Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0255

2013/255/YUTP: Neuvoston päätös 2013/255/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2013 , Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 147, 1.6.2013, p. 14–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 277 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj

1.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 147/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/255/YUTP,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2013,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto sopi 27 päivänä toukokuuta 2013, että se hyväksyy 12 kuukauden ajaksi Syyriaan kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä aloilla, jotka on määritelty Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 29 päivänä marraskuuta 2012 annetussa neuvoston päätöksessä 2012/739/YUTP (1):

vienti- ja tuontirajoitukset, lukuun ottamatta sellaisia aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita ja laitteita, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin;

tiettyjen yritysten rahoitusta koskevat rajoitukset;

infrastruktuurihankkeita koskevat rajoitukset;

kaupalle myönnettävää rahoitustukea koskevat rajoitukset;

rahoitusala;

kuljetusala;

maahanpääsyä koskevat rajoitukset;

varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen.

(2)

Mahdollisen Syyriaan suuntautuvan aseviennin osalta neuvosto pani merkille, että jäsenvaltiot sitoutuvat etenemään kansallisissa toimintalinjoissaan 27 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston julkilausuman 2 kohdan mukaisesti, myös arvioimalla vientilupahakemukset tapauskohtaisesti ottaen täysin huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 2008 vahvistetussa neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP (2) vahvistetut perusteet.

(3)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

1 artikla

1.   Kielletään tiettyjen sellaisten tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto ja vienti Syyriaan, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittelemiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan.

2.   Kielletään:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Syyriassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen Syyriassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta tiettyjen sellaisten tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin Syyriaan, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, eikä niihin liittyvän teknisen avun tai rahoitusavun antamiseen, jos jäsenvaltio tapauskohtaisesti katsoo, että kyseiset tarvikkeet, tavarat tai teknologia on tarkoitettu elintarvikkeita tai maataloutta koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin taikka Yhdistyneiden kansakuntien henkilöstön hyödyksi tai Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstölle.

2 artikla

1.   Viejäjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta on saatava tapauskohtaisesti lupa tiettyjen sellaisten muiden kuin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin Syyriaan, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittelemiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan.

2.   Lisäksi

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä tällaisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseksi Syyriassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa; ja

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämiseksi tällaisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseksi Syyriassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa;

on myös saatava lupa viejäjäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta.

3 artikla

1.   Kielletään Syyriasta tai sieltä peräisin olevien aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien osto, tuonti ja kuljetus.

2.   Kielletään 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden syyrialaisperäiseen ostoon, tuontiin ja kuljetukseen liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien johdannaiset, sekä mainittuihin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten sekä vakuutuksiin ja jälleenvakuutuksiin liittyvien välityspalvelujen antaminen suoraan tai välillisesti.

4 artikla

Kielletään sellaisten laitteiden tai ohjelmistojen, jotka on pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi Syyrian nykyisen hallinnon toimesta tai sen puolesta internetin ja matkaviestintä- tai kiinteissä verkoissa tapahtuvien puhelinyhteyksien valvontaan tai kuunteluun Syyriassa, myynti, toimitus, siirto tai vienti sekä avun antaminen tällaisten laitteiden tai ohjelmistojen asentamiseen, käyttöön tai päivittämiseen.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittelemiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

5 artikla

1.   Kielletään raakaöljyn ja öljytuotteiden osto, tuonti ja kuljetus Syyriasta.

2.   Kielletään 1 kohdassa tarkoitettuihin kieltoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien johdannaiset, sekä mainittuihin kieltoihin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti.

6 artikla

Syyrian siviiliväestön auttamiseksi ja erityisesti humanitaaristen näkökohtien, normaaliin elämään palaamisen, peruspalvelujen jatkumisen, jälleenrakennuksen ja normaalin taloudellisen toiminnan elpymisen tai muiden siviilitarkoitusten huomioon ottamiseksi ja poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan raakaöljyn ja öljytuotteiden ostoon, tuontiin ja kuljetukseen Syyriasta ja niihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien johdannaiset, sekä niihin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallista vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutumaa;

b)

kyseiset toimet eivät hyödytä suoraan tai välillisesti 28 artiklan 1 kohdassa mainittua henkilöä tai yhteisöä; ja

c)

kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä päätöksessä säädettyä kieltoa.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

7 artikla

Edellä 5 artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa 15 päivään marraskuuta 2011 saakka, jotka perustuvat ennen 2 päivää syyskuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin.

8 artikla

1.   Kielletään keskeisten laitteiden ja teknologian myynti, toimitus ja siirto seuraaville Syyriassa toimiville öljy- ja maakaasuteollisuuden avainaloille sekä näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alaisia aluksia tai ilma-aluksia käyttäen, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta:

a)

jalostus;

b)

nesteytetty maakaasu;

c)

etsintä;

d)

tuotanto.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittelemiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan.

2.   Kielletään seuraavien palvelujen tarjoaminen 1 kohdassa tarkoitetuilla Syyrian öljy- ja maakaasuteollisuuden avainaloilla Syyriassa toimiville yrityksille sekä näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuja keskeisiä laitteita ja teknologiaa koskeva tekninen apu tai koulutus ja muut palvelut;

b)

rahoitus tai rahoitustuki 1 kohdassa tarkoitettujen keskeisten laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antamiseen.

9 artikla

1.   Edellä 8 artiklan 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita tavaroiden toimitukseen liittyvien sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin.

2.   Edellä 8 artiklassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin ja koskevat jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten Syyriassa ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tekemiä investointeja.

10 artikla

Syyrian siviiliväestön auttamiseksi ja erityisesti humanitaaristen näkökohtien, normaaliin elämään palaamisen, peruspalvelujen jatkumisen, jälleenrakennuksen ja normaalin taloudellisen toiminnan elpymisen tai muiden siviilitarkoitusten huomioon ottamiseksi ja poiketen siitä, mitä 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan keskeisten laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen ja siirtoon 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille Syyriassa toimiville öljy- ja maakaasuteollisuuden avainaloille tai näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille ja niihin liittyvän teknisen avun tai koulutuksen ja muiden palvelujen sekä rahoituksen tai rahoitustuen antamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallista vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutumaa;

b)

kyseiset toimet eivät hyödytä suoraan tai välillisesti 28 artiklan 1 kohdassa mainittua henkilöä tai yhteisöä; ja

c)

kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä päätöksessä säädettyä kieltoa.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

11 artikla

Kielletään Syyrian valuuttayksikön määräisten seteleiden ja metallirahan toimittaminen Syyrian keskuspankille.

12 artikla

Kielletään kullan ja jalometallien sekä timanttien suora tai epäsuora myynti ja kuljettaminen Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille sekä Syyrian keskuspankille, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kullan, jalometallien ja timanttien suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta tai välitys mainittujen tahojen hyväksi.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittelemiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

13 artikla

Kielletään ylellisyystuotteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti Syyriaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tai jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla siitä riippumatta, ovatko mainitut tuotteet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen määrittelemiseksi, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

II   LUKU

TIETTYJEN YRITYSTEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

14 artikla

Kielletään:

a)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimiville yrityksille taikka näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille;

b)

rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen Syyriassa yrityksille, jotka toimivat uusien voimalaitosten rakentamiseksi Syyriaan sähköntuotantoa varten;

c)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimivista yrityksistä taikka näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimivista syyrialaisista tai syyrialaisomistuksessa olevista yrityksistä, mukaan lukien tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden tai arvopapereiden hankkiminen;

d)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen Syyriassa yrityksistä, jotka toimivat uusien voimalaitosten rakentamiseksi Syyriaan sähköntuotantoa varten, mukaan lukien tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden tai arvopapereiden hankkiminen;

e)

yhteisyritysten perustaminen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimivien yritysten kanssa sekä näiden yritysten määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa;

f)

yhteisyritysten perustaminen Syyriassa yritysten kanssa, jotka toimivat uusien voimalaitosten rakentamiseksi Syyriaan sähköntuotantoa varten, sekä näiden yritysten määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa.

15 artikla

1.   Edellä 14 artiklan a ja c alakohdassa säädetyt kiellot:

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

2.   Edellä 14 artiklan b ja d alakohdassa säädetyt kiellot:

i)

eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin;

ii)

eivät estä lisäosuuden hankkimista, jos kyseinen lisäosuus on ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

16 artikla

Syyrian siviiliväestön auttamiseksi ja erityisesti humanitaaristen näkökohtien, normaaliin elämään palaamisen, peruspalvelujen jatkumisen, jälleenrakennuksen ja normaalin taloudellisen toiminnan elpymisen tai muiden siviilitarkoitusten huomioon ottamiseksi ja poiketen siitä, mitä 14 artiklan a, c ja e alakohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan rahoituslainojen tai -luottojen myöntämiseen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimiville yrityksille taikka näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimiville syyrialaisille tai syyrialaisomistuksessa oleville yrityksille tai osuuden tai lisäosuuden hankkimiseen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimivista yrityksistä taikka näillä aloilla Syyrian ulkopuolella toimivista syyrialaisista tai syyrialaisomistuksessa olevista yrityksistä taikka yhteisyritysten perustamiseen Syyrian öljyteollisuuden öljynetsintä-, öljyntuotanto- tai öljynjalostusaloilla Syyriassa toimivien yritysten kanssa sekä näiden yritysten määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallista vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutumaa;

b)

kyseiset toimet eivät hyödytä suoraan tai välillisesti 28 artiklan 1 kohdassa mainittua henkilöä tai yhteisöä; ja

c)

kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä päätöksessä säädettyä kieltoa.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

III   LUKU

INFRASTRUKTUURIHANKKEITA KOSKEVAT RAJOITUKSET

17 artikla

1.   Kielletään osallistuminen uusien voimalaitosten rakentamiseen sähköntuotantoa varten Syyriassa.

2.   Kielletään teknisen avun tai rahoituksen taikka rahoitusavun antaminen uusien voimalaitosten rakentamiseen sähköntuotantoa varten Syyriassa.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka perustuvat ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sopimuksiin.

IV   LUKU

KAUPALLE MYÖNNETTÄVÄÄ RAHOITUSTUKEA KOSKEVAT RAJOITUKSET

18 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on noudatettava pidättyväisyyttä tehdessään uusia lyhyen ja keskipitkän aikavälin sitoumuksia julkisen ja yksityisen taloudellisen avun myöntämiseksi Syyrian kanssa käytävää kauppaa varten, mukaan lukien vientiluottojen, vakuuksien tai vakuutuksen myöntäminen, tällaiseen kauppaan osallistuville kansalaisilleen tai yhteisöilleen sitoumusten jäljellä olevan määrän vähentämiseksi, jotta voitaisiin erityisesti välttää se, että tämä taloudellinen apu edistäisi siviiliväestöön kohdistuvia väkivaltaisia tukahduttamistoimia Syyriassa. Jäsenvaltiot eivät myöskään saa tehdä uusia pitkän aikavälin sitoumuksia julkisen ja yksityisen taloudellisen avun myöntämiseksi Syyrian kanssa käytävää kauppaa varten.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta ennen 1 päivää joulukuuta 2011 tehtyihin sitoumuksiin.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei koske kauppaa, jota käydään elintarvikkeisiin tai maatalouteen taikka lääkinnälliseen tai muuhun humanitaariseen tarkoitukseen liittyen.

V   LUKU

RAHOITUSALA

19 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa tehdä uusia sitoumuksia Syyrian hallitukselle myönnettävistä avustuksista, rahoitustuesta tai pehmeäehtoisista luotoista muihin kuin humanitaarisiin tarkoituksiin ja kehitystarkoituksiin, eivät myöskään osallistumalla kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaan.

20 artikla

Kielletään:

a)

se, että Euroopan investointipankki (EIP) maksaa lainaeriä tai muita maksuja osana Syyrian ja EIP:n välisiä olemassa olevia lainasopimuksia tai niihin liittyen;

b)

se, että EIP jatkaa mitään olemassa olevaa Syyriaan sijoittuvia kansallisia hankkeita varten tehtyä teknisen avun palvelusopimusta.

21 artikla

Kielletään: 1 päivää joulukuuta 2011 jälkeen liikkeeseen laskettujen Syyrian valtion tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille, Syyrian keskuspankille tai sellaisille pankeille, joiden kotipaikka on Syyriassa, tai sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Syyriassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville ja kuulumattomille konttoreille ja tytäryhtiöille sekä sellaisille rahoituslaitoksille, joiden kotipaikka ei ole Syyriassa ja jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Syyriassa, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kyseisten joukkovelkakirjojen suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta ja niiden välitys mainituille tahoille sekä tällaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa avustaminen.

22 artikla

1.   Kielletään syyrialaisten pankkien uusien konttoreiden, tytäryhtiöiden tai edustustojen avaaminen jäsenvaltioiden alueella sekä uusien yhteisyritysten perustaminen tai omistusosuuden hankkiminen tai se, että syyrialaiset pankit, mukaan lukien Syyrian keskuspankki, sen konttorit ja tytäryhtiöt sekä rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Syyriassa mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Syyriassa, perustavat uusia kirjeenvaihtajapankkisuhteita jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa.

2.   Jäsenvaltioiden alueella toimivia tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia rahoituslaitoksia kielletään avaamasta edustustoja, tytäryhtiöitä tai pankkitilejä Syyriassa.

23 artikla

Syyrian siviiliväestön auttamiseksi ja erityisesti humanitaaristen näkökohtien, normaaliin elämään palaamisen, peruspalvelujen jatkumisen, jälleenrakennuksen ja normaalin taloudellisen toiminnan elpymisen tai muiden siviilitarkoitusten huomioon ottamiseksi ja poiketen siitä, mitä 22 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan jäsenvaltioiden alueella toimiville tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluville rahoituslaitoksille avata edustustoja, tytäryhtiöitä tai pankkitilejä Syyriassa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallista vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutumaa;

b)

kyseiset toimet eivät hyödytä suoraan tai välillisesti 28 artiklan 1 kohdassa mainittua henkilöä tai yhteisöä; ja

c)

kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä päätöksessä säädettyä kieltoa.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

24 artikla

1.   Kielletään vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille tai näiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille tai yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa, myös laittomin keinoin, oleville yhteisöille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta:

a)

sairaus- tai matkavakuutuksen myöntämiseen luonnollisille henkilöille;

b)

pakollisen vakuutuksen tai vastuuvakuutuksen myöntämiseen unioniin sijoittautuneille syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille;

c)

vakuutuksen tai jälleenvakuutuksen myöntämiseen sellaisen aluksen, ilma-aluksen tai ajoneuvon omistajalle, jonka on vuokrannut syyrialainen henkilö, yhteisö tai elin, jota ei ole lueteltu liitteessä I tai II.

VI   LUKU

KULJETUSALA

25 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti sekä noudattaen kansainvälistä oikeutta, erityisesti asiaan liittyviä kansainvälisiä siviili-ilmailua koskevia sopimuksia, toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen kaikkien syyrialaisten liikenteenharjoittajien liikennöimien yksinomaisten rahtilentojen sekä kaikkien Syrian Arab Airlines -yhtiön liikennöimien lentojen pääsyn lainkäyttövaltaansa kuuluville lentoasemille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Syrian Arab Airlines -yhtiön liikennöimien lentojen pääsyyn jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville lentoasemille silloin, kun kyseisten lentojen yksinomaisena tarkoituksena on unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä evakuoiminen Syyriasta.

26 artikla

1.   Jos jäsenvaltioilla on tietoja, joiden nojalla on perusteltu syy olettaa, että Syyrian lähtevien alusten tai ilma-alusten rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä 1 artiklan nojalla tai luvanvaraista 2 artiklan nojalla, niiden on tarkastettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja kansainvälistä oikeutta, erityisesti merioikeutta ja asiaan liittyviä kansainvälisiä siviili-ilmailua koskevia sopimuksia ja merenkulkusopimuksia noudattaen tällaiset alukset ja ilma-alukset merisatamissaan ja lentoasemillaan sekä aluemerellään toimivaltaisten viranomaistensa päätösten ja mahdollisuuksien mukaisesti sekä tarvittaessa aluemerta koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti lippuvaltion suostumuksella.

2.   Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja kansainvälistä oikeutta noudattaen takavarikoitava ja hävitettävä sellaiset löytämänsä tuotteet, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä 1 tai 2 artiklan nojalla.

3.   Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisissa tarkastuksissa ja hävittämisessä.

4.   Ilma-aluksilta ja aluksilta, jotka kuljettavat rahtia Syyriaan, on vaadittava saapumista tai lähtemistä edeltävä ylimääräinen tietojen antaminen kaikista tavaroista, jotka tuodaan jäsenvaltioon tai viedään sieltä.

VII   LUKU

MAAHANPÄÄSYÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

27 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä I lueteltujen henkilöiden, jotka ovat vastuussa siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa tai jotka hyötyvät Syyrian nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksia 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Syyriassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Jos jäsenvaltio 3–7 kohdan nojalla sallii liitteessä I lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja henkilöön, josta siinä on kyse.

VIII   LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

28 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteissä I ja II luetelluille siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleville henkilöille, Syyrian nykyisestä hallinnosta hyötyville tai sitä tukeville henkilöille ja yhteisöille sekä näitä henkilöitä ja yhteisöjä lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä I ja II lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteissä I ja II lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava;

e)

ovat tarpeen humanitaarisiin tarkoituksiin kuten avun toimittamiseen tai sen toimittamisen helpottamiseen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaariset työntekijät ja näihin liittyvä apu, tai Syyriasta evakuoimiseen;

f)

maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista luvista, jotka se antaa tämän kohdan nojalla.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö on sisällytetty liitteeseen I tai II, tai EU:ssa annettu tuomioistuimen tai viranomaisen päätös tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöön pantava tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä I tai II luetellun henkilön tai yhteisön eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei estä nimettyä henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen tällaisen henkilön tai yhteisön merkitsemistä luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.   Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä II olevaan luetteloon merkittyä nimettyä yhteisöä suorittamasta kahden kuukauden ajan sen nimeämispäivästä maksua kyseisen päivän jälkeen saamistaan jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista, jos tällainen maksu johtuu kaupan rahoittamiseen liittyvästä sopimuksesta, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

7.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien tätä päätöstä on sovellettu näihin tileihin;

edellyttäen, että näihin korkotuloihin tai muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

8.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta Syyrian keskuspankin suorittamaan tai sen kautta suoritettuun sen nimeämispäivän jälkeen vastaanotettujen ja jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon taikka Syyrian keskuspankille tai sen kautta sen nimeämispäivän jälkeen suoritettuun varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon, jos tällainen siirto liittyy nimeämättömän rahoituslaitoksen suorittamaan erityiseen kauppasopimukseen perustuvaan maksuun, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

9.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Syyrian keskuspankin suorittamaan tai sen kautta suoritettuun jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon, jos tällaisella siirrolla on tarkoitus lisätä jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien rahoituslaitosten maksuvalmiutta kaupan rahoittamista varten, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on sallinut siirron.

10.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta liitteessä I tai II lueteltujen rahoituslaitosten suorittamiin tai niiden välityksellä suoritettuihin varojen tai taloudellisten resurssien siirtoihin, jos siirto liittyy muun kuin liitteessä I tai II luetellun henkilön tai yhteisön suorittamaan maksuun, joka liittyy taloudellisen avun antamiseen Syyrian kansalaisille, jotka suorittavat koulutusta tai ammatillista koulutusta taikka harjoittavat akateemista tutkimusta unionissa, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

11.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta Syrian Arab Airlines -yhtiön osalta toimiin tai liiketoimiin, joiden yksinomaisena tarkoituksena on unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä evakuoiminen Syyriasta.

IX   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

29 artikla

Liitteissä I ja II lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen Syyriassa, Syyrian hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot mukaan lukien, taikka henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät vaateen tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta, vaateita, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet kuten kuittausvaatimukset, sakot tai vakuudelliset vaatimukset, joukkovelkakirjan pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ja rahoitusvakuudet, mukaan lukien remburssista tai vastaavasta välineestä johtuvat vaateet, ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, vaikuttaneet tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet.

30 artikla

1.   Neuvosto laatii liitteissä I ja II olevat luettelot sekä muuttaa niitä jonkin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

2.   Neuvosto antaa luetteloon merkitsemistä koskevan päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään asiaan vaikuttavaa uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

31 artikla

1.   Liitteissä I ja II esitetään perusteet asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen merkitsemiselle luetteloon.

2.   Liitteet I ja II sisältävät myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

32 artikla

Kielletään tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on kiertää tässä päätöksessä säädettyjä kieltoja.

33 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita ottamaan käyttöön rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samanlaisia kuin ne, jotka sisältyvät tähän päätökseen.

34 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivään kesäkuuta 2014. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa se uusitaan tai sitä muutetaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

35 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GILMORE


(1)  EUVL L 330, 30.11.2012, s. 21.

(2)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.


LIITE 1

Luettelo 27 ja 28 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Syntymäaika: 11.9.1965.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro D1903

Tasavallan presidentti, mielenosoitusten tukahduttamisen järjestäjä ja pääasiallinen toteuttaja.

23.5.2011

2.

Maher (

Image

) (alias Mahir) Al-Assad (

Image

)

Syntymäaika: 8.12.1967.

Diplomaattipassi nro 4138

Armeijan 4. panssaridivisioonan päällikkö, Baath-puolueen keskuskomitean jäsen, tasavaltalaiskaartin voimahahmo; presidentti Bashar Al-Assadin veli; mielenosoitusten tukahduttamisen pääasiallinen toteuttaja.

9.5.2011

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Syntymäaika: 19.2.1946.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro 983

Syyrian yleisen tiedustelupääosaston (GID) päällikkö; osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

4.

Atej (

Image

) (alias Atef, Atif) Najib (

Image

) (alias Najeeb)

 

Entinen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö Daraassa, presidentti Bashar Al-Assadin serkku, osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (alias Hafez Makhlouf)

Syntymäaika: 2.4.1971.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro 2246

Eversti ja yksikönpäällikkö yleisen tiedustelupääosaston Damaskosta valvovassa osastossa; presidentti Bashar Al-Assadin serkku; kuuluu Mahir Al-Assadin lähipiiriin; osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Syntymäaika: 20.5.1951.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro D000001300

Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö, osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

Poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö Banyasissa, osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Baidassa.

9.5.2011

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Syntymäaika: 10.7.1969.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Passi nro 454224

Syyrialainen liikemies, presidentti Bashar Al-Assadin serkku; Al Mashreq, Bena Properties, Cham Holding, Syriatel, Souruh Company -yritysten sijoitusvarojen hoitaja ja tukee siten hallintoa taloudellisesti.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

Syntymäaika: 1953.

Syntymäpaikka: Hama.

Diplomaattipassi nro D0005788

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image

) (alias Jameel) Hassan (

Image

)

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

9.5.2011

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

Syntymäaika: 3.5.1953.

Syntymäpaikka: Dara'a.

Diplomaattipassi D 000 000 887

Syyrian sotilastiedustelun Damaskoksen ympäristöä valvovan osaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

9.5.2011

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Syntymäaika: 18.6.1962.

Syntymäpaikka: Kerdala.

Passi nro 88238

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Syntymäaika: 1.3.1961.

Syntymäpaikka: Latakia.

Passi nro 86449 ja nro 842781

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

Syntymäaika: 15.1.1950.

Syntymäpaikka: Al-Madehleh, Tartous

Turvallisuus- ja tiedustelupalvelun apulaispäällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Syntymäaika: 20.7.1941.

Syntymäpaikka: Damaskos

Syyrian kansallisen turvallisuusviraston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

Hänen on ilmoitettu kuolleen pommituksissa 18.7.2012.

23.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Syntymäaika: 10.12.1938

Syyrian varapresidentti, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

17.

Muhammad (

Image

) Nasif (

Image

) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (

Image

,

Image

)

Syntymäaika: 10.4.1937 (tai 20.5.1937).

Syntymäpaikka: Hama.

Diplomaattipassi nro 0002250

Syyrian avustava varapresidentti kansallisen turvallisuuden asioissa; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Syntymäaika: 20.5.1960.

Passi nro 002954347

Syyrialainen liikemies ja useiden ulkomaisten yhtiöiden paikallinen edustaja, Maher Al-Assadin liittolainen, joka huolehtii osittain tämän taloudellisista eduista, ja siten rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.5.2011

19.

Iyad (

Image

) (alias Eyad) Makhlouf (

Image

)

Syntymäaika: 21.1.1973.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Passi nro N001820740

Rami Makhloufin veli ja GID:n (yleisen tiedustelun pääosaston) upseeri, osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

23.5.2011

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (alias Al Hasan)

 

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Asevoimien esikuntapäällikkö, vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetusta sotilaallisesta voimankäytöstä.

Kuoli pommituksissa 18.7.2012.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Syntymäaika: 21.1.1973.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Passi nro N002848852

Varapääjohtajana Syriatelissa, joka siirtää 50 % voitoistaan Syyrian hallitukselle lisenssisopimuksensa varjolla.

23.5.2011

23.

Zoulhima (

Image

) (alias Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (alias, Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

Syntymäaika: 1951 tai 1946 tai 1956.

Syntymäpaikka: Kerdaha

Presidentin turvajoukkojen päällikkö, osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin; presidentti Bashar Al-Assadin serkku.

23.6.2011

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)

 

Military Housing Establishment -yhtiön johtaja, rahoituslähde, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea; presidentti Bashar Al-Assadin serkku.

23.6.2011

25.

Prikaatinkomentaja Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Syntymäaika: 1.9.1957

Syntymäpaikka: Yazd, Iran

Iranian Revolutionary Guard Corpsin komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

26.

Kenraalimajuri Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) (alias Qasim Soleimany)

 

Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC:n Qods-erikoisjoukkojen komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Syntymäaika: 1963.

Syntymäpaikka: Teheran, Iran

Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC:n tiedustelujoukkojen apulaiskomentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour)

 

Maher al-Assadin liikekumppani; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

 

Maher Al-Assadin liikekumppani ja johtaa eräitä hänen liikeasioitaan, rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (alias Muflih)

 

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö Haman kaupungissa, osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

1.8.2011

31.

Kenraalimajuri Tawfiq (

Image

) (alias Tawfik) Younes (

Image

) (alias Yunes)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston sisäisen turvallisuuden osaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

1.8.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Syntymäaika: 19.10.1932.

Syntymäpaikka: Latakia, Syyria

Bashar al-Assadin ja Mahir al-Assadin läheinen liittolainen ja setä, Rami, Ihab ja Iyad Makhloufin liikekumppani ja isä.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Jaber)

Syntymäpaikka: Latakia

Mahir Al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha-miliisin koordinointiin.

1.8.2011

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Maher Al-Assadin avustaja, armeijan 4. divisioonan sotilaspoliisiyksikön päällikkö, osallistunut tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (alias Al-Saleem)

 

Syyrian puolustusministeriön hankintatoimiston johtaja, Syyrian armeijan kaikkien asehankintojen saapumispiste.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar al-Assadin serkku. Aikaisemmin Nizar Oilfield Supplies -yrityksen johtaja.

Erittäin lähellä tärkeimpiä hallinnon virkamiehiä. Rahoittanut Shabihaa Latakian alueella.

23.8.2011

37.

Prikaatinkenraali Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) 293. osaston päällikkö (sisäiset asiat) Damaskoksessa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa. Presidentti Bashar Al-Assadin neuvonantaja strategisissa kysymyksissä ja sotilastiedustelussa.

23.8.2011

38.

Prikaatinkenraali Jamea (

Image

) Jamea (

Image

) (alias Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Dayr az-Zorissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Dayr az-Zorissa ja Alboukamalissa.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Syntymäaika: 1935.

Syntymäpaikka: Aleppo

Apulaisvaraministeri, entinen puolustusministeri, presidentti Bashar Al-Assadin erityislähettiläs.

Hänen on ilmoitettu kuolleen pommituksissa 18.7.2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

Arabisosialistisen Baath-puolueen alueellinen apulaissihteeri vuodesta 2005. Vuosina 2000–2005 alueellisen Baath-puolueen kansallisesta turvallisuudesta vastaava johtaja. Entinen Haman kuvernööri (1998–2000). Presidentti Bashar Al-Assadin ja Maher Al-Assadin läheinen liittolainen. Johtava päättäjä hallinnossa siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamistoimien osalta.

23.8.2011

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Vastuussa Haman vuoden 1980 joukkomurhasta, kutsuttu sittemmin Damaskokseen presidentti Bashar Al-Assadin erityisneuvonantajaksi.

23.8.2011

42.

Prikaatinkenraali Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Idlibissä. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Idlibin maakunnassa.

23.8.2011

43.

Prikaatinkenraali Husam (

Image

) Sukkar (

Image

)

 

Presidentin neuvonantaja turvallisuusasioissa. Presidentin neuvonantaja turvallisuusvirastojen toteuttamien siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamistoimien ja väkivaltaisuuksien osalta.

23.8.2011

44.

Prikaatinkenraali Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Homsissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Homsissa.

23.8.2011

45.

Kenraaliluutnantti Munir (

Image

) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (alias Adnuf, Adanof)

Syntynyt 1951

Syyrian armeijan yleisesikunnan (operaatiot ja koulutus) apulaispäällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

46.

Prikaatinkenraali Ghassan (

Image

) Khalil (

Image

) (alias Khaleel)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston (GID) tietohallinto-osaston päällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (alias Jaber)

Syntymäpaikka: Latakia

Shabiha-miliisin jäsen. Maher Al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha- miliisin koordinointiin.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Maher Al-Assadin läheinen liikekumppani. Tiedetään tukevan Syyrian hallintoa taloudellisesti.

23.8.2011

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabin poika.

Syntymäaika: 7.5.1972

Aleppon teollisuuskamarin puheenjohtaja. Cham Holding -yhtiön varapuheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (alias Al Akhras)

Syntymäaika: 2.6.1951.

Syntymäpaikka: Homs, Syyria.

Syyrian passi nro 0000092405

Merkittävä liikemies, joka hyötyy nykyisestä hallinnosta ja tukee sitä. Akhras Groupin (perushyödykkeiden kauppa, jalostus ja logistiikka) perustaja ja Homsin kauppakamarin entinen puheenjohtaja. Läheisissä liikesuhteissa presidentti Al-Assadin perheeseen. Syyrian kauppakamarien liiton johtokunnan jäsen. Tarjonnut teollisuus- ja asuintiloja improvisoituja pidätysleirejä varten sekä logistiikka-apua (busseja ja panssarivaunujen kuljetusalustoja) hallinnolle.

2.9.2011

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Anbouba for Agricultural Industries Co.:n pääjohtaja.

Syntymäaika: 1952.

Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Rahoituksen järjestäminen sortokoneistolle ja puolisotilaallisille ryhmille, jotka kohtelevat Syyrian siviiliväestöä väkivaltaisesti. Tilojen (toimintatilat, varastot) antaminen improvisoituja pidätyskeskuksia varten. Taloudelliset suhteet Syyrian korkean tason virkamiehiin.

2.9.2011

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

Syntymäaika: 1.1.1958.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Syyrian passi nro 004415063, voimassaolo päättyy 6.5.2012

Ihab Makhloufin ja Nizar al-Assadin (merkitty pakoteluetteloon 23.8.2011) liikekumppani; yksi Syyrian keskuspankin politiikkaa tukevan Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services) -valuutanvaihtoyrityksen omistajista Rami Makhloufin kanssa.

23.3.2012

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

Syntymäaika: 1955.

Syntymäpaikka: Daraa

Adib Mayaleh on vastuussa taloudellisen ja rahoitustuen antamisesta Syyrian hallinnolle toimessaan Syyrian keskuspankin pääjohtajana.

15.5.2012

54.

Kenraalimajuri Jumah (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (alias Al-Ahmed)

 

Erikoisjoukkojen komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

55.

Eversti Lu'ai (

Image

) (alias Louay) al-Ali (

Image

)

 

Syyrian sotilastiedustelun Daraan osaston päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Daraassa.

14.11.2011

56.

Kenraaliluutnantti Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Ayyub (

Image

)

 

Syyrian armeijan yleisesikunnan apulaispäällikkö (henkilöstö). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

57.

Kenraaliluutnantti Jasim (

Image

) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (alias Al-Freij)

 

Yleisesikunnan päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

58.

Kenraali Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

)

Syntymäaika: 1958

Tasavaltalaiskaartin pataljoonanpäällikkö. Lähellä Maher Al-Assadia ja presidentti Al-Assadia. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

59.

Kenraali Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

Kenraali, 4. divisioonan reserviosaston komentaja. Maher Al-Assadin neuvonantaja ja turvallisuusoperaatioiden koordinaattori. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahduttamistoimista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Berri (

Image

)

 

Johtaa Berri-suvun miliisejä. Vastuussa hallitusta kannattavista miliiseistä, jotka ovat osallistuneet siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin Aleppossa.

14.11.2011

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

62.

Kenraalimajuri Zuhair (

Image

) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston apulaispäällikkö. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

63.

Amar (

Image

) (alias Ammar) Ismael (

Image

) (alias Ismail)

Syntymäaika: 3.4.1973 (tai lähipäivät).

Syntymäpaikka: Damaskos

Siviili – Syyrian elektronisen armeijan (maavoimien tiedustelupalvelun) päällikkö. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (alias Ismael)

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

65.

Kenraalimajuri Nazih (

Image

)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

4. divisioonan pataljoonankomentaja. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahduttamistoimista Deir el-Zorissa.

14.11.2011

67.

Kenraalimajuri Wajih (

Image

) (alias Wajeeh) Mahmud (

Image

)

 

18. panssaridivisioonan komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Homsissa.

14.11.2011

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (alias Al Sabbagh)

Syntymäaika: 24.8.1959.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Osoite: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus;

Syyrian passi nro 004326765, myönnetty 2.11.2008, voimassa marraskuuhun 2014

Rami Makhloufin ja Khaldoun Makhloufin oikeudellinen ja taloudellinen neuvonantaja sekä asiainhoitaja. Bashar Al-Assadin liittolainen kiinteistöhankkeen rahoituksessa Latakiassa. Tukee hallintoa taloudellisesti.

14.11.2011

69.

Kenraaliluutnantti Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

)

 

Yleisesikunnan apulaispäällikkö (logistiikka ja hankinnat). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

70.

Kenraalimajuri Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

)

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun apulaispäällikkö. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Bushra Shawkat)

Syntymäaika: 24.10.1960

Bashar al-Assadin sisar ja turvallisuus- ja tiedustelupalvelun varahenkilöstöpäällikön Asif Shawkatin vaimo. Koska hänellä on läheinen henkilökohtainen suhde ja tiivis rahoituksellinen suhde Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin ja muihin Syyrian hallinnon keskeisiin henkilöihin, hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja on siihen yhteydessä.

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Syntymäaika: 11.8.1975.

Syntymäpaikka: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta.

Passi nro 707512830, voimassaolo päättyy 22.9.2020.

Omaa sukua: Al Akhras

Bashar al-Assadin vaimo. Koska hänellä on läheinen henkilökohtainen suhde ja tiivis rahoituksellinen suhde Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin, hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja on siihen yhteydessä.

23.3.2012

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Manal Al Ahmad)

Syntymäaika: 2.2.1970.

Syntymäpaikka: Damaskos.

(Syyrian) passi nro: 0000000914.

Omaa sukua: Al Jadaan

Maher al-Assadin puoliso, siten hyötyy nykyisestä hallinnosta ja on siihen läheisessä yhteydessä.

23.3.2012

74.

Anisa (

Image

) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (alias Anisah Al-Assad)

Syntymäaika: 1934.

Omaa sukua: Makhlouf

Presidentti Bashar al-Assadin äiti. Koska hänellä on läheinen henkilökohtainen suhde ja tiivis rahoituksellinen suhde Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin, hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja on siihen yhteydessä.

23.3.2012

75.

Kenraaliluutnantti Fahid (

Image

) (alias Fahd) Al-Jassim (

Image

)

 

Esikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

76.

Kenraalimajuri Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (alias Al-Hasan)

 

Apulaisesikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

77.

Prikaatinkenraali Khalil (

Image

) (alias Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

78.

Prikaatinkenraali Ali (

Image

) Barakat (

Image

)

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

79.

Prikaatinkenraali Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (alias Makhlouf)

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

80.

Prikaatinkenraali Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelu. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

81.

Kapteeni Maan (

Image

) (alias Ma’an ) Jdiid (

Image

) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Presidentin henkivartiokaarti. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

83.

Khald (

Image

) (alias Khaled) Al-Taweel (

Image

) (alias Al-Tawil)

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (alias Fayyad)

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

85.

Prikaatinkenraali Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

)

154. rykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damaskoksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Kenraalimajuri Muhammad (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham

4. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damaskoksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Kenraalimajuri Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

)

35. erikoisjoukko-rykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Baniyasissa ja Daraassa.

23.1.2012

88.

Prikaatinkenraali Ahmed (

Image

) (alias Ahmad) Yousef (

Image

) (alias Youssef) Jarad (

Image

) (alias Jarrad)

132. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Daraassa, myös konekiväärein ja ilmatorjunta-asein.

23.1.2012

89.

Kenraalimajuri Naim (

Image

) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

)

3. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

90.

Prikaatinkenraali Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (a.k.a Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

)

65. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

91.

Kenraalimajuri Fo'ad (

Image

) (alias Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (

Image

) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Idlibissä syyskuun alussa 2011.

23.1.2012

92.

Kenraalimajuri Bader (

Image

) Aqel (

Image

)

Erikoisjoukkojen komentaja

Määräsi sotilaat keräämään ruumiit ja luovuttamaan ne tiedustelupalvelulle (mukhabarat). Lisäksi vastuussa väkivaltaisuuksista Bukamalissa.

23.1.2012

93.

Prikaatinkenraali Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (alias Afeef)

45. rykmentin komentaja

Homsin, Baniyasin ja Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja.

23.1.2012

94.

Prikaatinkenraali Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (alias Maarouf, Ma'ruf)

45. rykmentin komentaja

Homsin sotilasoperaatioiden komentaja. Määräsi ampumaan mielenosoittajia Homsissa.

23.1.2012

95.

Prikaatinkenraali Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (alias Ismael)

134. prikaatin komentaja

Määräsi joukot ampumaan kohti taloja ja katoilla olevia ihmisiä edellisenä päivänä surmattujen mielenosoittajien hautajaisten aikana Talbisehissa.

23.1.2012

96.

Prikaatinkenraali Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (alias Younes)

555. rykmentin komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Mo'adamiyehissa.

23.1.2012

97.

Prikaatinkenraali Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

)

 

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Al-Herakissa.

23.1.2012

98.

Prikaatinkenraali Ali (

Image

) Dawwa

 

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia Al-Herakissa.

23.1.2012

99.

Prikaatinkenraali Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

106. prikaatin komentaja, presidentin henkivartiokaarti

Määräsi joukot lyömään mielenosoittajia kepeillä ja sitten pidättämään heidät. Vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Doumassa.

23.1.2012

100.

Kenraalimajuri Suheil (

Image

) (alias Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

)

5. divisioonan komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Daraan maakunnassa.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image

) (alias Wafeeq) Nasser (

Image

)

Suwaydan alueosaston päällikkö (sotilastiedustelun osasto)

Sotilastiedusteluosaston Suwaydan alueosaston päällikkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta Suwaydassa.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image

) (alias Ahmad) Dibe (

Image

) (alias Dib, Deeb)

Daraan alueosaston päällikkö (yleisen turvallisuuden pääosasto)

Yleisen turvallisuuden pääosaston Daraan alueosaston päällikkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta Daraassa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image

) (alias Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)

Tutkintaosaston päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston tutkintaosaston päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

Operaatioista vastaavan osaston päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston operaatioista vastaavan osaston päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

105.

Nasser (

Image

) (alias Naser) Al-Ali (

Image

) (alias Prikaatinkenraali Nasr al-Ali)

Daraan alueosaston päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Daraan alueosaston päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta. Huhtikuusta 2012 Daraan alueen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö (entinen Homsin osaston päällikkö)

23.1.2012

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (alias Al-Halki)

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Daraan maakunta

Pääministeri ja entinen terveysministeri. Pääministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Sha'ar (

Image

) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Syntymäaika: 1956.

Syntymäpaikka: Aleppo

Sisäministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

1.12.2011

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

Syntymäaika: 1945.

Syntymäpaikka: Damaskos

Valtiovarainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

1.12.2011

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (alias: Imad Mohammad Dib Khamees)

Syntymäaika: 1.8.1961.

Syntymäpaikka: Damaskoksen lähellä

Sähköministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Syntymäaika: 1954.

Syntymäpaikka: Tartous

Palveluasioiden varapääministeri, paikallishallinnon ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

111.

Joseph (

Image

) (alias Josef) Suwaid (

Image

) (alias Swaid) (alias Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Syntymäaika: 1958.

Syntymäpaikka: Damaskos

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias: Hussein Mahmud Farzat)

Syntymäaika: 1957.

Syntymäpaikka: Hama

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

113.

Mansour (

Image

) Fadlallah (

Image

) Azzam (

Image

) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

Syntymäaika: 1960.

Syntymäpaikka: Sweidan maakunta

Presidentille kuuluvien asioiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Damaskos

Viestintä- ja teknologiaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

115.

Kenraali Ali (

Image

) Habib (

Image

) (alias Habeeb) Mahmoud (

Image

)

Syntymäaika: 1939.

Syntymäpaikka: Tartous

Entinen puolustusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja armeijaan ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

Syntymäaika: 1943.

Syntymäpaikka: Damaskos

Entinen oikeusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Syntymäaika: 1966.

Syntymäpaikka: Tartous

Entinen viestintäministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.9.2011

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Syntymäaika: 1956.

Syntymäpaikka: Aleppo

Entinen talous- ja kauppaministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

1.12.2011

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

Syntymäaika: 1944.

Syntymäpaikka: al-Bukamal, Deir Ezzor

Entinen öljy- ja mineraalivarojen ministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

Syntymäaika: 1955.

Syntymäpaikka: Damaskos

Entinen teollisuusministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Aleppon maakunta

Entinen opetusministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (alias Faysal) Abbas (

Image

)

Syntymäaika: 1955.

Syntymäpaikka: Haman maakunta

Entinen liikenneministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Syntymäaika: 1950.

Syntymäpaikka: Salamiya

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (alias Al-Ahmed)

Syntymäaika: 1956.

Syntymäpaikka: Hasaka

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

Syntymäaika: 1953.

Syntymäpaikka: Hama

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (alias Buthaina Shaaban)

Syntymäaika: 1953.

Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Presidentin poliittinen ja media-alan neuvonantaja heinäkuusta 2008 ja siten yhteydessä väestöön kohdistettuihin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

26.6.2012

127.

Prikaatinkenraali Sha'afiq (

Image

) (alias Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (alias Massa)

 

Armeijan tiedustelupalvelun 215. osaston (Damaskos) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

24.7.2012

128.

Prikaatinkenraali Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (alias Qaddour, Qaddur)

 

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

129.

Prikaatinkenraali Salah (

Image

) Hamad (

Image

)

 

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) apulaispäällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

130.

Prikaatinkenraali Muhammad (

Image

) (tai Mohammed) Khallouf (

Image

) (alias Abou Ezzat)

 

Armeijan tiedustelupalvelun 235. osaston, "Palestine", (Damaskos) päällikkö. Kyseinen osasto on keskeinen armeijan tukahduttamiskoneistossa. Osallistunut suoraan opposition edustajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

131.

Kenraalimajuri Riad (

Image

) (alias Riyad) al-Ahmed (

Image

) (alias Al-Ahmad)

 

Armeijan tiedustelupalvelun Latakian osaston apulaispäällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta ja murhaamisesta.

24.7.2012

132.

Prikaatinkenraali Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

)

 

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Bab Tuman osaston (Damaskos) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

133.

Prikaatinkenraali Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (alias Al-Ahmad)

 

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Homsin osaston päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

134.

Eversti Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

)

 

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Daraan osaston päällikkö (lähetetty Damaskoksesta Daraahan mielenosoitusten alettua Daraan kaupungissa). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

135.

Eversti Suhail (

Image

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (alias Al- Abdallah)

 

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Latakian osaston päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

136.

Prikaatinkenraali Khudr (

Image

) Khudr (

Image

)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston Latakian osaston päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

137.

Prikaatinkenraali Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston 285. osaston (Damaskos) päällikkö (nimitetty prikaatikenraali Hussam Fendin tilalle vuoden 2011 lopussa). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

138.

Prikaatinkenraali Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (alias Al-Hamid)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston 318. osaston (Homs) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

139.

Prikaatinkenraali Hussam (

Image

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Homsin osaston päällikkö huhtikuusta 2012 (prikaatikenraali Nasr al-Alin seuraaja). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

140.

Prikaatinkenraali Taha (

Image

) Taha (

Image

)

 

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Latakian osaston paikallisvastaava. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image

) (alias Basel) Bilal (

Image

)

 

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien kidutukseen.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image

) (alias Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien kidutukseen.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien kidutukseen.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Syntymäaika: 1957

Yleisen tiedustelun pääosaston ulkoasiainosaston (279. osasto) päällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa yleisen tiedustelun pääosaston järjestelyistä Syyrian suurlähetystöissä. Osallistuu suoraan opposition edustajiin kohdistuviin Syyrian viranomaisten toteuttamiin tukahduttamistoimiin, vastuualueenaan erityisesti ulkomailla oleskelevien syyrialaisten oppositiotoiminnan tukahduttaminen.

24.7.2012

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Syntymäaika: 1.2.1948

Syyrian turvallisuuspalvelun jäsen 1970-luvun alusta. Osallistunut opposition vastaiseen taisteluun Ranskassa ja Saksassa. Maaliskuusta 2006 vastuussa Syyrian yleisen tiedustelun pääosaston 273. osaston suhdetoiminnasta. Vanhastaan johtajiston jäsenenä kuuluu yleisen tiedustelun pääosaston päällikön Ali Mamloukin lähipiiriin; viimeksi mainittu on hallinnon turvallisuusjohdon keskeinen hahmo, johon on kohdistettu EU:n rajoittavia toimenpiteitä 9.5.2011 alkaen. Tukee suoraan hallinnon opposition edustajiin kohdistamia tukahduttamistoimia, vastuualueenaan erityisesti ulkomailla oleskelevien syyrialaisten oppositiotoiminnan tukahduttaminen.

24.7.2012

146.

Kenraali Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (alias Ismael)

Syntymäaika: 1960.

Lähtöisin Drekishistä Tartusin alueelta

Vastuussa ilmavoimien tiedustelupalvelun komennusosastosta, joka johtaa yhteistyössä erikoisoperaatioiden osaston kanssa ilmavoimien tiedustelupalvelun eliittijoukkoja, joilla on tärkeä rooli hallinnon toteuttamissa tukahduttamistoimissa. Tässä ominaisuudessa Ghassan Jaoudat Ismail kuuluu sotilasjohtajiin, jotka toteuttavat suoraan opposition edustajiin kohdistuvia hallinnon tukahduttamistoimia.

24.7.2012

147.

Kenraali Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)

 

Aleppon sotakoulun loppututkinnon suorittanut. Ilmavoimien tiedustelupalvelun tiedusteluosaston päällikkö (vuodesta 2012), kuuluu Syyrian puolustusministerin Daoud Rajahin lähipiiriin. Ilmavoimien tiedustelupalvelun jäsenenä Amer al-Achi on osallistunut Syyrian opposition tukahduttamiseen.

24.7.2012

148.

Kenraali Mohammed (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (or: Mohammed Ali Naser)

Syntymäaika: noin 1960

Kuuluu presidentin nuoremman veljen Maher al-Assad lähipiiriin. On suorittanut olennaisen osan urastaan tasavaltalaiskaartissa. On kuulunut vuodesta 2010 yleisen tiedustelupalvelun sisäiseen osastoon (251. osastoon), jonka tehtävänä on taistella poliittista oppositiota vastaan. Kenraali Mohammed Ali osallistuu suoraan yhtenä päävastuullisena opposition edustajiin kohdistuviin tukahduttamistoimiin.

24.7.2012

149.

Kenraali Issam (

Image

) Hallaq (

Image

)

 

Ilmavoimien esikuntapäällikkö vuodesta 2010. Johtaa opposition edustajiin kohdistuvia ilmaoperaatioita.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (alias Ismail)

Syntymäaika: 1940-luvun puolivälissä (luultavasti 1947).

Syntymäpaikka: Bastir. Jablehin alue.

Eläkkeellä oleva kenraali ja vanhastaan ilmavoimien tiedustelupalvelun johtajistoon kuuluvana ollut sen johdossa 2000-luvun alusta. Nimitetty Syyrian presidentin poliittisten ja turvallisuusasioiden neuvonantajaksi vuonna 2006. Tässä ominaisuudessa Ezzedine Ismael osallistuu opposition edustajiin kohdistuvaan hallinnon tukahduttamispolitiikkaan.

24.7.2012

151.

Samir (

Image

) (alias Sameer) Joumaa (

Image

) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)

Syntymäaika: noin 1962

On ollut jo lähes 20 vuotta Mohammad Nassif Kheir Bekin kabinettipäällikkö. Viimeksi mainittu kuuluu Bashar Al-Assadin pääneuvonantajiin turvallisuusasioissa ja hoitaa virallisesti varapresidentti Farouk al-Sharaan adjutantin virkaa. Samir Joumaa, joka kuuluu Bashar Al-Assadin ja Mohammed Nassif Kheir Bekin lähipiiriin, osallistuu opposition edustajiin kohdistuvaan hallinnon tukahduttamispolitiikkaan.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Varapääministeri, talousasiat, sekä kotimaan kaupan ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image

) (alias Walid) Al Mo'allem (

Image

) (alias Al Moallem, Muallem)

 

Varapääministeri, ulkoasioista ja ulkomailla asuvista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

154.

Kenraalimajuri Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (alias Al-Furayj)

 

Puolustusministeri ja sotilaskomentaja. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (alias Al Sayyed)

 

Uskontoasiainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

156.

Eng. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (

Image

)

 

Matkailuministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

157.

Eng. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Vesivaroista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

158.

Eng. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (alias Al-Abdullah)

 

Maatalous- ja maatalousuudistusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (alias Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala)

 

Korkeakouluministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan Al Wez (alias Al Wazz)

 

Opetusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (alias Dhafer) Mohabak (

Image

) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Talous- ja ulkomaankauppaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (alias Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (alias Said, Sa’eed, Saeed)

 

Liikenneministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Asuntoasioiden ja kaupunkirakentamisen ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

164.

Eng. Yasser (

Image

) (alias Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (alias Al-Sibai, Al-Siba’i, Al Sibaei)

 

Julkisten töiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

165.

Eng. Sa'iid (

Image

) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (alias Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Öljy- ja mineraalivaroista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (

Image

) (alias Lubanah) Mushaweh (

Image

) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Syntymäaika: 1955.

Syntymäpaikka: Damaskos

Kulttuuriministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image

) (alias Jasem) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Syntymäaika: 1968

Työ- ja sosiaaliministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (alias Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Syntymäaika: 27.9.1959.

Syntymäpaikka: Damaskos

Viestintäministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (alias Abdou) Al Sikhny (

Image

) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Teollisuusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (alias Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (alias Al-Ahmed)

 

Oikeusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Terveysministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (alias Haidar, Heydar, Haydar)

 

Kansallisista sovintoasioista vastaava kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (alias Sarkis)

 

Ympäristöasioista vastaava kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image

) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (alias Khrait)

 

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Khaleel (

Image

) (alias Khalil) Hussein (

Image

) (alias Hussain)

 

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (alias Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (alias Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Passi: hänellä on hallussaan Yhdistyneen kuningaskunnan passi

Presidentti Al-Assadin perheen lähipiiriin kuuluva liikemies. Omistaa luetteloon merkityn televisioasema Addounia TV:n osakkeita. Kuuluu luettelossa nimetyn Muhammad Nasif Khayrbikin lähipiiriin. Tukee Syyrian hallintoa.

16.10.2012

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

Rami Makhloufin vaimo, Waleed (alias Walid) Othmanin tytär.

Syntymäaika: 31.1.1977.

Syntymäpaikka: Latakian maakunta.

Henkilönumero: 06090034007

Hänellä on läheiset henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteet luettelossa nimettyyn Rami Makhloufiin, joka on presidentti Bashar al-Assadin serkku ja hallinnon tärkeä rahoittaja. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja saa hyötyä siitä.

16.10.2012


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufin määräysvallassa, rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108,

Damascus;

puh.: 963 112110059 / 963 112110043;

faksi: 963 933333149

Rami Makhloufin määräysvallassa, rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street,

P.O. Box 8254,

Damascus;

puh.: 963 112316675;

faksi: 963 112318875;

verkkosivusto: www.hamshointl.com;

sähköpostiosoite: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamchon määräysvallassa; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Riyad Shalishin ja puolustusministeriön määräysvallassa oleva julkisia urakoita hoitava yhtiö, tukee hallintoa taloudellisesti. rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

5.

Directorat de la sécurité politique (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

 

Syyrian valtion virasto, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

6.

General Intelligence Directorate (Yleisen tiedustelun pääosasto)

 

Syyrian valtion virasto, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

7.

Military Intelligence Directorate (Sotilastiedustelun pääosasto)

 

Syyrian valtion virasto, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

8.

Air Force Intelligence Agency (Ilmavoimien tiedustelupalvelu)

 

Syyrian valtion virasto, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

9.

IRGC:n Qods- erikoisjoukot (Quds- erikoisjoukot)

Teheran, Iran

Qods (tai Quds)-erikoisjoukot ovat Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) erityisosa. Nämä joukot ovat osallistuneet välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten. IRGC:n Qods-erikoisjoukot ovat toimittaneet teknistä apua, välineitä ja tukea Syyrian turvallisuusyksiköille kansalaisten mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525; puh.: 00 963 11 99 62)

Hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525; puh.: 00 963 11 99 62)

Hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,

Damascus

P.O. Box: 2337

Damascus Syrian Arab Republic;

puh.: (+963) 11 2456777 ja 2218602;

faksi: (+963) 11 2237938 ja 2211186;

pankin sähköpostiosoite: Publicrelations@reb.sy;

verkkosivusto: www.reb.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Puh.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

faksi: +963-11-5667272;

verkkosivusto: http://www.addounia.tv

Addounia TV on yllyttänyt väkivaltaan Syyrian siviiliväestöä vastaan.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria;

P.O. Box 9525;

puh. +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;

faksi +963 (11) 673 1274;

sähköpostiosoite: info@chamholding.sy;

verkkosivusto: www.chamholding.sy

Rami Makhloufin määräysvallassa, Syyrian suurin holdingyhtiö, hyötyy hallinnosta ja tukee hallintoa.

23.9.2011

15.

El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)

Osoite: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damascus, Syria;

puh. +963-11-2212345;

faksi +963-11-44694450;

sähköpostiosoite: sales@eltelme.com;

verkkosivusto: www.eltelme.com

Valmistaa ja toimittaa viestintä- ja lähetysmastoja ja muita laitteita Syyrian armeijalle.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Osoite: Dara'a Highway,

Damascus, Syria;

puh.: +963-11-6858111;

matkapuh.: +963-933-240231

Rakentaa sotilaskasarmeja, rajavartioasemia ja muita rakennuksia armeijan tarpeisiin.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Osoite: Adra Free Zone Area

Damascus – Syria;

puh.: +963-11-5327266;

matkapuh.: +963-933-526812; +963-932-878282;

faksi +963–11–5316396;

sähköpostiosoite: sorohco@gmail.com;

verkkosivusto: http://sites.google.com/site/sorohco

Investointeja paikallisiin sotilasteollisuushankkeisiin, valmistaa aseiden osia ja niihin liittyviä komponentteja. Yhtiön osake-enemmistö on Rami Makhloufin omistuksessa.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,

BP 2900;

puh.: +963 11 61 26 270;

faksi: +963 11 23 73 97 19;

sähköpostiosoite: info@syriatel.com.sy;

verkkosivusto: http://syriatel.sy/

Rami Makhloufin määräysvallassa, rahoittaa hallintoa: maksaa lisenssisopimuksensa perusteella 50 prosenttia voitostaan hallitukselle.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas;

puh.: +963-11-2260805;

faksi: +963-11-2260806; sähköpostiosoite:

mail@champress.com;

verkkosivusto: www.champress.net

Televisiokanava, joka osallistuu propaganda-kampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damascus – Duty Free Zone;

puh.: 00963 11 2137400;

faksi: 00963 11 2139928

Sanomalehti, joka osallistuu propaganda-kampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias; Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damas

Tukee Syyrian armeijaa materiaalihankinnoissa, joita käytetään mielenosoittajien valvontaan ja mielenosoitusten tukahduttamiseen.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damascus;

puh.: 963112725499;

faksi: 963112725399

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damascus;

puh./faksi: 63114471080

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damas

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damascus;

puh.: +963-11-5111352;

faksi:+963-11-5110117

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq St.,

Damascus

ja PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damascus

ja PO BOX 21120

Baramkeh,

Damascus;

puh.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damascus, Syria

Valtion omistama yhtiö, joka vastaa kokonaisuudessaan öljyn viennistä Syyriasta. Hallinnon rahoittaja.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damascus, Syria

BOX: 60694;

puh.: 963113141635;

faksi: 963113141634;

sähköpostiosoite: info@gpc-sy.com

Valtion öljy-yhtiö. Hallinnon rahoittaja.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damascus, Syria;

puh.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);

faksi: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Yhteisyritys, josta GPC omistaa 50 prosenttia. Hallinnon rahoittaja.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572

Damascus, Syria;

puh.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;

faksi: +963 11-222-8412

Valtion omistama pankki. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,

Damascus, Syria;

puh.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;

faksi: +963 11-221-0124

Valtion omistama pankki. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467;

faksi: 224 4909; 245 3471;

puh.: 222 8403;

sähköpostiosoite: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Valtion omistama pankki. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325,

Damascus, Syria;

puh.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;

faksi: +963 11-224-1261;

verkkosivusto: www.agrobank.org

Valtion omistama pankki. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701,

Beirut, Lebanon;

puh.: +961 1-741666;

faksi: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;

verkkosivusto: www.slcb.com.lb

Jo luetteloon merkityn Commercial Bank of Syrian tytäryhtiö. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120

Damascus, Syria;

puh.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;

faksi: +963 11-662-1848

GPC:n yhteisyritys. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Pääkonttori Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damascus, Syria;

puh.: +963 116691100

GPC:n yhteisyritys. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damascus, Syria

GPC:n yhteisyritys. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square;

postiosoite: Altjreda al Maghrebeh square,

Damascus, Syrian Arab Republic,

P.O. Box: 2254

Hallinnon rahoittaja.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Osoite: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

P.O. BOX: 2849 tai 3378;

puh.: 00963-11-3137935 tai 3137913;

faksi: 00963-11-3137979 tai 3137977;

sähköpostiosoite: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org;

verkkosivustot: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Valtion öljy-yhtiö. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (Syyrian öljytuotteiden varastointi- ja jakeluyhtiö)

Päätoimipaikka: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building;

faksi: 00963-11/4445796;

puh.: 00963-11/44451348 – 4451349;

sähköpostiosoite: mahrukat@net.sy;

verkkosivusto: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Valtion öljy-yhtiö. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damascus, Syria

Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa. The General Organisation of Tobacco on kokonaan Syyrian valtion omistuksessa. Yhtiön voitot, mukaan lukien lisenssien myynnistä ulkomaisten tupakkamerkkien markkinoimiseksi saadut voitot sekä ulkomaisten tupakkamerkkien tuonnista kannetut verot, siirretään Syyrian valtiolle.

15.5.2012

42.

Ministry of Defence (puolustus-ministeriö)

Osoite: Umayyad Square,

Damascus;

puh.: +963-11-7770700

Syyrian hallinnon haara, joka on suoraan vastuussa tukahduttamistoimista.

26.6.2012

43.

Ministry of Interior (sisäasiain-ministeriö)

Osoite: Merjeh Square,

Damascus;

puh.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Syyrian hallinnon haara, joka on suoraan vastuussa tukahduttamistoimista.

26.6.2012

44.

Syrian National Security Bureau (Syyrian kansallinen turvallisuus-virasto)

 

Syyrian hallinnon haara ja Baath-puolueen osa. Suoraan vastuussa tukahduttamistoimista. Se komensi Syyrian turvallisuusjoukot käyttämään äärimmäisiä voimakeinoja mielenosoittajia vastaan.

26.6.2012

45.

Syria International Islamic Bank (SIIB) (alias: Syrian International Islamic Bank; alias SIIB)

Osoite: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area,

P.O. Box 35494,

Damascus, Syria;

Alt. Osoite: P.O. Box 35494,

Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Consulate of Saudi Arabia,

Damascus, Syria

SIIB on toiminut peiteyhtiönä Commercial Bank of Syria -pankille, minkä ansiosta kyseinen pankki on voinut kiertää EU:n sille asettamia pakotteita. Vuosina 2011 ja 2012 SIIB välitti salaa rahoitusta lähes 150 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin arvosta Commercial Bank of Syria -pankin puolesta. Näennäisesti SIIBin tekemien rahoitusjärjestelyjen todellinen tekijä oli Commercial Bank of Syria. Commercial Bank of Syria -pankin kanssa pakotteiden kiertämiseksi tehdyn yhteistyön lisäksi SIIB välitti vuonna 2012 useita huomattavia maksuja Syrian Lebanese Commercial Bank -pankin puolesta, joka on myös EU:n nimeämä pakotekohde. Näillä tavoin SIIB on edesauttanut Syyrian hallinnon rahoittamista.

26.6.2012

46.

General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Osoite: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damascus, Syria;

puh.: (963 11) 223 4930

Valtion määräysvallassa oleva Syyrian viestintäministeriön alainen virasto. Tukee ja edistää hallinnon tiedotuspolitiikkaa. Se vastaa Syyrian valtio-omisteisten televisiokanavien eli kahden maanpäällisen kanavan ja yhden satelliittikanavan sekä valtion radioasemien toiminnasta. GORT on yllyttänyt väkivaltaan Syyrian siviiliväestöä vastaan, toiminut Assadin hallinnon propagandavälineenä ja levittänyt väärää tietoa.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias ‧SCOT‧; alias ‧SCOTRACO‧)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Syria;

verkkosivusto: www.scot-syria.com;

sähköpostiosoite: scot50@scn-net.org

Syyrian valtion omistuksessa oleva öljy-yhtiö. Hallinnon rahoittaja.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Perustamispäivämäärä: 4.7.2000;

Perustamisnumero: 394678;

Johtaja: Rami Makhlouf;

Rekisterinimi: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies on kokonaan Rami Makhloufin omistuksessa. Rami Makhlouf kuuluu niiden henkilöiden luetteloon, joihin kohdistetaan EU:n pakotteita heidän Syyrian hallinnolle antamansa taloudellisen tuen johdosta. Rami Makhlouf käyttää Drex Technologies -yhtiötä helpottamaan ja hallinnoimaan kansainvälisiä omistuksiaan, joihin kuuluu osake-enemmistö SyriaTel-yhtiössä, jonka EU on aiemmin merkinnyt luetteloon sillä perusteella, että myös se tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Osoite: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Aleppo;

puh.: +96321 2239495/6/7/8;

Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Valtion omistama yhtiö. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (alias SAA, alias Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damascus, Syria;

puh.: +963112240774

Hallinnon määräysvallassa oleva julkinen yhtiö. Tukee hallintoa taloudellisesti.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Rekisteröity Luxemburgissa: nro B77616, toimipaikan virallinen osoite:

17, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg

Drex Technologies Holding S.A. -yhtiön edunsaajaomistaja on Rami Makhlouf, jonka EU on merkinnyt luetteloon sillä perusteella, että hän tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

17.8.2012

52.

Megatrade

Osoite: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damascus, Syria;

faksi: 963114471081

Toimii luetteloon merkityn Scientific Studies and Research Centren (SSRC) (tieteellinen sotilas-tutkimuslaitos) edustajana. Osallistuu Syyrian hallituksen puolesta kaksikäyttötuotteiden kauppaan, joka on EU:n pakotteilla kielletty.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Osoite: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damascus, Syria

Toimii luetteloon merkityn Scientific Studies and Research Centren (SSRC) (tieteellinen sotilas-tutkimuslaitos) edustajana. Osallistuu Syyrian hallituksen puolesta kaksikäyttötuotteiden kauppaan, joka on EU:n pakotteilla kielletty.

16.10.2012


LIITE II

Luettelo 28 artiklassa tarkoitetuista yhteisöistä

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;

P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC: CMSY SY DA; kaikki toimistot eri puolilla maailmaa [NPWMD];

verkkosivusto: http://cbs-bank.sy/En-index.php

puh: +963 11 2218890;

faksi: +963 11 2216975;

keskusjohto: dir.cbs@mail.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

13.10.2011


Top