalta;

xiii)

13 000 euroa Latvian osalta;

xiv)

5 000 euroa Liettuan osalta;

xv)

6 000 euroa Luxemburgin osalta;

xvi)

61 000 euroa Unkarin osalta;

xvii)

8 000 euroa Maltan osalta;

xviii)

154 000 euroa Alankomaiden osalta;

xix)

30 000 euroa Itävallan osalta;

xx)

70 000 euroa Puolan osalta;

xxi)

14 000 euroa Portugalin osalta;

xxii)

350 000 euroa Romanian osalta;

xxiii)

29 000 euroa Slovenian osalta;

xxiv)

16 000 euroa Slovakian osalta;

xxv)

25 000 euroa Suomen osalta;

xxvi)

30 000 euroa Ruotsin osalta;

xxvii)

100 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

13)

Korvataan 10 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

290 000 euroa Belgian osalta;

ii)

360 000 euroa Bulgarian osalta;

iii)

380 000 euroa Tšekin osalta;

iv)

300 000 euroa Tanskan osalta;

v)

4 700 000 euroa Saksan osalta;

vi)

60 000 euroa Viron osalta;

vii)

1 300 000 euroa Irlannin osalta;

viii)

1 700 000 euroa Kreikan osalta;

ix)

3 000 000 euroa Espanjan osalta;

x)

10 900 000 euroa Ranskan osalta;

xi)

3 600 000 euroa Italian osalta;

xii)

230 000 euroa Kroatian osalta;

xiii)

950 000 euroa Kyproksen osalta;

xiv)

80 000 euroa Latvian osalta;

xv)

435 000 euroa Liettuan osalta;

xvi)

50 000 euroa Luxemburgin osalta;

xvii)

790 000 euroa Unkarin osalta;

xviii)

25 000 euroa Maltan osalta;

xix)

1 000 000 euroa Alankomaiden osalta;

xx)

500 000 euroa Itävallan osalta;

xxi)

2 600 000 euroa Puolan osalta;

xxii)

1 000 000 euroa Portugalin osalta;

xxiii)

1 400 000 euroa Romanian osalta;

xxiv)

160 000 euroa Slovenian osalta;

xxv)

220 000 euroa Slovakian osalta;

xxvi)

160 000 euroa Suomen osalta;

xxvii)

210 000 euroa Ruotsin osalta;

xxviii)

2 520 000 euroa Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.”

14)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

on enintään

i)

1 650 000 euroa Bulgarian osalta;

ii)

1 500 000 euroa Kreikan osalta;

iii)

620 000 euroa Viron osalta;

iv)

190 000 euroa Italian osalta;

v)

2 200 000 euroa Liettuan osalta;

vi)

1 080 000 euroa Unkarin osalta;

vii)

7 240 000 euroa Puolan osalta;

viii)

2 300 000 euroa Romanian osalta;

ix)

810 000 euroa Slovenian osalta;

x)

380 000 euroa Slovakian osalta.”

15)

Korvataan 12 artiklan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

on enintään

i)

1 500 000 euroa Latvian osalta;

ii)

400 000 euroa Suomen osalta.”

16)

Poistetaan 13 artiklan 3 kohta.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Komission päätös 2008/341/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008, tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista (EUVL L 115, 29.4.2008, s. 44).

(3)  Komission päätös 2008/897/EY, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, jäsenvaltioiden vuodeksi 2009 ja sitä seuraaviksi vuosiksi esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä yhteisön rahoituksesta (EUVL L 322, 2.12.2008, s. 39).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/761/EU, annettu 30 päivänä marraskuuta 2012, jäsenvaltioiden vuodeksi 2013 ja sitä seuraaviksi vuosiksi esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta (EUVL L 336, 8.12.2012, s. 83).


Top